Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO HANDLOWE ANNA SZERMACH Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytet Wrocławski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO HANDLOWE ANNA SZERMACH Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytet Wrocławski."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO HANDLOWE ANNA SZERMACH Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytet Wrocławski

2 Członkowie organów spółki z o.o., to:  -członek organu spółki;  - członek zarządu;  - rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Z punktu widzenia art. 224 k.s.h. należy do nich zaliczyć, mimo że organami nie są, przedstawicieli ustawowych spółki, tj. likwidatorów i kuratora spółki. Organy spółki z o.o.

3 Specyfiką funkcjonowania spółki jednoosobowej jest to, że jedyny wspólnik wykonuje uprawnienia, a nie zastępuje tego organu.

4 Do spółki jednoosobowej nie ma zastosowania art. 245 k.s.h. oraz art. 246 k.s.h., gdyż w spółce jednoosobowej zawsze obowiązuje zasada jednomyślności. Nie można przyjąć głosowania za i przeciw uchwale, gdyż to wspólnik głosuje udziałem.

5 Zgodnie z art. 38 KC, osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Organy spółki z o.o. i spółki akcyjnej

6 Zgromadzenie wspólników (pełniące funkcje uchwałodawcze) Zarząd (wypełniający zadania wykonawczo – zarządzające) Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (jako organy nadzoru) Dwa pierwsze organy mają charakter obligatoryjny. Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna muszą być powołane tylko w tych spółkach, których kapitał zakładowy przekracza 500 000 zł., a wspólników jest więcej niż 25 (art. 213 KSH). W pozostałych przypadkach ustanowienie organów nadzoru pozostawione jest decyzji wspólników wyrażonej w stosownym postanowieniu umowy spółki. Kodeks spółek handlowych normuje funkcjonowanie i kompetencje trzech różnych organów spółki z o.o.

7  Zarząd (uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji – art. 368§ 1 KSH. W fazie likwidacji spółki funkcję zarządu pełnią likwidatorzy).  Rada nadzorcza (uprawniona i zobowiązana do stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności – art. 382 § 1 KSH).  Walne zgromadzenie (na którym podejmowane są uchwały dotyczące podstawowych spraw spółki. Do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy należą określone przez KSH decyzje w materii strategicznego zarządzania działalnością spółki akcyjnej). Organy spółki akcyjnej

8 Wspólnicy podejmują co do zasady uchwały na zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników. Uchwały zgromadzenia wspólników

9  POSTANOWIENIA OBLIGATORYJNE  POSTANOWIENIA FAKULTAYWNE Wzorzec umowy spółki z o.o. udostępniony w systemie teleinformatycznym. Rejestracja spółki z o.o. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. UMOWA SPÓŁKI Z O.O. ORAZ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ


Pobierz ppt "PRAWO HANDLOWE ANNA SZERMACH Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytet Wrocławski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google