Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH

2 STRUKTURA EGZAMINU MATURALNEGO 2012

3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1046) § Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym. 2. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.

4 PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ PISEMNA JĘZYK POLSKI – poziom podstawowy JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – poziom podstawowy MATEMATYKA – poziom podstawowy JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ – poziom podstawowy CZĘŚĆ USTNA JĘZYK POLSKI – nie określa się poziomu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – nie określa się poziomu JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ – nie określa się poziomu

5 JĘZYK OBCY ZDAWANY JAKO PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY CZĘŚĆ PISEMNA poziom podstawowy CZĘŚĆ USTNA jeden poziom

6 PRZEDMIOTY DODATKOWE ZDAWANE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM LUB NA POZIOMIE ROZSZERZONYM § Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 4-4c. (przedmiotów obowiązkowych). 4. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu.

7 JĘZYK OBCY WYBRANY JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY § 57. 4c. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej, jako przedmiot dodatkowy, ten sam język obcy nowożytny, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język na poziomie rozszerzonym tylko w części pisemnej. CZĘŚĆ PISEMNA poziom rozszerzony CZĘŚĆ USTNA Na egzaminie ustnym z języka obcego nie określa się poziomu, dlatego uczeń zdaje go tylko raz. (wcześniej zdawany już jako przedmiot obowiązkowy)

8 JĘZYK OBCY WYBRANY JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY (inny niż w części obowiązkowej) § 55. 2b. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach.

9 JĘZYK OBCY WYBRANY JAKO PRZEDMIOT DODATKOWY (inny niż w części obowiązkowej) CZĘŚĆ PISEMNACZĘŚĆ USTNA 1poziom podstawowyjeden poziom 2poziom rozszerzonyjeden poziom 3poziom podstawowy poziom rozszerzony jeden poziom

10 PISEMNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKÓW OBCYCH W 2012 ROKU POZOSTAJE BEZ ZMIAN

11 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKÓW OBCYCH W 2012 ROKU przeprowadzany będzie tylko na jednym poziomie dla wszystkich zdających

12 PROCEDURY EGZAMINACYJNE ZOSTAŁY OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU MINISTARA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, Poz. 1046) ORAZ W INFORMATORZE O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 opracowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z OKE w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

13 WAŻNE: w sali przebywa jeden zdający cały egzamin odbywa się w języku obcym (łącznie z przywitaniem i przedstawieniem się nauczycieli i zdającego; wyjątek stanowi sytuacja, gdy zdający rezygnuje z realizacji jakiegoś zadania – wtedy po polsku informujemy o niemożności powrotu do pominiętego zadania) do zdających należy zwracać się Pan/Pani czas na przygotowanie do odpowiedzi wliczony jest do czasu realizacji zadania 1. oraz zadania 3. (odpowiednio 0,5 i 1 minuta) nie ma dodatkowego czasu na zapoznanie się z zestawem określony został limit czasu na wykonanie każdego zadania (wymagany zegarek/stoper na stoliku) egzaminator kontroluje czas trwania egzaminu (każdego zadania) przebieg egzaminu jest ściśle określony - scenariusz dla egzaminującego zawiera gotowe pytania - zadania realizowane są kolejno - nie ma możliwości powrotu do zadania w przypadku, gdy zdający zrezygnuje z jego realizacji podczas egzaminu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek słowników

14 STRUKTURA USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA OBCEGO W 2012 ROKU RODZAJ ZADANIA CZAS (ŁĄCZNIE MAX. 15 min.) ROZMOWA WSTĘPNA MAX. 2 min. ZADANIE 1. ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLI MAX. 3 min. ZADANIE 2. OPIS ILUSTRACJI I ODPOWIEDZI NA 3 PYTANIA MAX. 4 min. ZADANIE 3. WYPOWIEDŹ NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJACEGO I ODPOWIEDŹ NA 2 PYTANIA MAX. 5 min.

