Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki pracy osób niepełnosprawnych w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w roku 2005 Warszawa. kwiecień 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki pracy osób niepełnosprawnych w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w roku 2005 Warszawa. kwiecień 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Warunki pracy osób niepełnosprawnych w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w roku 2005 Warszawa. kwiecień 2006 r.

2 Podstawy prawne działania PIP w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r., rozporządzenie MPIPS w sprawie zakładów aktywności zawodowej z dnia 21 stycznia 2000 r. rozporządzenie MPIPS w sprawie zakładów aktywności zawodowej z dnia 21 stycznia 2000 r.

3 Obowiązki PIP wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: kontrole związane z wydaniem opinii niezbędnych do: kontrole związane z wydaniem opinii niezbędnych do: –uzyskania statusu zakładu pracy chronionej (art. 28 ust.2 ustawy), –uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej (art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy i § 3 ust. 11 rozporządzenia MPiPS w sprawie zakładów aktywności zawodowej), –oceny przystosowania stanowisk pracy u pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (art. 4 ust 5 oraz art. 26 ust 6 ustawy), kontrole okresowe (nie rzadziej niż co 3 lata) w zakładach pracy chronionej oraz w zakładach aktywności zawodowej (art. 30 ust 3c ustawy). kontrole okresowe (nie rzadziej niż co 3 lata) w zakładach pracy chronionej oraz w zakładach aktywności zawodowej (art. 30 ust 3c ustawy).

4 W 2005 r. inspektorzy pracy przeprowadzili: 634 kontrole u pracodawców posiadających status prowadzącego zakład pracy chronionej, 634 kontrole u pracodawców posiadających status prowadzącego zakład pracy chronionej, 496 kontroli u pracodawców ubiegających się o nadanie statusu prowadzącego zakład pracy chronionej, 496 kontroli u pracodawców ubiegających się o nadanie statusu prowadzącego zakład pracy chronionej, 698 kontroli w zakładach pracy nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej i nieubiegających się o jego nadanie, ale przystosowujących dla osób niepełnosprawnych 1164 stanowiska pracy, 698 kontroli w zakładach pracy nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej i nieubiegających się o jego nadanie, ale przystosowujących dla osób niepełnosprawnych 1164 stanowiska pracy,

5 516 kontroli w zakładach posiadających już status zpch, ale tworzących nowe oddziały, 516 kontroli w zakładach posiadających już status zpch, ale tworzących nowe oddziały, 106 kontroli w zakładach posiadających już status zpch i przystosowujących dla osób niepełnosprawnych 295 nowych stanowisk pracy, 106 kontroli w zakładach posiadających już status zpch i przystosowujących dla osób niepełnosprawnych 295 nowych stanowisk pracy, 11 kontroli w jednostkach ubiegających się o uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej, 11 kontroli w jednostkach ubiegających się o uzyskanie statusu zakładu aktywności zawodowej, 4 kontrole w jednostkach posiadających status zakładu aktywności zawodowej. 4 kontrole w jednostkach posiadających status zakładu aktywności zawodowej. W 2005 r. inspektorzy pracy przeprowadzili:

6 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakładach pracy chronionej zatrudniających osoby niepełnosprawne

7

8 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakładach ubiegających się o status zpch i tworzących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych

9 Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości w ocenie inspektorów pracy : brak lub niedostateczna znajomość przepisów określających uprawnienia zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych, lub świadome nierespektowanie uprawnień tych osób, brak lub niedostateczna znajomość przepisów określających uprawnienia zatrudnianych pracowników niepełnosprawnych, lub świadome nierespektowanie uprawnień tych osób, niedostateczna wiedza o potrzebach osób niepełnosprawnych, niedostateczna wiedza o potrzebach osób niepełnosprawnych, lekceważenie zagrożeń i tolerowanie odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, lekceważenie zagrożeń i tolerowanie odstępstw od zasad bezpiecznej pracy, brak dbałości o sprawy bhp i niestaranne wykonywanie obowiązków przez osoby nadzorujące pracę oraz służby kadrowe. brak dbałości o sprawy bhp i niestaranne wykonywanie obowiązków przez osoby nadzorujące pracę oraz służby kadrowe.

10 Zastosowane środki prawne: 8 437 decyzji (4219 to decyzje ustne), w tym: 8 437 decyzji (4219 to decyzje ustne), w tym: –117 decyzji wstrzymania prac, –32 decyzje skierowania 66 pracowników do innych prac, –18 decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzenia lub innych świadczeń w kwocie 102 tys. zł, 2 308 wniosków w 648 wystąpieniach, 2 308 wniosków w 648 wystąpieniach, 204 mandaty karne na kwotę 122 tys. zł, 204 mandaty karne na kwotę 122 tys. zł, 4 wnioski do sądów, 4 wnioski do sądów, 30 środków wychowawczych. 30 środków wychowawczych.

11 stałego monitorowania warunków pracy osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakładach pracy chronionej, stałego monitorowania warunków pracy osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakładach pracy chronionej, propagowania wśród pracodawców i ich organizacji wiedzy o potrzebach niepełnosprawnego pracownika, która skłaniałaby do stworzenia przyjaznego i funkcjonalnego (zgodnego z zasadami ergonomii) środowiska pracy. propagowania wśród pracodawców i ich organizacji wiedzy o potrzebach niepełnosprawnego pracownika, która skłaniałaby do stworzenia przyjaznego i funkcjonalnego (zgodnego z zasadami ergonomii) środowiska pracy. Wyniki kontroli wskazują na potrzebę:

12 Dziękujęzauwagę


Pobierz ppt "Warunki pracy osób niepełnosprawnych w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzonych w roku 2005 Warszawa. kwiecień 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google