Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki badania Toru ń, 4 wrze ś nia 2015 r. Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki badania Toru ń, 4 wrze ś nia 2015 r. Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki badania Toru ń, 4 wrze ś nia 2015 r. Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013 Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

2 Plan prezentacji Zespół badawczyCel badaniaWyniki badania

3 Zespół badawczy Agnieszka Rudolf – Kierownik projektu Marta Cichowicz-Major – członek zespołu badawczego Michał Marciniak – członek zespołu badawczego Agnieszka Jo ń ca – członek zespołu badawczego Klaudyna Kwiatkowska – członek zespołu badawczego

4 Cel badania Celem badania było wskazanie przyczyn nieosi ą gni ę cia zakładanych warto ś ci docelowych wska ź ników wybranych do analizy w ramach RPO WK-P na lata 2007- 2013. Badanie dotyczyło analizy 26 wska ź ników, których stopie ń realizacji i szacowanej realizacji jest ni ż szy ni ż 75% zakładanej warto ś ci docelowej.

5 Etapy badania ETAP II - perspektywa finansowa 2014-2020 Szacowanie warto ś ci docelowej dla wska ź nika rezultatu Odsetek obywateli korzystaj ą cych z e-administracji (EAC) ETAP I - perspektywa finansowa 2007-2013 Analiza 26 wska ź ników, których stopie ń realizacji i szacowanej realizacji jest ni ż szy ni ż 75% zakładanej warto ś ci docelowej Tu jeste ś my

6 1. przyczyny nieosi ą gni ę cia zakładanych warto ś ci 2. wyja ś nienia dla przyczyn 3. ś rodki zaradcze podejmowane przez IZ 4. skuteczno ść podejmowanych ś rodków zaradczych 5. mo ż liwo ść przeprowadzenia działa ń naprawczych 6. czy projekty osi ą gn ą wska ź niki w perspektywie n+3 7. czy jest mo ż liwe wtórne monitorowanie wska ź ników w projektach 8. wpływa na osi ą gni ę cie celów szczegółowych RPO WK-P 2007-2013 9. typy projektów o najwi ę kszym wpływie na wska ź niki 10. efektywno ść projektów przy uwzgl ę dnieniu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 11. inne regiony – trudno ś ci, działania zaradcze Etap I – Pytania badawcze

7 Etap II - Metodologia badania

8 Wyniki badań

9 Oszcz ę dno ść czasu na nowych i przebudowanych liniach kolejowych w przewozach pasa ż erskich i towarowych (euro/rok) (wska ź nik rezultatu) Główn ą przyczyn ą nieosi ą gni ę cia zakładanej warto ś ci docelowej wska ź nika były zmiany w priorytetyzacji inwestycji w obszarze linii kolejowych w okresie programowania 2007-2013 przy jednym potencjalnym beneficjencie działania. Rekomenduje si ę uzupełnienie przez beneficjenta informacji dotycz ą cej oszcz ę dno ś ci czasu w przewozach towarowych na podstawie analiz nat ęż enia ruchu. Główn ą przyczyn ą nieosi ą gni ę cia zakładanej warto ś ci docelowej wska ź nika były zmiany w priorytetyzacji inwestycji w obszarze linii kolejowych w okresie programowania 2007-2013 przy jednym potencjalnym beneficjencie działania. Rekomenduje si ę uzupełnienie przez beneficjenta informacji dotycz ą cej oszcz ę dno ś ci czasu w przewozach towarowych na podstawie analiz nat ęż enia ruchu. URPO WK-P 2007-2013 KSI SIMIK 07-13 stan na 31 grudnia 2014 r. Wnioski o dofinansowanie Wnioski o dofinansowanie, o płatno ść ko ń cow ą, CAWI/CATI

10 Pojemno ść zakupionego taboru kolejowego (os.) (wska ź nik produktu) Przyczyn ą braku wykazywania wska ź nika w systemie KSI SIMIK 07-13 było niewybranie tego wska ź nika do monitorowania przez beneficjenta. W systemie KSI SIMIK 07-13 na koniec okresu programowania osi ą gni ę ta warto ść wska ź nika wyniesie „0” mimo jego pełnej realizacji.

11 Liczba osób podł ą czonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej (os.) (wska ź nik rezultatu) Prognozowana warto ść wska ź nika na koniec 2016 roku zostanie uwidoczniona w systemie KSI SIMIK 07-13, oparta została na analizie wniosków, które wybrały wska ź nik do monitorowania. Przyczyn ą wykazywania ni ż szej ni ż zakładana warto ś ci docelowej wska ź nika rezultatu było przedłu ż anie czasu realizacji projektów, zrealizowanie naborów uzupełniaj ą cych po roku 2011, które w poł ą czeniu z wydłu ż eniem okresu trwało ś ci projektów powodował brak rejestracji wska ź nika w systemie KSI SIMIK 07-13. Prognozowana warto ść wska ź nika na koniec 2016 roku zostanie uwidoczniona w systemie KSI SIMIK 07-13, oparta została na analizie wniosków, które wybrały wska ź nik do monitorowania. Przyczyn ą wykazywania ni ż szej ni ż zakładana warto ś ci docelowej wska ź nika rezultatu było przedłu ż anie czasu realizacji projektów, zrealizowanie naborów uzupełniaj ą cych po roku 2011, które w poł ą czeniu z wydłu ż eniem okresu trwało ś ci projektów powodował brak rejestracji wska ź nika w systemie KSI SIMIK 07-13.

