Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Świąteczny Tymoteusz Kantyka Katarzyna Kocoń Karolina Pasiut Magdalena Studnicka Monika Zientek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Świąteczny Tymoteusz Kantyka Katarzyna Kocoń Karolina Pasiut Magdalena Studnicka Monika Zientek."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Świąteczny Tymoteusz Kantyka Katarzyna Kocoń Karolina Pasiut Magdalena Studnicka Monika Zientek

2 Święty Mikołaj Nie lata ł saniami zaprz ę gni ę tymi w renifery. Nie mia ł te ż czerwonego stroju i czapki. Ś wi ę ty Miko ł aj by ł biskupem Miry i w ikonografii przedstawiany jest w infule na g ł owie i z pastora ł em w r ę ku. W rocznic ę jego ś mierci, 6 grudnia, obchodzimy Miko ł ajki - dzie ń obdarowywania si ę prezentami.

3 Dziecięcym wyobrażeniem Świętego Mikołaja jest postać, która ma brodę i nosi czerwone ubranie. Ten strój określa święto Bożego Narodzenia. Roznosi dzieciom prezenty.

4 Święty Mikołaj w Polsce i na świecie…… W Wielkopolsce, na Kujawach, na Pa ł ukach, na Kaszubach i na Pomorzu Zachodnim prezenty na Bo ż e Narodzenie tradycyjnie przynosi Gwiazdor, ś wi ę ty Miko ł aj przynosi prezenty 6 grudnia.WielkopolsceKujawachPa ł ukachKaszubachPomorzu ZachodnimGwiazdor W Ma ł opolsce prezenty pod choink ą zostawia Anio ł ek, natomiast w nocy z 5 na 6 grudnia prezenty przynosi ś wi ę ty Miko ł aj.Ma ł opolsce Na Górnym Ś l ą sku i w Czechach prezenty na Bo ż e Narodzenie przynosi Dzieci ą tko uto ż samiane z postaci ą Jezusa Chrystusa. 6 grudnia prezenty przynosi ś wi ę ty Miko ł aj.Górnym Ś l ą skuCzechach Na Dolnym Ś l ą sku oraz na Opolszczy ź nie prezenty w Bo ż e Narodzenie przynosi Gwiazdka.Dolnym Ś l ą skuOpolszczy ź nie W Rosji ś w. Miko ł aj by ł równie ż otoczony kultem jako patron uci ś nionych i skrzywdzonych, ale przej ę t ą z zachodu posta ć rozdaj ą c ą dzieciom prezenty nazwano Dziadkiem Mrozem. Zgodnie z tradycj ą, rozdaje on prezenty wraz ze Ś nie ż ynk ą.RosjiDziadkiem Mrozem Ś nie ż ynk ą W Hiszpanii prezenty przynosz ą Trzej Królowie 6 stycznia. Dzieci nie znajduj ą ż adnego prezentu pod choink ą.HiszpaniiTrzej Królowie

5 Choinka w Warszawie

6 Choinka w Nowym Jorku

7 Choinka w Chicago

8 Choinka w Chinach

9 Choinka w Tokyo

10 Ozdoby Świąteczne Święta zbliżają się wielkimi krokami. Jeżeli chcesz poczuć ich magię, ozdób dom świątecznymi akcesoriami. Możesz kupić gotowe, lub własnoręcznie stworzyć kilka oryginalnych ozdób. Święta są czasem rodzinnych spotkań i obdarowywania się prezentami. Jeżeli uważasz, że najlepszym sposobem na okazanie komuś, ile dla ciebie znaczy jest zrobienie specjalnie dla niego prezentu.

11 Potrawy świąteczne W zale ż no ś ci od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw jest ró ż ny, ale zwyczajowo na wigilijnym stole powinny znale źć si ę wszystkie p ł ody ziemi, a potraw powinno by ć dwana ś cie. Ka ż dej nale ż y spróbowa ć, co ma zapewni ć szcz ęś cie przez ca ł y rok. Do najbardziej typowych nale żą : barszcz z uszkami (wymiennie w niektórych regionach Polski z bia ł ym ż urem, zup ą grzybow ą, zup ą owocow ą lub zup ą rybn ą ), ryby, przyrz ą dzane na ró ż ne sposoby, z najbardziej tradycyjnym karpiem sma ż onym i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, pierogi z kapust ą, kasza z suszonymi grzybami, fasola z suszonymi ś liwami, paszteciki z grzybami, kotleciki z ry ż u z sosem grzybowym, kluski z makiem, cukrem i miodem, cha ł ka z kompotem z suszonych owoców, zupa migda ł owa czy z tradycji wschodniej kulebiak, go łą bki i kutia. Na Ś l ą sku potrawami wigilijnymi s ą moczka i makówki. Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny by ć postne, czyli bezmi ę sne i bez u ż ycia t ł uszczów zwierz ę cych. Post wigilijny jest zwyczajem do ść powszechnie przestrzeganym, mimo ż e w wielu wyznaniach chrze ś cija ń skich nie jest nakazany. Biskupi ł aci ń scy zach ę caj ą do zachowania tego zwyczaju "ze wzgl ę du na wyj ą tkowy charakter tego dnia w Polsce.

12 Z okazji Ś wiat Bo ż ego Narodzenia, ż ycz ę Ci na stole du ż o jedzenia. By ryba ś wietnie smakowa ł a i kapusta pi ę knie si ę prezentowa ł a. Choinka ś licznie ś wieci ł a i ka ż da bombka si ę mieni ł a. By ś znalaz ł pod choink ą prezentów moc w t ą ś wi ą teczn ą noc Niech czas Ś wi ą t Bo ż ego Narodzenia b ę dzie pe ł en atmosfery rado ś ci, wytchnienia i zatrzymania od codziennego p ę du. Ż yczymy, by Ś wi ę ty Miko ł aj przyniós ł Wam i nam wszystkim najpi ę kniejszy prezent - du ż o mi ł o ś ci! Ż yczymy wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom wszystkiego najlepszego. Weso ł ych Ś wi ą t ! Z okazji Ś wi ą t Bo ż ego Narodzenia ż ycz ę Ci nadziei, w ł asnego skrawka nieba, zadumy nad p ł omieniem ś wiecy, fili ż anki dobrej, pachn ą cej kawy, pi ę kna poezji, muzyki, pogodnych ś wi ą t zimowych, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego, co wokó ł, chwil roziskrzonych kol ę d ą, ś miechem i wspomnieniami. Weso ł ych ś wi ą t! Wspania ł ych ś wi ą t Bo ż ego Narodzenia sp ę dzonych w ciep ł ej, rodzinnej atmosferze, samych szcz ęś liwych dni w nadchodz ą cym roku oraz szampa ń skiej zabawy sylwestrowej

13 Dzi ę kujemy za uwag ę ….. Weso ł ych Ś wi ą t !!!!!!!


Pobierz ppt "Projekt Świąteczny Tymoteusz Kantyka Katarzyna Kocoń Karolina Pasiut Magdalena Studnicka Monika Zientek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google