Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nieprawidłowości w perspektywie finansowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nieprawidłowości w perspektywie finansowej"— Zapis prezentacji:

1 Nieprawidłowości w perspektywie finansowej 2014-2020

2 Nieprawidłowości W ramach wdrażania Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej definicję nieprawidłowości sformułowano w art. 2 pkt 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFR ROW oraz EFMR objętych zakresem wspólnych Ram Strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS i FS, oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, Dz. U. L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r. (tzw. rozporządzenie ogólne). W rozporządzeniu ogólnym wskazano dwa rodzaje nieprawidłowości. Nieprawidłowość indywidualną oraz nieprawidłowość systemową. W związku z tym, że nieprawidłowość systemowa dotyczy wyłącznie defektów w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli i może być popełniona przez ograniczony krąg podmiotów np. przez instytucję zarządzającą lub przez instytucję pośredniczącą, w prezentacji skupiono się na nieprawidłowościach indywidualnych, które mogą być popełnione przez beneficjentów.

3 Nieprawidłowości Nieprawidłowość oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem; EFSI (European Found for Strtegic Investments) – Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. W rozporządzeniu ogólnym mianem EFSI określa się wszystkie fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Funduszu Społeczny (EFS), Fundusz Spójności, z funduszem rozwoju obszarów wiejskich, tj. Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz z funduszem w sektorze morskim i rybołówstwa, tj. Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMR). W perspektywie finansowej definicja nieprawidłowości również sformułowana była na poziomie prawa unijnego, była zawarta w art. 2 pkt 7) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. U. L 210 z dnia 31 lipca 2006 r. Za nieprawidłowość uznawano „jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.” Porównując definicje nieprawidłowości obowiązujące odpowiednio w perspektywie finansowej i można wskazać na jedną zasadniczą różnicę. Obecna definicja nieprawidłowości wskazuje wprost, że nieprawidłowością będzie nie tylko każde naruszenie prawa unijnego, ale także każde naruszenie prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego. Co prawda, w ubiegłej perspektywie finansowej, naruszenie prawa krajowego również mogło być potraktowane jako nieprawidłowość, ale wynikało to dopiero z wykładni przepisów, m.in. z faktu, że „do zapewnienia odpowiedniego stosowania prawa UE niezbędne są przepisy prawa krajowego” (Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL z dnia r.). Niewątpliwie, przedmiotowa zmiana posiada walor koordynacyjny i harmonizacyjny w zakresie wdrażania funduszy europejskich. Z przedmiotowej zmiany wynika, że dla ochrony interesów finansowych UE tak samo ważne jest egzekwowanie postanowień prawa unijnego i prawa krajowego. Ponadto mając na uwadze Sprawozdanie roczne za 2014 r. w zakresie ochrony interesów finansowych UE, przygotowane przez Komisję dla Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2015) 386 final, s. 5) można stwierdzić, że jest to także forma zachęcenia Państw Członkowskich do rozwijania własnych, krajowych strategii troski o budżet UE, ponieważ jak podkreśla Komisja w przedmiotowym Sprawozdaniu, to Państwa Członkowskie zarządzają około 80 % budżetu UE.

4 Nieprawidłowości Podmiot gospodarczy oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub inny podmiot biorący udział we wdrażaniu pomocy z EFSI, z wyjątkiem państwa członkowskiego wykonującego swoje uprawnienia władzy publicznej. Dla pełnego wyjaśnienia definicji nieprawidłowości koniecznym jest doprecyzowanie znaczenia „podmiotu gospodarczego” zaangażowanego we wdrażanie EFSI. Definicja podmiotu gospodarczego została zawarta w art. 2 pkt 37 rozporządzenia ogólnego. Jest ona na tyle szeroka, że obejmuje każdy podmiot, mający styczność z funduszami europejskimi w procesie ich wydatkowania.

