Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykład 5 Rachunkowość sprzedaży i kosztu towarów sprzedanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykład 5 Rachunkowość sprzedaży i kosztu towarów sprzedanych."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykład 5 Rachunkowość sprzedaży i kosztu towarów sprzedanych

2 2 Ewidencja przychodów ze sprzedaży zNiektórzy użytkownicy sprawozdań finansowych woleliby wykazywać przychody tak szybka jak to jest możliwe. zInni chcieliby być pewni, że firma otrzyma płatność za sprzedane produkty. zKsięgowi muszą być ostrożni w kwestii ewidencji przychodów.

3 3 Ewidencja przychodów ze sprzedaży zPrzychody są zrealizowane gdy spełniają następujące kryteria: yDobra lub usługi muszą zostać oddane odbiorcy yFirma musi otrzymać gotówkę lub inne aktywo w zamian za sprzedane dobra lub usługi

4 4 Ewidencja przychodów ze sprzedaży zWiększość przychodów jest zrealizowane w momencie sprzedaży (gdy dobra są sprzedawane i zmieniają właścicieli). yW tym momencie spełnione są warunki ewidencji przychodów. zCzasami dwa kryteria nie są spełnione w tym samym czasie. To jest powód zaewidencjonowania przychodów przyszłych okresów. yOtrzymano gotówkę ale nic nie otrzymano w zamian.

5 5 Ewidencja przychodów ze sprzedaży zCo się dzieje jeśli osiągamy przychody z realizacji długoterminowego kontraktu? zZwykle przychody z realizacji długoterminowego kontraktu w trakcie realizacji tego kontraktu. yNa przykład jeśli jedna czwarta przewidywanych prac zakończona jest w pierwszym roku kontraktu to wartość sprzedaży tych prac powinna być zaewidencjonowana jako przychody ze sprzedaży.

6 6 Pomiar wartości sprzedaży zWartość sprzedaży mierzona jest według wartości pieniężnej aktywa otrzymanego w zamian za dostarczone dobra lub usługi. zZapisy w dzienniku: Gotówkaxxxx Przychody ze sprzedażyxxxx lub Należnościxxxx Przychody ze sprzedażyxxxx

7 7 Zwroty i rabaty na sprzedaży zZwroty na sprzedaży - produkty zwrócone przez odbiorcę yOdbiorca nazywa jest zwrotami na zakupach. zRabaty na sprzedaży - obniżki ceny sprzedaży yOdbiorca nazywa jest rabatami na zakupach. yCzasami zamiast zwrotu zapasów odbiorca żąda obniżenia ceny sprzedaży. Ta obniżka jest nazywana rabatami na sprzedaży.

8 8 Zwroty i rabaty na sprzedaży zSprzedaż brutto - przychody ze sprzedaży przed odjęciem zwrotów i rabatów zSprzedaż netto - przychody ze sprzedaży zmniejszone o zwroty na sprzedaży i rabaty na sprzedaży

9 9 Zwroty i rabaty na sprzedaży zZwykle wykorzystuje się konta korygujące o nazwie Rabaty na sprzedaży i Zwroty na sprzedaży aby zaewidencjonować udzielone rabaty i przyjęte zwroty sprzedanych produktów. yWykorzystuje się konto korygujące aby zarządzający mógł śledzić poziom korekt sprzedaży. Wykorzystując konto korygujące możemy łatwo odczytać wartość sprzedaży brutto. yZwroty następują po fakcie sprzedaży. Przez korzystanie z konta korygującego unika się zmiany zapisów pierwotnych na koncie Sprzedaż.

10 10 Zwroty i rabaty na sprzedaży zZapisy w dzienniku: Aby zarejestrować sprzedaż: Należności900,000 Przychody ze sprzedaży900,000 Aby zarejestrować zwroty: Zwroty na sprzedaży 50,000 Należności 50,000 Aby zarejestrować zwroty: Rabaty na sprzedaży 30,000 Należności 30,000

11 11 Zwroty i rabaty na sprzedaży zPrezentacja w rachunku zysków i strat: Sprzedaż bruttozł900,000 minus: zwroty na sprzedaży rabaty na sprzedaży 30,000 Sprzedaż nettozł820,000 ========================

12 12 Zwroty i rabaty na sprzedaży zRabaty na sprzedaży wpływają na wartość raportowanych przychodów ze sprzedaży. zDwa rodzaje rabatów: yRabaty handlowe (za zakup większej partii towaru) yRabaty gotówkowe

13 13 Zwroty i rabaty na sprzedaży zRabaty handlowe - obniżki cen sprzedaży dla szczególnych klientów yRabaty handlowe są zwykle dodatkową zachętą do zakupu danego dobra. zPrzychody ze sprzedaży brutto to cena sprzedaży otrzymana po odjęciu rabatu od ceny pierwotnej.

