Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakterystyka władzy wykonawczej.. Zagadnienia ogólne Zgodnie z art. 10 ust.2 Konstytucji władzę wykonawczą sprawują Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakterystyka władzy wykonawczej.. Zagadnienia ogólne Zgodnie z art. 10 ust.2 Konstytucji władzę wykonawczą sprawują Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej."— Zapis prezentacji:

1 Charakterystyka władzy wykonawczej.

2 Zagadnienia ogólne Zgodnie z art. 10 ust.2 Konstytucji władzę wykonawczą sprawują Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów. Art.10 ust.2 Konstytucji wskazuje dualistyczny charakter władzy wykonawczej. Do właściwości tych organów należy prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa.

3 Powoływanie Rady Ministrów Art.154 i art.155 Konstytucji regulują procedury tworzenia rządu, przy czym regulacje te wskazują, że istnieje: jedna procedura podstawowa i dwie procedury rezerwowe, tworzenia rządu. Specjalnym trybem – autonomicznym wobec procedury powoływania rządu w trybie art. 154 i 155 Konstytucji- jest art. 158 ust.1 Konstytucji ( tzw. rząd konstruktywnego wotum nieufności).

4 Rząd Donalda Tuska Rząd Donalda Tuska - urzędująca Rada Ministrów pod kierownictwem Donalda Tuska, powołana przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i zaprzysiężona 16 listopada 2007 (postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów i postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów).Rada MinistrówDonalda TuskaPrezydenta RPLecha Kaczyńskiego16 listopada2007 Rząd Donalda Tuska jest rządem koalicyjnym Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rozmowy koalicyjne w sprawie jego powołania rozpoczęły się powyborach parlamentarnych z 21 października 2007.Platformy ObywatelskiejPolskiego Stronnictwa Ludowegowyborach parlamentarnych z 21 października 2007 9 listopada9 listopada 2007 Prezydent RP Lech Kaczyński postanowieniem desygnował na Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska powierzając mu misję sformowania rządu.2007Lech Kaczyński postanowieniem Donalda Tuska

5 Powołanie i zaprzysiężenie Donalda Tuska na Prezesa Rady Ministrów ( 16 listopada 2007r.)

6 Rząd Donalda Tuska w czasie uroczystości zaprzysiężenia w Pałacu Prezydenckim ( 16 listopada 2007r.)

7 Pozycja ustrojowa Rady Ministrów Określa kształt stosunków ustrojowych między władzą ustawodawczą, a władzą wykonawczą w parlamentarnym systemie rządów. dualistyczny charakter władzy wykonawczej, odpowiedzialność i kontrola rządu przez parlament.

8 Posiedzenie Rady Ministrów

9 Struktura RM W skład Rady Ministrów wchodzą Prezes Rady Ministrów ( premier), wiceprezesi ( wicepremierzy),ministrowie resortowi, ministrowie bez teki oraz przewodniczący komitetów określonych w ustawach. PREZES RADY MINISTRÓW MINISTROWIE RESORTOWI Kierują danym działem ministerstwa (resortem). SKŁAD RM BEZ TEKI Sprawują funkcje określone przez premiera. WICEPREZESI PRZEWODNICZĄCY KOMITETÓW - Komitetu Badań Naukowych -Komitetu Integracji Europejskiej -Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

10 Tryb pracy RM Zasada kolegialności- polega na zastrzeżeniu realizacji wszystkich kompetencji Rady Ministrów dla całego gremium jej członków, z wyłączeniem działania za nią któregokolwiek z nich. RM działając jako organ kolegialny, na posiedzeniach rozpatruje sprawy wchodzące w zakres jej kompetencji. Posiedzenia- Prezes RM zwołuje posiedzenia RM i przewodniczy im. Dla ważności posiedzenia wymagana jest obecność większości członków Rady Ministrów. Ustawa o RM nakłada na członków Rady obowiązek udziału w rozpatrywaniu spraw i podejmowaniu rozstrzygnięć na posiedzeniu. Posiedzenia mają charakter poufny, ale społeczeństwo powinno być poinformowane przynajmniej o ich przedmiocie i rezultatach. Nie dotyczy to posiedzeń tajnych w całości. Tajność posiedzenia zarządza jego przewodniczący.

