Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość sprzedaży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość sprzedaży"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość sprzedaży
Wykład 5 Rachunkowość sprzedaży i kosztu towarów sprzedanych

2 Ewidencja przychodów ze sprzedaży
Niektórzy użytkownicy sprawozdań finansowych woleliby wykazywać przychody tak szybka jak to jest możliwe. Inni chcieliby być pewni, że firma otrzyma płatność za sprzedane produkty. Księgowi muszą być ostrożni w kwestii ewidencji przychodów.

3 Ewidencja przychodów ze sprzedaży
Przychody są zrealizowane gdy spełniają następujące kryteria: Dobra lub usługi muszą zostać oddane odbiorcy Firma musi otrzymać gotówkę lub inne aktywo w zamian za sprzedane dobra lub usługi

4 Ewidencja przychodów ze sprzedaży
Większość przychodów jest zrealizowane w momencie sprzedaży (gdy dobra są sprzedawane i zmieniają właścicieli). W tym momencie spełnione są warunki ewidencji przychodów. Czasami dwa kryteria nie są spełnione w tym samym czasie. To jest powód zaewidencjonowania przychodów przyszłych okresów. Otrzymano gotówkę ale nic nie otrzymano w zamian.

5 Ewidencja przychodów ze sprzedaży
Co się dzieje jeśli osiągamy przychody z realizacji długoterminowego kontraktu? Zwykle przychody z realizacji długoterminowego kontraktu w trakcie realizacji tego kontraktu. Na przykład jeśli jedna czwarta przewidywanych prac zakończona jest w pierwszym roku kontraktu to wartość sprzedaży tych prac powinna być zaewidencjonowana jako przychody ze sprzedaży.

6 Pomiar wartości sprzedaży
Wartość sprzedaży mierzona jest według wartości pieniężnej aktywa otrzymanego w zamian za dostarczone dobra lub usługi. Zapisy w dzienniku: Gotówka xxxx Przychody ze sprzedaży xxxx lub Należności xxxx

7 Zwroty i rabaty na sprzedaży
Zwroty na sprzedaży - produkty zwrócone przez odbiorcę Odbiorca nazywa jest zwrotami na zakupach. Rabaty na sprzedaży - obniżki ceny sprzedaży Odbiorca nazywa jest rabatami na zakupach . Czasami zamiast zwrotu zapasów odbiorca żąda obniżenia ceny sprzedaży. Ta obniżka jest nazywana rabatami na sprzedaży.

8 Zwroty i rabaty na sprzedaży
Sprzedaż brutto - przychody ze sprzedaży przed odjęciem zwrotów i rabatów Sprzedaż netto - przychody ze sprzedaży zmniejszone o zwroty na sprzedaży i rabaty na sprzedaży

9 Zwroty i rabaty na sprzedaży
Zwykle wykorzystuje się konta korygujące o nazwie „Rabaty na sprzedaży” i „Zwroty na sprzedaży” aby zaewidencjonować udzielone rabaty i przyjęte zwroty sprzedanych produktów. Wykorzystuje się konto korygujące aby zarządzający mógł śledzić poziom korekt sprzedaży. Wykorzystując konto korygujące możemy łatwo odczytać wartość sprzedaży brutto. Zwroty następują po fakcie sprzedaży. Przez korzystanie z konta korygującego unika się zmiany zapisów pierwotnych na koncie „Sprzedaż”.

10 Zwroty i rabaty na sprzedaży
Zapisy w dzienniku: Aby zarejestrować sprzedaż: Należności ,000 Przychody ze sprzedaży ,000 Aby zarejestrować zwroty: Zwroty na sprzedaży 50,000 Należności ,000 Rabaty na sprzedaży 30,000 Należności ,000

11 Zwroty i rabaty na sprzedaży
Prezentacja w rachunku zysków i strat: Sprzedaż brutto zł900,000 minus: zwroty na sprzedaży rabaty na sprzedaży ,000 Sprzedaż netto zł820,000 ========================

12 Zwroty i rabaty na sprzedaży
Rabaty na sprzedaży wpływają na wartość raportowanych przychodów ze sprzedaży. Dwa rodzaje rabatów: Rabaty handlowe (za zakup większej partii towaru) Rabaty gotówkowe

13 Zwroty i rabaty na sprzedaży
Rabaty handlowe - obniżki cen sprzedaży dla szczególnych klientów Rabaty handlowe są zwykle dodatkową zachętą do zakupu danego dobra. Przychody ze sprzedaży brutto to cena sprzedaży otrzymana po odjęciu rabatu od ceny pierwotnej.

