Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych ze środków WFOŚiGW w Krakowie Kraków 29 maja 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych ze środków WFOŚiGW w Krakowie Kraków 29 maja 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych ze środków WFOŚiGW w Krakowie Kraków 29 maja 2008 r.

3 3 Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Krakowie /wyciąg/

4 4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, udziela pożyczek i dotacji na podstawie umowy zawartej z podmiotem realizującym zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, spośród określonych rodzajowo w art. 406 pkt 1-11, art.409 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150), po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego przez ten podmiot

5 5 Środki WFOŚiGW przeznacza się na finansowanie następujących zadań: -opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii, w szczególności dotyczących ograniczenia emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystania paliw, -przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, - przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, - przedsięwzięcia związane z ochroną wód, -wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

6 6 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: - powiatów i gmin - na cele określone ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, realizowane w szkołach, przedszkolach, jednostkach publicznej służby zdrowia i domach pomocy społecznej (oprócz termomodernizacji), - państwowych i samorządowych jednostek administracji publicznej na poziomie województwa oraz instytucji działających statutowo na rzecz ochrony środowiska - na realizację ich zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

7 7 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: -organizacji społecznych (w tym stowarzyszeń) oraz fundacji, których celem statutowym jest ochrona środowiska - na konkretne zadania proekologiczne, -kościelnych osób prawnych - na zadania związane z likwidacją niskiej emisji i ochrony wód w obiektach sakralnych lub w obiektach związanych z działalnością charytatywną,

8 8 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: - jednostek organizacyjnych: państwowych i samorządu terytorialnego prowadzących działalność kulturalną na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, - wojewódzkich osób prawnych i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

9 9 Ze środków WFOŚiGW w Krakowie dotacja może być przyznana dla: - dla jednostek publicznej służby zdrowia na cele określone ustawą - Prawo ochrony środowiska (oprócz termomodernizacji),

10 10 Pożyczka Pożyczka ze środków Funduszu może być udzielona inwestorom realizującym zadania proekologiczne. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu mogą dotyczyć finansowania do: 90% kosztów zadań brutto (jednostki samorządu terytorialnego lub budżetowe nie prowadzące działalności gospodarczej) 70% kosztów zadań brutto (podmioty gospodarcze, osoby fizyczne i prawne prowadzące bądź nie prowadzące działalności gospodarczej) jeżeli nie przekraczają one wskaźników stosowanych przez Fundusz.

11 11 Inwestor musi wykazać również zaangażowanie środków własnych w wysokości minimum 20% kosztów zadania (netto) przed rozpoczęciem finansowania przez Fundusz (oprócz jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek budżetowych) Pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udzielane są na zasadach stosowanych przez banki.

12 12 Udzielając pożyczek Fundusz stosuje preferencyjne oprocentowanie ustalone w odniesieniu do zmiany stopy redyskonta weksli określonej przez Prezesa NBP – w granicach od 0,5 do 0,8 stopy redyskonta weksli: a)oprocentowanie 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 4% w stosunku rocznym, stosowane jest przy udzielaniu pożyczek na: zadania dotyczące likwidacji niskiej emisji, wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii

13 13 zamianę technologii stanowiącej zagrożenie dla środowiska na mniej uciążliwą, uruchomienie i rozwój produkcji wyrobów o zmniejszonej uciążliwości dla środowiska, wspieranie ekologicznych form transportu, termomodernizację budynków (tylko ściany i stropy) o powierzchni minimum 600 m2, tylko dla obiektów użyteczności publicznej i dla budynków mieszkalnych, odsiarczanie kopalin energetycznych, oczyszczanie gazów odlotowych w przemyśle i energetyce, inne cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

14 14 Zabezpieczenia pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW w Krakowie: a/hipoteka na nieruchomości o min. wartości 150% kwoty pożyczki wraz odsetkami za cały okres spłaty. Jeśli nieruchomość jest zabudowana dodatkowe zabezpieczenie stanowi cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Nieruchomość musi być wolna od wszelkich obciążeń. b/ oprocentowana kaucja środków pieniężnych w wysokości pożyczki wraz z odsetkami min. za trzy miesiące. c/ nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa w wysokości pożyczki wraz z odsetkami min. za trzy miesiące. d/ zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. e/ poręczenie wg prawa cywilnego. f/ weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. g/ poręczenie wekslowe. h/ pełnomocnictwo do rachunku bankowego i/ cesja wierzytelności. Rodzaj i wielkość zabezpieczenia jest uzależniony od sytuacji ekonomiczno- finansowej i zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy

15 15 UMORZENIE POŻYCZKI Na wniosek pożyczkobiorcy, organ Funduszu, który podjął uchwałę o przyznaniu pożyczki, może ją umorzyć do wysokości: 45% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub jednostkę budżetową na zadania związane z ochroną wód, dla których umowa została podpisana po 1.01.2008 r., a dla umów podpisanych do 31.12.2007 r. 40% kwoty uzyskanej pożyczki, 35% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego lub jednostkę budżetową nie prowadzącą działalności gospodarczej (poza zadaniami związanymi z ochroną wód),

16 16 UMORZENIE POŻYCZKI Na wniosek pożyczkobiorcy, organ Funduszu, który podjął uchwałę o przyznaniu pożyczki, może ją umorzyć do wysokości: 30% kwoty uzyskanej pożyczki w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych realizowanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne oraz pozostałych inwestorów, pod warunkiem, że : a) inwestycja została ukończona w terminie ustalonym w umowie, b) zostały osiągnięte zakładane i określone w umowie rzeczowe i ekologiczne efekty zadania, c) pożyczkobiorca spłacił co najmniej 60% pobranej pożyczki.

17 17 Cykl rozpatrywania wniosków i wyboru zadań przez WFOŚiGW w Krakowie

18 18 WNIOSKODAWCABIUROZARZĄD RADA NADZORCZA Roczny plan wydatków (Pule dla poszczególnych kategorii projektów) Zatwierdzenie planu wydatków Pomysł zadania Konkurs zadań dla wybranych kategorii Karta Informacyjna Zadania (KIZ) Wstępna ocena zadania Selekcja wstępna NIETAK List odmowny List intencyjny Zadania odrzucone Pełny Wniosek Przyjęcie wniosku Uzupełnienia i modyfikacje

19 19 WNIOSKODAWCABIUROZARZĄD RADA NADZORCZA Ocena zasadnicza Punktacja, ranking Analiza kredytowa Wybór zadania NIETAK Konsultacje i ekspertyzy zewnętrzne Uchwała Rady Nadzorczej dla niektórych zadań NIETAK List odmownyWniosek odrzucony Promesa Negocjacje warunków umowy Umowa o udzielenie dotacji lub pożyczki Przelew środków Realizacja zadania Nadzór technicznyNadzór finansowy

20 20 Dokumenty niezbędne na kolejnych etapach cyklu rozpatrywania i wybory zadań dla różnych typów przedsięwzięć

21 21

22 22 Wydatkowanie środków Funduszu musi nastąpić przez Wnioskodawcę zgodnie z zachowaniem wymogów i procedur określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)

23 23 WFOŚiGW


Pobierz ppt "1. Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych ze środków WFOŚiGW w Krakowie Kraków 29 maja 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google