Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

polityki oświatowej państwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "polityki oświatowej państwa"— Zapis prezentacji:

1 polityki oświatowej państwa
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Kierunki: 1. i 3.

2 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
Podstawa prawna ogłoszenia kierunków polityki oświatowej państwa USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) Art W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 21, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w szczególności: 1) ustala podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego

3 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły: „Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne” – Joanna Kluzik-Rostkowska

4 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
ogłoszone 25 czerwca 2015 roku Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.

5 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wieloaspektowość bezpieczeństwa Bezpieczeństwo fizyczne Bezpieczne warunki pracy i nauki Przestrzeganie zasad bhp, przeciwpożarowych Przestrzeganie regulaminów i procedur szkolnych Niwelowanie zachowań agresywnych wśród przedstawicieli wszystkich organów szkoły Właściwa organizacja wycieczek, wyjść poza teren szkoły Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi Opieka nad uczniem przewlekle chorym Udzielanie pierwszej pomocy

6 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wieloaspektowość bezpieczeństwa Bezpieczeństwo psychiczne Prawidłowe relacje rówieśnicze Prawidłowe relacje dorosły – dziecko Prawidłowe relacje dorosły-dorosły Profilaktyka uzależnień Przeciwdziałanie mobbingowi Niwelowanie agresji słownej Prawidłowy rozkład zajęć lekcyjnych – równomierne obciążenie Wsparcie ucznia mającego problemy w zachowaniu i nauce Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci internet

7 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dokumenty wewnątrzszkolne normujące działania związane z bezpieczeństwem Statut szkoły z systemem oceniania zachowania Programy: Wychowawczy i Profilaktyki Regulaminy: wycieczek, dyżurów międzylekcyjnych, świetlicy szkolnej, szkolnych pracowni przedmiotowych (komputerowej, chemicznej, przyrodniczej, fizycznej, sali gimnastycznej, …) korzystania z boiska szkolnego, placu zabaw, …

8 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dokumenty wewnątrzszkolne normujące działania związane z bezpieczeństwem Procedury: obowiązku szkolnego postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo postępowania w sytuacji wystąpienia wypadku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej podawania leków uczniom przewlekle chorym zwalniania uczniów z zająć lekcyjnych usprawiedliwiania nieobecności.

9 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dyrektor
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Dyrektor Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Odpowiada za racjonalnie ułożony i realizowany plan zajęć. Organizuje szkolenia okresowe pracowników. Odpowiada za przestrzeganie prawa i przepisów wewnętrznych przez pracowników. Odpowiada za prawidłowe organizowanie turystyki i krajoznawstwa. Odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie placówki.

10 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Nauczyciele
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Kierunek 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Nauczyciele Sprawują opiekę nad uczniem podczas całego pobytu w placówce (zajęcia edukacyjne, przerwy międzylekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, czas przed i po lekcjach). Sprawują opiekę nad uczniem podczas wycieczek i wyjść poza teren szkoły. Zapoznają podopiecznych z zasadami przestrzegania bezpieczeństwa na terenie placówki i poza nią. Przestrzegają respektowania prawa wewnątrzszkolnego przez uczniów. Współtworzą model wychowawczy zapisany w Programie Wychowawczym. Wspierają dziecko poprzez realizowanie zapisów zawartych w Programie Profilaktyki.

11 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Programy wspierające działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne Strona poświęcona programom wspierającym szkołę w działaniach wspierających bezpieczeństwo w szkole

12 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Programy wspierające działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne Programy edukacyjne dla nauczycieli: „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” „Golden Five” „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji” „Rozwiązywanie konfliktów w szkole” „Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym” „Profilaktyka a Ty/Edukacja” (PaT/E) „Razem Bezpieczniej” „Szkoła bez przemocy” „Dziecko w Sieci”

13 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Programy wspierające działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne Programy dla rodziców: „Nowe zagrożenie – Dopalacze” „Szkolna Interwencja profilaktyczna” „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” „Jak kochać i wymagać” Poradniki dla rodziców: „Jak uchronić dziecko przed biernym i czynnym paleniem tytoniu” „Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży”

14 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Literatura omawiająca działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole. Przy współpr. Noela Burcha. Przeł. [z ang.] Dorota Szafrańska-Poniewierska. Wyd. 2. Warszawa: „Pax”, ISBN Maksymowska E., Werwicka M., Konflikty w szkole. Niezbędnik aktywnego rodzica. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, cop (Rodzice, Szkoła, Uczeń). ISBN Nolting H.P., Jak zachować porządek w klasie. Przekł. Marian Leon Kalinowski. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, (Pedagogika)(Problemy w Klasie). ISBN X.