5 Przesłanki nieprawidłowości określone w wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia r. (sygn. II GSK 159/12): Wynika z działania lub zaniechania określonego podmiotu gospodarczego; Stanowi naruszenie prawa; Powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE; Powoduje lub mogłoby spowodować finansowanie nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. Ciężar stwierdzenia i odzyskania nieprawidłowo poniesionych wydatków spoczywa wyłącznie na Państwie Członkowskim, w związku z tym zagadnieniami dotyczącymi nieprawidłowości w wykorzystaniu środków europejskich zajmowały się sądy krajowe. W jednym z orzeczeń, Naczelny Sąd Administracyjny sprowadził swoje rozważania do wykładni definicji nieprawidłowości sformułowanej na poziomie przepisów unijnych (ówcześnie w art. 2 pkt 7 rozporządzenia (WE) 1083/2006). Wskazując cztery przesłanki, które gdy są spełnione łącznie oznaczają, że mamy do czynienia z nieprawidłowością. Co istotne, z punktu widzenia samego sklasyfikowania danego działania lub zaniechania jako nieprawidłowości, Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że postanowienia „wytycznych” nie mogą stanowić samoistnej podstawy prawnej do stwierdzenia nieprawidłowości oraz, że „wytyczne” nie mogą służyć do ustalenia, czy nastąpiło naruszenie prawa. Zdaniem Sądu wytyczne znajdują zastosowanie dopiero w przypadku stwierdzenia, że naruszenie prawa miało miejsce. Sąd podsumował przedmiotowy wywód stwierdzeniem: „Nie można zatem wytycznymi uzasadniać istnienia nieprawidłowości.” Zgodnie z Art. 2 pkt. 32) ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej : wytyczne – instrument prawny określający ujednolicone warunki i procedury wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych oraz stosowane przez te instytucje na podstawie właściwego porozumienia, kontraktu terytorialnego albo umowy oraz przez beneficjentów na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu. Nieprawidłowość = naruszenie prawa unijnego lub krajowego Należy również wskazać, że przesłanka określona w pkt. 4 wynika z przesłanki w pkt. 3, ponieważ potencjalna lub rzeczywista szkoda w budżecie ogólnym UE sprowadza się do potencjalnego lub rzeczywistego finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

6 Nieprawidłowości Podstawowe zasady postępowania, w przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości określa ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Dz. U. 2014, poz z późn. zm. (tzw. ustawa wdrożeniowa).

7 Nieprawidłowości W myśl art. 24 ustawy wdrożeniowej stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości, powoduje powstanie obowiązku podjęcia przez właściwą instytucję odpowiednich działań mających na celu skorygowanie wydatków poniesionych w ramach projektu, tj.: Skorygowanie wydatków poniesionych w ramach projektu należy rozumieć jako uznanie wydatków za niekwalifikowalne , co powoduje konieczność sfinansowania tych wydatków ze środków własnych beneficjenta, wyjątkiem będzie sytuacja, gdy nieprawidłowość będzie wynikała z działania lub zaniechania właściwej instytucji lub organów państwa (SLAJD 10). W tym miejscu warto przytoczyć, definicja wydatku kwalifikowalnego zgodną z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramamch EFRR, EFS oraz FS na lata z dnia 10 kwietnia 2015 r.: wydatek kwalifikowalny – koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu w ramach PO, który kwalifikuje się do refundacji, rozliczenia (w prz.padku systemu zaliczkowego) zgodnie z umową o dofinansowanie.

8 Nieprawidłowości W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku o płatność – instytucja zatwierdzająca wniosek o płatność dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.

9 Nieprawidłowości W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości w uprzednio zatwierdzonym wniosku o płatność – właściwa instytucja nakłada korektę finansową oraz wszczyna procedurę odzyskiwania od beneficjenta kwoty współfinansowania UE w wysokości odpowiadającej wartości korekty finansowej, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku programu EWT – zgodnie z umową o dofinansowanie projektu albo decyzją o dofinansowaniu projektu.

