Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY WYPEŁNIANIA ORAZ KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Tydzień Przedsiębiorcy, listopad 2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY WYPEŁNIANIA ORAZ KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Tydzień Przedsiębiorcy, listopad 2015r."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY WYPEŁNIANIA ORAZ KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Tydzień Przedsiębiorcy, listopad 2015r.

2 Zgłoszenie płatnika składek będącego przedsiębiorcą Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS, KRUS, GUS oraz naczelnika Urzędu Skarbowego. Zgodnie z art. 29 ustawy z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat. Dokumenty ubezpieczeniowe

3 Zgłoszenie płatnika składek będącego przedsiębiorcą c.d. Osoba fizyczna rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej dokonuje zgłoszenia siebie jako płatnika składek w formie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, składanego w organie ewidencyjnym – formularz CEIDG – 1. Można tego dokonać drogą elektroniczną lub w urzędzie miasta i gminy - osobiście albo listem poleconym. Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – REGON. Dane z wniosku zostaną nie później niż w ciągu 3 dni przesłane do właściwej jednostki terenowej ZUS wraz z kopią zaświadczenia o wpisie. Zgłoszenie płatnika składek we wniosku o wpis do CEIDG powinno zawierać: - NIP, - REGON, - PESEL. Jeżeli płatnikowi składek nie nadano numerów NIP i REGON, numery te zostaną nadane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego i właściwy urząd statystyczny. Tylko osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może posługiwać się tymczasowo numerem paszportu. Płatnik - cudzoziemiec – ubezpieczony musi wystąpić o nadanie numeru PESEL i posługiwać się nim w sprawach ubezpieczeniowych. Dokumenty ubezpieczeniowe

4 ZUS sporządza za płatnika dokumenty na podstawie danych z wniosku CEIDG: Zgłoszenie płatnika składek – na formularzu ZUS ZFA Informację o numerach bankowych płatnika składek – na formularzu ZUS ZBA Informację o adresach prowadzenia działalności gospodarczej – na formularzu ZUS ZAA Uwaga! Na dokumentach zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych należy podawać prawidłowe dane identyfikacyjne: - NIP, - REGON, - PESEL. Dokumenty ubezpieczeniowe

5 Pamiętaj! Każda zmiana danych związanych z firmą wymaga aktualizacji w CEIDG w ciągu 7 dni od nastąpienia zmiany. Zmiany wpisu w CEIDG / KRS należy dokonać w przypadku: Zmiany siedziby firmy Zmiany nazwy Zmiany nr rachunku bankowego Zmiany biura rachunkowego Zmiany formy opodatkowania Informacji o małżeńskiej wspólności Dokumenty ubezpieczeniowe

6 KRS / CEIDG Podmioty zarejestrowane w KRS, czy też płatnicy rejestrujący działalność w ramach „Jednego Okienka” CEIDG nie składają osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZFA/ZUS ZPA oraz ZUS ZWPA.. Takie dokumenty sporządzane są przez Zakład po otrzymaniu wniosku CEIDG/KRS Wszelkie zmiany w tzw. danych podstawowych dokonuje się również na odpowiednim formularzu CEIDG lub wniosku KRS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zakład wprowadzi odpowiednie zmiany do systemu Dokumenty ubezpieczeniowe

7 Spółki cywilne W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jest każdy ze wspólników sam na własne ubezpieczenia. Spółka pełni natomiast funkcję płatnika składek za osoby świadczące pracę w tej spółce, np. pracowników, zleceniobiorców. Jako płatnik składek spółka powinna podawać na zgłoszeniu następujące dane identyfikacyjne: - NIP spółki, - REGON spółki, - Nazwę skróconą spółki. Ponadto każdy ze wspólników jako płatnik składek na własne ubezpieczenia powinien dopełnić formalności w CEIDG z własnymi, odrębnymi danymi identyfikacyjnymi: - NIP i PESEL lub - NIP, PESEL, REGON. Dokumenty ubezpieczeniowe

8 Osoby fizyczne prowadzące kilka rodzajów działalności gospodarczej W przypadku osoby fizycznej prowadzącej kilka rodzajów działalności gospodarczej, mieszczących się pod różnymi adresami, płatnikiem składek za wszystkich zatrudnionych w poszczególnych zakładach/ jednostkach lokalnych, jest ta sama osoba. Dokumenty ubezpieczeniowe