15 ROZMOWA WSTĘPNA Egzaminujący otrzymuje jeden zestaw pytań do wykorzystania podczas rozmowy wstępnej ze wszystkimi zdającymi. Nie należy zadawać zdającemu pytań pokrywających się tematycznie z zagadnieniami zawartymi w wylosowanym zestawie.

16 ROZMOWA WSTĘPNA Zdający losuje zestaw i przekazuje go egzaminującemu. Egzaminujący sprawdza zakres tematyczny zestawu (nagłówek) i wybiera z banku pytania spoza niego. Rozmowa wstępna trwa ok. 2 minut. Należy zadać zdającemu tyle pytań, ile okaże się konieczne. Nie wolno skracać czasu przeznaczonego na tę część egzaminu. Egzaminujący może zadać więcej niż jedno pytanie z tej samej kategorii, jeśli zdający udziela krótkich odpowiedzi. Zmieniając temat, egzaminujący może zasygnalizować zmianę sformułowaniem Porozmawiajmy (teraz) o… Nie wolno zadawać pytań spoza zestawu z wyjątkiem pytań o doprecyzowanie lub rozwinięcie odpowiedzi, np. Dlaczego?, Jak? itp. Odpowiedzi zdających w tej części nie są oceniane pod względem sprawności komunikacyjnej. Jakość językowa odpowiedzi jest brana pod uwagę w ocenie umiejętności językowych zaprezentowanych podczas całego egzaminu.

17 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ………………………………………….. ROZMOWA WSTĘPNA – wyłącznie dla egzaminujacego WSTĘP – 2 MINUTY Egzaminujący: Dzień dobry. Nazywam się ……………………..., a to jest …… …… (przedstawiamy drugiego egzaminatora). Czy może Pan/Pani się przedstawić? Zdający: ……………………………………………………………. Egzaminujący: Dziękuję. Proszę wybrać i przekazać nam jeden zestaw. Zdający: ……………………………………………………………. Egzaminujący: Dziękuję. W tej części egzaminu zadam Panu/Pani kilka pytań. Czy możemy zacząć? Zdający: …………………………………………………………….

18 ZADANIE 1. ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLI ZESTAW 1 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ………………….……………… Wersja dla zdającego Przebywając za granicą, przeziębiłeś/-aś się i jesteś u lekarza. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Zdrowie Podróżowanie Praca okoliczności, w jakich się zaziębiłeś objawy choroby zalecenia i następna wizyta wpływ choroby na realizację najbliższych planów Zadanie 1. 3 MINUTY Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

19 ZADANIE 1. ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLI Wersja dla egzaminującego Przebywając za granicą, przeziębiłeś/-aś się i jesteś u lekarza. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. okoliczności, w jakich się zaziębiłeś objawy choroby zalecenia i następna wizyta wpływ choroby na realizację najbliższych planów Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Jest Pan/Pani lekarzem, do którego zwrócił się przeziębiony pacjent. Proszę porozmawiać z nim o jego samopoczuciu i sposobach leczenia. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę. W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa ze zdającym, proszę włączyć do niej wszystkie/wybrane punkty. Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym, tak, aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. Proszę dowiedzieć się, jakie domowe sposoby leczenia stosował zdający. Proszę poinformować zdającego o konieczności pozostania w domu i dawkowaniu leków. Proszę zapytać, w jaki sposób można zapobiegać przeziębieniu. Proszę powiedzieć zdającemu, w jakich terminach można przyjść na wizytę kontrolną.