10 właściwej instytucji lub organów państwa
Nieprawidłowości W przypadku gdy nieprawidłowość wynika bezpośrednio z działania lub zaniechania: właściwej instytucji lub organów państwa – korygowanie wydatków następuje przez pomniejszenie wydatków ujętych w deklaracji wydatków oraz we wniosku o płatność, przekazywanych do Komisji Europejskiej, o kwotę odpowiadającą oszacowanej wartości korekty finansowej wynikającej z tej nieprawidłowości. W przypadku wystąpienia tego rodzaju nieprawidłowości, beneficjent nie ponosi szkody z tego tytułu, tj. ten rodzaj nieprawidłowości nie prowadzi do skorygowanie wydatków poniesionych w ramach/na poziomie projektu. (SLAJD 17). Przez „właściwą instytucję lub organy państwa" należy rozumieć wszystkie podmioty wykonujące władcze kompetencje mające wpływ na ocenę, zatwierdzanie wniosków o płatność lub przyznawanie płatności.

11 Nieprawidłowości Szczegółowe zasady postępowania w przypadku popełnienia nieprawidłowości przez beneficjenta zostały określone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata z dnia 20 lipca 2015 r.

12 Nieprawidłowości Wytyczne dotyczące nieprawidłowości wyróżniają cztery rodzaje nieprawidłowości, które mogą być popełnione przez beneficjenta: Nieprawidłowości stwierdzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Nieprawidłowości stwierdzone przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o płatność. Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność. Jako szczególny rodzaj nieprawidłowości Wytyczne określają nieprawidłowości wynikające z działania lub zaniechania właściwej instytucji. W stosunku do rodzajów nieprawidłowości wymienionych w ustawie, Wytyczne wprowadzają dodatkowy rodzaj nieprawidłowości, tj. nieprawidłowości stwierdzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Z punktu widzenia beneficjenta istotne są konsekwencje opisane w pkt 1, 2 i 3, ponieważ to one powodują, że beneficjent jest zobowiązany do pokrycia wydatków niekwalifikowanych z własnych środków. Co więcej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w pkt 2 i 3 beneficjent dodatkowo może być obciążony odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od kwoty wydatków niekwalifikowalnych , a także mogą być podstawą do wyciągnięcia innych konsekwencji, np. rozwiązania umowy o dofinansowanie lub wpisania beneficjenta do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków (okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia, kiedy decyzja ws. zwrotu stała się ostateczna, a kończy się z upływem 3 lat od dnia zwrotu wydatków niekwalifikowalnych).

13 Nieprawidłowości Nieprawidłowości stwierdzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Są to przede wszystkim nieprawidłowości stwierdzane podczas weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów i mogą one dotyczyć m. in. nieprawidłowości w zamówieniach publicznych (w przypadku projektów rozpoczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie), a także polegać np. na przedłożeniu fałszywych dokumentów w celu uzyskania dofinansowania (nadużycie finansowe). Jest to specyficzny typ nieprawidłowości, ponieważ występuje przed formalnym rozpoczęciem realizacji projektu, tj. w momencie gdy beneficjent nie jest jeszcze związany umową o dofinansowanie oraz nie otrzymał jeszcze żadnych środków finansowych. Jest to dobry przykład nieprawidłowości, która potencjalnie może spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE przez potencjalne sfinansowanie nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.

14 Nieprawidłowości Nieprawidłowości stwierdzone przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Popełnienie przez beneficjenta nadużycia finansowego wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem odstąpienia przez właściwą instytucję od podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, jeżeli wartość tej nieprawidłowości nie skutkowałaby uznaniem całości wydatków za niekwalifikowalne oraz nie istnieje podejrzenie nadużycia finansowego, umowa o dofinansowanie projektu może zostać zawarta. Jednak wydatki nieprawidłowe nie będą mogły być uznane za kwalifikowalne.

