Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 1.FBOT – szczególny przypadek partnerstwa publiczno prywatnego. 2.Krytyczne czynniki sukcesu przedsięwzięć PPP. 3.Elementy FBOT praktykowane na rynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 1.FBOT – szczególny przypadek partnerstwa publiczno prywatnego. 2.Krytyczne czynniki sukcesu przedsięwzięć PPP. 3.Elementy FBOT praktykowane na rynku."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 1.FBOT – szczególny przypadek partnerstwa publiczno prywatnego. 2.Krytyczne czynniki sukcesu przedsięwzięć PPP. 3.Elementy FBOT praktykowane na rynku polskim. 4.FBOT – czyli jak w obecnym systemie prawnym realizować partnerstwo publiczno prywatne w Polsce. 5.Master Developer – organizator procesu inwestycyjnego. 6.Modelowy przykład realizacji FBOT 1

3 3 P P P = PARTNERSTWO Sektor prywatny musi mieć pewność, że jego inwestycje będą przynosić stopę zysku - jest to warunek uczestnictwa Sektor publiczny musi mieć pewność, Iż otrzymuje właściwą wartość za zainwestowane środki publiczne Partnerstwo działa najlepiej, jeśli partnerzy mają całkowite zrozumienie ról, ufają sobie; dobrze dodatkowo - jeśli się znają… F B O T jest formułą bardzo elastyczną. Pozwala na realizację złożonych projektów w bardzo różnych modelach własności. Na wstępie: kluczowe tezy udanych projektów PPP w Europie i USA: 2

4 4 F B O T - Bardzo elastyczna formuła realizacji złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych w bardzo różnych modelach własnościowych, sprawdzona w Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej F F Finance – Finansowanie B B Build - Projekt/realizacja O O Operate – Eksploatacja T T Transfer – Wyjście/ przekazanie inwestycji 3

5 5 Powierzenie stronie prywatnej realizacji zadania własnego JST musi spełniać dwa warunki. Z mojego doświadczenia wynika, iż aranżację PPP można poprowadzić w sposób właściwy dla kontraktacji zarządzania określonym procesem. Takie kontrakty są zawierane w Polsce od lat. Istotą partnerstwa publiczno – prywatnego jest transparentność, jawność i równość wszystkich podmiotów w prowadzeniu przedsięwzięcia. Zadanie musi być ściśle zdefiniowane, wycenione i rozliczalne. JST musi mieć prawo interwencji, nawet korekty sposobu wykonywania zadań, o ile nastąpią istotne odstępstwa (terminu, jakości), czy konieczność zmiany zakresu (nowe potrzeby JST). Opcja ingerencji musi być przewidziana i opisana proceduralnie w kontrakcie. 4

6 6 Przedmiot zamówienia jest stosunkowo łatwy do zdefiniowania (np. stadion na 50 tyś. widzów spełniający wymagania UEFA oraz pozwalający przeprowadzać zawody lekkoatletyczne w standardzie Pucharu Europy). Warunki zabudowy ustalone są jednoznacznie w miejscowych planach zagospodarowania, zdefiniowane są parametry techniczne (media, transport –drogi, ograniczenia środowiskowe). Do ustalenia pozostają parametry finansowe, które powinny być dyskutowane łącznie z programami ustalonymi przez JST Formuła F B O T jest korzystniejsza od dotychczas stosowanych ponieważ: 5

7 7 Do ustalenia pozostają parametry finansowe, które powinny być dyskutowane łącznie z programami: Realizacji dodatkowych celów i zadań publicznych, takich jak np. dostęp do urządzeń sportowych dla szkół na określonych zasadach. Promocji przedsięwzięcia, zarówno przez JST, jak i partnera inwestycji. Zaangażowania finansowego JST w procesie inwestycyjnym, w postaci: Aportu (działka, itp.) (Lub/i) Wkładu finansowego. Ograniczenie: obciążenie roczne budżetu JST nie może przekraczać pewnej określonej kwoty. (Lub/i) Okresu eksploatacji obiektu przez partnera prywatnego. Po określonym z góry czasie obiekt przechodzi na własność JST. 6