9 Wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jako wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. oraz spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, płatnikiem składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jest każdy ze wspólników. Każdy ze wspólników powinien dokonać zgłoszenia płatnika składek z własnymi, odrębnymi danymi identyfikacyjnymi. Dokumenty ubezpieczeniowe

10 Formularze zgłoszeniowe płatnika składek: ZUS ZPA– zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZFA– zgłoszenie/zmiana danych płatnika – osoby fizycznej ZUS ZIPA– zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZWPA– wyrejestrowanie płatnika składek ZUZ ZBA– informacja o nr rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZAA– informacja o adresach prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Dokumenty ubezpieczeniowe

11 Zgłoszenie do ubezpieczeń Osoby rozpoczynające prowadzenie pozarolniczą działalność gospodarczą mają obowiązek zgłosić siebie (jako osobę ubezpieczoną) oraz pozostałe osoby: pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące do ZUS do odpowiednich ubezpieczeń, w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj.: od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej – siebie, od dnia rozpoczęcia współpracy – osoby współpracujące, od dnia nawiązania stosunku pracy - pracownika od dnia oznaczonego w umowie – zleceniobiorców. Dokumenty ubezpieczeniowe

12 Zgłoszenie do ubezpieczeń Zgłoszenia poszczególnych osób, w tym siebie do odpowiednich ubezpieczeń należy dokonać na odpowiednich formularzach: ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej – jeżeli osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniom społecznym, ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej – jeżeli osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ważne! Należy pamiętać o obowiązku zgłoszenia członków rodziny poszczególnych ubezpieczonych, jeżeli zgłosili taką konieczność. Zgłoszenie członka rodziny ubezpieczonego dokonuje się na formularzu ZUS ZCNA – w celu ubezpieczenia zdrowotnego, w ciągu 7 dni od dnia, w którym ubezpieczony poinformował o konieczności zgłoszenia danego członka rodziny. W dokumentach zgłoszeniowych za ubezpieczonego powinien zostać podany nr PESEL, a w przypadku jego braku seria i nr dowodu osobistego lub nr paszportu. Dokumenty ubezpieczeniowe

13 Zmiana / korekta zgłoszenia do ubezpieczeń Formularz ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgłoszonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA w przypadku, gdy uległy zmianie lub wymagają korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego. ZMIANA występuje wtedy, gdy dane uległy zmianie w stosunku do danych wykazanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. nastąpiła zmiana adresu. KOREKTA występuje wtedy, gdy poprawia się błędy, które popełniono we wcześniej złożonym zgłoszeniu, np. nieprawidłowo został podany adres zamieszkania. Dokumenty ubezpieczeniowe

14 Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej Jeśli nie zatrudniasz pracowników możesz zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Zawieszenie jak i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy, który składa wniosek CEIDG. ZUS na podstawie otrzymanych informacji z CEIDG sporządzi dokumenty ubezpieczeniowe. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu. Dokumenty ubezpieczeniowe

15 Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej c.d. W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej zostaną utworzone dokumenty: : - wyrejestrowanie płatnika składek – formularz ZUS ZWPA (jeśli nie zatrudnia pracowników) - wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą – na formularzu ZUS ZWUA oraz - wyrejestrowanie członków rodziny osoby ubezpieczonej (osoby prowadzącej działalność) – na formularzu ZUS ZCNA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń osób współpracujących – na formularzu ZUS ZWUA Uwaga! Zawieszenie działalności gospodarczej jest nieskuteczne jeżeli trwa krócej niż 30 dni. W przypadku wznowienia działalności gospodarczej zostaną utworzone dokumenty: - zgłoszenie płatnika składek – na formularzu ZUS ZFA -zgłoszenie do ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność – odpowiednio na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, zgodnie ze schematem podlegania ubezpieczeniom, który był wskazany w ostatnim zgłoszeniu przed zawieszeniem. Dokumenty ubezpieczeniowe

16 Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej c.d. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu CEIDG przez przedsiębiorcę, który opłaca składki ZUS na preferencyjnych warunkach spowoduje, iż utraci prawo do tego udogodnienia. Aby zachować możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków należy zawiesić działalność gospodarczą. Okres zawieszenia nie wstrzymuje biegu okresu 24 miesięcy. Dokumenty ubezpieczeniowe