14 14 Zwroty i rabaty na sprzedaży zRabaty gotówkowe - redukcje w cenie jako nagroda za szybki wpływ środków pieniężnych yzachęca do szybkiej płatności yzmniejsza zapotrzebowanie na gotówkę yogranicza ryzyko należności nieściągalnych zKupujący powinien korzystać z rabatów gotówkowych zawsze kiedy jest to tylko możliwe.

15 15 Zwroty i rabaty na sprzedaży

16 16 Zysk brutto na sprzedaży i koszt towarów sprzedanych zAby obliczyć zyskowność sprzedaży musimy znać zysk brutto na sprzedaży (marżę handlową) obliczoną jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztem zapasów sprzedanych. zProdukty przeznaczona na sprzedaż raportowane są jako zapasy w aktywach bieżących. yGdy zapasy zostają sprzedane to wartość zakupu sprzedanych zapasów staje się kosztem zapasów sprzedanych. Ten koszt jest odliczany od sprzedaży aby obliczyć zysk brutto na sprzedaży

17 17 Zysk brutto na sprzedaży i koszt towarów sprzedanych Sprzedaż Koszt zapasów sprzedanych Koszty ogólne i sprzedaży Zapasy BilansRachunek zysków i strat Minus Równa się zysk brutto na sprzedaży Minus Równa się zysk brutto.netto ZakupySprzedaż zapasów

18 18 Podstawowe założenia rachunkowości zapasów zKluczem do obliczenia kosztu zapasów sprzedanych jest obliczenie wartość pozostałych zapasów. zWycena - proces przypisania kosztu historycznego zapasom wykazanym podczas inwentaryzacji yPomnóż liczbę produktów przez koszt nabycia każdego z zapasów.

19 19 System rachunkowości ciągłej i okresowej zIstnieją dwa systemy ewidencji zapasów: ySystem ewidencji ciągłej - system, który w sposób ciągły monitoruje przypływ zapasów i koszt zapasów sprzedanych ySystem ewidencji okresowej - system, w którym koszt zapasów sprzedanych obliczany jest okresowo na podstawie informacji o wartości zapasów na koniec okresu obliczonej w wyniku inwentaryzacji. Nie monitoruje się w tym systemie przypływu zapasów w sposób ciągły.

20 20 System rachunkowości ciągłej i okresowej zSystem ewidencji ciągłej wspomaga kontrolę zapasów i przygotowanie wewnętrznych sprawozdań finansowych. yWartość zapasów może być odczytana w każdym momencie. zInwentaryzacja zapasów musi być przeprowadzona co najmniej raz w roku bez względu na zastosowany system ewidencji zapasów.

21 21 System rachunkowości ciągłej i okresowej zW systemie ewidencji ciągłej zapisy w dzienniku są następujące: Zakup zapasów: Zapasyxxx Zobowiązania (gotówka)xxx Sprzedaż zapasów: Należności (gotówka)xxx Przychody ze sprzedażyxxx Koszt zapasów sprzedanychxxx Zapasyxxx

22 22 System rachunkowości ciągłej i okresowej zW systemie ewidencji ciągłej nie prowadzi się bieżącej rejestracji przypływu zapasów. zInwentaryzacja pozwala na ujawnianie zmian w zapasach (z różnych powodów).

23 23 Koszt zapasów sprzedanych zKalkulacja kosztów zapasów sprzedanych rozpoczyna się od obliczenia kosztu zapasów dostępnych do sprzedaży, który jest sumą zapasów na początek okresu i zakupów dokonanych w bieżącym okresie. zObliczenie kosztu zapasów sprzedanych: Zapas na początek okresuxxx dodaj: Zakupyxxx Koszt zapasów dostępnych do sprzedażyxxx minus: Zapas końcowyxxx Koszt zapasów sprzedanychxxx =======

24 24 Inwentaryzacja zInwentaryzacja zapasów musi być przeprowadzana na koniec okresu bez względu na to czy firma prowadzi system ewidencji ciągłej czy okresowej. zWartość zapasów obliczona po dokonaniu inwentaryzacji jest uwzględniania w obliczaniach kosztu zapasów sprzedanych.

