Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki pracy osób niepełnosprawnych w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w roku 2005 Warszawa. kwiecień 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki pracy osób niepełnosprawnych w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w roku 2005 Warszawa. kwiecień 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Warunki pracy osób niepełnosprawnych w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w roku 2005 Warszawa. kwiecień 2006 r.

2 Podstawy prawne działania PIP w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., rozporządzenie MPIPS w sprawie zakładów aktywności zawodowej z dnia 21 stycznia 2000 r.

3 kontrole związane z wydaniem opinii niezbędnych do:
Obowiązki PIP wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: kontrole związane z wydaniem opinii niezbędnych do: uzyskania statusu zakładu pracy chronionej (art. 28 ust.2 ustawy), uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej (art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy i § 3 ust. 11 rozporządzenia MPiPS w sprawie zakładów aktywności zawodowej), oceny przystosowania stanowisk pracy u pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (art. 4 ust 5 oraz art. 26 ust 6 ustawy), kontrole okresowe (nie rzadziej niż co 3 lata) w zakładach pracy chronionej oraz w zakładach aktywności zawodowej (art. 30 ust 3c ustawy).

4 W 2005 r. inspektorzy pracy przeprowadzili:
634 kontrole u pracodawców posiadających status prowadzącego zakład pracy chronionej, 496 kontroli u pracodawców ubiegających się o nadanie statusu prowadzącego zakład pracy chronionej, 698 kontroli w zakładach pracy nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej i nieubiegających się o jego nadanie, ale przystosowujących dla osób niepełnosprawnych 1164 stanowiska pracy,

5 W 2005 r. inspektorzy pracy przeprowadzili:
516 kontroli w zakładach posiadających już status zpch, ale tworzących nowe oddziały, 106 kontroli w zakładach posiadających już status zpch i przystosowujących dla osób niepełnosprawnych 295 nowych stanowisk pracy, 11 kontroli w jednostkach ubiegających się o uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej, 4 kontrole w jednostkach posiadających status zakładu aktywności zawodowej.

6 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakładach pracy chronionej zatrudniających osoby niepełnosprawne

7 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakładach pracy chronionej zatrudniających osoby niepełnosprawne

8 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakładach ubiegających się o status zpch i tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych

9 Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości w ocenie inspektorów pracy:
brak lub niedostateczna znajomość przepisów określających uprawnienia zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych, lub świadome nierespektowanie uprawnień tych osób, niedostateczna wiedza o potrzebach osób niepełnosprawnych, lekceważenie zagrożeń i tolerowanie odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, brak dbałości o sprawy bhp i niestaranne wykonywanie obowiązków przez osoby nadzorujące pracę oraz służby kadrowe.

10 Zastosowane środki prawne:
8 437 decyzji (4219 to decyzje ustne), w tym: 117 decyzji wstrzymania prac, 32 decyzje skierowania 66 pracowników do innych prac, 18 decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzenia lub innych świadczeń w kwocie 102 tys. zł, 2 308 wniosków w 648 wystąpieniach, 204 mandaty karne na kwotę 122 tys. zł, 4 wnioski do sądów, 30 środków wychowawczych.

11 Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:
stałego monitorowania warunków pracy osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakładach pracy chronionej , propagowania wśród pracodawców i ich organizacji wiedzy o potrzebach niepełnosprawnego pracownika, która skłaniałaby do stworzenia przyjaznego i funkcjonalnego (zgodnego z zasadami ergonomii) środowiska pracy .

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warunki pracy osób niepełnosprawnych w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w roku 2005 Warszawa. kwiecień 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google