12 Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (szt.) (wska ź nik produktu) Wyst ą piła niespójno ść w logice interwencji wdra ż ania RPO WK-P 2007-2013. Jednym z kryteriów oceny była kompleksowo ść projektów, co generowało ich wysokie koszty jednostkowe. Zgodnie z zało ż eniami Działania 2.2. beneficjenci wybierali projekty bardziej kompleksowe, obejmuj ą ce zarówno budow ę i modernizacj ę kompostowni jak i sortowni, modernizacj ę składowisk, budow ę składowisk odpadów. Nale ż y postawi ć wniosek, i ż niewła ś ciwie zało ż ono koszt jednostkowy wska ź nika w stosunku do przewidzianej alokacji.

13 Liczba osób obj ę tych systemem zagospodarowania odpadów (os.) (wska ź nik rezultatu) Beneficjenci nie wybierali przedmiotowego wska ź nika do monitorowania, równie ż po roku 2010, decyduj ą c si ę na inne wska ź niki rezultatu przyporz ą dkowane do danej kategorii interwencji. Przyczyny le żą ce po stronie Instytucji Zarz ą dzaj ą cej odnosz ą si ę do stworzenia mo ż liwo ś ci wyboru wska ź ników rezultatu przez beneficjentów. Mo ż na skonstatowa ć, i ż liczba mo ż liwych wska ź ników rezultatu, przyporz ą dkowanych do danej kategorii interwencji była zbyt du ż a. Beneficjenci nie wybierali przedmiotowego wska ź nika do monitorowania, równie ż po roku 2010, decyduj ą c si ę na inne wska ź niki rezultatu przyporz ą dkowane do danej kategorii interwencji. Przyczyny le żą ce po stronie Instytucji Zarz ą dzaj ą cej odnosz ą si ę do stworzenia mo ż liwo ś ci wyboru wska ź ników rezultatu przez beneficjentów. Mo ż na skonstatowa ć, i ż liczba mo ż liwych wska ź ników rezultatu, przyporz ą dkowanych do danej kategorii interwencji była zbyt du ż a.

14 Moc zainstalowana energii ze ź ródeł odnawialnych (MW) (wska ź nik produktu) Osi ą gni ę cie ni ż szej ni ż zakładana warto ś ci docelowej wska ź nika jest prawdopodobnie wynikiem zdominowania konkursu przez mniej skomplikowane w zakresie przygotowania (w tym procedury zwi ą zane z OO Ś ) projekty dotycz ą ce instalacji kolektorów słonecznych w budynkach osób fizycznych oraz publicznych. Takie projekty charakteryzuj ą si ę stosunkowo du żą warto ś ci ą i obejmuj ą znaczne liczby budynków, niemniej charakteryzuj ą si ę stosunkowo niskim przyrostem zainstalowanej mocy.

15 Długo ść elementów zapobiegaj ą cych powodziom (km) (wska ź nik produktu) Przyczyn ą osi ą gni ę cia ni ż szej ni ż zakładana warto ś ci docelowej wska ź nika jest zmiana priorytetyzacji potrzeb w zakresie zagro ż e ń naturalnych. Wi ę kszo ść beneficjentów uznała, i ż kluczowe jest uzupełnienie deficytów zwi ą zanych z likwidacj ą skutków powodzi. Dodatkow ą przyczyn ą nieosi ą gni ę cia zakładanej wysoko ś ci wska ź nika jest zmiana decyzji Grupy ENERGA w zakresie lokalizacji budowy II zapory na Wi ś le. Przyczyn ą osi ą gni ę cia ni ż szej ni ż zakładana warto ś ci docelowej wska ź nika jest zmiana priorytetyzacji potrzeb w zakresie zagro ż e ń naturalnych. Wi ę kszo ść beneficjentów uznała, i ż kluczowe jest uzupełnienie deficytów zwi ą zanych z likwidacj ą skutków powodzi. Dodatkow ą przyczyn ą nieosi ą gni ę cia zakładanej wysoko ś ci wska ź nika jest zmiana decyzji Grupy ENERGA w zakresie lokalizacji budowy II zapory na Wi ś le.