15 Ten rodzaj nieprawidłowości Wytyczne dzielą na dwa typy:
Nieprawidłowości stwierdzone przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o płatność Ten rodzaj nieprawidłowości Wytyczne dzielą na dwa typy: nieprawidłowości stwierdzone przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, nieprawidłowości stwierdzone w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność. Zasadnicza różnica polega na tym, że w pierwszym przypadku beneficjent jest wzywany do zaniechania wykazania danego wydatku we wniosku o płatność i przedstawienia go do rozliczenia, natomiast w drugim przypadku, instytucja weryfikująca wniosek sama pomniejsza wysokość wydatków kwalifikujących się do rozliczenia w ramach projektu. W sytuacji, gdy beneficjent pomimo wezwania go do zaniechania wykazania danego wydatku, wykaże ten wydatek do rozliczenia, instytucja weryfikująca wniosek postępuje zgodnie z procedurą właściwą dla przypadku drugiego, tj. sama pomniejsza wysokość wydatków kwalifikowalnych. Na podstawie art. 24 ust. 10 ustawy wdrożeniowej jeżeli beneficjent nie zgadza się ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości oraz pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, może w terminie 14 dni od otrzymania informacji o pomniejszeniu wartości wydatków kwalifikowalnych zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych przez beneficjenta, instytucja weryfikująca wniosek dokonuje odpowiedniej zmiany we wniosku o płatność albo zwraca się do beneficjenta z prośbą o ujęcie zakwestionowanych wydatków w kolejnym wniosku o płatność. W sytuacji negatywnego rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych przez beneficjenta lub ich niezgłoszenia, przy jednoczesnym braku zgody beneficjenta na pomniejszenie wartości wydatków kwalifikowalnych o wydatki nieprawidłowe, instytucja weryfikująca wniosek wzywa beneficjenta do zwrotu kwoty stwierdzonej nieprawidłowości na podstawie wezwania, o którym mowa w art. 207 ust. 8 ufp. Po bezskutecznym upływie terminu zwrotu wskazanego w ww. wezwaniu, instytucja weryfikująca wniosek wydaje decyzję, o której mowa w art. 207 ust. 9 ufp.

16 Nieprawidłowości Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność, zachodzi konieczność nałożenia korekty finansowej na wydatki w ramach projektu. Wiąże się to z obniżeniem całkowitej kwoty współfinansowania UE dla danego projektu o kwotę nałożonej korekty. Beneficjent w miejsce nieprawidłowych wydatków nie ma już możliwości przedstawienia do współfinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, nieobarczonych błędem. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 24 ust. 5 ufp wartość korekty finansowej wynikającej ze stwierdzonej nieprawidłowości jest równa kwocie wydatków poniesionych nieprawidłowo w części odpowiadającej kwocie współfinansowania UE, tj. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w projekcie, w którym stopa współfinansowania UE określono na poziomie 85%, to kwota nieprawidłowości również wynosi 85% wydatków niekwalifikowalnych. Jednak jeżeli w ramach umowy przyznano dofinansowanie obejmujące 100% wartości projektu (z zachowaniem proporcji 85%-fundusze europejskie, 15%-krajowe środki publiczne) to przedmiotowy przepis ustawy nie oznacza, że pozostałe 15% kwoty nieprawidłowości pozostaje w dyspozycji beneficjenta. Bowiem kwota ta nadal stanowi wydatek niekwalifikowalny, została poniesiona z naruszeniem tych samych przepisów i powinna podlegać zwrotowi w tej samej procedurze. Wydaje się, żę przedmiotowy zapis wynika z faktu, że pozostała kwota nieprawidłowości (15%) nie powoduje realnej lub potencjalnej szkody w budżecie UE. Zatem, co do zasady wydatki niekwalifikowlane podlegają zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do udziału dofinansowania w wydatku niekwalifikowalnym.

17 Nieprawidłowości Nieprawidłowości wynikające z działania lub zaniechania właściwej instytucji Szczególny charakter tej nieprawidłowości polega na tym, że w przypadku jej stwierdzenia, beneficjent nie powinien ponosić żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Jeżeli w wyniku wystąpienia tego rodzaju nieprawidłowości beneficjent poniósł szkodę, to na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego może dochodzić naprawienia tej szkody - zapłaty odszkodowania. Art. 417 Kodeksu cywilnego § 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. § 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.