20 Egzaminujący przekazuje zestaw zdającemu Egzaminujący: Rozpoczniemy od zadania pierwszego. Proszę przeczytać zadanie. Ma Pan/Pani na to około 30 sekund. Po tym czasie rozpoczniemy rozmowę. Po upływie ok. 30 sekund, proszę – jeśli to konieczne – zapytać: Czy możemy zacząć? Przebywając za granicą, przeziębiłeś /-aś się i jesteś u lekarza. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. okoliczności, w jakich się zaziębiłeś objawy choroby zalecenia i następna wizyta wpływ choroby na realizację najbliższych planów Dodatkowe uwagi dla egzaminującego Jest Pan/Pani lekarzem, do którego zwrócił się przeziębiony pacjent. Proszę porozmawiać z nim o jego samopoczuciu i sposobach leczenia. Rozpoczyna Pan/Pani rozmowę. W zależności od tego, jak potoczy się rozmowa ze zdającym, proszę włączyć do niej wszystkie/wybrane punkty. Proszę poprosić zdającego o dokładniejsze objaśnienie jakiejś kwestii. Proszę grzecznie nie zgodzić się ze zdającym, tak, aby musiał podać kolejne argumenty lub zaproponować inne rozwiązanie. Proszę dowiedzieć się, jakie domowe sposoby leczenia stosował zdający. Proszę poinformować zdającego o konieczności pozostania w domu i dawkowaniu leków. Proszę zapytać, w jaki sposób można zapobiegać przeziębieniu. Proszę powiedzieć zdającemu, w jakich terminach można przyjść na wizytę kontrolną. Egzaminujący: Dziękuję. Przejdźmy do zadania drugiego. (Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania, proszę w języku polskim poinformować zdającego, iż nie ma możliwości powrotu do zadania i w języku obcym powiedzieć: Przejdźmy do zadania trzeciego. Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania, należy powiedzieć: Dziękujemy. To koniec Pana/Pani egzaminu.)

21 ZADANIE 1. ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLI Rozmowa powinna być naturalna, dlatego egzaminujący musi na bieżąco reagować na wypowiedzi zdającego, pamiętając jednocześnie o konieczności realizacji wszystkich elementów. Wskazówki (strzałki) zawarte w zestawie dla egzaminującego to propozycje, które mogą zostać wykorzystane. Należy je modyfikować i dopasowywać do rozmowy, aby umożliwić zdającemu rozbudowanie wypowiedzi. W przypadku zdających będących na niskim poziomie zaawansowania językowego, egzaminujący powinien sam rozpoczynać realizację kolejnych wymagań (chmurek). W przypadku zdających będących na wysokim poziomie zaawansowania językowego egzaminujący powinien inicjować realizację kolejnych chmurek, tak aby zdający zdążył zrealizować wszystkie elementy. Jeżeli rozmowę powinien rozpocząć zdający i tego nie robi, należy powiedzieć Proszę zacząć. Jeżeli zdający nadal milczy, egzaminujący rozpoczyna rozmowę. Traktujemy to jako pomoc ze strony egzaminującego.

22 ZADANIE 1. ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLI Rozmowę można rozpocząć od realizacji dowolnego elementu (chmurki). Jeżeli zdający nie wypowiedział się w pełni, może powrócić do każdego elementu. Egzaminujący powinien zadawać jak najwięcej pytań otwartych, aby umożliwić zdającemu rozwinięcie odpowiedzi. Zdający też mogą zadawać pytania, mogą również być do tego zachęcani. Egzaminujący przyjmuje pozycję osoby, która nie zna języka polskiego, dlatego dopytuje o znaczenie użytych słów polskich ważnych w realizacji danego elementu zadania. Traktujemy to jako pomoc ze strony egzaminującego.

23 ZADANIE 2. OPIS ILUSTRACJI I ODPOWIEDZI NA 3 PYTANIA ZESTAW 1 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ………………….……………… Wersja dla zdającego Zdrowie Podróżowanie Praca Zadanie 2. 4 MINUTY

24 ZADANIE 2. OPIS ILUSTRACJI I ODPOWIEDZI NA 3 PYTANIA ZESTAW 1 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ………………….……………… Wersja dla egzaminującego Egzaminujący: Proszę opisać ilustrację. Po upływie ok. 10 sekund, proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Proszę zacząć. ~ 1 minuta Egzaminujący: Dziękuję. Zadam teraz Panu/Pani 3 pytania. Pytania dla egzaminującego: 1. Jak Pana/Pani zdaniem czują się ci mężczyźni? Dlaczego Pan/Pani tak sądzi? 2. Jakie są pozytywne strony podróży samochodem? Dlaczego Pan/Pani tak myśli? 3. Proszę opowiedzieć o jakiejś przygodzie, która zdarzyła się Panu/Pani lub komuś z Pana/Pani znajomych w trakcie podróży. ~ 3minuty Egzaminujący: Dziękuję. Przejdźmy do zadania trzeciego. Jeżeli zdający rezygnuje z wykonania zadania: Dziękujemy. To koniec Pana/Pani egzaminu.