16 Powierzchnia u ż ytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne (m 2 ) (wska ź nik produktu) Podczas realizacji działa ń, generuj ą cych przedmiotowy wska ź nik, nie stwierdzono wyst ę powania barier realizacyjnych. Beneficjenci Działania 3.1. nie wskazywali na problemy zwi ą zane z obliczeniem warto ś ci wska ź nika. Wska ź nik nie był monitorowany ze wzgl ę du na brak konieczno ś ci jego wyboru (projekty zakontraktowane przed 2010 rokiem). Warto ść wska ź nika nie jest wykazywana w systemie KSI SIMIK 07-13 z powodu niezako ń czenia realizacji ponad 30% projektów do ko ń ca 2014 roku. Podczas realizacji działa ń, generuj ą cych przedmiotowy wska ź nik, nie stwierdzono wyst ę powania barier realizacyjnych. Beneficjenci Działania 3.1. nie wskazywali na problemy zwi ą zane z obliczeniem warto ś ci wska ź nika. Wska ź nik nie był monitorowany ze wzgl ę du na brak konieczno ś ci jego wyboru (projekty zakontraktowane przed 2010 rokiem). Warto ść wska ź nika nie jest wykazywana w systemie KSI SIMIK 07-13 z powodu niezako ń czenia realizacji ponad 30% projektów do ko ń ca 2014 roku.

17 Liczba osób odwiedzaj ą cych obiekty dziedzictwa kulturowego obj ę te wsparciem (os.) (wska ź nik rezultatu) Główn ą przyczyn ą nieosi ą gni ę cia zakładanej wysoko ś ci wska ź nika w Działaniu 3.3. jest metodologia doboru wska ź nika, który sprawiał beneficjentom trudno ś ci w szacowaniu liczby osób odwiedzaj ą cych obiekty kultury. Okoliczno ś ci te skłaniały beneficjentów do wyboru innego wska ź nika rezultatu Liczba osób korzystaj ą cych z obiektów kultury wspartych w wyniku realizacji projektów (os.), który został osi ą gni ę ty w wysoko ś ci przekraczaj ą cej zakładan ą warto ść docelow ą.

18 Liczba teleinfocentrów - ogólnodost ę pnych, bezpłatnych punktów dost ę pu do internetu (szt.) (wska ź nik rezultatu) Główn ą przyczyn ą niskiej realizacji przedmiotowego wska ź nika było pó ź ne rozpocz ę cie realizacji tych projektów, zwi ą zane z konieczno ś ci ą notyfikacji pomocy publicznej. Decyzj ę notyfikacyjn ą uzyskano w grudniu 2012 r. Spodziewany niski popyt na usługi, wynikaj ą cy z post ę pu technologicznego internetu bezprzewodowego oraz zwi ę kszenie jego dost ę pno ś ci w ramach telefonii mobilnej jest kolejnym powodem realizacji mniejszej liczby projektów realizuj ą cych dany wska ź nik. Główn ą przyczyn ą niskiej realizacji przedmiotowego wska ź nika było pó ź ne rozpocz ę cie realizacji tych projektów, zwi ą zane z konieczno ś ci ą notyfikacji pomocy publicznej. Decyzj ę notyfikacyjn ą uzyskano w grudniu 2012 r. Spodziewany niski popyt na usługi, wynikaj ą cy z post ę pu technologicznego internetu bezprzewodowego oraz zwi ę kszenie jego dost ę pno ś ci w ramach telefonii mobilnej jest kolejnym powodem realizacji mniejszej liczby projektów realizuj ą cych dany wska ź nik.

19 Liczba osób, które uzyskały mo ż liwo ść dost ę pu do internetu (os.) (wska ź nik rezultatu) Przyczyn ą braku wybierania przedmiotowego wska ź nika do monitorowanie przez beneficjentów były trudno ś ci metodologiczne zwi ą zane z szacowaniem warto ś ci wska ź nika, brakiem danych dotycz ą cych bilansu wej ś cia na dzie ń rozpocz ę cia projektu oraz brakiem narz ę dzi do monitorowania liczby podł ą cze ń poza instytucjami, obj ę tymi wsparciem.

20 Liczba osób, które uzyskały mo ż liwo ść dost ę pu do internetu na obszarach wiejskich (os.) (wska ź nik rezultatu) Przyczyn ą braku wybierania przedmiotowego wska ź nika do monitorowanie przez beneficjentów były trudno ś ci metodologiczne zwi ą zane z szacowaniem warto ś ci wska ź nika, brakiem danych dotycz ą cych bilansu wej ś cia na dzie ń rozpocz ę cia projektu oraz brakiem narz ę dzi do monitorowania liczby podł ą cze ń poza instytucjami, obj ę tymi wsparciem. Ni ż sza ni ż zaplanowana warto ść docelowa przedmiotowego wska ź nika oszacowana dla potrzeb informacyjnych, wynika z przyczyn le żą cych po stronie beneficjentów. Przyczyn ą braku wybierania przedmiotowego wska ź nika do monitorowanie przez beneficjentów były trudno ś ci metodologiczne zwi ą zane z szacowaniem warto ś ci wska ź nika, brakiem danych dotycz ą cych bilansu wej ś cia na dzie ń rozpocz ę cia projektu oraz brakiem narz ę dzi do monitorowania liczby podł ą cze ń poza instytucjami, obj ę tymi wsparciem. Ni ż sza ni ż zaplanowana warto ść docelowa przedmiotowego wska ź nika oszacowana dla potrzeb informacyjnych, wynika z przyczyn le żą cych po stronie beneficjentów.