25 25 Koszt nabycia zapasów zBez względu na system wyceny zapasów podstawą rachunkowości zapasów jest koszt nabycia (wytworzenia) zapasu przeznaczonego na sprzedaż. zCo zawiera w sobie ten koszt? yKoszt zawiera cenę fakturową lub inne koszty związane z zakupem pomniejszone o uzyskane rabaty.

26 26 Koszty transportu zGłównym kosztem zakupu jest koszt transportu zapasów od dostawcy do odbiorcy. yJeśli zapasy są sprzedane na warunkach F.O.B. (free on board) destination, sprzedający pokrywa koszty transportu do miejsca wskazanego przez odbiorcę. yJeśli zapasy sa sprzedane na warunkach F.O.B. shipping point, kupujące pokrywa koszt transportu od miejsca wskazanego przez dostawcę.

27 27 Koszty transportu zKoszty transportu poniesione przez odbiorcę powinny być dodane do kosztu zakupu zapasów. zZwykle nie jest łatwo przypisać koszy transportu do poszczególnych zapasów zatem firmy wykorzystują dodatkowe koszty nazywane Koszty transportu

28 28 Koszty transportu zKoszty transportu poniesione przez odbiorcę wykazywane są w sekcji zakupów w rachunku zysków i strat. zKoszty transportu poniesione przez dostawcę stanowią koszt okresu nazywany kosztem sprzedaży. yKoszt ten wykazywany jest w kosztach sprzedaży w rachunku zysków i strat.

29 29 Zakupy i zwroty na zakupach zRachunkowość zakupów, zwrotów na zakupach i rabatów na zakupach jest odbiciem lustrzanym rachunkowości sprzedaży. Aby zaewidencjonować zakupy zapasów: Zakupy900,000 Zobowiązania900,000 Aby zarejestrować zwroty na zakupach: Zobowiązania 80,000 Zwroty na zakupach 80,000

30 30 Zysk brutto na sprzedaży Sprzedaż brutto zł175,000 minus: Zwroty na sprzedaży zł 2,000 Rabaty na sprzedaży 1,500 3,500 Sprzedaż netto zł171,500 minus: koszt zapasów sprzedanych: Zapas na początek okresu zł 7,500 Zakupyzł120,000 minus: Zwroty na zakupachzł3,000 Rabaty na zakupach 1,000 4,000 Zakupy nettozł116,000 dodaj: koszty transportu 10,000 koszt zakupionych zapasów 126,000 Koszt zapasów dostępnych do sprzedaży zł133,500 minus: Zapas na koniec okresu 9,000 Koszt zapasów sprzedanych 124,500 Zysk brutto na sprzedaży 47,000 =============

31 31 Porównanie procedur w systemie ewidencji ciągłej i okresowej zW systemie ewidencji ciągłej zakupy zapasów bezpośrednio zwiększają konto Zapasy a zwroty i rabaty zmniejszają konto Zapasy. zW systemie ewidencji okresowej zakupy zwiększają konto Zakupy a zwroty i rabaty ewidencjonowane są na osobny kontach korygujących. Sprzedaż nie wpływa bezpośrednio na wartość konta zakupy.

32 32 Porównanie procedur w systemie ewidencji ciągłej i okresowej Zapisy w dzienniku w systemie ewidencji ciągłej: Zakup zapasów: Zapasy900,000 Zobowiązania900,000 Zwroty na zakupach: Zobowiązania 80,000 Zapasy 80,000

33 33 Porównanie procedur w systemie ewidencji ciągłej i okresowej zW systemie ewidencji ciągłej, konto Zapasy uaktualniane są za każdym razem gdy pojawia się transakcja związana z zapasami. zW systemie ewidencji okresowej, wartość zapasów nie zmienia się a do końca okresu sprawozdawczego. yW tym czasie przeprowadzana jest inwentaryzacja i dokonywany jest zapis korygujący.