25 W ZADANIU 2. Jeżeli zdający, opisując ilustrację, odpowiedział wyczerpująco na któreś z 3 pytań, zalicza się odpowiedź jako zrealizowany w pełni element. Należy wówczas w języku obcym powiedzieć: Zadam Pani/Panu tylko dwa pytania, ponieważ na jedno odpowiedział już Pan/odpowiedziała już Pani, opisując ilustrację.

26 ZADANIE 3. WYPOWIEDŹ NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO I ODPOWIEDŹ NA 2 PYTANIA ZESTAW 1 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ………………….……………… Wersja dla zdającego Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3. Chcesz wyjechać do ………..….... do pracy w wakacje. Przedłożono Ci trzy oferty pracy. Wybierz ofertę, która będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza, uzasadnij swój wybór. Uzasadnij, dlaczego odrzucasz pozostałe oferty. Zdjęcie 2Zdjęcie 1 Zdjęcie 3 Zdrowie Podróżowanie Praca Zadanie 3 5 MINUT

27 ZADANIE 3. WYPOWIEDŹ NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO I ODPOWIEDŹ NA 2 PYTANIA ZESTAW 1 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ………………….……………… Wersja dla egzaminującego Egzaminujący: Proszę przeczytać zadanie i zastanowić się nad tym, co chciałby Pan/chciałaby Pani na ten temat powiedzieć. Ma Pan/Pani na to około jednej minuty. Egzaminujący: Po upływie ok. 1 minuty, proszę – jeśli to konieczne – powiedzieć: Proszę zacząć. 2 minuty Egzaminujący: Dziękuję. Zadam teraz Panu/Pani 2 pytania. ~ 2 minuty Pytania dla egzaminującego: Proszę zadać zdającemu dwa spośród poniższych pytań. 1.Co Pan/Pani sądzi na temat wyjazdów do pracy za granicę? 2.Czy studenci powinni pracować? Dlaczego? 3.Czy praca powinna być jedynie źródłem dochodu, czy również źródłem satysfakcji? Dlaczego? 4.Jaki zawód chciałby Pan/chciałaby Pani wykonywać w przyszłości. Dlaczego? Egzaminujący: Dziękuję. To wszystko. Egzamin dobiegł końca. Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3. Chcesz wyjechać do ………….... do pracy w wakacje. Przedłożono Ci trzy oferty pracy. Wybierz ofertę, która będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza, uzasadnij swój wybór. Uzasadnij, dlaczego odrzucasz pozostałe oferty.

28 W ZADANIU 3. Nie wolno bezpośrednio zadawać pytania naprowadzającego zdającego na wykonanie drugiego elementu zadania (uzasadnienie odrzucenia). Można jedynie zapytać Czy chciałby Pan/ chciałaby Pani dodać coś jeszcze?.

29 ZADANIE 2. i ZADANIE 3. Nie wolno zadawać dodatkowych pytań za wyjątkiem Czy rozumie Pan/Pani pytanie, Czy to już wszystko? (w języku obcym). JEŻELI ZDAJĄCY NIE REALIZUJE WYMAGANEGO ELEMENTU ZADANIA, NALEŻY: - zadać pytanie Czy chciałby Pan/chciałaby Pani dodać coś jeszcze?, - jeżeli zdający odpowie nie, zakończyć realizację zadania, - jeżeli zdający nie odpowiada nic, zapytać Czy to już wszystko? i w przypadku braku odpowiedzi uznać zadanie za zakończone. JEŻELI ZDAJĄCY ODPOWIADA NA KTÓREŚ Z PYTAŃ NIE ROZUMIEM, NALEŻY: - przeczytać ponownie pytanie oraz zapytać Czy już jest jasne?, - w przypadku odpowiedzi nie, przeformułować pytanie. JEŻELI ZDAJĄCY ODPOWIADA NA KTÓREŚ Z PYTAŃ NIE WIEM, NALEŻY: - zapytać Czy rozumie Pan/Pani pytanie?, - jeżeli zdający odpowie nie, przeformułować pytanie, - jeżeli zdający odpowie tak, odczekać kilka sekund, zachęcić zdającego do odpowiedzi, jeżeli dalej nie reaguje - powiedzieć dziękuję i przejść do następnego pytania. Jeżeli zdający w pełni zrealizował element zadania i kontynuuje wypowiedź na ten sam temat, egzaminujący może ją przerwać.