21 Liczba M Ś P, które uzyskały mo ż liwo ść dost ę pu do internetu (os.) (wska ź nik rezultatu) W ramach analizy zakresu realizowanych projektów nie odnotowano działa ń, które wpływały na zwi ę kszenie mo ż liwo ś ci dost ę pu MSP do internetu. Wyst ę puje brak podstaw do szacowania warto ś ci wska ź nika osi ą gni ę tego w projekcie. Wska ź nik nale ż y uzna ć za nieadekwatny do pomiaru efektów przeprowadzonych działa ń. Analiza danych zawartych w raporcie Społecze ń stwo Informacyjne w liczbach dla lat 2011-2014 wskazuje i ż M Ś P w województwie kujawsko-pomorskim, w ponad 90% w okresie obj ę tym badaniem, dysponowały dost ę pem do szerokopasmowego internetu, głównie dzi ę ki inwestycjom prywatnych dostarczycieli usług. W ramach analizy zakresu realizowanych projektów nie odnotowano działa ń, które wpływały na zwi ę kszenie mo ż liwo ś ci dost ę pu MSP do internetu. Wyst ę puje brak podstaw do szacowania warto ś ci wska ź nika osi ą gni ę tego w projekcie. Wska ź nik nale ż y uzna ć za nieadekwatny do pomiaru efektów przeprowadzonych działa ń. Analiza danych zawartych w raporcie Społecze ń stwo Informacyjne w liczbach dla lat 2011-2014 wskazuje i ż M Ś P w województwie kujawsko-pomorskim, w ponad 90% w okresie obj ę tym badaniem, dysponowały dost ę pem do szerokopasmowego internetu, głównie dzi ę ki inwestycjom prywatnych dostarczycieli usług.

22 Liczba szkół, które uzyskały mo ż liwo ść dost ę pu do internetu (szt.) (wska ź nik rezultatu) Przyczyna niskiej osi ą gni ę tej warto ś ci przedmiotowego wska ź nika zwi ą zana jest z niewła ś ciwym oszacowaniem warto ś ci docelowej w stosunku do skali realizowanych projektów, skupionych nie tyle na jednostkach edukacyjnych ile na szerszym zakresie jednostek administracji publicznej i samorz ą dowej. Z powodu faktu, i ż tylko jeden beneficjent monitorował wska ź nik w projekcie, w systemie KSI SIMIK 07-13 zarejestrowana zostanie warto ść wska ź nika osi ą gni ę ta w wysoko ś ci 50 sztuk. Przyczyna niskiej osi ą gni ę tej warto ś ci przedmiotowego wska ź nika zwi ą zana jest z niewła ś ciwym oszacowaniem warto ś ci docelowej w stosunku do skali realizowanych projektów, skupionych nie tyle na jednostkach edukacyjnych ile na szerszym zakresie jednostek administracji publicznej i samorz ą dowej. Z powodu faktu, i ż tylko jeden beneficjent monitorował wska ź nik w projekcie, w systemie KSI SIMIK 07-13 zarejestrowana zostanie warto ść wska ź nika osi ą gni ę ta w wysoko ś ci 50 sztuk.

23 Dodatkowe inwestycje wykreowane dzi ę ki wsparciu (euro) (wska ź nik rezultatu) Na potrzeby oszacowania tego wska ź nika przyj ę to warto ść kredytów udzielonych ostatecznym odbiorcom w oparciu o zawarte umowy por ę cze ń w ramach RPO WK-P 2007-2013. Zakłada ć bowiem mo ż na, i ż bez wsparcia z RPO WK-P 2007-2013 przedsi ę biorca nie otrzymałby kredytu a tym samym nie zrealizowałby inwestycji. Na dzie ń 31 grudnia 2014 roku warto ść kredytów udzielonych ostatecznym odbiorcom w oparciu o zawarte umowy por ę cze ń wyniosła 402 994 187 zł, co przy przyj ę ciu przelicznika 1 euro = 4 zł wyniosła 100 748 547 euro. Stanowi to prawie dwukrotne przekroczenie zakładanej warto ś ci docelowej wska ź nika, która wynosiła 56 550 000 euro. Na koniec maja 2015 roku wska ź nik osi ą gn ą ł ju ż 129 833 202 euro. Na potrzeby oszacowania tego wska ź nika przyj ę to warto ść kredytów udzielonych ostatecznym odbiorcom w oparciu o zawarte umowy por ę cze ń w ramach RPO WK-P 2007-2013. Zakłada ć bowiem mo ż na, i ż bez wsparcia z RPO WK-P 2007-2013 przedsi ę biorca nie otrzymałby kredytu a tym samym nie zrealizowałby inwestycji. Na dzie ń 31 grudnia 2014 roku warto ść kredytów udzielonych ostatecznym odbiorcom w oparciu o zawarte umowy por ę cze ń wyniosła 402 994 187 zł, co przy przyj ę ciu przelicznika 1 euro = 4 zł wyniosła 100 748 547 euro. Stanowi to prawie dwukrotne przekroczenie zakładanej warto ś ci docelowej wska ź nika, która wynosiła 56 550 000 euro. Na koniec maja 2015 roku wska ź nik osi ą gn ą ł ju ż 129 833 202 euro.

