Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akcje MSCA: Individual Fellowships i COFUND Joanna Kartasiewicz Biuro Obsługi Działalności Naukowej ALK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akcje MSCA: Individual Fellowships i COFUND Joanna Kartasiewicz Biuro Obsługi Działalności Naukowej ALK."— Zapis prezentacji:

1 Akcje MSCA: Individual Fellowships i COFUND Joanna Kartasiewicz Biuro Obsługi Działalności Naukowej ALK

2 Akcje MSCA – cele i założenia ROZWÓJ POTENCJAŁU LUDZKIEGO INSTYTUCJI MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA BADACZY (OD 3 MIESIĘCY 24 MIESIĘCY) ROZWÓJ KARIERY INDYWIDUALNEGO NAUKOWCA

3 Akcje MSCA - charakterystyka

4 Akcje MSCA – dwa modele aplikowania Instytucje aplikują do KE i następnie rekrutują naukowców ITN – Innovative Training Networks (programy studiów doktoranckich) RISE – wymiana kadry naukowo-badawczej i administracyjnej COFUND Międzynarodowa Noc Naukowców Naukowcy samodzielnie aplikują do KE Individual Fellowships – stypendia dla indywidualnych naukowców COFUND - dofinasowanie programów grantowych dla doświadczonych naukowców

5 Akcje MSCA– terminologia dot. naukowców Doświadczenie naukowe (full-time equivalent) liczone od momentu uzyskania uprawnień do podjęcia doktoratu. W Polsce jest to moment uzyskanie tytułu magistra Doświadczony naukowiec – ER (experienced researcher) osoba ze stopniem doktora lub przynajmniej 4- letnim stażem naukowym (po uzyskaniu tytułu magistra) Naukowiec początkujący - ESR (early stage researcher) osoba, która po uzyskaniu tytułu magistra ma mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych i nie ma stopnia doktora.

6 Akcje MSCA – Individual Fellowships - stypendia dla indywidualnych naukowców Akcje MSCA – Individual Fellowships - stypendia dla indywidualnych naukowców European Fellowships (EF) Badania prowadzone są przez indywidulanego naukowca przez okres od 12 do 24 miesięcy. Badania w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec. Global Fellowships (GF) Badania prowadzone przez indywidulanego naukowca w tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). Pobyt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obowiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy. Potrzebny dodatkowo list potwierdzający od instytucji w kraju trzecim.

7 Akcje MSCA – schemat mobilności IF GF EF GF EF

8 IF Finansowanie (osobomiesiące w EUR)

9 Decyzja o udziale w MSCA IF 1.Czy ten grant jest dla mnie? Koncepcja IF: szkolenie poprzez prowadzenie badań, transfer wiedzy, rozwój zawodowy Kariera naukowa - gdzie jestem i gdzie widzę siebie za następne 5 lat? Czy jestem gotowy/a na kilkumiesięczną mobilność do zagranicznej firmy i/lub uczelni/jednostki naukowo-badawczej? 2. Wybór właściwego rodzaju grantu IF 3. Czy mój projekt jest konkurencyjny? (baza CORDIS)baza CORDIS 4. Instytucja goszcząca – doświadczenie, kontakty, opieka naukowa, szkolenia

10 Ważne informacje Informacje na temat aktualnego konkursu: Participant Portal -> Funding Opportunities -> H2020 -> Calls MSCA Descriptors Guide for Applicants (IF formularz B) MSCA WorkProgramme (cele i zasady) Work Programme H2020 (ogólne cele, program strategiczny, General Annexes) https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/o pportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html (wybieramy IF lub GF) Nieprzekraczalna data zamknięcia konkursu: 10 września 2015 (17.00.00 Brussels local time)