30 KRYTERIA OCENIANIA EGZAMINU USTNEGO MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW SPRAWNOŚĆ KOMUNIKACYJNA JĘZYK WYPOWIEDZI ROZMOWA WSTĘPNA pkt. – zakres struktur leksykalno-gramatycznych 4 pkt. – poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 2 pkt. – wymowa 2 pkt. – płynność wypowiedzi ZADANIE 1. 6 pkt. ZADANIE 2. 6 pkt. ZADANIE 3. 6 pkt. Razem: 18 pkt. 12 pkt. 30 pkt. (100%)

31 JEŻELI ZDAJĄCY PRZYSTĄPIŁ DO REALIZACJI DWÓCH ZADAŃ MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW SPRAWNOŚĆ KOMUNIKACYJNA JĘZYK WYPOWIEDZI ROZMOWA WSTĘPNA pkt. – zakres struktur leksykalno-gramatycznych 2 pkt. – poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 2 pkt. – wymowa 2 pkt. – płynność wypowiedzi ZADANIE 1. 6 pkt. ZADANIE 2. ZADANIE 3. Razem: 1 2 pkt. 8 pkt. 20 pkt. (ok. 67%)

32 JEŻELI ZDAJĄCY PRZYSTĄPIŁ DO REALIZACJI TYLKO JEDNEGO ZADANIA MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW SPRAWNOŚĆ KOMUNIKACYJNA JĘZYK WYPOWIEDZI ROZMOWA WSTĘPNA pkt. – zakres struktur leksykalno-gramatycznych 1 pkt. – poprawność struktur leksykalno-gramatycznych 1 pkt. – wymowa 1 pkt. – płynność wypowiedzi ZADANIE 1. 6 pkt. ZADANIE 2. ZADANIE 3. Razem: 6 pkt. 4 pkt. 10 pkt. (ok. 33%)

33 SPRAWNOŚĆ KOMUNIKACYJNA REALIZACJA ELEMENTÓW ZADANIA ADEKWATNOŚĆ WYPOWIEDZI / POMOC EGZAMINUJĄCEGO

34 W KAŻDYM ZADANIU ZNAJDUJĄ SIĘ CZTERY ELEMENTY KLUCZOWE, KTÓRYCH STOPIEŃ REALIZACJI WPŁYWA NA OCENĘ SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ ZDAJĄCEGO. ZADANIE 1. – 4 kwestie do omówienia (chmurki) ZADANIE 2. – opis ilustracji + 3 pytania ZADANIE 3. – uzasadnienie wyboru + uzasadnienie odrzucenia + 2 pytania

35 REALIZACJĘ KAŻDEGO Z CZTERECH ELEMENTÓW NALEŻY OCENIAĆ DWUSTOPNIOWO – OKREŚLAJĄC: 1)CZY ZDAJĄCY ODNIÓSŁ SIĘ DO DANEGO ZAGADNIENIA, 2)CZY ZDAJĄCY ROZWINĄŁ JE W ZADOWALAJĄCYM STOPNIU.

