Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Rada Ministrów. Cele lekcji 1.Zapoznanie ze składem i kompetencjami Rady Ministrów 2.Rozumienie sposobu powoływania Rady Ministrów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Rada Ministrów. Cele lekcji 1.Zapoznanie ze składem i kompetencjami Rady Ministrów 2.Rozumienie sposobu powoływania Rady Ministrów."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Rada Ministrów. Cele lekcji 1.Zapoznanie ze składem i kompetencjami Rady Ministrów 2.Rozumienie sposobu powoływania Rady Ministrów

2 1.Skład. a.prezes Rady Ministrów; b.wiceprezesi; c.ministrowie; d.przewodniczący komitetów – określonych w ustawie.

3 2.Prezes Rady Ministrów (premier). a.przewodniczy Radzie Ministrów; b.reprezentuje Radę Ministrów; c.kieruje pracami RM – koordynuje i kontroluje pracę członków rządu; d.zwierzchnik korpusu służby cywilnej; e.nadzoruje samorząd terytorialny pod kątem legalności jego działania; f.stanowi prawo w formie rozporządzeń; g.kieruje pracą terenowej administracji rządowej.

4 3.Minister. a.Naczelny organ administracji rządowej i członek Rady Ministrów; b.Powoływany przez prezydenta na wniosek premiera; c.Stanowisko polityczne – wskazane kwalifikacje merytoryczne; d.Minister kierownik działu administracji rządowej, tzw. ministerstwa (np. edukacji, rolnictwa, …); e.Minister wypełniający zadania powierzone przez premiera (bez teki).

5 4.Proces powoływania rządu. a.Po wyborach parlamentarnych prezydent po konsultacjach z głównymi partiami desygnuje prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek ministrów w ciągu 14 dni od pierwszego posiedzenia sejmu; b.W ciągu 14 dni po exposé premiera RM musi uzyskać wotum zaufania sejmu większością bezwzględną (krok pierwszy); c.Jeżeli RM nie uzyska wotum zaufania to sejm w ciągu 14 dni powołuje rząd bezwzględną większością a prezydent wręcza nominacje i odbiera przysięgę (krok drugi); d.Jeżeli sejm nie powoła rządu to prezydent w ciągu 14 dni powołuje rząd, któremu do wotum zaufania wystarczy większość zwykła (krok trzeci); e.Gdy i ten rząd nie uzyska wotum zaufania, prezydent skrarca kadencję sejmu i zarządza wybory, a rządzi ostatni rząd.

6 5.Ustąpienie Rady Ministrów. a.Ukonstytuowanie się nowego sejmu; b.Rezygnacja członków RM lub premiera; c.Nieudzielenia wotum zaufania przez Sejm; d.Konstruktywne wotum nieufności (na wniosek 46 posłów z imiennym wskazaniem nowego kandydata na premiera); e.Dymisję składa premier na ręce prezydenta; f.Rekonstrukcja rządu – odwoływanie i powoływanie członków RM przez prezydenta na wniosek premiera, z powodu rezygnacji ministra lub złożeniu wobec niego wotum nieufności przez Sejm.

7 6.Odpowiedzialność RM. a.Odpowiedzialność parlamentarna (polityczna) – przed sejmem w formie wotum nieufności; może być solidarna lub indywidualna; b.Odpowiedzialność konstytucyjna – przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy lub popełnienie przestępstwa – na wniosek prezydenta lub 115 posłów uchwałą 3/5 ustawowej liczby posłów(276).

8 7.Zadania Rady Ministrów. a.zapewnienie wykonania ustaw; b.wydawanie rozporządzeń; c.kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie administracji państwa; d.uchwalanie projektu budżetu i jego wykonanie; e.ochrona interesów skarbu państwa; f.zapewnienie bezpieczeństwa państwa; g.ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności; h.ogólne kierownictwo w stosunkach międzynarodowych.


Pobierz ppt "Temat: Rada Ministrów. Cele lekcji 1.Zapoznanie ze składem i kompetencjami Rady Ministrów 2.Rozumienie sposobu powoływania Rady Ministrów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google