Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przestrzeganie przepisów bhp,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przestrzeganie przepisów bhp,"— Zapis prezentacji:

1 Przestrzeganie przepisów bhp,

2 Wśród obowiązków pracodawcy wymienionych w art
Wśród obowiązków pracodawcy wymienionych w art.94 Kodeksu pracy znajduje się obowiązek (pkt. 4) dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenia systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bhp. Pozostałe obowiązki pracodawcy w tym zakresie zostały zamieszczone w rozdziale I działu X Kodeksu pracy. Odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy ponosi pracodawca (art.207).

3 W świetle prawa odpowiedzialność ta może być:
Odpowiedzialnością za wykroczenia popełnione przeciwko prawom pracownika, Odpowiedzialnością za popełnione przestępstwa (odpowiedzialność karna), Odpowiedzialnością cywilną za wyrządzone szkody.

4 Do szczegółowych obowiązków pracodawcy należą:
Organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, Zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń, Zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń organów nadzoru nad warunkami pracy, Zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

5 Do rangi obowiązku podstawowego podniesiono obowiązek pracodawcy dotyczący znajomości przepisów o ochronie pracy, w tym przepisów oraz zasad bhp.

6 W przypadku jednoczesnego wykonywania prac w tym samym miejscu przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek współpracować ze sobą w sprawach bhp (art. 208). Zgodnie z kodeksem pracy współpraca ta powinna polegać m.in. Na ustalaniu zasad współdziałania uwzględniających sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników oraz na wyznaczeniu koordynatora, który będzie sprawował nadzór nad bhp.

7 Pracodawca rozpoczynający działalność jest zobowiązany zawiadomić w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia działalności właściwego inspektora pracy i właściwego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Ponadto pracodawca ma obowiązek złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych w zakładzie pracy w celu spełnienia wymagań wynikających z przepisów bhp.

8 Obowiązek, o którym mowa wyżej dotyczy także pracodawcy, który zmienił miejsce, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, zwłaszcza jeżeli zmiana dotyczyła technologii lub profilu produkcji (art. 209). Fakt zaprzastania działalności lub likwidacji zakładu należy także zgłosić do właściwych organów ww. inspekcji (art.209)

9 Każdy, kto rozpoczyna pracę, powinien poznać swoje prawa i obowiązki
Każdy, kto rozpoczyna pracę, powinien poznać swoje prawa i obowiązki. W znowelizowanym Kodeksie pracy, w dziale X dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, gwarantuje się pracownikowi szereg uprawnień związanych z ochroną jego życia i zdrowia.


Pobierz ppt "Przestrzeganie przepisów bhp,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google