24 Liczba projektów z zakresu: dokapitalizowania funduszy po ż yczkowych i por ę czeniowych (szt.) (wska ź nik produktu) Główn ą przyczyn ą nieosi ą gni ę cia zakładanej warto ś ci wska ź nika była relatywnie niska alokacja przeznaczona na realizacj ę instrumentów finansowych w schemacie po ś redników finansowych. Znacznie wi ę ksze ś rodki na rozwój instrumentów finansowych przeznaczono w RPO WK-P w schemacie wsparcia bezpo ś redniego, to znaczy bez po ś redników finansowych. Województwo kujawsko-pomorskie notuje drugi pod wzgl ę dem wysoko ś ci wska ź nik warto ś ci umów zawartych z przedsi ę biorcami (w ramach bezpo ś redniego schematu wsparcia instrumentów finansowych) – w relacji do warto ś ci umów zawartych z po ś rednikami finansowymi. Główn ą przyczyn ą nieosi ą gni ę cia zakładanej warto ś ci wska ź nika była relatywnie niska alokacja przeznaczona na realizacj ę instrumentów finansowych w schemacie po ś redników finansowych. Znacznie wi ę ksze ś rodki na rozwój instrumentów finansowych przeznaczono w RPO WK-P w schemacie wsparcia bezpo ś redniego, to znaczy bez po ś redników finansowych. Województwo kujawsko-pomorskie notuje drugi pod wzgl ę dem wysoko ś ci wska ź nik warto ś ci umów zawartych z przedsi ę biorcami (w ramach bezpo ś redniego schematu wsparcia instrumentów finansowych) – w relacji do warto ś ci umów zawartych z po ś rednikami finansowymi.

25 Liczba przedsi ę biorstw wspartych przez fundusze po ż yczkowe (szt.) (wska ź nik rezultatu) Przyczyny nieosi ą gni ę cia zakładanej wysoko ś ci wska ź nika le żą przede wszystkim po stronie beneficjentów. W okresie programowania 2007-2013 wyst ą piła kolizja form wsparcia. Instrumenty zwrotne cieszyły si ę zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem w okresie wdra ż ania instrumentu dotacyjnego. Innym czynnikiem, wpływaj ą cym na osi ą gni ę cie ni ż szej ni ż zaplanowana wysoko ś ci docelowej wska ź nika było spowolnienie gospodarcze, odczuwalne w Polsce w latach 2009-2012, powoduj ą ce tak ż e mniejsze nakłady inwestycyjne przedsi ę biorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Przyczyny nieosi ą gni ę cia zakładanej wysoko ś ci wska ź nika le żą przede wszystkim po stronie beneficjentów. W okresie programowania 2007-2013 wyst ą piła kolizja form wsparcia. Instrumenty zwrotne cieszyły si ę zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem w okresie wdra ż ania instrumentu dotacyjnego. Innym czynnikiem, wpływaj ą cym na osi ą gni ę cie ni ż szej ni ż zaplanowana wysoko ś ci docelowej wska ź nika było spowolnienie gospodarcze, odczuwalne w Polsce w latach 2009-2012, powoduj ą ce tak ż e mniejsze nakłady inwestycyjne przedsi ę biorstw w województwie kujawsko-pomorskim.

26 Liczba przedsi ę biorstw wspartych przez fundusze por ę czeniowe (szt.) (wska ź nik rezultatu) Przyczyn ą mniejszego zainteresowania potencjalnych beneficjentów por ę czeniami oferowanymi w ramach RPO WK-P 2007-2013 jest – zdaniem badanych funduszy por ę czeniowych – przede wszystkim spowolnienie gospodarcze i mniejsza skłonno ść przedsi ę biorstw M Ś P do podejmowania zobowi ą za ń finansowych. Du ż e znaczenie dla osi ą gni ę cia zakładanej wysoko ś ci wska ź nika miał tak ż e relatywnie długi okres procesu wyboru po ś redników i podpisywania umów wsparcia w porównaniu z relatywnie ograniczonym czasem, przeznaczonym na budow ę portfela por ę cze ń. Przyczyn ą mniejszego zainteresowania potencjalnych beneficjentów por ę czeniami oferowanymi w ramach RPO WK-P 2007-2013 jest – zdaniem badanych funduszy por ę czeniowych – przede wszystkim spowolnienie gospodarcze i mniejsza skłonno ść przedsi ę biorstw M Ś P do podejmowania zobowi ą za ń finansowych. Du ż e znaczenie dla osi ą gni ę cia zakładanej wysoko ś ci wska ź nika miał tak ż e relatywnie długi okres procesu wyboru po ś redników i podpisywania umów wsparcia w porównaniu z relatywnie ograniczonym czasem, przeznaczonym na budow ę portfela por ę cze ń.