11 Przygotowanie wniosku – uwagi ogólne Kontakt z instytucją goszczącą (uczelnią i/lub firmą): z „scientist in charge” i administracją (infrastruktura, rozwiązania praktyczne, zarządzanie) Dobrze jest złożyć pierwszą wersję wniosku kilka tygodni przed zamknięciem konkursu (wersje wniosku się nadpisują, istnieje możliwość edycji aż do momentu ostatecznego złożenia) Dobry kontakt ze swoim opiekunem w instytucji goszczącej. on/ona przyciska SUBMIT w Participant Portal

12 Przygotowanie wniosku – uwagi ogólne

13 Dostęp do wniosku

14 Akcje MSCA – dofinasowanie programów grantowych dla doświadczonych naukowców COFUND Program badawczo-szkoleniowy: od 36 miesięcy do 60 miesięcy dla naukowców ze stopniem doktora lub z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań. Cel: wspieranie istniejących lub nowych programów stypendialnych opartych na mobilności początkujących naukowców (ESR) i doświadczonych naukowców (ER) COFUND - Doctoral Programme: COFUND - Doctoral Programme: granty oferowane dla początkujących naukowców umożliwiające realizację tematów badawczych w wybranych instytucjach goszczących w okresie 12-36 miesięcy COFUND - Fellowships Programme: COFUND - Fellowships Programme: granty oferowane dla doświadczonych naukowców umożliwiające realizację tematów badawczych w wybranych instytucjach goszczących w okresie 12-36 miesięcy

15 Mobilność w projektach COFUND REGUŁA MOBILNOŚCI DLA OBU TYPÓW PROGRAMÓW Naukowcy mogą zostać zatrudnieni w ramach projektu przez instytucję kraju, w którym nie przebywali (studia, praca) dłużej niż 12 miesięcy w okresie 3 lat przed rekrutacją w ramach projektu. Interaktywna mapa projektów COFUND w Google Maps: https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=50.120578,17.402344&t=m&sou rce=embed&ie=UTF8&msa=0&spn=19.763058,37.353516&z=4&mid=zmOW6 lNllIy0.k89pDD7sczyk https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=50.120578,17.402344&t=m&sou rce=embed&ie=UTF8&msa=0&spn=19.763058,37.353516&z=4&mid=zmOW6 lNllIy0.k89pDD7sczyk

16 Akcje MSCA – COFUND Zasady finansowania Dofinasowanie do 50% wartości grantu z KE Pozostałe 50% wartości grantu: środki własne lub budżetu województwa lub Funduszy Strukturalnych (obowiązuje zakaz podwójnego finansowania) Grant rozliczany jest na podstawie liczby zrealizowanych osobomiesięcy Living allowance ER - 3675 EUR/mc 2625 EUR/mc - KE 1050 EUR/mc – Inne źródło Manangement cost ER - 650 EUR/mc 325 EUR/mc - KE 325 EUR/mc – inne źródło

17 Akcje MSCA – aplikowanie do COFUND 1. Aplikacje do konkursu KE z wnioskiem na program badawczo-szkoleniowy Z wnioskiem występuje tylko 1 instytucja z kraju EU obecnego w H2020 Partnerzy – jednostki naukowo-badawcze i przedsiębiorstwa dołączają jedynie listy intencyjne Informacja o konkursie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html Data zamknięcia konkursu: 1 października 2015 (17.00.00 Brussels local time) 2. Rekrutacja do konkretnego programu uruchomionego w ramach COFUND Rekrutacja naukowców (ESR/ER) do projektów na otwartych zasadach Daty naboru wniosków ogłaszane m.in. przez bazę EURAXESS (do 4 w roku na dany program) Wnioski są oceniane przez międzynarodowych ekspertów w systemie peer review Zatrudnienie na umowę o pracę na warunkach danej jednostki