36 W OCENIE SPRAWNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ BIERZE SIĘ POD UWAGĘ DO ILU ELEMENTÓW Z POLECENIA ZDAJĄCY ODNIÓSŁ SIĘ ORAZ ILE Z TYCH ELEMENTÓW ROZWINĄŁ W ZADOWALAJĄCYM STOPNIU. Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 opracowany przez CKE Do ilu elementów zdający się odniósł? Ile elementów rozwinął? pkt.5 pkt.4 pkt.3 pkt.2 pkt. 3 4 pkt.3 pkt.2 pkt.1 pkt. 2 3 pkt.2 pkt.1 pkt. 1 0 pkt. 0

37 SPRAWNOŚĆ KOMUNIKACYJNA REALIZACJA ELEMENTÓW ZADANIA ADEKWATNOŚĆ WYPOWIEDZI / POMOC EGZAMINUJĄCEGO

38 ADEKWATNOŚĆ ODPOWIEDZI Kryterium adekwatności obowiązuje wyłącznie w zadaniu 1. W zadaniach 2. i 3. udzielenie odpowiedzi nieadekwatnej do zadanego pytania automatycznie skutkuje uznaniem elementu zadania za niezrealizowany.

39 CO ROZUMIEMY JAKO POMOC EGZAMINUJĄCEGO? konieczność uproszczenia językowego (zadania 1.–3.) negocjację znaczenia (zadanie 1.) w celu utrzymania komunikacji. W zadaniu 1. dopuszcza się pewien margines tolerancji pomocy ze strony egzaminującego bez konieczności odejmowania punktów. W zadaniu 2. i 3. postępujemy zgodnie z tabelą. zadanie minus 1 pkt.minus 2 pkt. 2. Przeformułowanie jednego lub dwóch pytań Przeformułowanie wszystkich trzech pytań 3. Przeformułowanie jednego pytania Przeformułowanie dwóch pytań Jeżeli po przeformułowaniu pytania zdający nadal nie udziela na nie odpowiedzi, przyznajemy zero punktów - nie odejmujemy punktów za pomoc.

40 UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE poprawność struktur leksykalno- -gramatycznych zakres struktur leksykalno- -gramatycznych wymowa płynność wypowiedzi

41 ZAKRES STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH 4 pkt. szeroki zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się na tematy proste i złożone, formułując wypowiedź na tematy złożone rzadko stosuje słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak miły, interesujący, fajny 3 pkt. zadowalający zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający swobodnie wypowiada się na tematy proste i złożone, formułując wypowiedź na tematy złożone stosuje jednak głównie słowa oraz struktury o wysokim stopniu pospolitości, takie jak miły, interesujący, fajny 2 pkt. ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający dość swobodnie wypowiada się na tematy proste, tematy bardziej złożone sprawiają mu kłopoty 1 pkt. bardzo ograniczony zakres struktur leksykalno-gramatycznych; zdający ma kłopoty z wypowiadaniem się na tematy proste 0 pkt. brak wypowiedzi lub wypowiedź zupełnie niekomunikatywna; zdający nie jest w stanie wypowiedzieć się nawet na tematy bardzo proste

42 POPRAWNOŚĆ STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH 4 pkt. sporadyczne błędy leksykalne i gramatyczne niezakłócające komunikacji 3 pkt. dość liczne błędy leksykalne i gramatyczne niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację 2 pkt. liczne błędy leksykalne i gramatyczne często zakłócające komunikację 1 pkt. bardzo liczne błędy leksykalne i gramatyczne w znacznym stopniu zakłócające komunikację 0 pkt. brak wypowiedzi lub wypowiedź całkowicie niekomunikatywna

43 WYMOWA W ocenie wymowy bierze się pod uwagę błędy w wymowie dźwięków i/lub akcentowaniu i/lub intonacji oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi. 2 pkt. brak błędów w wymowie lub błędy w wymowie nie zakłócają komunikacji 1 pkt. błędy w wymowie czasem zakłócają komunikację 0 pkt. - błędy w wymowie bardzo często zakłócają komunikację lub uniemożliwiają zrozumienie komunikatu; - brak wypowiedzi lub wypowiedź zupełnie niekomunikatywna

