Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przestępczość komputerowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przestępczość komputerowa."— Zapis prezentacji:

1 Przestępczość komputerowa

2 Przestępczość komputerowa
- przestępczość z udziałem komputerów bądź informacji przetwarzanych przez komputery

3 Popularność Internetu z punktu widzenia przestępcy
łatwy dostęp do milionów potencjalnych ofiar brak naocznego kontaktu z ofiarami (anonimowość, a przez to zmniejszenie ryzyka) łatwość stosowania wielu metod działania, w tym metod zacierania śladów

4 Kanały komunikacyjne w Internecie
Strony www, Poczta elektroniczna , Grupy dyskusyjne – newsgroup, Forum dyskusyjne, Słupy ogłoszeniowe, IRC, Chaty, Komunikatory internetowe, SMS za pośrednictwem Internetu, Telefonia internetowa.

5 Strony www

6 Strony www

7 Poczta

8 Grupy dyskusyjne - newsgroup

9 Forum dyskusyjne

10 Słupy ogłoszeniowe

11 Komunikatory

12 Telefony internetowe

13 Chaty

14 Kanały IRC

15 KazaA, Direct Connect, Donkey, Emule, Bittorrent
Sieci peer to peer -p2p KazaA, Direct Connect, Donkey, Emule, Bittorrent

16 Wysyłanie sms-ów przez Internet

17 Najczęstsze przestępstwa popełniane w sieci internetowej:
K a t e g o r i e z a g r o ż e ń : P o s p o l i t e p r z e s t ę p s t w a ( n a j c z ę s t s z e ) w s i e c i i n t e r n e t o w e j : o s z u s t w a i n t e r n e t o w e : n a j c z ę ś c i e j n a a u k c y j n y c h p o r t a l a c h i n t e r n e t o w y c h t a k i c h j a k A l l e g r o , A u k c j e 2 4 , G r a t k a c z y E – b a y p o p r z e z w s z e l k i e o g ł o s z e n i a n a r u s z e n i a w ł a s n o ś c i i n t e l e k t u a l n e j h a n d e l o p r o g r a m o w a n i e m , m u z y k ą , f i l m a m i z n a r u s z e n i e m p r a w a u t o r s k i c h w y m i a n a p l i k ó w w p o ł ą c z e n i a c h P 2 P ( P e e r - t o - P e e r , c z y l i K a ż d y z k a ż d y m ) , e t c . k r a d z i e ż e t o ż s a m o ś c i , d a n y c h i d a n y c h o s o b o w y c h p o d s z y w a n i e s i ę p o d z n a n e s t r o n y d o l o g o w a ń ( n p . b a n k o w e ) w ł a m a n i a n a s e r w e r y o s ó b p r y w a t n y c h i i n s t y t u c j i k r a d z i e ż e h a s e ł d o s t ę p o w y c h , c z y s z c z e n i e k o n t b a n k o w y c h , e t c . p e d o f i l i a i s e k s u a l n e w y k o r z y s t y w a n i e d z i e c i o n - l i n e h a c k i n g d l a „ s p o r t u ” – p o k a z a n i e i p r ó b a p o k a z a n i a , ż e t e ż p o t r a f i ę s i ę w ł a m a ć , z m i e n i ć s t r o n ę w w w , c z y h a s ł o s p a m i n g Najczęstsze przestępstwa popełniane w sieci internetowej: Oszustwa Fałszerstwa (podrobienie lub przerobienie dokumentów lub środków pieniężnych) Nielegalny obrót utworami chronionymi prawem autorskim lub bezprawnie oznaczonymi zastrzeżonymi znakami towarowymi Uzyskiwanie bezprawnego dostępu do zbiorów lub systemów komputerowych Przechowywanie lub rozpowszechnianie treści zabronionych Kradzieże tożsamości Stalking 17 17

18 Pedofilia i seksualne wykorzystywanie dzieci
Zabronione treści Jednemu na czworo dzieci korzystających z programu „jednoczesnego komunikowania się” na żywo proponowany jest czyn nierządny. Połowa takich przypadków pozostaje nie ujawniona Szacuje się, że w ciągu roku około 15 milionów dzieci otrzymuje z Internetu on-line propozycje czynów nierządnych

19

20 Zabronione treści Rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich, z użyciem przemocy, z posługiwaniem się zwierzętami Posiadanie na komputerach treści pornograficznych z udziałem małoletnich (art. 202 KK)

21

22

23 Zabronione treści Obrażanie uczuć religijnych, zniesławianie, znieważanie narodu, państwa, symboli państwowych, organów konstytucyjnych, prezydenta, ważnych osobistości, funkcjonariuszy publicznych (art.226 KK), grup ludności, poszczególnych osób, zwłok.

24 Zabronione treści Propagowanie faszyzmu, totalitaryzmu, nawoływanie do waśni społecznych (art 256 KK)

25 Zabronione treści Przesyłanie bezprawnych gróźb oraz fałszywe alarmy bombowe (art. 190 KK)

26 Zabronione treści Nawoływanie do popełnienia czynów zabronionych (art. 255KK), propagowanie przemocy i narkotyków, prowadzenie naboru do sekt oraz instrukcje samobójcze (art. 151 KK)

27

28

29

30 STALKING 6 czerwca 2011 r. w polskim systemie prawnym pojawiło się nowe przestępstwo: tzw. stalking, definiowane jako uporczywe nękanie lub wzbudzanie uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie prywatności innej osoby lub osoby jej najbliższej. Wprowadziła je ustawa z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ogłoszona 5 kwietnia 2011 r. w Dzienniku Ustaw nr 72, pod pozycją 381

31 STALKING Zabronione zostało też podszywanie się pod inną osobę, wykorzystywanie jej wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Ściganie stalkingu nastąpi na wniosek pokrzywdzonego. Stalker zagrożony będzie karą pozbawienia wolności do lat trzech, chyba że w wyniku tego przestępstwa pokrzywdzony targnie się na własne życie. W takiej sytuacji przestępstwo to będzie zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu.