27 Liczba projektów z zakresu B+RT realizowanych przez M Ś P (szt.) (wska ź nik produktu) W ramach Vouchera badawczego, projektu realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zwi ą zek Pracodawców i Przedsi ę biorców sfinansowano realizacj ę 124 projektów B+R, w ramach projektu „Fundusz Bada ń i Wdro ż e ń ”, realizowanego przez KPAI wsparto 21 przedsi ę biorstw, realizuj ą cych projekty B+R. Brak rejestracji przedmiotowego wska ź nika w systemie KSI SIMIK 07-13 wynika z jego realizacji poprzez instytucje po ś rednie, wdra ż aj ą ce instrumenty takie jak Voucher badawczy czy fundusz bada ń i wdro ż e ń oraz niemonitorowanie wska ź nika przez beneficjentów, co jest konsekwencj ą przyj ę tego schematu wdra ż ania. W ramach Vouchera badawczego, projektu realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Zwi ą zek Pracodawców i Przedsi ę biorców sfinansowano realizacj ę 124 projektów B+R, w ramach projektu „Fundusz Bada ń i Wdro ż e ń ”, realizowanego przez KPAI wsparto 21 przedsi ę biorstw, realizuj ą cych projekty B+R. Brak rejestracji przedmiotowego wska ź nika w systemie KSI SIMIK 07-13 wynika z jego realizacji poprzez instytucje po ś rednie, wdra ż aj ą ce instrumenty takie jak Voucher badawczy czy fundusz bada ń i wdro ż e ń oraz niemonitorowanie wska ź nika przez beneficjentów, co jest konsekwencj ą przyj ę tego schematu wdra ż ania.

28 Liczba projektów dotycz ą cych współpracy pomi ę dzy przedsi ę biorcami a jednostkami badawczymi (szt.) (wska ź nik produktu) Nale ż y podkre ś li ć wysok ą osi ą gni ę t ą warto ść docelow ą wska ź nika, co wskazuje na osi ą gniecie celu Działania 5.4. Wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjno ś ci regionu. Podobnie jak w przypadku wcze ś niejszego wska ź nika, odnosz ą cego si ę do liczby projektów B+R, brak rejestracji osi ą gni ę tej warto ś ci wska ź nika wynika z niemonitorowania go przez beneficjentów, co jest konsekwencj ą przyj ę tego schematu wdra ż ania. Nale ż y podkre ś li ć wysok ą osi ą gni ę t ą warto ść docelow ą wska ź nika, co wskazuje na osi ą gniecie celu Działania 5.4. Wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjno ś ci regionu. Podobnie jak w przypadku wcze ś niejszego wska ź nika, odnosz ą cego si ę do liczby projektów B+R, brak rejestracji osi ą gni ę tej warto ś ci wska ź nika wynika z niemonitorowania go przez beneficjentów, co jest konsekwencj ą przyj ę tego schematu wdra ż ania.

29 Liczba utworzonych nowych etatów badawczych (szt.) (wska ź nik rezultatu) Nie znana jest liczba utworzonych nowych etatów badawczych w jednostkach naukowych i przedsi ę biorstwach, realizuj ą cych projekty w systemie po ś rednim, tj w ramach projektów wdra ż aj ą cych Voucher badawczy i Fundusz Bada ń i Wdro ż e ń. Instytucja wdra ż aj ą ca mechanizm po ś redni nie monitorowała tego wska ź nika. Rekomenduje si ę przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotycz ą cego rezultatu interwencji w ramach ww. projektów w zakresie przedmiotowego wska ź nika. Nie znana jest liczba utworzonych nowych etatów badawczych w jednostkach naukowych i przedsi ę biorstwach, realizuj ą cych projekty w systemie po ś rednim, tj w ramach projektów wdra ż aj ą cych Voucher badawczy i Fundusz Bada ń i Wdro ż e ń. Instytucja wdra ż aj ą ca mechanizm po ś redni nie monitorowała tego wska ź nika. Rekomenduje si ę przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotycz ą cego rezultatu interwencji w ramach ww. projektów w zakresie przedmiotowego wska ź nika.

30 Liczba projektów z zakresu uzbrojenia terenów pod inwestycje (szt.) (wska ź nik produktu) Analiza zakresów rzeczowych projektów, realizowanych w ramach Działania 5.6. RPO WK-P wskazuje na przekroczenie zakładanej wysoko ś ci wska ź nika. Ł ą cznie zrealizowano 13 projektów, uwzgledniaj ą cych w swoim zakresie uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Docelowa warto ść wska ź nika wynosi 12. Analiza zakresów rzeczowych projektów, realizowanych w ramach Działania 5.6. RPO WK-P wskazuje na przekroczenie zakładanej wysoko ś ci wska ź nika. Ł ą cznie zrealizowano 13 projektów, uwzgledniaj ą cych w swoim zakresie uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Docelowa warto ść wska ź nika wynosi 12.