44 PŁYNNOŚĆ WYPOWIEDZI 2 pkt. w wypowiedzi nie występują pauzy lub występują pauzy, które czasem są nienaturalne, jednak nie zakłócają odbioru komunikatu 1 pkt. pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne, zakłócają czasami odbiór komunikatu 0 pkt. - pauzy w wypowiedzi występują często i są nienaturalne, zakłócają czasami odbiór komunikatu - brak wypowiedzi lub wypowiedź zupełnie niekomunikatywna

45 UWAGA! Jeżeli zdającemu przyznano 0 punktów za sprawność komunikacyjną, wówczas przyznajemy również 0 punktów za umiejętności językowe. Jeżeli zdającemu przyznano 0 punktów za zakres struktur leksykalno-gramatycznych, wówczas przyznajemy również 0 punktów za poprawność struktur leksykalno-gramatycznych. Błędy wynikłe z winy egzaminującego należy zawsze rozpatrywać na korzyść zdającego. Wystąpienie takiego błędu należy odnotować w protokole indywidualnym.

46 Prawda czy fałsz? TAKNIE 1. Dla egzaminu maturalnego z języka obcego w części ustnej nie określa się poziomu. 2. Podczas egzaminu w sali może przebywać dwóch zdających. 3. Zdający ma 5 minut na zapoznanie się z zestawem i przygotowanie do odpowiedzi. 4. Przebieg egzaminu jest ściśle określony, zadania należy wykonywać kolejno. 5. Egzamin ustny w całości odbywa się w języku obcym. 6. Rozmowa wstępna nie podlega ocenie w żadnym kryterium. 7. W zestawie dla egzaminującego znajduje się dokładny scenariusz rozmowy z zadania Zadanie 1. nie może być zrealizowane w formie monologu. 9. W zadaniu 2. po opisie ilustracji należy zadać zdającemu dwa wybrane z zestawu pytania. 10. W zadaniu 3. wymaga się od zdającego opisu materiału ikonograficznego.

47 TAKNIE 11. W zadaniu 3. należy zadać zdającemu dwa wybrane z zestawu pytania. 12. Powtórzenie pytania w zadaniach 2. i 3. w pierwotnym brzmieniu traktuje się jako pomoc. 13. Przeformułowanie pytań w zadaniach 2. i 3. jest traktowane jako pomoc. 14. W przypadku niezrealizowania wszystkich zadań zdający może uzyskać maksimum punktów za język wypowiedzi. 15. Za egzamin ustny z języka obcego nowożytnego zdający może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Prawda czy fałsz?

48 TAKNIE 1. Dla egzaminu maturalnego z języka obcego w części ustnej nie określa się poziomu. 2. Podczas egzaminu w sali może przebywać dwóch zdających. 3. Zdający ma 5 minut na zapoznanie się z zestawem i przygotowanie do odpowiedzi. 4. Przebieg egzaminu jest ściśle określony, zadania należy wykonywać kolejno. 5. Egzamin ustny w całości odbywa się w języku obcym. 6. Rozmowa wstępna nie podlega ocenie w żadnym kryterium. 7. W zestawie dla egzaminującego znajduje się dokładny scenariusz rozmowy z zadania Zadanie 1. nie może być zrealizowane w formie monologu. 9. W zadaniu 2. po opisie ilustracji należy zadać zdającemu dwa wybrane z zestawu pytania. 10. W zadaniu 3. wymaga się od zdającego opisu materiału ikonograficznego. Prawda czy fałsz?

49 TAKNIE 11. W zadaniu 3. należy zadać zdającemu dwa wybrane z zestawu pytania. 12. Powtórzenie pytania w zadaniach 2. i 3. w pierwotnym brzmieniu traktuje się jako pomoc. 13. Przeformułowanie pytań w zadaniach 2. i 3. jest traktowane jako pomoc. 14. W przypadku niezrealizowania wszystkich zadań zdający może uzyskać maksimum punktów za język wypowiedzi. 15. Za egzamin ustny z języka obcego nowożytnego zdający może uzyskać maksymalnie 30 punktów. Prawda czy fałsz?


Pobierz ppt "PREZENTACJA CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google