Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLA RODZICÓW W SZKOLE Szkoła jest instytucją, która wspiera rodziców w ich funkcji wychowawczej. Umożliwia także rodzicom ich udział w planowaniu i realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLA RODZICÓW W SZKOLE Szkoła jest instytucją, która wspiera rodziców w ich funkcji wychowawczej. Umożliwia także rodzicom ich udział w planowaniu i realizacji."— Zapis prezentacji:

1 ROLA RODZICÓW W SZKOLE Szkoła jest instytucją, która wspiera rodziców w ich funkcji wychowawczej. Umożliwia także rodzicom ich udział w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły. 1

2 Zadania rodziców Rodzice zapewniają dziecku zaspokojenie podstawowych potrzeb i umożliwiają nabywanie różnorodnych doświadczeń, które są wykorzystywane przez dziecko w kolejnych etapach życia i rozwoju. W jaki sposób będzie przebiegał rozwój dziecka, zależy w dużej mierze od charakteru oddziaływań rodziców, stosowanych przez nich metod i form wychowawczych. 2

3 Zadania rodziców i szkoły
Do podstawowych i wspólnych zadań rodziców i wychowawców należy kształtowanie właściwych wzorców zachowań dzieci i młodzieży.Efektem tego oddziaływania powinien być prawidłowy rozwój społeczny młodych ludzi. Zadanie to jest trudne do wykonania, ponieważ dzieci i młodzież podlegają wielu niekorzystnym wpływom począwszy od okresu życia płodowego (kiedy to mogą działać szkodliwe czynniki zaburzające ich późniejszy rozwój społeczny), aż po cały proces wychowawczy. Dlatego tak ważne jest, aby rodzice i szkoła oddziaływali na dzieci w jednolity sposób. 3

4 Współpraca rodziców i szkoły
Właściwa współpraca rodziców ze szkołą może okazać się wielką pomocą w likwidowaniu trudności w nauce i zachowaniu dziecka. Udział rodziców jest niezbędny, ponieważ nauczyciele nie mogą być jedynymi wychowawcami i nauczycielami dziecka. Współdziałanie i uzgadnianie postępowania rodziców i nauczycieli, wzajemne „utwierdzenie autorytetów” jest jedną z lepszych metod wychowawczych. 4

5 Wpływ rodziców na proces edukacyjny inicjowany przez szkołę i dotyczący ich dzieci
Prawo rodziców do określania wychowania i rodzaju nauczania ich małoletnich dzieci Prawo rodziców do wyboru szkoły dla dziecka Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami religijnymi (w związku z tym do wyboru odpowiedniej szkoły), przy czym dziecko musi mieć zapewniony dostęp do szkoły, w której nie jest uprzywilejowana żadna religia i żaden światopogląd 5

6 Prawa i obowiązki rodziców w szkole
Określają : Ustawa o systemie oświaty statut szkoły

7 Prawa i obowiązki rodziców w Ustawie o systemie oświaty
Prawo do określania wychowania i rodzaju nauczania ich małoletnich dzieci Prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami i światopoglądem Obowiązek szkolny Prawo wyboru szkoły dla dziecka 7

8 Ustawa o systemie oświaty
Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą.

9 Ustawa o systemie oświaty
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć

10 Ustawa o systemie oświaty
W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

11 Ustawa o systemie oświaty
Nauczyciele i wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

12 Wewnętrzne dokumenty szkolne
W szkole obowiązują dokumenty regulujące pracę szkoły: Statut szkoły zawierający Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Profilaktyki Regulaminy wewnętrzne 12

13 Statut szkoły Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

14 Prawa i obowiązki rodziców w statucie szkoły
Określone są w: Rozdziale III Art.17 „Organy Szkoły” Rozdziale V Art. 22 „Zasady współdziałania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki oraz pomocy i opieki”

15 Rodzice uchwalają Szkolny Program Wychowawczy
Szkolny Program Profilaktyki Regulamin swojej działalności (Regulamin rady rodziców) 15

16 Rodzice decydują O udostępnieniu szkole opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej O uczestnictwie dziecka w zajęciach pozalekcyjnych, religii, etyki O uczestnictwie dziecka w zajęciach specjalistycznych O badaniach specjalistycznych dziecka 16

17 Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów)
dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych zapewnić dziecku, realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki, określonych w zezwoleniu dyrektora szkoły 5. przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe, które nie będą zagrażały zdrowiu innych dzieci

18 Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów)
6. pisemnie informować o zwolnieniu dziecka z części zajęć szkolnych w danym dniu na oddzielnej kartce, która pozostaje w dokumentacji wychowawcy klasy do końca półrocza 7. występować do dyrektora szkoły z wnioskiem o zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, załączając opinię o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydaną przez lekarza, na czas określony w tej opinii 8. systematycznie odczytywać informacje zamieszczane w e-dzienniku ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych 9. usprawiedliwiać w dzienniczku, ustnie lub przez e-dziennik nieobecność dziecka w szkole do końca każdego miesiąca

19 Prawa rodziców Rodzice (prawni opiekunowie) powinni uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami i nauczycielami, a otrzymane informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną potwierdzają swoim podpisem. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni aktywnie włączać się w życie klasy i szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskiwania informacji o formach, sposobach, okresie i wymiarze godzin udzielanej ich dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci ze strony wychowawcy, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno- pedagogicznej. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wyrażać opinie na temat pracy szkoły i przekazywać je dyrektorowi szkoły, radzie szkoły oraz organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

20 Rodzice wnioskują Rodzice wnioskują
O zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych O nauczanie indywidualne O odroczenie obowiązku szkolnego O przyśpieszenie obowiązku szkolnego O indywidualny tok lub program nauczania O realizację obowiązku szkolnego poza szkołą O egzamin klasyfikacyjny 8. O uzasadnienie oceny zachowania i zajęć edukacyjnych 20

21 Rodzice wnioskują Rodzice wnioskują
9. O udostępnienie prac kontrolnych i sprawdzianów 10. O możliwość uzasadnienia oceny rocznej 11. O udzielenie pomocy socjalnej 12. Składają zaświadczenie lub opinię o deficytach dziecka, oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków sprawdzianu w klasie szóstej dla uczniów z deficytami 13. O badanie dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej

22 Rada rodziców Zasady funkcjonowania rady rodziców określa Ustawa o systemie oświaty Rozdział 4 Artykuł 53 i 54 „Społeczne organy w systemie oświaty” i statut szkoły

23 Kompetencje rady rodziców
Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 23

24 Kompetencje rady rodziców
1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli b. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

25 Kompetencje rady rodziców
Rada rodziców, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. 25

26 Obowiązujące dokumenty szkolne
Na stronie internetowej szkoły udostępnione są: dokumenty szkolne w zakładce „prawo wewnątrzszkolne” 2. wzory aktualnych pism, wniosków, np. zgód, oświadczeń w zakładce „ rodzice w szkole”

27 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "ROLA RODZICÓW W SZKOLE Szkoła jest instytucją, która wspiera rodziców w ich funkcji wychowawczej. Umożliwia także rodzicom ich udział w planowaniu i realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google