17 Wyrejestrowanie płatnika składek W ciągu 7 dni od trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej powinieneś przekazać do CEIDG wniosek o wykreśleniu wpisu. Na podstawie danych z wniosku ZUS sporządzi za płatnika dokument ZUS ZWPA.. Płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza wyrejestrowanie działalności odpowiednio: w formie zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej składanym w organie ewidencyjnym, w formie wniosku o zmianę wpisu składanym w Krajowym Rejestrze Sądowym Należy pamiętać również o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń siebie jako płatnika składek oraz pozostałe osoby (ZUS ZWUA) jak i członków rodziny (ZUS ZCNA) w ciągu 7 dni. Dokumenty ubezpieczeniowe

18 Formularze rozliczeniowe ZUS RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłacanych świadczeniach ZUS RZA - imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RSA - imienny raport miesięczny o wypłacanych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa Dokumenty ubezpieczeniowe

19 Płatnik rozliczający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia przekazuje tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki za siebie / lub osoby współpracujące, zwolnione są z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA za kolejne miesiące, jeżeli nie zmieniły się dane wykazane w ostatnio złożonych dokumentach rozliczeniowych (złożone w terminie). Jeżeli płatnik zawiesił działalność w trakcie miesiąca i przez to ustał obowiązek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, to jako osoba, która była zwolniona z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej, musi złożyć ten dokument za dany miesiąc (niepełny). Dokumenty ubezpieczeniowe

20 Do grupy płatników zwolnionych z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych zaliczają się także: 1.Duchowni opłacający składki wyłącznie za siebie - kod10 10 xx 2.Osoby, które zgłosiły się dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, opłacające składki tylko za siebie – kod19 00 xx 3.Płatnik składek – rodzic zatrudniający nianię - kod 04 30 xx, jeśli spełnia następujące warunki: - złożył za poprzedni m-c komplet dokumentów rozliczeniowych za nianię z identyfikatorem 40 za pełen m-c - w komplecie dokumentów rozliczeniowych nie występuje raport imienny ZUS RSA -podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne niani nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. Dokumenty ubezpieczeniowe

21 Dokumenty ubezpieczeniowe należy przekazywać do ZUS w formie obowiązującej danego płatnika: do 5 osób – w wybranej formie, tzn. drogą elektroniczną, korzystając z aplikacji e-Płatnik, z aktualnej wersji Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego, albo w formie papierowej za więcej niż 5 osób – poprzez transmisję w formie dokumentu elektronicznego, z aplikacji Płatnik na pue.zus.pl, bądź z aktualnej wersji Płatnik lub innego oprogramowania interfejsowego. Dokumenty ubezpieczeniowe

22 Terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklaracje rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc nie później niż: do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe, zakłady budżetowe, do 10 dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie, do 15 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy. Dokumenty ubezpieczeniowe

23 Preferencyjne zasady opłacania składek Osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać obniżone składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy, składa on formularz ZUS ZUA. Natomiast jeśli osoba ta posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, powinna ona samodzielnie ustalić rodzaj swoich ubezpieczeń do których dokonuje zgłoszenia. W razie wątpliwości pomocy w tym zakresie udzielają jednostki ZUS. Ponadto w przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby, należy dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku. Dokumenty ubezpieczeniowe

24 Ogólne zasady korygowania dokumentów Uwaga! Dotychczas płatnik składek zgodnie z art. 41 ust.7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zobowiązany był do dnia 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego do weryfikacji prawidłowości danych przekazanych do Zakładu w imiennym raporcie miesięcznym dotyczącym danego roku kalendarzowego. Z dniem 1 stycznia 2015 roku nowelizacja uchyla art. 41 ust. 7. niemniej jednak, płatnik w dalszym ciągu zobowiązany jest do składania imiennych miesięcznych raportów korygujących w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje, jeżeli zajdzie konieczność korekty. Dokumenty ubezpieczeniowe

25 Ogólne zasady korygowania dokumentów Uwaga! Imienny raport miesięczny korygujący płatnik składa w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o nieprawidłowościach przez ZUS.. Jeżeli konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze: - decyzji – imienny raport miesięczny korygujący należy złożyć nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji, - kontroli – imienny raport miesięczny korygujący należy złożyć nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. Dokumenty ubezpieczeniowe