14 Zwroty i rabaty na sprzedaży
Rabaty gotówkowe - redukcje w cenie jako nagroda za szybki wpływ środków pieniężnych zachęca do szybkiej płatności zmniejsza zapotrzebowanie na gotówkę ogranicza ryzyko należności nieściągalnych Kupujący powinien korzystać z rabatów gotówkowych zawsze kiedy jest to tylko możliwe.

15 Zwroty i rabaty na sprzedaży

16 Zysk brutto na sprzedaży i koszt towarów sprzedanych
Aby obliczyć zyskowność sprzedaży musimy znać zysk brutto na sprzedaży (marżę handlową) obliczoną jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztem zapasów sprzedanych. Produkty przeznaczona na sprzedaż raportowane są jako zapasy w aktywach bieżących. Gdy zapasy zostają sprzedane to wartość zakupu sprzedanych zapasów staje się kosztem zapasów sprzedanych. Ten koszt jest odliczany od sprzedaży aby obliczyć zysk brutto na sprzedaży

17 Zysk brutto na sprzedaży i koszt towarów sprzedanych
Bilans Rachunek zysków i strat Sprzedaż Minus Zakupy Sprzedaż zapasów Koszt zapasów sprzedanych Zapasy Równa się zysk brutto na sprzedaży Minus Koszty ogólne i sprzedaży Równa się zysk brutto.netto

18 Podstawowe założenia rachunkowości zapasów
Kluczem do obliczenia kosztu zapasów sprzedanych jest obliczenie wartość pozostałych zapasów. Wycena - proces przypisania kosztu historycznego zapasom wykazanym podczas inwentaryzacji Pomnóż liczbę produktów przez koszt nabycia każdego z zapasów.

19 System rachunkowości ciągłej i okresowej
Istnieją dwa systemy ewidencji zapasów: System ewidencji ciągłej - system, który w sposób ciągły monitoruje przypływ zapasów i koszt zapasów sprzedanych System ewidencji okresowej - system, w którym koszt zapasów sprzedanych obliczany jest okresowo na podstawie informacji o wartości zapasów na koniec okresu obliczonej w wyniku inwentaryzacji. Nie monitoruje się w tym systemie przypływu zapasów w sposób ciągły.

20 System rachunkowości ciągłej i okresowej
System ewidencji ciągłej wspomaga kontrolę zapasów i przygotowanie wewnętrznych sprawozdań finansowych. Wartość zapasów może być odczytana w każdym momencie. Inwentaryzacja zapasów musi być przeprowadzona co najmniej raz w roku bez względu na zastosowany system ewidencji zapasów.

21 System rachunkowości ciągłej i okresowej
W systemie ewidencji ciągłej zapisy w dzienniku są następujące: Zakup zapasów: Zapasy xxx Zobowiązania (gotówka) xxx Sprzedaż zapasów: Należności (gotówka) xxx Przychody ze sprzedaży xxx Koszt zapasów sprzedanych xxx

22 System rachunkowości ciągłej i okresowej
W systemie ewidencji ciągłej nie prowadzi się bieżącej rejestracji przypływu zapasów. Inwentaryzacja pozwala na ujawnianie zmian w zapasach (z różnych powodów).

23 Koszt zapasów sprzedanych
Kalkulacja kosztów zapasów sprzedanych rozpoczyna się od obliczenia kosztu zapasów dostępnych do sprzedaży, który jest sumą zapasów na początek okresu i zakupów dokonanych w bieżącym okresie. Obliczenie kosztu zapasów sprzedanych: Zapas na początek okresu xxx dodaj: Zakupy xxx Koszt zapasów dostępnych do sprzedaży xxx minus: Zapas końcowy xxx Koszt zapasów sprzedanych xxx =======

24 Inwentaryzacja Inwentaryzacja zapasów musi być przeprowadzana na koniec okresu bez względu na to czy firma prowadzi system ewidencji ciągłej czy okresowej . Wartość zapasów obliczona po dokonaniu inwentaryzacji jest uwzględniania w obliczaniach kosztu zapasów sprzedanych.

