Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Kierunki: 1. i 3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Kierunki: 1. i 3."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Kierunki: 1. i 3.

2 Podstawa prawna ogłoszenia kierunków polityki oświatowej państwa USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) Art. 35. 2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 21, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w szczególności: 1) ustala podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

3 Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły: „Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne” – Joanna Kluzik-Rostkowska Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

4 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 2.Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 3.Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 4.Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 ogłoszone 25 czerwca 2015 roku

5 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wieloaspektowość bezpieczeństwa Bezpieczeństwo fizyczne – Bezpieczne warunki pracy i nauki – Przestrzeganie zasad bhp, przeciwpożarowych – Przestrzeganie regulaminów i procedur szkolnych – Niwelowanie zachowań agresywnych wśród przedstawicieli wszystkich organów szkoły – Właściwa organizacja wycieczek, wyjść poza teren szkoły – Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi – Opieka nad uczniem przewlekle chorym – Udzielanie pierwszej pomocy Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

6 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wieloaspektowość bezpieczeństwa Bezpieczeństwo psychiczne – Prawidłowe relacje rówieśnicze – Prawidłowe relacje dorosły – dziecko – Prawidłowe relacje dorosły-dorosły – Profilaktyka uzależnień – Przeciwdziałanie mobbingowi – Niwelowanie agresji słownej – Prawidłowy rozkład zajęć lekcyjnych – równomierne obciążenie – Wsparcie ucznia mającego problemy w zachowaniu i nauce – Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci internet Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

7 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dokumenty wewnątrzszkolne normujące działania związane z bezpieczeństwem Statut szkoły z systemem oceniania zachowania Programy: Wychowawczy i Profilaktyki Regulaminy: – wycieczek, – dyżurów międzylekcyjnych, – świetlicy szkolnej, – szkolnych pracowni przedmiotowych (komputerowej, chemicznej, przyrodniczej, fizycznej, sali gimnastycznej, …) – korzystania z boiska szkolnego, placu zabaw, … Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

8 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dokumenty wewnątrzszkolne normujące działania związane z bezpieczeństwem Procedury: –obowiązku szkolnego –postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo –postępowania w sytuacji wystąpienia wypadku –udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej –podawania leków uczniom przewlekle chorym –zwalniania uczniów z zająć lekcyjnych –usprawiedliwiania nieobecności. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

9 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dyrektor Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Odpowiada za racjonalnie ułożony i realizowany plan zajęć. Organizuje szkolenia okresowe pracowników. Odpowiada za przestrzeganie prawa i przepisów wewnętrznych przez pracowników. Odpowiada za prawidłowe organizowanie turystyki i krajoznawstwa. Odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie placówki. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

10 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Nauczyciele Sprawują opiekę nad uczniem podczas całego pobytu w placówce (zajęcia edukacyjne, przerwy międzylekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, czas przed i po lekcjach). Sprawują opiekę nad uczniem podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły. Zapoznają podopiecznych z zasadami przestrzegania bezpieczeństwa na terenie placówki i poza nią. Przestrzegają respektowania prawa wewnątrzszkolnego przez uczniów. Współtworzą model wychowawczy zapisany w Programie Wychowawczym. Wspierają dziecko poprzez realizowanie zapisów zawartych w Programie Profilaktyki. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

11 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Programy wspierające działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne http://www.ore.edu.pl/bezpieczna-szkola Strona poświęcona programom wspierającym szkołę w działaniach wspierających bezpieczeństwo w szkole Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

12 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Programy wspierające działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne Programy edukacyjne dla nauczycieli:  „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”  „Golden Five”  „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji”  „Rozwiązywanie konfliktów w szkole”  „Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym”  „Profilaktyka a Ty/Edukacja” (PaT/E)  „Razem Bezpieczniej”  „Szkoła bez przemocy”  „Dziecko w Sieci” Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

13 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Programy wspierające działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne Programy dla rodziców:  „Nowe zagrożenie – Dopalacze”  „Szkolna Interwencja profilaktyczna”  „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”  „Jak kochać i wymagać” Poradniki dla rodziców:  „Jak uchronić dziecko przed biernym i czynnym paleniem tytoniu”  „Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży” Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

14 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Literatura omawiająca działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne  Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole. Przy współpr. Noela Burcha. Przeł. [z ang.] Dorota Szafrańska-Poniewierska. Wyd. 2. Warszawa: „Pax”, 1996. ISBN 83-211-1499-7.  Maksymowska E., Werwicka M., Konflikty w szkole. Niezbędnik aktywnego rodzica. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. (Rodzice, Szkoła, Uczeń). ISBN 978-83-7601-892-8.  Nolting H.P., Jak zachować porządek w klasie. Przekł. Marian Leon Kalinowski. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. (Pedagogika)(Problemy w Klasie). ISBN 83-89120-78-X. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

15 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Literatura omawiająca działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne  Stańkowski B., Konflikt nauczyciel – uczeń. Uzdrawianie relacji w świetle Reguły 5R. Kraków: Wydaw. WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009. (Studia Pedagogiczne Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”). ISBN 978-83-7614-024-7.  Kowalski R. M., Limber S.P., Agatston P.W., Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Przekł. Adam Wicher. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. (Psychologia). ISBN 978-83-233-2907-7. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