26 Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty ubezpieczeniowe

27 Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych Opis: Płatnik składek, zgłaszając pracownika do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA, wpisał błędną datę powstania obowiązku ubezpieczeń. Zamiast 1 września 2009r. wpisał 1 sierpnia 2009 r. Korekty: Aby dokonać korekty tego błędu, płatnik powinien złożyć następujące dokumenty: ZUS ZWUA – 01.08.2009 r. ZUS ZUA – 01.09.2009 r. Dokumenty ubezpieczeniowe

28 Dokumenty rozliczeniowe Dokumenty ubezpieczeniowe

29 Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Przykład I Opis: Przesunięcie wynagrodzenia – dwa kody tytułu do ubezpieczeń 041100 i 011000. Ubezpieczony został zgłoszony: od 15.01.2011 r. do 30.09.2011 r. kod 041100 od 01.10.2011 r. – nadal kod 011000 Dokumenty: Za miesiąc 01/2011 płatnik powinien złożyć: ZUS RCA – 041100 – zerowy Za miesiąc 10/2011 ZUS RCA – 300000 – wykazana składka ZUS RCA – 011000 – zerowy Dokumenty ubezpieczeniowe

30 Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Przykład II Opis: Pracownik nabywa w trakcie miesiąca prawo do renty lub emerytury, następuje zmiana kodu tytułu ubezpieczenia: np. przejście z kodu 011000 na kod 011020. Ubezpieczony został zgłoszony: od 01.01.2011 r. do 17.03.2012 – kod 011000 od 18.03.2012 r. do nadal - kod 011020 Dokumenty: Płatnik powinien sporządzić następujące raporty za 03/2012: ZUS RCA – kod 011000 ZUS RCA - kod 011020 Dokumenty ubezpieczeniowe

31 Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Przykład III Opis: Osoba prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą nabywa w trakcie miesiąca prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – zmiana kodu tytułu ubezpieczenia z 051000 na 051221. Okresy ubezpieczenia na koncie: od 10.05.2010 r. do 10.05.2012 r. – kod 051000 od 11.05.2012 r. do nadal - kod 051221 Dokumenty: Płatnik powinien złożyć następujące deklaracje rozliczeniowe za 05/2012: ZUS DRA – kod 051000 – zakres 1-39 ZUS DRA – 051221 – zakres 40-49 Dokumenty ubezpieczeniowe

32 Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Przykład IV Opis: Kody świadczenia przerwy takie jak np. 111, 121, 151 należy wykazywać w miesiącu, w którym faktycznie wystąpiły. Ubezpieczona przebywała w 08/2011 na urlopie bezpłatnym – cały miesiąc - należy więc złożyć za nią następujący raport: ZUS RSA – za 08/2011 - kod 111 – 01.08.2011 – 31.08.2011 Jeżeli natomiast wykażemy ww. okres w dokumentach rozliczeniowych za 09/2011 to zostanie on automatycznie skorygowany na – 01.09.2011 – 30.09.2011. Korekta: W takiej sytuacji należy sporządzić: ZUS RSA – za 08/2011 – kod 111 – 01.08.2011- 31.08.2011 ZUS RSA – za 09/2011 – kod 111 – 01.09.2011- 30.09.2011 – liczba dni „0” Dokumenty ubezpieczeniowe

33 Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Przykład V Opis: Ubezpieczona przebywała na zasiłku chorobowym w okresach: od 01.05.2012 do 17.05.2012 – kod 313 od 19.05.2012 do 26.05.2012 – kod 313 Płatnik pomylił się i złożył ZUS RSA wpisując złe okresy przerwy: od 01.05.2012 do 17.05.2012 – kod 313 od 19.05.2012 do 20.05.2012 – kod 313 Korekta: Dokonując korekty należy złożyć: ZUS RSA – od 01.05.2012 – 17.05.2012 – kod 313 ZUS RSA – od 19.05.2012 – 26.05.2012 – kod 313 Dokumenty ubezpieczeniowe

34 Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Przykład VI Opis: Ubezpieczona była chora w okresie od 20.12.2011 do 10.02.2012 – jest to pierwsza choroba w danym roku 2011, Dokumenty: Należy więc złożyć (w dokumentach za 12/2011 lub 01/2012): ZUS RSA – kod 331 – z okresem przerwy od 20.12.2011-31.12.2011 Następnie od nowego roku na nowo liczymy 33 dni, należy więc złożyć: ZUS RSA – kod 331 – 01.01.2012-31.01.2012 ZUS RSA – kod331 – 01.02.2012-02.02.2012 ZUS RSA –kod 313 – 03.02.2012-10.02.2012 Dokumenty ubezpieczeniowe