8 8 Istnieje cała paleta rozwiązań projektowo- organizacyjno -finansowych, umożliwiających udany mariaż 100% publicznego finansowania publicznego Tradycyjny system zamówień I wykonania projektu Tradycyjne zamówienie I wykonanie, wzbogacone o model design - build (zaprojektuj - wybuduj) w ramach jednego elementu prjektu Zamówienie zaprojektuj - wybuduj całości, z całkowitym finansowaniem i utrzymaniem publicznym Finansowanie publiczno - prywatne Zamówienie zaprojektuj - buduj, finansowane publicznie, ale partner współfinansuje część procesu projektowania/ budowy Zamówienie zaprojektuj - buduj - utrzymuj - przy gwarantowanych kosztach obsługi i zabezpieczonych przez p. publicznego finansach na utrzymanie Finansowanie prywatne, gwarantowane przez partnera prywatnego Zamówienie zaprojektuj - buduj - utrzymuj - finansowane przez prywatne środki, przy utrzymaniu gwarancji spłat realizacji I utrzymania przez partnera publicznego Jak wyżej, tylko gwarancje dla partnera prywatnego ustępują pola udziale w zyskach z utrzymania projektu Finansowanie prywatne, bez żadnych gwarancji Partner prywatny realizuje I finansuje, licząc na zyski z utrzymania inwestycji Zaangażowanie finansowe partnera prywatnego Niskie Wysokie 7

9 9 Warszawa, 6-7 listopad 2007 r. W Polsce, większość stosowanych obecnie rozwiązań to model OPERATE – utrzymuj, np. powierzenie komunalnych instalacji w zarządzanie (handlowe, techniczne, odtworzeniowe, modernizacyjne) operatorowi prywatnemu; Usługi finansowe, obsługa prawna są również zlecane przez inwestorów/ Jednostki Samorządu Terytorialnego specjalistycznym firmom, bankom. W coraz większym zakresie wykorzystywana jest formuła D&B - Design and Build - zaprojektuj I wybuduj. Prywatny podmiot dostarcza projekt i realizuję budowę; Znana jest od dawna formuła Inwestora zastępczego, działającego w imieniu Zleceniodawcy, odpowiedzialnego za projektowanie i/lub wykonawstwo i/lub nadzór nad wykonaniem inwestycji; W spektakularnych przedsięwzięciach inwestycyjnych wykorzystywana jest formuła koncesji, np. koncesjonariusz buduje autostradę. W warunkach spontanicznego rozwoju formuły PPP (wodociągi, kanalizacja, gospodarka odpadami) nie wykorzystuje się ustawy o PPP, wystarczy kodeks cywilny i umowa handlowa. 8

10 10 Zbudowanie PPP nie wymaga stosowania ustawy o PPP. Obecna ustawa o PPP dostarcza wyłącznie argumentów przeciwnikom koncepcji polityków lokalnych, czyli opozycji. Korzyść z PPP osiąga się stosując sprawdzone modele (jak koncesja, inwestor zastępczy, operator, generalny wykonawca, projektant) z elementem przeniesienia na partnera prywatnego odpowiedzialności za efekt ekonomiczny przedsięwzięcia. Partner prywatny kompleksowo organizujący realizację projektu inwestycyjnego zwany jest przez nas, a także w USA, Master Developerem. F B O T jest prostą formuła możliwą do przeprowadzenia w Polsce obecnie– bez zmiany obowiązującego w Polsce prawa. 9