18 Nieprawidłowości Odzyskiwanie środków Konieczność odzyskani środków występuje wówczas, gdy nieprawidłowość została stwierdzona po dokonaniu wypłaty na rzecz beneficjenta. Taka sytuacja może mieć miejsce w dwóch przypadkach: a) gdy nieprawidłowość została wykryta po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność i wypłacie środków na rzecz beneficjenta oraz b) w projektach rozliczanych na zasadzie zaliczek – również w przypadku, gdy we wniosku o płatność rozliczającym zaliczkę beneficjent zawrze wydatki nieprawidłowe i jednocześnie nie wyrazi zgody na pomniejszenie przez instytucję kwoty wydatków kwalifikowalnych o wartość wydatków nieprawidłowych.

19 Odzyskiwanie środków odbywa się w szczególności:
Nieprawidłowości Odzyskiwanie środków Odzyskiwanie środków odbywa się w szczególności: w procedurze wskazanej w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm. (ufp). na każdym etapie procedury zwrotu środków z ustanowionych zabezpieczeń umownych.

20 Nieprawidłowości Odzyskiwanie środków w procedurze wskazanej w art. 207 Procedura odzyskiwania środków w trybie art. 207 ufp polega na pomniejszeniu kolejnych płatności na rzecz beneficjenta, o ile taka możliwość istnieje albo na dokonaniu przez beneficjenta zwrotu środków na rachunki wskazane przez właściwą instytucję. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 207 ust. 13 ufp, procedura odzyskiwania środków w trybie art. 207 ufp nie może być stosowana wobec państwowych jednostek budżetowych. Nie można bowiem pozbawić tych podmiotów środków finansowych na realizację zadań interesu publicznego. W stosunku do nieprawidłowości związanych z wykorzystywaniem środków dotacji przez te podmioty wchodzi natomiast w grę odpowiedzialność kierowników jednostek organizacyjnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W myśl art. 11 – 13 ufp Jednostka budżetowa jest definiowana jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności a podstawę jej gospodarki stanowi plan dochodów i wydatków (planem finansowym jednostki budżetowej). Do tworzenia państwowych jednostek budżetowych uprawnieni są ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie oraz inne organy działające na podstawie odrębnych ustaw, a do ustanawiania gminnych, powiatowych lub wojewódzkich jednostek budżetowych - organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto prawo do tworzenia jednostek budżetowych realizujących zadania na rzecz administracji rządowej ma Prezes Rady Ministrów.

21 Nieprawidłowości Odzyskiwanie środków w procedurze wskazanej w art. 207 W pierwszej kolejności beneficjent jest pisemnie wzywany do wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz beneficjenta lub do dokonania zwrotu środków w wysokości określonej w wezwaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

22 Nieprawidłowości Odzyskiwanie środków w procedurze wskazanej w art. 207 W przypadku, gdy beneficjent nie wyraża zgody na pomniejszenie kolejnych płatności ani nie dokona zwrotu środków w wyznaczonym terminie, właściwy organ wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób zwrotu środków albo decyzję o pomniejszeniu o kwotę podlegającą zwrotowi, kolejnych płatności. Postępowanie, mające na celu wydanie decyzji ws. odzyskania nieprawidłowości prowadzone jest w trybie postępowania administracyjnego, tj. stosuje się zasady, terminy i środki odwoławcze wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

23 Odzyskiwanie środków z zabezpieczeń umownych
Nieprawidłowości Odzyskiwanie środków z zabezpieczeń umownych Stosuje się procedury właściwe dla danej formy zabezpieczenia. Przykładowe formy zabezpieczenia umownego: Hipoteka, Zastaw, Weksel (in blanco), Poręczenie.

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nieprawidłowości w perspektywie finansowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google