Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

2 DEKLARACJE MATURALNE Zdający składa do Dyrektora Szkoły, w terminie do 30 września 2015 r., wstępną pisemną deklarację. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2016 r. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminu.

3 WYBÓR PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH Uczeń zdaje obowiązkowo: w części ustnej (bez określania poziomu):  język polski  język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) Uczeń zdaje obowiązkowo: w części pisemnej:  język polski – poziom podstawowy  matematyka - poziom podstawowy  język obcy nowożytny - poziom podstawowy (ten sam, który zdaje w części ustnej)

4 WYBÓR PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH Ponadto uczeń zdaje obowiązkowo: w części pisemnej: jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia język obcy nowożytny (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski), język polski, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie

5 WYBÓR PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej (PR) albo w części pisemnej (PR) i w części ustnej ( bez określania poziomu) z tego samego języka.

6 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI USTNEJ W 2016R. Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie: Od 4 do 27 maja 2016 r. – języki obce nowożytne Od 9 do 21 maja 2016 r. (oprócz 15.05.2016r.) - język polski według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora Szkoły (do 4 marca 2016 r.) D

7 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ W 2016 R. DataDzień PrzedmiotGodzinaCzas trwania egzaminu 4 majaśrodaJęzyk polski PP Język polski PR 9.00 14.00 170 min 180 min 5 majaczwartekMatematyka PP9.00170 min 6 majapiątekJęzyk angielski PP Język angielski PR 9.00 14.00 120 min 150 min 9 majaponiedziałekMatematyka PR9.00180 min

8 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ W 2016 R. DataDzień PrzedmiotGodzinaCzas trwania egzaminu 10 majawtorekWOS PR9.00180 min 11 majaśrodaBiologia PR9.00180 min 12 majaczwartekJęzyk niemiecki PP Język niemiecki PR 9.00 14.00 120 min 150 min 13 majapiątekGeografia PR14.00180 min 17 majawtorekHistoria PR Informatyka PR 9.00 14.00 180 min Część I – 60 min Część II – 150 min 18 majaśrodaJęzyk rosyjski PP Język rosyjski PR 9.00 14.00 120 min 150 min

9 JĘZYK POLSKI EGZAMIN USTNY Sprawdzenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury, w formie monologowej i dialogowej. Zdający losuje zadanie składające się z tekstu kultury i związanego z nim polecenia (przygotowanie ok. 15 min.) Część I: wypowiedź dotycząca wylosowanego zadania (ok. 10 min.) Część II: rozmowa z zespołem przedmiotowym dotycząca tej wypowiedzi (ok. 5 min.) Łącznie egzamin trwa 30 minut.

10 JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY EGZAMIN USTNY Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań. Czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań. Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje pytania zamieszczone w zestawie dla egzaminującego. Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1 do 3:  zadanie 1 polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role,  w zadaniu 2 zdający opisuje ilustrację i odpowiada na trzy pytania,  w zadaniu 3 zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na 2 pytania.

11 Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej, przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym: 1 – 17 czerwca 2016 r. Zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. EGZAMIN W TERMINIE DODATKOWYM

12 EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM Egzamin pisemny: 23 sierpnia 2016 r.(wtorek), godz. 9.00 Egzamin ustny: 24 – 26 sierpnia 2016 r. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej pod warunkiem, że: przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

13 EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (nie później niż do 12 lipca 2016 r.) złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu. Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w Krakowie w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 r.

14 Na egzamin maturalny należy zgłosić się godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dowodem osobistym. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu!

15 TERMINY OGŁOSZENIA WYNIKÓW ORAZ PRZEKAZANIA ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI 5 lipca 2016 r. - przekazanie przez OKE świadectw do szkół (z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i w czerwcu 2016r.) 12 września 2016 r. –przekazanie przez OKE świadectwa do szkół (z egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu 2016r.)

16 DOSTOSOWANIE FORM I WARUNKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym;  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;  zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza;  opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się;  pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:  uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną;  cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

17 DOSTOSOWANIE FORM I WARUNKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Opinię/orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją: do 30 września 2015 r. (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2016 r.) Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2016 r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

18 DOSTOSOWANIE FORM I WARUNKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej) mogą otrzymać dostosowanie warunków na egzaminie maturalnym w postaci: Pisania pracy na komputerze (dostosowanie możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny odpowiedzi do zadań w arkuszu egzaminacyjnym). Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniając specyficzne trudności w uczeniu się.

19 MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Pozostałe materiały i przybory pomocnicze wg przedmiotów egzaminacyjnych, które przynoszą zdający: * Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. PrzedmiotPrzybory i materiały pomocniczeObowiązkowo/fakultatywnie MatematykaLinijka, cyrkiel, kalkulator prosty*, wybrane wzory matematyczne Obowiązkowo Biologia, chemia, fizyka Linijka, kalkulator prosty*, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki Fakultatywnie Obowiązkowo GeografiaLinijka, kalkulator prosty*, lupa Obowiązkowo Fakultatywnie InformatykaKalkulator prosty*Obowiązkowo Wiedza o społeczeństwie Kalkulator prosty*Fakultatywnie

20 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny z danego przedmiotu może zostać danemu zdającemu unieważniony: 1. Przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez absolwenta; wniesienia lub korzystania przez absolwenta w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach; zakłócania przez absolwenta prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

21 UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU MATURALNEGO 2. Przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w przypadku: stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego lub występowania w pracy egzaminacyjnej zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego; zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu; zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu; niemożności ustalenia wyników danego egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej.

22 OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:  absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla  absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. Opłatę za egzamin maturalny, wnosi się w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 7 lutego 2016 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora OKE Kraków.

23 GDZIE SZUKAĆ INFOMACJI O EGZAMINIE MATURALNYM? Na stronach internetowych:  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.plwww.cke.edu.pl  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: www.oke.krakow.plwww.oke.krakow.pl  Szkoły: www.ekonomik.miechow.edu.plwww.ekonomik.miechow.edu.pl w zakładkach o egzaminach maturalnych. W informacjach o sposobach organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdujących się w bibliotece szkolnej.

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google