11 11 Warszawa, 6-7 listopad 2007 r. Master Developer (MD) ponosząc odpowiedzialność za projektowanie, konstruowanie, funkcjonowanie oraz prowadzenie określonego przedsięwzięcia, łączy odpowiedzialność w ramach jednego podmiotu, za zwykle rozdzielone zadania. W modelu FBOT MD rozwiązuje problem zorganizowania finansowania, realizacji procesu inwestycyjnego oraz prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o wytworzoną infrastrukturę Master Developer przejmuje ryzyka związane z projektem i odpowiada za jego sukces. Exit Fee (Transfer step) Exit Management Fee (Operate step) Management/Supervision Project Management Fee Project Management Arrangement Fee Financial Arrangement FeeFinancial Arrangement Zadania Master Developera : Ordering Party Zamawiający/JST FinancingFinansowanie Design/ExecutionProjekt/Realizacja OperationEksploatacja Exiting theProject Wyjście Master Developer Financial partners (VC) Partner finansowy (VC,bank) Designers/subcontractorsProjektant / Wykonawca JST / Inwestor PROJEKT INWESTYCYJNY : Local subcontractorsLokalni dostawcy 10

12 12 Warszawa, 6-7 listopad 2007 r. 1.Ustalenie koncepcji, programu generalnego projektu. / zapytanie o kwalifikacje; 2.Ustalenie zdolności finansowej i modelu finansowego przedsięwzięcia. / zapytanie o projekt; 3.Konkurs wybranych konkretnych projektów architektonicznie, urbanistycznie i technologicznie konkurencyjnych. / negocjacja umowy Master Developer powinien zostać wyłoniony w przetargu zgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych. Niezbędne trzy etapy przetargu: Etapy 1, 2, 3 muszą być przeprowadzone w jednym postępowaniu przetargowym. Do etapu 3 powinno być zaproszonych/dopuszczonych najwyżej trzech konkurentów. Długa lista Zapytanie o kwalifikacje Krótka lista Zapytanie o projekt Finalista Negocjacja umowy Kontrakt MD Polski rynek inwestycji infrastrukturalnych jest praktycznie niezagospodarowany, gdyż brakuje firm klasy Master Developer które łączyły by doświadczenie technologiczne z doświadczeniem finansowo-prawnym. Trójstopniowy tryb konkursowy wyłonienia Master Developera 11

13 13 Warszawa, 6-7 listopad 2007 r. Praskie Centrum Kongresowo Edukacyjne - pilotażowy projekt PPP w stolicy IDENTYFIKACJA POTRZEB I OKREŚLENIE CELÓW PROJEKTU: Wielofunkcyjny Kompleks Praskie Centrum Kongresowo Edukacyjnego Praga Południe zmieni wizerunek dzielnicy i nada jej rangę centrum edukacyjno - kongresowego stolicy. Projekt może stanowić centrum przygotowań do Mistrzostw Europy 2012, w zakresie: Baza kongresowa i hotelowa. Centrum zarządzania ME 2012 (odpowiednia infrastruktura i sieć połączeń telekomunikacyjnych). Centrum szkoleniowe kadr. 12

14 14 Warszawa, 6-7 listopad 2007 r. Praskie Centrum Kongresowo Edukacyjne - pilotażowy projekt PPP IDENTYFIKACJA SCENARIUSZY REALIZACYJNYCH I ANALIZA ZASADNOŚCI ZASTOSOWANIA MODELU PPP: 1. Wykonalność Szczegółowa analiza - prawna, ekonomiczna, finansowa, inżynieryjna pozwala ocenić wykonalność i zasadność ekonomiczną realizacji Projektu. 2. Wiarygodne prognozy przychodowe. Projekt w rozrachunku długookresowym, obok korzyści dla partnera publicznego dzielnicy Praga Południe i Miasta St. Warszawa, ma generować przychód. Wiarygodne prognozy finansowe są kluczowe dla podjęcia decyzji przez partnera prywatnego i ochronę interesów obu stron przedsięwzięcia. 3. Istotność Istotność Projektu gwarantuje zaangażowanie partnerów – władz dzielnicy Praga Południe i szerokie poparcie dla Projektu- Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Komitet organizacyjny ME 2012, pozwalające na pokonanie trudności i ukończenie Projektu. 4. Zabezpieczenie Zabezpieczenie władz dzielnicy oraz dodatkowo ubezpieczyciela zabezpiecza interes inwestora i gwarantuje płatności, w przypadku zdarzeń siły wyższej, niedoszacowania projektu, zmiany prognoz popytowych. Optymalny podział ryzyka Projektu i równość partnerów. 13

