Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblioteka.pollub.pl facebook.com/BibliotekaPL. Obowiązek sprawozdawczy jednostek naukowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblioteka.pollub.pl facebook.com/BibliotekaPL. Obowiązek sprawozdawczy jednostek naukowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego."— Zapis prezentacji:

1 biblioteka.pollub.pl facebook.com/BibliotekaPL

2 Obowiązek sprawozdawczy jednostek naukowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Systemu Informacji o Nauce - 2015

3 Podstawa prawna USTAWA o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) Art. 4c 6. Jednostki naukowe, które posiadają kategorię naukową i ubiegają się o środki finansowe na zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1, są obowiązane do wprowadzania do Systemu oraz systematycznego aktualizowania danych i informacji, o których mowa w ust. 3 i 10. Za prawidłowość, rzetelność i terminowość danych i informacji wprowadzanych do Systemu odpowiada kierownik jednostki naukowej. 7. Nieprawidłowe, nierzetelne lub nieterminowe wprowadzenie danych i informacji do Systemu może skutkować wstrzymaniem finansowania do czasu usunięcia tych nieprawidłowości. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015r opublikowanego w dniu 3 lipca br (Dz. U. 2015, poz. 944) Wskazuje zakres danych dorobku publikacyjnego gromadzonych w ramach sprawozdań jednostki naukowej.

4 Aktualne stanowisko Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jednostki powinny wprowadzić informację o dorobku publikacyjnym jednostki do: 30 października 2015 r. – informację za okres: styczeń 2013 r. – wrzesień 2015 r. 31 stycznia 2016 r. – informację za okres IV kwartału 2015 r. wraz z informacją uzupełniającą za okresy poprzednie (tj. od stycznia 2013 r.) 30 kwietnia 2016 r. –informację o dorobku za okres I kwartału 2016 r. wraz z informacja uzupełniającą za okresy poprzednie (tj. od stycznia 2013 r.) Źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/help/images/files/02_MS_Zasady_sprawozdawczosci_JN_w_ PBN.pdf Harmonogram wprowadzania danych o dorobku publikacyjnym jednostki naukowej

5 Bazy ministerialne POL-on PBN (Polska Bibliografia Naukowa) Wprowadzamy: efekty projektów badawczych Moduł sprawozdawczy PBN jest jedynym oficjalnym miejscem wprowadzania informacji o działalności badawczo - rozwojowej w zakresie określonym w Załączniku nr 1 pkt 2 Rozporządzenia

6 W Module Sprawozdawczy obowiązuje podział na trzy typy dokumentów: artykuły w czasopismach naukowym monografie naukowe rozdziały w monografiach naukowych Dane o dorobku publikacyjnym

7 Odpowiedzialność za dane: -kompletność -poprawność -terminowość Nadawanie uprawnień importera bibliografii -kierownik jednostki nadaje stosowne uprawnienia na podstawie podpisanego upoważnienia -upoważniona osoba wykonuje działania w Module Sprawozdawczym w obrębie konkretnej jednostki naukowej Jednostka uznaje daną publikację za naukową Rola kierownictwa jednostki naukowej

8 Rola Biblioteki Prowadzenie bazy Publikacje Pracowników PL Przygotowanie i zaimportowanie danych do Modułu Sprawozdawczego dla każdej jednostki za okres 1.01.2013 – 30.10.2015 Zaimportowanie danych z powyższego okresu z poprawkami do końca 2015 r. Import kwartalny – dane muszą znaleźć się do 30 dnia miesiąca następującego po tym kwartale

9 Współpraca biblioteki z wydziałami - propozycje Dane za okres styczeń 2013 – wrzesień 2015 1. Pierwszy import masowy do Modułu Sprawozdawczego do końca października – opisy wg stanu obecnego 2. Uzupełnianie danych w opisach już istniejących - baza Publikacji Pracowników PL Biblioteka dostarczy dziekanom pliki z opisami publikacji do uzupełnienia – pliki z podziałem na katedry Drugi Import masowy do Modułu Sprawozdawczego danych z bazy Publikacji Pracowników PL

10 Współpraca biblioteki z wydziałami - propozycje Sprawozdawczość kwartalna Na bieżąco autorzy dostarczają do bibliotek wydziałowych publikacje do wprowadzenia opisów – jak dotychczas Dodatkowo, autorzy dostarczają informacje do każdej publikacji na przygotowanych formularzach Przed importem do Modułu Sprawozdawczego wyznaczeni pracownicy jednostek sprawdzają opisy w bazie Publikacje Pracowników PL - do 15 dnia miesiąca następującego po sprawozdawanym kwartale

11 Dane do uzupełnienia w opisach publikacji Dodatkowe dane do każdej publikacji - dotyczy nowych opisów Formularz do uzupełnienia: Informacje o otwartym dostępie do publikacji (Open Access) Informacja o DOI (digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego)/lub adresie internetowym Informacja, czy publikacja jest materiałem konferencyjnym Informacja o indeksowaniu w bazach czasopism i abstraktów Informacja o arkuszach wydawniczych Informacja czy publikacja jest efektem projektu – należy podać numer i tytuł projektu Informacja czy publikacja jest efektem badań statutowych


Pobierz ppt "Biblioteka.pollub.pl facebook.com/BibliotekaPL. Obowiązek sprawozdawczy jednostek naukowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google