31 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki (os.) (wska ź nik produktu) Brak rejestracji wska ź nika w systemie KSI SIMIK wynika z przedłu ż ania si ę okresu realizacji projektów. Nale ż y tak ż e nadmieni ć, i ż blisko 30 projektów na 50 realizowanych przedsi ę wzi ęć w ramach Działania 6.2. RPO WK-P 2007-2013 zostało zako ń czonych w roku 2014 i 2015 b ą d ź nadal jest realizowanych. W okresie obj ę tym ewaluacj ą du ż e znaczenie miało spowolnienie gospodarcze. St ą d liczba etatów była proporcjonalna do liczby zrealizowanych projektów. Podobne problemy jak w województwie kujawsko- pomorskim – powoln ą dynamik ę wska ź nika odnotowano tak ż e w województwie dolno ś l ą skim, ś l ą skim i opolskim. Brak rejestracji wska ź nika w systemie KSI SIMIK wynika z przedłu ż ania si ę okresu realizacji projektów. Nale ż y tak ż e nadmieni ć, i ż blisko 30 projektów na 50 realizowanych przedsi ę wzi ęć w ramach Działania 6.2. RPO WK-P 2007-2013 zostało zako ń czonych w roku 2014 i 2015 b ą d ź nadal jest realizowanych. W okresie obj ę tym ewaluacj ą du ż e znaczenie miało spowolnienie gospodarcze. St ą d liczba etatów była proporcjonalna do liczby zrealizowanych projektów. Podobne problemy jak w województwie kujawsko- pomorskim – powoln ą dynamik ę wska ź nika odnotowano tak ż e w województwie dolno ś l ą skim, ś l ą skim i opolskim.

32 Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów (ha) (wska ź nik produktu) Analiza zakresu rzeczowego projektów realizowanych w ramach Działania 7.1. RPO WK-P wskazuje na ponad dwukrotne przekroczenie zakładanej warto ś ci docelowej wska ź nika na zako ń czenie realizacji RPO WK-P 2007-2013 w okresie n+3. Główna przyczyna niezrealizowania zakładanej wysoko ś ci wska ź nika w systemie KSI SIMIK 07-13 wi ąż e si ę z brakiem konieczno ś ci monitorowania go przez beneficjentów realizuj ą cych projekty punktowe, polegaj ą ce na rewitalizacji niewielkich obszarów (kamienic, fragmentów ulic). Beneficjenci wybierali najcz ęś ciej wska ź niki Liczba przebudowanych obiektów, Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych, Liczba obszarów poddanych rewitalizacji. Analiza zakresu rzeczowego projektów realizowanych w ramach Działania 7.1. RPO WK-P wskazuje na ponad dwukrotne przekroczenie zakładanej warto ś ci docelowej wska ź nika na zako ń czenie realizacji RPO WK-P 2007-2013 w okresie n+3. Główna przyczyna niezrealizowania zakładanej wysoko ś ci wska ź nika w systemie KSI SIMIK 07-13 wi ąż e si ę z brakiem konieczno ś ci monitorowania go przez beneficjentów realizuj ą cych projekty punktowe, polegaj ą ce na rewitalizacji niewielkich obszarów (kamienic, fragmentów ulic). Beneficjenci wybierali najcz ęś ciej wska ź niki Liczba przebudowanych obiektów, Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych, Liczba obszarów poddanych rewitalizacji.

33 Liczba osób mieszkaj ą cych na terenie obj ę tym procesem rewitalizacji (os.) (wska ź nik rezultatu) Nieosi ą gni ę cie zakładanej warto ś ci docelowej wska ź nika (200 000 osób) wynika przede wszystkim z realizacji projektów koncentruj ą cych si ę b ą d ź na inwestycjach punktowych: renowacji i rewitalizacji zabytkowych ulic, kamienic b ą d ź na rewitalizacji terenów niezamieszkałych, za to atrakcyjnych rekreacyjnie i przyrodniczo.

34 Liczba zorganizowanych konferencji, spotka ń, seminariów (szt.) (wska ź nik produktu) Analiza danych zawartych we wnioskach o dofinansowanie projektów Działania 8.2. RPO WK-P 2007-2013 wskazuje na osi ą gni ę cie zakładanej warto ś ci docelowej wska ź nika na koniec okresu rozliczeniowego w wysoko ś ci 32 konferencji i seminariów co stanowi 80% zakładanej warto ś ci. W okresie programowania 2007-2013 realizowano inne działania (festyny, konkursy), które uznano za bardziej skuteczne w promowaniu funduszy EFRR wdra ż anych w regionie. Brak osi ą gni ę cia warto ś ci wska ź nika w 100% nie wpłyn ę ło negatywnie na realizacj ę celu Działania 8.2. w zakresie upowszechniania wiedzy o ś rodkach EFRR wdra ż anych w ramach RPO WK-P 2007-2013.