15 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Literatura omawiająca działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne Stańkowski B., Konflikt nauczyciel – uczeń. Uzdrawianie relacji w świetle Reguły 5R. Kraków: Wydaw. WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, (Studia Pedagogiczne Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”). ISBN Kowalski R. M., Limber S.P., Agatston P.W., Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży. Przekł. Adam Wicher. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, (Psychologia). ISBN

16 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Literatura omawiająca działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne Kozak S., Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. Warszawa: „Difin”, ISBN Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Sopot: GWP, (Seria pod red. prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej). ISBN Rogers V., Cyberprzemoc. Jak być bezpiecznym w sieci. Ćwiczenia dla dzieci i młodzieży. Tł. Sylwia Kuchta. Warszawa: Fraszka Edukacyjna, ISBN

17 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
Kierunek 3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

18 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Wieloletni Program pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata Cele Programu: zapobieganie negatywnej tendencji niskiego poziomu czytelnictwa, podniesienie standardów infrastrukturalnych i zaktywizowanie bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, które są ważnym źródłem książek dla czytelników, ułatwienie potencjalnym czytelnikom dostępu do książek – dzięki wzbogacaniu i urozmaicaniu księgozbiorów bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

19 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytety Programu: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Infrastruktura Bibliotek Zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych

20 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa W ramach priorytetu III ww. programu: Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (Dz.U poz. 759)

21 Program „Książki naszych marzeń”
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Program „Książki naszych marzeń” CEL GŁÓWNY: wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

22 Program „Książki naszych marzeń”
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Program „Książki naszych marzeń” Cele szczegółowe: Wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata. Promowanie czytelnictwa wśród uczniów. Urozmaicanie realizacji programów nauczania poprzez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych. Rozwijanie samorządności uczniowskiej poprzez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej. Rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi.

23 Program „Książki naszych marzeń”
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Program „Książki naszych marzeń” Formy realizacji Programu: Zakup książek niebędących podręcznikami w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie użyteczne w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych. Współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz publicznymi bibliotekami pedagogicznymi dla lepszej realizacji zadań tych instytucji, między innymi poprzez wspólne organizowanie wydarzeń czytelniczych.

24 Program „Książki naszych marzeń”
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Program „Książki naszych marzeń” Organy prowadzące, które uzyskały wsparcie finansowe w ramach Programu, są zobowiązane: Pomóc szkołom w nawiązaniu współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi w zakresie: konsultowania planowanych zakupów książek, wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo. Zapewnić organizację co najmniej dwóch wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów.

25 Program „Książki naszych marzeń”
Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016 Program „Książki naszych marzeń” cd. Organy prowadzące, które uzyskały wsparcie finansowe w ramach Programu, są zobowiązane: Uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami. Wesprzeć realizację co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej. Wspierać organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w tym przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.

26 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą: czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jak i jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa.

27 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela… Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

28 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Zadaniem szkoły jest: 6) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, … 7) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich.

29 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Zalecane warunki i sposób realizacji: Ważnym celem edukacji polonistycznej jest rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmawianie o przeczytanych utworach oraz korzystanie z bibliotek (np. biblioteki szkolnej). Dobór utworów ma uwzględnić następujące gatunki literatury dziecięcej: baśnie, bajki, legendy, opowiadania, wiersze, komiksy – przy wyborze należy kierować się realnymi umiejętnościami czytelniczymi dzieci, a także potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi.

30 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Podstawa programowa: Zalecane warunki i sposób realizacji Zadania nauczyciela języka polskiego na II etapie edukacyjnym to przede wszystkim: 1) rozwijanie w uczniu ciekawości świata; 2) motywowanie ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania, w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji; 3) wyposażenie ucznia w intelektualne narzędzia, a więc w umiejętności poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania, odbioru tekstów kultury, w tym rozwijanie słownictwa z różnych kręgów tematycznych.

31 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Działania bibliotek w zakresie promocji czytelnictwa: lekcje biblioteczne zajęcia edukacyjne z różnych przedmiotów nauczania spotkania z autorami książek warsztaty aktywizujące czytelnictwo konkursy czytelnicze dla uczniów akcje proczytelnicze (ogólnopolskie, rejonowe, szkolne).

32 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Propozycje warsztatów w bibliotekach: WARSZTATY LITERACKIE – próby twórczości literackiej uczniów WARSZTATY LITERACKO-PLASTYCZNE – różnorodna praca z tekstami literackimi (plastyczne interpretacje, projektowanie komiksów) WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – redagowanie krótkich tekstów, budowa gazety szkolnej WARSZTATY REGIONALNE – historia i literatura regionu WARSZTATY TEATRALNE I FILMOZNAWCZE – prezentacja lektur w formach teatralnych, pisanie scenariuszy na podstawie lektur WARSZTATY KOMPUTEROWE – czytanie e-booków, platformy edukacyjne

33 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Wykorzystanie TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) w zachęcaniu uczniów do czytania i promocji czytelnictwa w szkole: e-booki e-podręcznik blogi tematyczne warsztaty czytelnicze wyszukiwanie informacji.

34 Kierunki polityki oświatowej państwa 2015/2016
Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Wykorzystanie TIK w bibliotece: praca z tekstem rozwijanie zainteresowań poszerzanie wiedzy promocja twórczości zachęta do podejmowania twórczych działań konkursy czytelnicze i przedmiotowe promocja biblioteki i jej zbiorów prezentacja bibliotecznych nowości.


Pobierz ppt "polityki oświatowej państwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google