Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA RODZICÓW W SZKOLE Szkoła jest instytucją, która wspiera rodziców w ich funkcji wychowawczej. Umożliwia także rodzicom ich udział w planowaniu i realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA RODZICÓW W SZKOLE Szkoła jest instytucją, która wspiera rodziców w ich funkcji wychowawczej. Umożliwia także rodzicom ich udział w planowaniu i realizacji."— Zapis prezentacji:

1 ROLA RODZICÓW W SZKOLE Szkoła jest instytucją, która wspiera rodziców w ich funkcji wychowawczej. Umożliwia także rodzicom ich udział w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.

2 Zadania rodziców Rodzice zapewniają dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb i umożliwiają nabywanie różnorodnych doświadczeń, które są wykorzystywane przez dziecko w kolejnych etapach życia i rozwoju. W jaki sposób będzie przebiegał rozwój dziecka, zależy w dużej mierze od charakteru oddziaływań rodziców, stosowanych przez nich metod i form wychowawczych.

3 Zadania rodziców i szkoły Do podstawowych i wspólnych zadań rodziców i wychowawców należy kształtowanie właściwych wzorców zachowań dzieci i młodzieży.Efektem tego oddziaływania powinien być prawidłowy rozwój społeczny młodych ludzi. Zadanie to jest trudne do wykonania, ponieważ dzieci i młodzież podlegają wielu niekorzystnym wpływom począwszy od okresu życia płodowego (kiedy to mog ą działa ć szkodliwe czynniki zaburzaj ą ce ich późniejszy rozwój społeczny), aż po cały proces wychowawczy. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice i szkoła oddziaływali na dzieci w jednolity sposób.

4 Współpraca rodziców i szkoły Właściwa współpraca rodziców ze szkołą może okaza ć si ę wielką pomoc ą w likwidowaniu trudności w nauce i zachowaniu dziecka. Udział rodziców jest niezbędny, ponieważ nauczyciele nie mogą by ć jedynymi wychowawcami i nauczycielami dziecka. Współdziałanie i uzgadnianie postępowania rodziców i nauczycieli, wzajemne „utwierdzenie autorytetów” jest jedną z lepszych metod wychowawczych.

5 Wpływ rodziców na proces edukacyjny inicjowany przez szkołę i dotyczący ich dzieci 1.Prawo rodziców do określania wychowania i rodzaju nauczania ich małoletnich dzieci 2.Prawo rodziców do wyboru szkoły dla dziecka 3.Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi (w związku z tym do wyboru odpowiedniej szkoły), przy czym dziecko musi mieć zapewniony dostęp do szkoły, w której nie jest uprzywilejowana żadna religia i żaden światopogląd

6 Prawa i obowiązki rodziców w szkole Określają : Ustawa o systemie oświaty s tatut szkoły

7 Prawa i obowiązki rodziców w Ustawie o systemie oświaty 1.Prawo do okre ś lania wychowania i rodzaju nauczania ich małoletnich dzieci 2.Prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami i światopoglądem 3.Obowiązek szkolny 4.Prawo wyboru szkoły dla dziecka

8 Ustawa o systemie oświaty 1.Nauka jest obowiązkowa do uko ń czenia 18 roku ż ycia. 2.Obowi ą zek szkolny dziecka rozpoczyna się z pocz ą tkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko ko ń czy 6 lat, oraz trwa do uko ń czenia gimnazjum, nie dłu ż ej jednak ni ż do uko ń czenia 18 roku ż ycia. 3.Na wniosek rodziców nauk ę w szkole podstawowej mo ż e tak ż e rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym ko ń czy 5 lat, je ż eli wykazuje psychofizyczną dojrzało ść do podj ę cia nauki szkolnej. 4.Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyj ę te, mo ż e zezwoli ć, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowi ą zku szkolnego poza szkoł ą.

9 Ustawa o systemie oświaty Rodzice dziecka podlegaj ą cego obowi ą zkowi szkolnemu s ą obowi ą zani do: 1. dopełnienia czynno ś ci zwi ą zanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły 2. zapewnienia regularnego ucz ę szczania dziecka na zaj ę cia szkolne 3. zapewnienia dziecku warunków umo ż liwiaj ą cych przygotowywanie si ę do zajęć

10 Ustawa o systemie oświaty W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu szkole odpowiedniej opieki, od ż ywiania oraz metod opieku ń czo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

11 Ustawa o systemie oświaty Nauczyciele i wychowawcy na początku ka ż dego roku szkolnego informuj ą uczniów oraz ich rodziców o: 1. wymaganiach edukacyjnych niezb ę dnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ś ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj ęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania 2. sposobach sprawdzania osi ą g nięć edukacyjnych uczniów 3. warunkach i trybie otrzymania wy ż szej ni ż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj ęć edukacyjnych 4. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania 5. warunkach i trybie otrzymania wy ż szej ni ż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