35 Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Przykład VII Opis: Ubezpieczona przebywała na zwolnieniu lekarskim w okresie: 18.05.2011 r. do 25.07.2011 r. - wykorzystała 33 dni finansowane ze środków pracodawcy. Ponownie zachorowała w okresie od 17.12.2011 r. do 10.01.2012 r. i otrzymała zasiłek chorobowy. Dokumenty: Należy więc sporządzić następujące dokumenty: ZUS RSA – kod 313 – 17.12.2011 – 31.12.2011 od nowego roku – ciągłość zasiłku ZUS RSA – kod 313 – 01.01.2012 – 10.01.2012 W sytuacji kiedy nastąpił kolejny okres choroby od 12.04.2012 do 08.06.2012 liczymy na nowo 33 dni wynagrodzenia chorobowego i wtedy odpowiednio składamy: ZUS RSA – kod 331- 12.04.2012-30.04.2012 ZUS RSA – kod 331- 01.05.2012 -14.05.2012 ZUS RSA – kod 313 - 15.05.2012-31.05.2012 ZUS RSA – kod 313 – 01.06.2012-08.06.2012 Dokumenty ubezpieczeniowe

36 Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Przykład VIII Opis: Płatnik składek zgłosił ubezpieczonego na umowę zlecenie do wszystkich ubezpieczeń z kodem 041100. Ubezpieczony został zgłoszony: od 01.01.2008 do 30.05.2008. W miesiącu 03/2008 płatnik pomylił się i w dokumentach rozliczeniowych zamiast raportu ZUS RCA złożył raport ZUS RZA. Korekta: Dokonując korektę należy złożyć: ZUS DRA i ZUS RCA za 03/2008 Nie należy zerować raportu ZUS RZA! Dokumenty ubezpieczeniowe

37 Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Przykład IX Opis: Płatnik rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej dokonał zgłoszenia od 15.01.2010 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 057000. Po upływie 24 miesięcy traci prawo do opłacania preferencyjnej składki. Dokumenty: Płatnik powinien dokonać przerejestrowania składając następujące dokumenty: ZUS ZWUA - kod 057000 - data wyrejestrowania 01.02.2012 ZUS ZUA- kod 051000 - data zgłoszenia 01.02.2012 Dokumenty ubezpieczeniowe

38 Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Przykład X Opis: Zgon ubezpieczonego – przesunięcie wynagrodzenia u płatnika. Rodzina pobiera świadczenie za zmarłego w postaci zasiłku chorobowego – wypłata nastąpiła po ustaniu zatrudnienia. Dokumenty: Na raporcie RSA należy wykazać dane ubezpieczonego z kodem tytułu ubezpieczenia 300000. Dokumenty ubezpieczeniowe

39 Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Przykład XI Opis: Zmiana stopy % na ubezpieczenie rentowe – przesunięcie wynagrodzenia. Płatnik zgłosił ubezpieczonego z tytułu umowy o pracę z kodem tytułu ubezpieczenia kod 011000 od 12.05.2010-31.01.2012 r. Dokumenty: Za miesiąc 02/2012 płatnik powinien złożyć: ZUS RCA składkowe z kodem tytułu ubezpieczenia 300000 składkę należy obliczyć od stopy %, która obowiązuje od 02/2012. Dokumenty ubezpieczeniowe

40 Korygowanie dokumentów rozliczeniowych Przykład XII Opis: Przesunięcie wynagrodzenia: dwa kody tytułu ubezpieczenia 011000 i 041100 bez ubezpieczenia chorobowego. Płatnik zgłosił ubezpieczonego: od 01.01.2011 do 15.01.2011 z kodem tytułu ubezpieczenia 011000 oraz w okresie od 17.01.2011 do 20.01.2011 z kodem tytułu ubezpieczenia 041100. Dokumenty: Za 02/2011 należy złożyć następujące raporty: ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 30000 ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 50000 – bez ubezpieczenia chorobowego Dokumenty ubezpieczeniowe

41 Dziękujemy za uwagę Dokumenty ubezpieczeniowe


Pobierz ppt "ZASADY WYPEŁNIANIA ORAZ KORYGOWANIA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Tydzień Przedsiębiorcy, listopad 2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google