15 15 Warszawa, 6-7 listopad 2007 r. Praskie Centrum Kongresowo Edukacyjne - pilotażowy projekt PPP IDENTYFIKACJA SCENARIUSZY REALIZACYJNYCH I ANALIZA ZASADNOŚCI MODELU PPP: 5. Wiarygodność Wiarygodność partnerów jest kluczowa dla sukcesu i opłacalności przedsięwzięcia. Wiarygodna historia finansowa partnerów stanowi podstawę ekonomicznej zasadności Projektu. 6. Stabilność polityczna Oprócz oczywistej gwarancji bezpieczeństwa ze strony otoczenia, ten czynnik oznacza także profesjonalne kadry po stronie partnera publicznego. 7. Przejrzystość Stworzenie procedur raportowania oraz kontroli i interwencji partnera publicznego dla zagwarantowania całkowitej transparentności, jawności całego procesu i finansowania. 14

16 16 Warszawa, 6-7 listopad 2007 r. Praskie Centrum Kongresowo Edukacyjne - pilotażowy projekt PPP OPRACOWANIE KONCEPCJI I ORGANICACJI PROJEKTU, WSTEPNY HARMONOGRAM. Pozyskanie ambasadorów Projektu m.in. Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Komitet organizacyjny ME DEFINICJA ZAKRESU PROJEKTU, URUCHOMIENIE PROCEDURY WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO I OKREŚLANIE KONTRAKTU - ZAKRES USŁUG Master Developera. Stworzenie modelu finansowego przedsięwzięcia. Aranżacja finansowania wg. założeń: Wielofunkcyjny program użytkowy oraz wykorzystanie finansowania z uwalnianych zasobów dzielnicy spełni rolę dźwigni finansowej. Zaprogramowanie projektu w sposób umożliwiający uzyskanie dodatkowych środków do finansowania z puli na Mistrzostwa Europy Wykorzystanie przygotowań do ME 2012 jako bazy do uruchomienia kolejnych inwestycji na Pradze Południe. Czas realizacji projektu zaprogramowany tak aby kompleks powstał jeszcze w tej kadencji Zarządu Dzielnicy, przed ME 2012 PRZETARG I WYBÓR PARTNERA. Budowa konsorcjum wspólnie z Dzielnicą Praga Południe -spółki SPV. REALIZACJA I KONTROLA. ZAKOŃCZENIE I TRANSFER OBIEKTU. 15

17 17 Warszawa, 6-7 listopad 2007 r. Plan przedsięwzięcia i organizacja procesu deweloperskiego. Praskie Centrum Kongresowo Edukacyjne - pilotażowy projekt PPP 16

18 18 Warszawa, 6-7 listopad 2007 r. Praskie Centrum Kongresowo Edukacyjne - pilotażowy projekt PPP Wstępny Harmonogram powstania Praskiego Centrum Kongresowo Edukacyjnego na Pradze Południe Kolejne lata inwestycji Zakres działań I etap: Organizacja projektu, studia i analizy wstępne II Etap: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej III Etap: Stworzenie struktury finasowania i prawnej przedsięwzięcia IV Etap: Sporządzenie projektu inwestycji V etap: Realizacja inwestycji VI etap: Oddanie do użytkowania, eksploatacja i utrzymanie Otwarcie Centrum 17

19 19 Warszawa, 6-7 listopad 2007 r. Dziękuję za uwagę. Więcej informacji na stronie Kontakt: Crowley Infrastructure Development Group 18


Pobierz ppt "1. 2 1.FBOT – szczególny przypadek partnerstwa publiczno prywatnego. 2.Krytyczne czynniki sukcesu przedsięwzięć PPP. 3.Elementy FBOT praktykowane na rynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google