12 Wewnętrzne dokumenty szkolne W szkole obowiązują dokumenty regulujące prac ę szkoły: 1.Statut szkoły zawierający W ewnątrzszkolny System Oceniania 2.Szkolny Program Wychowawczy 3.Szkolny Program Profilaktyki 4.Regulaminy wewn ę trzne

13 Statut szkoły Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

14 Prawa i obowiązki rodziców w statucie szkoły Okre ś lone są w: Rozdziale III Art.17 „Organy Szkoły” Rozdziale V Art. 22 „Zasady współdziałania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki oraz pomocy i opieki”

15 Rodzice uchwalają 1.Szkolny Program Wychowawczy 2.Szkolny Program Profilaktyki 3.Regulamin swojej działalności (Regulamin r ady r odziców)

16 Rodzice decydują 1.O udostępnieniu szkole opinii lub orzeczenia p oradni p sychologiczno- p edagogicznej 2.O uczestnictwie dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, religii, etyki 3.O uczestnictwie dziecka w zajęciach specjalistycznych 4.O badaniach specjalistycznych dziecka

17 Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów ) 1.dopełnić czynności zwi ą zane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły 2.zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zaj ę cia szkolne 3.zapewnić dziecku warunki umożliwiaj ą ce przygotowanie się do zajęć szkolnych 4.zapewnić dziecku, realizuj ą cemu obowiązek szkolny poza szkoł ą, warunków nauki, określonych w zezwoleniu dyrektora szkoły 5. przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe, które nie będą zagrażały zdrowiu innych dzieci

18 Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów) 6. pisemnie informować o zwolnieniu dziecka z części zajęć szkolnych w danym dniu na oddzielnej kartce, która pozostaje w dokumentacji wychowawcy klasy do końca półrocza 7. występować do dyrektora szkoły z wnioskiem o zwolnienie dziecka z zaj ęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, zał ą cza ją c opini ę o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydan ą przez lekarza, na czas określony w tej opinii 8. systematycznie odczytywać informacje zamieszczane w e-dzienniku ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych ocen ś ródrocznych i rocznych 9. usprawiedliwiać w dzienniczku, ustnie lub przez e-dziennik nieobecność dziecka w szkole do końca każdego miesiąca

19 Prawa rodziców 1.Rodzice (prawni opiekunowie) powinni uczestniczy ć w spotkaniach z wychowawcami i nauczycielami, a otrzymane informacje o zagrożeniach ocen ą niedostateczn ą potwierdzają swoim podpisem. 2.Rodzice (prawni opiekunowie) powinni aktywnie wł ą cza ć si ę w życie klasy i szkoły. 3.Rodzice (prawni opiekunowie) maj ą prawo do uzyskiwania informacji o formach, sposobach, okresie i wymiarze godzin udzielanej ich dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci ze strony wychowawcy, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno- pedagogicznej. 4. Rodzice (prawni opiekunowie) maj ą prawo wyra ż a ć opinie na temat pracy szkoły i przekazywać je dyrektorowi szkoły, radzie szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

20 Rodzice wnioskują 1.O zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych 2.O nauczanie indywidualne 3.O odroczenie obowi ą zku szkolnego 4.O przyśpieszenie obowi ą zku szkolnego 5.O indywidualny tok lub program nauczania 6.O realizacj ę obowi ą zku szkolnego poza szkoł ą 7.O egzamin klasyfikacyjny 8. O uzasadnienie oceny zachowania i zajęć edukacyjnych Rodzice wnioskują

21 9. O udost ę pnienie prac kontrolnych i sprawdzianów 10. O możliwość uzasadnienia oceny rocznej 11. O udzielenie pomocy socjalnej 12. Składaj ą za świadczenie lub opinię o deficytach dziecka, oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków sprawdzianu w klasie szóstej dla uczniów z deficytami 13. O badanie dziecka w p oradni p sychologiczno- p edagogicznej

22 Rada rodziców Zasady funkcjonowania r ady r odziców określa Ustawa o systemie oświaty Rozdział 4 Artykuł 53 i 54 „Społeczne organy w systemie oświaty” i statut szkoły

23 Kompetencje rady rodziców Rada r odziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

24 Kompetencje rady rodziców 1. uchwalanie w porozumieniu z rad ą pedagogiczną: a. programu wychowawczego szkoły obejmuj ą cego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb ś rodowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywno ś ci kształcenia lub wychowania szkoły 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

25 Kompetencje rady rodziców Rada rodziców, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

26 Obowiązujące dokumenty szkolne Na stronie internetowej szkoły www.sp10warszaw.edupage.pl udostępnione są: 1.dokumenty szkolne w zakładce „prawo wewnątrzszkolne” 2. wzory aktualnych pism, wniosków, np. zgód, oświadczeń w zakładce „ rodzice w szkole”

27 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "ROLA RODZICÓW W SZKOLE Szkoła jest instytucją, która wspiera rodziców w ich funkcji wychowawczej. Umożliwia także rodzicom ich udział w planowaniu i realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google