25 Koszt nabycia zapasów Bez względu na system wyceny zapasów podstawą rachunkowości zapasów jest koszt nabycia (wytworzenia) zapasu przeznaczonego na sprzedaż. Co zawiera w sobie ten koszt? Koszt zawiera cenę fakturową lub inne koszty związane z zakupem pomniejszone o uzyskane rabaty.

26 Koszty transportu Głównym kosztem zakupu jest koszt transportu zapasów od dostawcy do odbiorcy. Jeśli zapasy są sprzedane na warunkach F.O.B. (free on board) destination, sprzedający pokrywa koszty transportu do miejsca wskazanego przez odbiorcę. Jeśli zapasy sa sprzedane na warunkach F.O.B. shipping point, kupujące pokrywa koszt transportu od miejsca wskazanego przez dostawcę.

27 Koszty transportu Koszty transportu poniesione przez odbiorcę powinny być dodane do kosztu zakupu zapasów. Zwykle nie jest łatwo przypisać koszy transportu do poszczególnych zapasów zatem firmy wykorzystują dodatkowe koszty nazywane „Koszty transportu”

28 Koszty transportu Koszty transportu poniesione przez odbiorcę wykazywane są w sekcji zakupów w rachunku zysków i strat. Koszty transportu poniesione przez dostawcę stanowią koszt okresu nazywany kosztem sprzedaży. Koszt ten wykazywany jest w kosztach sprzedaży w rachunku zysków i strat.

29 Zakupy i zwroty na zakupach
Rachunkowość zakupów, zwrotów na zakupach i rabatów na zakupach jest odbiciem lustrzanym rachunkowości sprzedaży. Aby zaewidencjonować zakupy zapasów: Zakupy ,000 Zobowiązania ,000 Aby zarejestrować zwroty na zakupach: Zobowiązania ,000 Zwroty na zakupach ,000

30 Zysk brutto na sprzedaży
Sprzedaż brutto zł175,000 minus: Zwroty na sprzedaży zł 2,000 Rabaty na sprzedaży , ,500 Sprzedaż netto zł171,500 minus: koszt zapasów sprzedanych: Zapas na początek okresu zł 7,500 Zakupy zł120,000 minus: Zwroty na zakupach zł3,000 Rabaty na zakupach 1, ,000 Zakupy netto zł116,000 dodaj: koszty transportu ,000 koszt zakupionych zapasów ,000 Koszt zapasów dostępnych do sprzedaży zł133,500 minus: Zapas na koniec okresu ,000 Koszt zapasów sprzedanych ,500 Zysk brutto na sprzedaży ,000 =============

31 Porównanie procedur w systemie ewidencji ciągłej i okresowej
W systemie ewidencji ciągłej zakupy zapasów bezpośrednio zwiększają konto „Zapasy” a zwroty i rabaty zmniejszają konto „Zapasy”. W systemie ewidencji okresowej zakupy zwiększają konto „Zakupy” a zwroty i rabaty ewidencjonowane są na osobny kontach korygujących. Sprzedaż nie wpływa bezpośrednio na wartość konta „zakupy”.

32 Porównanie procedur w systemie ewidencji ciągłej i okresowej
Zapisy w dzienniku w systemie ewidencji ciągłej: Zakup zapasów: Zapasy ,000 Zobowiązania ,000 Zwroty na zakupach: Zobowiązania ,000 Zapasy ,000

33 Porównanie procedur w systemie ewidencji ciągłej i okresowej
W systemie ewidencji ciągłej, konto „Zapasy” uaktualniane są za każdym razem gdy pojawia się transakcja związana z zapasami. W systemie ewidencji okresowej, wartość zapasów nie zmienia się a do końca okresu sprawozdawczego. W tym czasie przeprowadzana jest inwentaryzacja i dokonywany jest zapis korygujący.