11 Art.146 Konstytucji sytuuje Radę Ministrów jako główne ogniwo władzy wykonawczej,która prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju. Premier Donald Tusk rozmawiał z wiceprezydentem USA m.in. nt. nowej koncepcji amerykańskiego programu obrony przeciwrakietowej w Europie (MD).

12 Tematami spotkania, które odbyło się w ramach polsko-francuskich konsultacji międzyrządowych były m.in. europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, współpraca w zakresie energetyki jądrowej, Wspólna Polityka Rolna UE oraz kwestie związane z ochroną klimatu.

13 22.08.2008r.Premier Donald Tusk z wizytą w Afganistanie.

14 Dymisja RM Podstawą istnienia rządu musi być poparcie większości w Sejmie tak w momencie tworzenia, jak i jego funkcjonowania. Brak tego poparcia zmusza rząd do złożenia dymisji. Konstytucyjnie RM podaje się do dymisji w przypadku: 1) rezygnacji przez Radę Ministrów lub jej Prezesa z dalszego pełnienia funkcji, 2) nieudzielenia przez Sejm wotum zaufania, 3) odmowy udzielenia przez Sejm absolutorium, 4) wyrażenia rządowi wotum nieufności.

15 Odpowiedzialność RM :Rada Ministrów odpowiada politycznie przed Sejmem, a realizacji tej odpowiedzialności służą takie instytucje jak wotum zaufania i wotum nieufności. Poszczególni ministrowie ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji i ustaw. POLITYCZNA RM ponosi odpowiedzialność polityczną przed Sejmem, gdy między polityką realizowaną przez Radę Ministrów a postulowaną przez większość parlamentarną występuje widoczna rozbieżność a większość ta nie aprobuje polityki rządu. Skutkiem może być podanie się przez Radę Ministrów do dymisji lub wyrażenie jej przez parlamentarne wotum nieufności POLITYCZNA RM ponosi odpowiedzialność polityczną przed Sejmem, gdy między polityką realizowaną przez Radę Ministrów a postulowaną przez większość parlamentarną występuje widoczna rozbieżność a większość ta nie aprobuje polityki rządu. Skutkiem może być podanie się przez Radę Ministrów do dymisji lub wyrażenie jej przez parlamentarne wotum nieufności KONSTYTUCYJNA Odpowiedzialność konstytucyjna ma charakter prawno- karny. Dotyczy poszczególnych członków RM. Za naruszenie konstytucji lub ustaw – tzw. delikt konstytucyjny członek RM zostaje pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej może zgłosić prezydent lub co najmniej 115 posłów. Uchwałę o pociągnięciu członków RM przed TS podejmuje Sejm więk. 3/5 ust. liczby posłów.

16 Rada Gabinetowa Rada Gabinetowa – art. 141 Konstytucji. Radę Gabinetową, tworzy Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta. Prezydent zwołuje ją w sprawach szczególnej wagi, decyzja o tym co taką sprawę stanowi,jest samodzielną decyzją Prezydenta. Za pomocą tej instytucji Prezydent jest w stanie zwrócić uwagę członków rządu na określone zagadnienia. Podjęte uzgodnienia nie mają charakteru wiążącego.

17 PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Prezydent jest, obok Rady Ministrów organem władzy wykonawczej. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych. Obejmuje urząd po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Złożenie przysięgi jest warunkiem koniecznym do objęcia urzędu i od tej daty liczy się bieg kadencji. Niezłożenie przysięgi oznacza niemożność dokonywania przez prezydenta aktów urzędowych, a w razie ich sporządzenia skutkowałoby to ich nieważnością i nieskutecznością. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich w głosowaniu tajnym. Szczegółowe zasady i sposób przeprowadzania wyborów na prezydenta określa ustawa z 27.9.1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 47,poz. 544 ze zm.).