18 Pytania

19 Cel szczegółowy: nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Konkursy nakierowane na zachęcenie społeczeństwa europejskiego do włączania się w różne działania naukowe i innowacyjne: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op portunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op portunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html Działania upowszechniające w Europie: wystawy i kafejki naukowe angażujące obywateli w naukę Platforma wymiany wiedzy Elektroniczne narzędzia/mechanizmy doradztwa w zakresie polityki opartej na wiedzy Wspieranie zmian strukturalnych w instytucjach/organizacjach badawczych w celu promowania Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji (RRI)

20 Cel szczegółowy: nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Konkursy na rozwijanie metod zarządzania dla lepszego rozwoju Odpowiedzialnego Prowadzenia Badań Naukowych i Innowacji http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op portunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html Odpowiedzialne Prowadzenie Badań Naukowych i Innowacji w środowisku przemysłowym Innowacyjne podejście do rozpowszechniania wyników badań naukowych i mierzenia ich oddziaływania/wpływu Szacowanie kosztów oszustw w badaniach naukowych oraz korzyści społeczno-ekonomicznych płynących z badań wykonanych w sposób rzetelny.

21 Cel szczegółowy: nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Konkursy na promowanie równości płci w badaniach i innowacjach: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op portunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op portunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html Ocena inicjatyw promujących równość płci w polityce badawczej i instytucjach/organizacjach badawczych Wspieranie instytucji badawczych we wdrażaniu planów równości płci Pełna treść tematów konkursowych dostępna jest w Programie Pracy.Programie Pracy Data zamknięcia konkursów: 16 września 2015 (17.00.00 Brussels local time)

22 Pytania

23 Programy naukowo-badawcze ALK Nauki o zarządzaniu Ład korporacyjny i etyka biznesu Zarządzanie wiedzą, kapitałem intelektualnym i społecznym Przedsiębiorczość innowacyjna Podejmowanie decyzji ekonomicznych: racjonalność a aspekty moralne Rozwój potencjału ludzkiego w organizacji EkonomiaTeoria przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość Systemy finansowe Globalizacja, jej uwarunkowania, mechanizmy i następstwa Ekonomika zdrowia Polska w obszarze europejskim – zrównoważony rozwój gospodarczy w obszarze europejskim Nauki społeczneSubiektywne aspekty procesów gospodarczych – wiedza, postawy, opinie, oceny PrawoReforma ustroju i prawa UE Implementacja prawa unijnego i realizacja zasad konstytucyjnych Problemy nowych kodyfikacji w prawie polskim Prawo i ekonomia Najnowsze problemy prawa finansów publicznych Funkcjonowanie organów administracji publicznej Wartość w prawie Aspekty prawne kryzysu finansowego w Unii Europejskiej Prawne problemy cyfryzacji Wielokulturowość i wielojęzyczność prawa Współczesne wyzwania nauk penalnych Skuteczność prawa w administracji

24 Od propozycji projektu do umowy grantowej 1.Planowanie projektu -Identyfikacja konkursu -Włączenie się w konsorcjum jako partner lub organizacja konsorcjum (z wyjątkiem grantów ERC i IF MSCA) 2.Przygotowywanie wniosku -w przypadku koordynacji wystąpienie o dofinansowanie z MNiSW -w przypadku partnerstwa: od samego początku pracy nad projektem aktywne włączenie się w przygotowywanie propozycji badawczej, wyraźne określenie swojej roli w projekcie, z dbałością o ochronę praw własności intelektualnej itp. 3.Umowa grantowa -Kwestie prawne -Kwestie finansowe -Kwestie proceduralne

25 Przygotowanie wniosku – wskazówki Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy KE dla H2020 - participant portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Należy w odpowiedni sposób sparafrazować opisy konkursu Sformułować proste i zrozumiałe cele projektu (wyboldować) Cele mają być mierzalne i realistyczne (posługiwanie się liczbami) Należy pokazać drogę osiągania celów Cele muszą znaleźć odzwierciedlenie w WP State of the art – nie tylko własny dorobek wiedzy, także partnerów IMPACT – mierzalny (o ile wzrośnie procentowo, jak chcemy to osiągnąć a potem zmierzyć? IPR Management Upowszechnienie rezultatów projektu (liczby!!, infografiki, filmy rysunkowe itp.)