34 Podstawowe metody wyceny zapasów
Cztery podstawowe metody wyceny Identyfikacji jednostkowej First in, first out (FIFO), ceny najwcześniejszej Last in, first out (LIFO), ceny najpóźniejszej Średniego kosztu

35 Podstawowe metody wyceny zapasów
Jeśli nie zmienia się cena jednostkowa zapasów to rezultaty zastosowania każdej z metod będą identyczne. Zmieniające się ceny wpływają na koszt zapasów sprzedanych i zapasy a to z kolei ma wpływ na pomiar zysków i aktywów. Wybór metody wyceny wpłynie na informacje raportowane w sprawozdaniach finansowych.

36 Metoda identyfikacji szczegółowej
Metoda identyfikacji szczegółowej - koncentruje się na śledzeniu fizycznego przypływu sprzedanego zapasu. Wykorzystywana jest gdy łatwo jest śledzić przypływ zapasów Łatwa w użyciu najlepsza dla drogich, luksusowych, rzadkich zapasów takich jak samochody czy biżuteria

37 FIFO FIFO (first in, first out) - zakłada że jednostki zakupione jako pierwsze sprzedawane są jako pierwsze To niekoniecznie może być rzeczywisty przypływ zapasów w firmie. W FIFO zakłada się że najstarsze zapasy zostały sprzedane bez względu czy faktycznie zapas ten został sprzedany odbiorcy. Koszt zakupu najnowszych zapasów wykazywany jest jako wartość zapasów na koniec okresu.

38 FIFO FIFO wykorzystuje ostatnie ceny jako wartość zapasu końcowego, zatem zapasy odzwierciedlają wartość rynkową w bilansie majątkowym. W okresach wzrostu cen metoda FIFO prowadzi do zawyżonych zysków ponieważ koszt najstarszych, najtańszych zapasów jest włączony do kosztu zapasów sprzedanych.

39 LIFO LIFO (last in, first out) - zakłada że zapasy kupione jako ostatnie są sprzedawane jako pierwsze To niekoniecznie może być rzeczywisty przypływ zapasów w firmie. W LIFO zakłada się że najnowsze zapasy zostały sprzedane bez względu czy faktycznie zapas ten został sprzedany odbiorcy. Koszt zakupu najstarszych zapasów wykazywany jest jako wartość zapasów na koniec okresu.

40 LIFO LIFO wykorzystuje najstarsze ceny jako wartość zapasu końcowego w bilansie majątkowym może się zasadniczo różnić od wartości rynkowej zapasów. W okresach wzrostu cen metoda LIFO prowadzi do zaniżonych zysków ponieważ koszt najnowszych, najdroższych zapasów jest włączony jako pierwszy do kosztu zapasów sprzedanych.

41 LIFO Jeśli metoda LIFO jest korzystniejsza dla firm niż metoda FIFO to czemu firmy nie stosują wyłączenie LIFO? Z kilku powodów: koszt zmiany metody może być istotny. Zarządzający mogą być ostrożni w zawyżaniu zysków a zatem także nagród i premii. Zarządzający mogą się obawiać, że mniejszy zysk zmniejszy seanse na uzyskanie kredytu. Mniejsze zyski mogą spowodować zmniejszenie się wartości akcji

42 Metoda kosztu przeciętnego
Metoda kosztu przeciętnego - oblicza koszt zapasu poprzez podzielenie wartości wszystkich zapasów przez liczbę zapasów dostępnych do

43 Metoda kosztu przeciętnego
Uśrednianie uwzględnia nie tylko cenę zapłaconą za zapasy ale także liczbę jednostek zakupionych. Zysk wykazywany przy wykorzystaniu metody kosztu przeciętnego do wyceny zapasów kształtuje się pomiędzy zyskami obliczonymi przy wykorzystaniu metoda FIFO i LIFO.

44 Metoda kosztu przeciętnego
Firma Maja zakupiła 5 sztuk produktu X za zł4.00 w Poniedziałek i 7 sztuk produktu X za zł4.25 w piątek. Jaki jest średni koszt na jednostkę? = zł4.15


Pobierz ppt "Rachunkowość sprzedaży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google