32 STALKING Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego

33 STALKING, CZYLI... Pomysłowość stalkerów wydaje się nieograniczona. Z badań, a także z literatury krajowej i światowej dotyczącej tej problematyki wynika, że stalking mogą stanowić m.in. następujące zachowania: 1) uporczywe wydzwanianie (w szczególności nocne), 2) wysyłanie listów, SMS-ów, e maili oraz inne formy cyberstalkingu, 3) pozostawianie wiadomości pod drzwiami mieszkania ofiary, pozostawianie wiadomości na poczcie głosowej, 4) wręczanie lub przesyłanie ofierze niechcianych kwiatów czy prezentów (zarówno obraźliwych, jak i romantycznych czy deprymująco cennych), 5) natrętne składanie propozycji spotkań, wspólnych wyjazdów i propozycji seksualnych; 6) śledzenie, podążanie za ofiarą, zatrudnianie do tego prywatnych detektywów, 7) obserwowanie, podglądanie ofiary, przebywanie w okolicy miejsca zamieszkania lub pracy ofiary, wyczekiwanie na ofiarę w miejscu jej pracy lub w okolicy miejsca jej zamieszkania,

34 STALKING, CZYLI... 8) przyglądanie się ofierze, dążenie do nawiązania kontaktu z ofiarą za pośrednictwem wspólnych znajomych i rodziny (w tym również dzieci), wypytywanie ich o szczegóły z życia prywatnego ofiary, 9) wypytywanie o ofiarę w miejscu jej zamieszkania i pracy, 10) zakładanie podsłuchu telefonicznego, przeszukiwanie prywatnych notatek i śmieci ofiary celem uzyskania informacji o niej, 11) wdzieranie się do mieszkania ofiary celem zabrania ofierze przedmiotów osobistych, bądź pozostawianie śladów obecności celem zastraszenia, 12) rejestrowanie faktów z życia prywatnego ofiary za pośrednictwem aparatu fotograficznego i sprzętu audio wideo, 13) podszywanie się pod ofiarę, np. przez składanie zamówień w jej imieniu, podszywanie się pod znajomych lub rodzinę ofiary, wysyłając jej listy z fałszywymi informacjami, 14) manipulowanie ofiarą na przykład poprzez wszczynanie postępowania karnego przeciwko ofierze lub groźby wszczęcia postępowania czy groźby lub próby samobójstwa celem wymuszenia na ofierze pewnych zachowań, w tym wymuszenia kontaktu ze stalkerem,

35 STALKING, CZYLI... 15) uprzedmiotowienie ofiary, poniżanie jej, manipulowanie przyjaciółmi i rodziną ofiary celem ich odwrócenia się od niej (nastawianie ich przeciw ofierze), 16) zaczepianie ofiary w miejscach publicznych, 17) niszczenie mienia prywatnego ofiary, 18) szantaż emocjonalny, szantaż ekonomiczny, wyrządzanie szkody ulubieńcom – zwierzętom domowym będącym własnością ofiary, 19) groźby (w tym groźby uszkodzenia ciała lub groźby śmierci), 20) akty przemocy fizycznej, trzymanie w mieszkaniu ostrych narzędzi celem zastraszenia ofiary, 21) akty wandalizmu i uszkodzenia mienia, np. zarysowania, stłuczenia – celem zastraszenia ofiary (najczęściej dotyczy to samochodu ofiary lub miejsca jej zamieszkania), 22) wykrzykiwanie w miejscach publicznych obelg pod adresem ofiary w jej obecności (np. w okolicy miejsca pracy lub zamieszkania)

36 STALKING wśród młodzieży
Badania wśród młodzieży: co drugi młody internauta (52%) miał do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub poprzez telefon komórkowy. 47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania; 21% poniżania, ośmieszania i upokarzania; 16% straszenia i szantażowania. 29% twierdzi, że ktoś w sieci poddawał się za nie wbrew ich woli.

37 STALKING wśród młodzieży
Badania wśród młodzieży: ponad połowa (57%) młodych internautów (12-17 lat) była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wbrew ich woli. 14% zgłasza przypadki rozpowszechniania poprzez Internet i GSM kompromitujących je materiałów.

38 STRONY POŚWIĘCONE BEZPIECZEŃSTWU DZIECI I MŁODZIEŻY W SIECI

39 STRONY POŚWIĘCONE BEZPIECZEŃSTWU DZIECI I MŁODZIEŻY W SIECI

40 STRONY POŚWIĘCONE BEZPIECZEŃSTWU DZIECI I MŁODZIEŻY W SIECI

41 STRONY POŚWIĘCONE BEZPIECZEŃSTWU DZIECI I MŁODZIEŻY W SIECI

42 Statystyka zgłoszeń na stronie DyżurNet


Pobierz ppt "Przestępczość komputerowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google