Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieprawidłowości w perspektywie finansowej 2014-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieprawidłowości w perspektywie finansowej 2014-2020."— Zapis prezentacji:

1 Nieprawidłowości w perspektywie finansowej 2014-2020

2 Nieprawidłowości W ramach wdrażania Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 definicję nieprawidłowości sformułowano w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFR ROW oraz EFMR objętych zakresem wspólnych Ram Strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS, oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, Dz. U. L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. (tzw. rozporządzenie ogólne).

3 Nieprawidłowości Nieprawidłowość oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem;

4 Nieprawidłowości Podmiot gospodarczy oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub inny podmiot biorący udział we wdrażaniu pomocy z EFSI, z wyjątkiem państwa członkowskiego wykonującego swoje uprawnienia władzy publicznej.

5 Nieprawidłowości Przesłanki nieprawidłowości określone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17.04.2013 r. (sygn. II GSK 159/12): 1.Wynika z działania lub zaniechania określonego podmiotu gospodarczego; 2.Stanowi naruszenie prawa; 3.Powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE; 4.Powoduje lub mogłoby spowodować finansowanie nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

6 Nieprawidłowości Podstawowe zasady postępowania, w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości określa ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Dz. U. 2014, poz. 1146 z późn. zm. (tzw. ustawa wdrożeniowa).

7 Nieprawidłowości W myśl art. 24 ustawy wdrożeniowej stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości, powoduje powstanie obowiązku podjęcia przez właściwą instytucję odpowiednich działań mających na celu skorygowanie wydatków poniesionych w ramach projektu, tj.:

8 Nieprawidłowości 1.W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – instytucja zatwierdzająca wniosek o płatność dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.

9 Nieprawidłowości 2.W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność – właściwa instytucja nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od beneficjenta kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku programu EWT – zgodnie z umową o dofinansowanie projektu albo decyzją o dofinansowaniu projektu.

10 Nieprawidłowości 3.W przypadku gdy nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania: właściwej instytucji lub organów państwa – korygowanie wydatków następuje przez pomniejszenie wydatków ujętych w deklaracji wydatków oraz we wniosku o płatność, przekazywanych do Komisji Europejskiej, o kwotę odpowiadającą oszacowanej wartości korekty finansowej wynikającej z tej nieprawidłowości.

11 Nieprawidłowości Szczegółowe zasady postępowania w przypadku popełnienia nieprawidłowości przez beneficjenta zostały określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 20 lipca 2015 r.

12 Nieprawidłowości Wytyczne dotyczące nieprawidłowości wyróżniają cztery rodzaje nieprawidłowości, które mogą być popełnione przez beneficjenta: 1.Nieprawidłowości stwierdzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. 2.Nieprawidłowości stwierdzone przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o płatność. 3.Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność. 4.Jako szczególny rodzaj nieprawidłowości Wytyczne określają nieprawidłowości wynikające z działania lub zaniechania właściwej instytucji.

13 Nieprawidłowości Nieprawidłowości stwierdzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Są to przede wszystkim nieprawidłowości stwierdzane podczas weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów i mogą one dotyczyć m. in. nieprawidłowości w zamówieniach publicznych (w przypadku projektów rozpoczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie), a także polegać np. na przedłożeniu fałszywych dokumentów w celu uzyskania dofinansowania (nadużycie finansowe).

14 Nieprawidłowości Nieprawidłowości stwierdzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Popełnienie przez beneficjenta nadużycia finansowego wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem odstąpienia przez właściwą instytucję od podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jeżeli wartość tej nieprawidłowości nie skutkowałaby uznaniem całości wydatków za niekwalifikowalne oraz nie istnieje podejrzenie nadużycia finansowego, umowa o dofinansowanie projektu może zostać zawarta. Jednak wydatki nieprawidłowe nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne.

15 Nieprawidłowości Nieprawidłowości stwierdzone przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o płatność Ten rodzaj nieprawidłowości Wytyczne dzielą na dwa typy: 1.nieprawidłowości stwierdzone przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, 2.nieprawidłowości stwierdzone w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność.

16 Nieprawidłowości Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność, zachodzi konieczność nałożenia korekty finansowej na wydatki w ramach projektu. Wiąże się to z obniżeniem całkowitej kwoty współfinansowania UE dla danego projektu o kwotę nałożonej korekty. Beneficjent w miejsce nieprawidłowych wydatków nie ma już możliwości przedstawienia do współfinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, nieobarczonych błędem.

17 Nieprawidłowości Nieprawidłowości wynikające z działania lub zaniechania właściwej instytucji Szczególny charakter tej nieprawidłowości polega na tym, że w przypadku jej stwierdzenia, beneficjent nie powinien ponosić żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

18 Nieprawidłowości Odzyskiwanie środków Konieczność odzyskani środków występuje wówczas, gdy nieprawidłowość została stwierdzona po dokonaniu wypłaty na rzecz beneficjenta. Taka sytuacja może mieć miejsce w dwóch przypadkach: a) gdy nieprawidłowość została wykryta po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność i wypłacie środków na rzecz beneficjenta oraz b) w projektach rozliczanych na zasadzie zaliczek – również w przypadku, gdy we wniosku o płatność rozliczającym zaliczkę beneficjent zawrze wydatki nieprawidłowe i jednocześnie nie wyrazi zgody na pomniejszenie przez instytucję kwoty wydatków kwalifikowalnych o wartość wydatków nieprawidłowych.

19 Nieprawidłowości Odzyskiwanie środków Odzyskiwanie środków odbywa się w szczególności: a)w procedurze wskazanej w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm. (ufp). b)na każdym etapie procedury zwrotu środków z ustanowionych zabezpieczeń umownych.

20 Nieprawidłowości Odzyskiwanie środków w procedurze wskazanej w art. 207 Procedura odzyskiwania środków w trybie art. 207 ufp polega na pomniejszeniu kolejnych płatności na rzecz beneficjenta, o ile taka możliwość istnieje albo na dokonaniu przez beneficjenta zwrotu środków na rachunki wskazane przez właściwą instytucję.

21 Nieprawidłowości Odzyskiwanie środków w procedurze wskazanej w art. 207 W pierwszej kolejności beneficjent jest pisemnie wzywany do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz beneficjenta lub do dokonania zwrotu środków w wysokości określonej w wezwaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

22 Nieprawidłowości Odzyskiwanie środków w procedurze wskazanej w art. 207 W przypadku, gdy beneficjent nie wyraża zgody na pomniejszenie kolejnych płatności ani nie dokona zwrotu środków w wyznaczonym terminie, właściwy organ wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków albo decyzję o pomniejszeniu o kwotę podlegającą zwrotowi, kolejnych płatności.

23 Nieprawidłowości Odzyskiwanie środków z zabezpieczeń umownych Stosuje się procedury właściwe dla danej formy zabezpieczenia. Przykładowe formy zabezpieczenia umownego: Hipoteka, Zastaw, Weksel (in blanco), Poręczenie.

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nieprawidłowości w perspektywie finansowej 2014-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google