16 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Literatura omawiająca działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne  Kozak S., Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. Warszawa: „Difin”, 2011. ISBN 978-83-7641-388-4.  Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot: GWP, 2011. (Seria pod red. prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej). ISBN 978-83-7489-244-5.  Rogers V., Cyberprzemoc. Jak być bezpiecznym w sieci. Ćwiczenia dla dzieci i młodzieży. Tł. Sylwia Kuchta. Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2011. ISBN 978-83-61309-82-6. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

17 Kierunek 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

18 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Wieloletni Program pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 Cele Programu:  zapobieganie negatywnej tendencji niskiego poziomu czytelnictwa,  podniesienie standardów infrastrukturalnych i zaktywizowanie bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, które są ważnym źródłem książek dla czytelników,  ułatwienie potencjalnym czytelnikom dostępu do książek – dzięki wzbogacaniu i urozmaicaniu księgozbiorów bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

19 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 Priorytety Programu: I. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek II. Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 III. Zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

20 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020 W ramach priorytetu III ww. programu: Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” Rozporządzenie Rady Ministrów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (Dz.U. 2015 poz. 759) Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

21 Program „Książki naszych marzeń” CEL GŁÓWNY: wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

22 Program „Książki naszych marzeń” Cele szczegółowe: 1. Wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata. 2. Promowanie czytelnictwa wśród uczniów. 3. Urozmaicanie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych. 4. Rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej. 5. Rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

23 Program „Książki naszych marzeń” Formy realizacji Programu: 1. Zakup książek niebędących podręcznikami w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie użyteczne w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 2. Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych. 3. Współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi dla lepszej realizacji zadań tych instytucji, między innymi poprzez wspólne organizowanie wydarzeń czytelniczych. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

24 Program „Książki naszych marzeń” Organy prowadzące, które uzyskały wsparcie finansowe w ramach Programu, są zobowiązane: 1. Pomóc szkołom w nawiązaniu współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi w zakresie: a.konsultowania planowanych zakupów książek, b.wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo. 2. Zapewnić organizację co najmniej dwóch wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

25 Program „Książki naszych marzeń” cd. Organy prowadzące, które uzyskały wsparcie finansowe w ramach Programu, są zobowiązane: 3. Uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami. 4. Wesprzeć realizację co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. 5. Wspierać organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w tym przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

26 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jak i jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

27 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela … Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

28 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Zadaniem szkoły jest: … 6) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, … 7) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

29 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Zalecane warunki i sposób realizacji: Ważnym celem edukacji polonistycznej jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie o przeczytanych utworach oraz korzystanie z bibliotek (np. biblioteki szkolnej). Dobór utworów ma uwzględnić następujące gatunki literatury dziecięcej: baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, komiksy – przy wyborze należy kierować się realnymi umiejętnościami czytelniczymi dzieci, a także potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

30 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Zalecane warunki i sposób realizacji Zadania nauczyciela języka polskiego na II etapie edukacyjnym to przede wszystkim: 1) rozwijanie w uczniu ciekawości świata; 2) motywowanie ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania, w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji; 3) wyposażenie ucznia w intelektualne narzędzia, a więc w umiejętności poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania, odbioru tekstów kultury, w tym rozwijanie słownictwa z różnych kręgów tematycznych. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

31 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Działania bibliotek w zakresie promocji czytelnictwa:  lekcje biblioteczne  zajęcia edukacyjne z różnych przedmiotów nauczania  spotkania z autorami książek  warsztaty aktywizujące czytelnictwo  konkursy czytelnicze dla uczniów  akcje proczytelnicze (ogólnopolskie, rejonowe, szkolne). Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

32 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Propozycje warsztatów w bibliotekach: WARSZTATY LITERACKIE – próby twórczości literackiej uczniów WARSZTATY LITERACKO-PLASTYCZNE – różnorodna praca z tekstami literackimi (plastyczne interpretacje, projektowanie komiksów) WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – redagowanie krótkich tekstów, budowa gazety szkolnej WARSZTATY REGIONALNE – historia i literatura regionu WARSZTATY TEATRALNE I FILMOZNAWCZE – prezentacja lektur w formach teatralnych, pisanie scenariuszy na podstawie lektur WARSZTATY KOMPUTEROWE – czytanie e-booków, platformy edukacyjne Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

33 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Wykorzystanie TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) w zachęcaniu uczniów do czytania i promocji czytelnictwa w szkole:  e-booki  e-podręcznik  blogi tematyczne  warsztaty czytelnicze  wyszukiwanie informacji. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016

34 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Wykorzystanie TIK w bibliotece:  praca z tekstem  rozwijanie zainteresowań  poszerzanie wiedzy  promocja twórczości  zachęta do podejmowania twórczych działań  konkursy czytelnicze i przedmiotowe  promocja biblioteki i jej zbiorów  prezentacja bibliotecznych nowości. Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016


Pobierz ppt "Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Kierunki: 1. i 3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google