34 34 Podstawowe metody wyceny zapasów zCztery podstawowe metody wyceny yIdentyfikacji jednostkowej yFirst in, first out (FIFO), ceny najwcześniejszej yLast in, first out (LIFO), ceny najpóźniejszej yŚredniego kosztu

35 35 Podstawowe metody wyceny zapasów zJeśli nie zmienia się cena jednostkowa zapasów to rezultaty zastosowania każdej z metod będą identyczne. zZmieniające się ceny wpływają na koszt zapasów sprzedanych i zapasy a to z kolei ma wpływ na pomiar zysków i aktywów. yWybór metody wyceny wpłynie na informacje raportowane w sprawozdaniach finansowych.

36 36 Metoda identyfikacji szczegółowej zMetoda identyfikacji szczegółowej - koncentruje się na śledzeniu fizycznego przypływu sprzedanego zapasu. yWykorzystywana jest gdy łatwo jest śledzić przypływ zapasów yŁatwa w użyciu ynajlepsza dla drogich, luksusowych, rzadkich zapasów takich jak samochody czy biżuteria

37 37 FIFO zFIFO (first in, first out) - zakłada że jednostki zakupione jako pierwsze sprzedawane są jako pierwsze yTo niekoniecznie może być rzeczywisty przypływ zapasów w firmie. yW FIFO zakłada się że najstarsze zapasy zostały sprzedane bez względu czy faktycznie zapas ten został sprzedany odbiorcy. yKoszt zakupu najnowszych zapasów wykazywany jest jako wartość zapasów na koniec okresu.

38 38 FIFO zFIFO wykorzystuje ostatnie ceny jako wartość zapasu końcowego, zatem zapasy odzwierciedlają wartość rynkową w bilansie majątkowym. zW okresach wzrostu cen metoda FIFO prowadzi do zawyżonych zysków ponieważ koszt najstarszych, najtańszych zapasów jest włączony do kosztu zapasów sprzedanych.

39 39 LIFO zLIFO (last in, first out) - zakłada że zapasy kupione jako ostatnie są sprzedawane jako pierwsze yTo niekoniecznie może być rzeczywisty przypływ zapasów w firmie. yW LIFO zakłada się że najnowsze zapasy zostały sprzedane bez względu czy faktycznie zapas ten został sprzedany odbiorcy. yKoszt zakupu najstarszych zapasów wykazywany jest jako wartość zapasów na koniec okresu.

40 40 LIFO zLIFO wykorzystuje najstarsze ceny jako wartość zapasu końcowego w bilansie majątkowym może się zasadniczo różnić od wartości rynkowej zapasów. zW okresach wzrostu cen metoda LIFO prowadzi do zaniżonych zysków ponieważ koszt najnowszych, najdroższych zapasów jest włączony jako pierwszy do kosztu zapasów sprzedanych.

41 41 LIFO zJeśli metoda LIFO jest korzystniejsza dla firm niż metoda FIFO to czemu firmy nie stosują wyłączenie LIFO? zZ kilku powodów: ykoszt zmiany metody może być istotny. yZarządzający mogą być ostrożni w zawyżaniu zysków a zatem także nagród i premii. yZarządzający mogą się obawiać, że mniejszy zysk zmniejszy seanse na uzyskanie kredytu. yMniejsze zyski mogą spowodować zmniejszenie się wartości akcji

42 42 Metoda kosztu przeciętnego zMetoda kosztu przeciętnego - oblicza koszt zapasu poprzez podzielenie wartości wszystkich zapasów przez liczbę zapasów dostępnych do

43 43 Metoda kosztu przeciętnego zUśrednianie uwzględnia nie tylko cenę zapłaconą za zapasy ale także liczbę jednostek zakupionych. zZysk wykazywany przy wykorzystaniu metody kosztu przeciętnego do wyceny zapasów kształtuje się pomiędzy zyskami obliczonymi przy wykorzystaniu metoda FIFO i LIFO.

44 44 Metoda kosztu przeciętnego Firma Maja zakupiła 5 sztuk produktu X za zł4.00 w Poniedziałek i 7 sztuk produktu X za zł4.25 w piątek. Jaki jest średni koszt na jednostkę? = zł4.15


Pobierz ppt "1 Wykład 5 Rachunkowość sprzedaży i kosztu towarów sprzedanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google