26 Zakres oferowanego wsparcia BODN Pomoc przy identyfikacji programu i konkursu najbardziej odpowiadających profilowi kandydata i propozycji badawczej Pomoc przy szukaniu ewentualnych partnerów do projektu Pomoc w przygotowywaniu wniosku o dofinasowanie projektu na etapie przygotowania i realizacji (do programów MNiSW) Koordynacja pracy nad wnioskiem do projektu składanego w ramach H2020 (z wyłączeniem części badawczej). Pomoc w przygotowaniu części dot. zarządzania i administracji projektem, impact, upowszechnianie rezultatów projektu itp.) Organizacja spotkań konsorcjum – wsparcie logistyczne Rozliczanie projektu i administracja projektem badawczym po uzyskaniu dofinansowania z KE

27 Co zrobić by włączyć się w Horyzont 2020 Zarejestrować się w bazie ekspertów KE oceniających wnioski Zapoznać się samodzielnie z ofertą konkursową ogłoszoną na platformie participant portal Śledzić informacje o formujących się konsorcjach uczelnianych i przedsiębiorstw w Polsce i za granicą (np. spotkania brokerskie, wizyty na uczelniach partnerskich by rozwijać pomysły badawcze) Budować własną międzynarodową sieć kontaktów z naukowcami (np. podczas zagranicznych wyjazdów), a także z wykorzystaniem social media (np. grupy tematyczne na LinkedIn, Research Gate itp.) Wykorzystywać sieć zagranicznych uczelni partnerskich ALK (np. wyjazdy w ramach Erasmus Training Mobility, wizyty zagranicznych gości i wydarzenia międzynarodowe organizowane przez ALK) Uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach (dni informacyjne H2020 KPK, szkolenia wewnętrzne ALK, indywidualne konsultacje z pracownikami BODN)

28 Można! I warto Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu Dofinansowanie w ramach Akcja Marii Skłodowska-Curie – ITN – wspólny europejski program studiów doktoranckich Projekt zakłada stworzenie w międzynarodowym partnerstwie wspólnego europejskiego programu kształcenia nauczycieli na poziomie doktorskim (nauki pedagogiczne) Termin realizacji projektu: 2015-20120

29 Eksperci Komisji Europejskiej – portal uczestnika

30 Rejestracja ekspertów w portalu uczestnika Wskaźnik postępu Status Nawigacja Pomoc Eksperci wypełniają 6 sekcji w celu zarejestrowania profilu w systemie

31 Pytania

32 Źródła wykorzystane w prezentacji Prezentacja KPK: Działania Marii Skłodowskiej-Curie w Horyzoncie 2020, Adam Głuszuk, 24.02.2015 Prezentacja KPK: Przygotowanie wniosku IF/MSCA Część 2. Participant Portal/Formularze, 16.05.0214 Informacje dostępne na stronach internetowych KPK: http://www.kpk.gov.pl/?p=22832 http://www.kpk.gov.pl/?p=22832 Portal uczestnika KE http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/home.html http://ec.europa.eu/research/participants/portal/de sktop/en/home.html http://wroclaw.dlastudenta.pl/studia/artykul/DSW_o trzymala_dofinansowanie_z_programu_Horyzont_20 20,113672.html http://wroclaw.dlastudenta.pl/studia/artykul/DSW_o trzymala_dofinansowanie_z_programu_Horyzont_20 20,113672.html

33 Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu Joanna Kartasiewicz Menedżer Badań Biuro Obsługi Działalności Naukowej jkartasiewicz@kozminski.edu.pl pok. A/107


Pobierz ppt "Akcje MSCA: Individual Fellowships i COFUND Joanna Kartasiewicz Biuro Obsługi Działalności Naukowej ALK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google