35 Wnioski W przypadku 14 wska ź ników z przedmiotowej listy 26 wska ź ników nie odnotowano zagro ż enia nieosi ą gni ę cia przynajmniej 75% warto ś ci docelowej. Brak rejestracji osi ą gni ę tych warto ś ci tych wska ź ników w systemie KSI SIMIK 07-13 wynika z nie aneksowania umów zawartych przed 2010 rokiem oraz z planowanego zako ń czenia realizacji znacznego odsetka projektów w latach 2014/2015. Bariery le żą ce po stronie beneficjentów wyst ą piły w przypadku projektów Działania 5.1., Działania 7.1. i Działania 2.4. Zwi ą zane były z preferencj ą projektów punktowych o małej skali oddziaływania, za to kosztochłonnych oraz – w przypadku Działania 5.1. – z preferencji realizowania projektów dotacyjnych, a nie opartych na instrumentach zwrotnych. Stwierdzono brak adekwatno ś ci wska ź nika Liczba M Ś P, które uzyskały dost ę p do internetu ze wzgl ę du na wysok ą dost ę pno ść internetu dla M Ś P w skali regionu. Pozostałe wska ź niki monitorowania Działania 4.1. były trudne do monitorowania przez beneficjentów ze wzgl ę du na brak warto ś ci bazowych. W przypadku 14 wska ź ników z przedmiotowej listy 26 wska ź ników nie odnotowano zagro ż enia nieosi ą gni ę cia przynajmniej 75% warto ś ci docelowej. Brak rejestracji osi ą gni ę tych warto ś ci tych wska ź ników w systemie KSI SIMIK 07-13 wynika z nie aneksowania umów zawartych przed 2010 rokiem oraz z planowanego zako ń czenia realizacji znacznego odsetka projektów w latach 2014/2015. Bariery le żą ce po stronie beneficjentów wyst ą piły w przypadku projektów Działania 5.1., Działania 7.1. i Działania 2.4. Zwi ą zane były z preferencj ą projektów punktowych o małej skali oddziaływania, za to kosztochłonnych oraz – w przypadku Działania 5.1. – z preferencji realizowania projektów dotacyjnych, a nie opartych na instrumentach zwrotnych. Stwierdzono brak adekwatno ś ci wska ź nika Liczba M Ś P, które uzyskały dost ę p do internetu ze wzgl ę du na wysok ą dost ę pno ść internetu dla M Ś P w skali regionu. Pozostałe wska ź niki monitorowania Działania 4.1. były trudne do monitorowania przez beneficjentów ze wzgl ę du na brak warto ś ci bazowych.

36 Ocena ś rodków zaradczych podejmowanych przez Instytucj ę Zarz ą dzaj ą c ą Instytucja Zarz ą dzaj ą ca RPO WK-P podejmowała skuteczne ś rodki zaradcze polegaj ą ce na kierowaniu alokacji na działania, w których zdiagnozowano zagro ż enie osi ą gni ę cia zaplanowanej warto ś ci docelowej wska ź nika w latach 2013 i 2014 oraz na obni ż aniu warto ś ci progowych realizacji projektów, dla zapewnienia wi ę kszej kontraktacji ś rodków w odpowiadaj ą cych projektach. Zidentyfikowano tak ż e inne skuteczne działania zaradcze: przeprowadzanie dodatkowych naborów wniosków o dofinansowanie projektów (Działanie 2.1., Działanie 2.2.), podpisanie nowych umów na realizacj ę projektów, monitoruj ą cych wska ź nik (Działanie 4.1.), obni ż enie warto ś ci docelowej wska ź nika (Działanie 2.2., wska ź nik Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami), propagowanie instrumentów zwrotnych jako formy wsparcia przedsi ę biorstw (Działanie 5.1.), zmniejszenie warto ś ci bazowej udzielanych po ż yczek i por ę cze ń co przyczyniło si ę do obni ż enia ryzyka zwi ą zanego z zastosowaniem instrumentów zwrotnych (Działanie 5.1.), zmniejszenie górnego progu wsparcia w interwencjach realizowanych w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE (Działanie 5.1.), stosowanie zach ę t dla po ś redników finansowych do wspierania mikroprzedsi ę biorstw. Instytucja Zarz ą dzaj ą ca RPO WK-P podejmowała skuteczne ś rodki zaradcze polegaj ą ce na kierowaniu alokacji na działania, w których zdiagnozowano zagro ż enie osi ą gni ę cia zaplanowanej warto ś ci docelowej wska ź nika w latach 2013 i 2014 oraz na obni ż aniu warto ś ci progowych realizacji projektów, dla zapewnienia wi ę kszej kontraktacji ś rodków w odpowiadaj ą cych projektach. Zidentyfikowano tak ż e inne skuteczne działania zaradcze: przeprowadzanie dodatkowych naborów wniosków o dofinansowanie projektów (Działanie 2.1., Działanie 2.2.), podpisanie nowych umów na realizacj ę projektów, monitoruj ą cych wska ź nik (Działanie 4.1.), obni ż enie warto ś ci docelowej wska ź nika (Działanie 2.2., wska ź nik Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami), propagowanie instrumentów zwrotnych jako formy wsparcia przedsi ę biorstw (Działanie 5.1.), zmniejszenie warto ś ci bazowej udzielanych po ż yczek i por ę cze ń co przyczyniło si ę do obni ż enia ryzyka zwi ą zanego z zastosowaniem instrumentów zwrotnych (Działanie 5.1.), zmniejszenie górnego progu wsparcia w interwencjach realizowanych w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE (Działanie 5.1.), stosowanie zach ę t dla po ś redników finansowych do wspierania mikroprzedsi ę biorstw.

37 Dzi ę kujemy Wykonawca: Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013


Pobierz ppt "Wyniki badania Toru ń, 4 wrze ś nia 2015 r. Ewaluacja przyczyn nieosiągnięcia zakładanych wartości docelowych wybranych wskaźników w RPO WK-P na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google