18 WYBORY PREZYDENCKIE. WYBORY ZARZĄDZA MARSZAŁEK SEJMU : a) W TERMINIE: - nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji( upływ kadencji) - Nie później niż 14 dni po opróżnieniu urzędu( opróżnienie urzędu).; b) ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW; c) WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM. GŁOSOWANIE Art.127 ust.4. PRZYJĘTA ZOSTAŁA ZASADA WYBORU PREZYDENTA W II TURACH. Wyjątek: 1)Jeden z kandydatów uzyskał więcej niż ½ ważnie oddanych głosów w I TURZE WYBORÓW WAŻNOŚĆ WYBORU PREZYDENTA RP STWIERDZA SN.

19 WYBORY PREZYDENCKIE W art.128 ust.2 Konstytucji przewiduje się dwa rozwiązania, dotyczące organizacji wyborów prezydenckich: 1) w przypadku normalnego ( terminowego) upływu kadencji- Marszałek Sejmu zarządza wybory i wyznacza ich datę nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta 2) w przypadku nieoczekiwanego ( przedterminowego ) opróżnienia urzędu- zarządzenie wyborów prezydenckich przez Marszałka musi nastąpić nie później niż w 14 dniu po opróżnieniu urzędu Prezydenta. Jednocześnie Marszałek Sejmu wyznaczyć musi wybory prezydenckie na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od zarządzenia wyborów.

20 Materiały prasowe Czwartek,1 kwietnia 2010r. Prezydent zaakceptował zastępców Prokuratora Generalnego 31 marca br. prezydent Lech Kaczyński zaakceptował kandydatury przedstawione przez Prokuratora Generalnego: na stanowisko pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego - Pana Marka Jamrogowicza - prokuratora Prokuratury Generalnej, na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego - Pana Roberta Hernanda - prokuratora Prokuratury Generalnej, na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego - Panią Marzenę Kowalską - prokuratora Prokuratury Generalnej. Decyzja Lecha Kaczyńskiego o akceptacji kandydatów na zastępców prokuratora Andrzeja Seremeta została wysłana do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów.

21 POZYCJA USTROJOWA PREZYDENTA Konstytucja z 1997r. utrzymała parlamentarny system rządów. W parlamentarnym systemie rządów pozycja Prezydenta jest ograniczona. Dla większości podejmowanych przez Prezydenta aktów urzędowych wymagana jest kontrasygnata, czyli podpis Prezesa Rady Ministrów, który w ten sposób przyjmuje odpowiedzialność przed Sejmem. Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej, może jedynie zostać pociągnięty do odpowiedzialności Konstytucyjnej w przypadku naruszenia Konstytucji lub ustawy. Kompetencje nie wymagające kontrasygnaty( tzw. prerogatywy) są wyliczone w art. 144 ust.3.

22 POZYCJA USTROJOWA PREZYDENTA Do podstawowych zadań Prezydenta należy reprezentowanie państwa w stosunkach wewnętrznych, jak też zewnętrznych, zapewnienie ciągłości władzy państwowej,nienaruszalności i suwerenności państwa, dbanie o bezpieczeństwo ( przy pomocy Rady Bezpieczeństwa Narodowego – art.135 );obowiązkiem Prezydenta jest też czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji ( art. 126),co znajduje wyraz w uprawnieniu do kontroli prewencyjnej i następczej przed Trybunałem Konstytucyjnym.

23 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTA Prezydent ponosi dwojaką odpowiedzialność. 1.Za delikt konstytucyjny 2.Za naruszenie prawa ( za inne przestępstwa nie będące deliktem konstytucyjnym).

24 Bibliografia: 1)K. Czajkowska- Matosiuk: Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 1, wydanie 2 C. H. Beck Warszawa 2008r. 2)H. Zięba- Załucka: System organów państwowych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LexisNexis Warszawa 2007r. 3) Wikipedia, Wolna Encyklopedia- http://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Donalda_Tuska. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Donalda_Tuska 3)Kancelaria Prezesa Rady Ministrów- www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/centrum_multimedialne/foto grafie/#3923,0 4) Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- Prezydent.pl 5)M. Derlatka: Wprowadzenie, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lexis Nexis Warszawa 2006r.


Pobierz ppt "Charakterystyka władzy wykonawczej.. Zagadnienia ogólne Zgodnie z art. 10 ust.2 Konstytucji władzę wykonawczą sprawują Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google