Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pośrednie i bezpośrednie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez Poradnię Psychologiczno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pośrednie i bezpośrednie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez Poradnię Psychologiczno."— Zapis prezentacji:

1 Pośrednie i bezpośrednie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kołobrzegu

2 1. MAPA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO Liczba dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2011/2012 m. Kołobrzeg 8845 gmina Kołobrzeg 718 gmina Dygowo 757 gmina Gościno 1110 gmina Rymań 483 gmina Siemyśl 447 gmina Ustronie Morskie 537 Ogółem w powiecie kołobrzeskim w roku 2011/2012 było dzieci i młodzieży. Poradnia udzieliła pomocy 3041 dzieciom i młodzieży, co stanowi 23,6% całej populacji

3 2. Działalność diagnostyczna Tab. 1. LICZBA DOKONANYCH DIAGNOZ W ROKU 2010 / 2011

4 Tab. 2. DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA Z PODZIAŁEM NA WIEK DZIECI I MŁODZIEŻY. Z zestawienia powyższych danych wynika, że znacznie, w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyła się liczba diagnoz dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.

5 Tab. 3. LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ Dane o liczbie wydanych orzeczeń przez poradnię na przestrzeni dwóch ostatnich lat wskazują na spadek zarówno orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego jak i orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania. Należy jednak zaznaczyć że orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania przyznane w 2010/2011 to orzeczenia dla wychowanków Monaru, który znajduje się w gminie Siemyśl, obecnie podlegają oni pod powiat białogardzki. Jak wynika z tabeli zmniejszyła się również ilość orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

6 Tab. 4. ORZECZENIA WYDANE Z PODZIAŁEM NA DZIECI I MŁODZIEŻ

7

8

9 Z zestawienia powyższych danych wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym, znacznie obniżyła się liczba opinii wydawanych w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia(75) oraz objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub w placówce(149). Zmniejszyła się również liczba opinii w sprawie dostosowania warunków i formy egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole gimnazjalnej do indywidualnych potrzeb ucznia (47). Zmniejszeniu uległa liczba wydawanych opinii w sprawie dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia bądź absolwenta (16) jak i sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (11) Ogółem wydano w 2010 / 2011 r opinii, natomiast w roku 2011 / 2012 wydano 780 opinie.

10 3. Bezpośrednia pomoc udzielana dzieciom i młodzieży Formy pomocy bezpośredniej 2010 / /2012 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 1223 Terapia logopedyczna Psychoterapia 43 Socjoterapia 013 Zajęcia z uczniami zdolnymi 00 Terapia dla zagrożonych uzależnieniami 01 Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu Ćwiczenia rehabilitacyjne 00 Inne formy terapii indywidualnej 5781 Inne formy pomocy grupowej Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań 938 Indywidualne porady zawodowe bez badań 2536 Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w szkole i placówkach 55 Mediacje i negocjacje 05 Porady bez badań Porady po badaniach przesiewowych 170 Badania przesiewowe słuchu w ramach programu słyszę Badania przesiewowe wzroku w ramach programu widzę 5969 Badania przesiewowe mowy w ramach programu mówię Tab.6. Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w bezpośrednich formach pomocy realizowanych przez poradnię w latach 2010 / 2011 oraz 2011/2012

11 Dużym zainteresowaniem jak wynika z przedstawionej tabeli cieszą się zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia oraz zajęcia grupowe wybrane z oferty poradni z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie szkół. Dużym zainteresowaniem cieszą się również badania przesiewowe słuchu prowadzone w przedszkolach oraz terapia logopedyczna i pedagogiczna na terenie poradni. Cenioną formą pomocy jest terapia indywidualna oraz porady i konsultacje dla młodzieży.

12 4. Formy pomocy udzielanej nauczycielom, wychowawcom i rodzicom FORMY PRACY ROK SZKOLNY 2010 / /2012 Pedagodzy i psycholodzy szkolni Nauczyciele wychowawcy Rodzice Inni pracujący na rzecz dzieci Pedagodzy i psycholodzy szkolni Nauczyciele wychowawcy Rodzice Inni pracujący na rzecz dzieci Treningi * 5 6 Warsztaty * Terapia rodzin ** 103 Udział w radach pedagogicznych *** 13 9 Prelekcje i wykłady *** Inne formy pracy * * liczba osób ** liczba rodzin *** liczba spotkań Analizując dane dotyczące poszczególnych form pomocy udzielanych określonym grupom odbiorców stwierdzono, że w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się liczba prelekcji i warsztatów dla rodziców jak i nauczycieli. Zainteresowaniem na tym samym poziomie cieszy się terapia rodzin. Zdecydowanie wzrosła liczba spotkań z psychologami i pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami a także z rodzicami w różnych formach pracy – takich jak : porady i konsultacje czy udział w organizowanych konferencjach. Tab.7. Formy pomocy udzielanej osobom dorosłym przez poradnię w latach 2010 / 2011 i 2011/2012

13 Z analizy sprawozdań wynika, że głównymi problemami wymagającymi pomocy w formie porad i konsultacji były: - zaburzenia emocjonalne, - trudności w uczeniu się, - dojrzałość szkolna, - prowokacyjne zachowania uczniów, - relacje interpersonalne, -trudności adaptacyjne - zagrożenie uzależnieniem - trudne sytuacje życiowe (przemoc w rodzinie, próby samobójcze, lęki, depresje, rozwód rodziców) Cenioną przez nauczycieli formą wspomagania ich pracy był udział specjalistów poradni w radach pedagogicznych szkół i przedszkoli. Tematyka spotkań dotyczyła następujących problemów: - pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych rozporządzeń, - prowokacyjne zachowania uczniów - prawidła i nieprawidłowości w rozwoju, - trudne zachowania u dzieci, - problemy okresu dorastania - rozwijanie twórczego myślenia, - zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym i zachowania, - dziecko z nadpobudliwością psychoruchową w szkole,

14 Jak wynika z tabeli 7, ważną forma pomocy rodzicom jest prowadzenie terapii rodzin. Najczęstszymi problemami wymagającymi terapii były: konflikty w rodzinie trudności wychowawcze zaburzenia komunikacji interpersonalnej kryzys wieku dojrzewania zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny z powodu nieobecności ojca lub matki zaburzenia zachowania i agresja dziecka.

15 Jako kolejną istotną formę pomocy udzielanej rodzicom wymieniono zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów poradni. Tematyka warsztatów adresowanych do rodziców dotyczyła m. in.: - jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, - jak pomóc dziecku z dysleksją, - jak pomagać dziecku w przyswajaniu wiedzy i umiejętności szkolnych, - jak wspomagać rozwój mowy dziecka, - planowanie ścieżki i kariery edukacyjno-zawodowej, - bezpieczna prywatność dziecka, - jak wprowadzać konsekwencję w procesie wychowawczym oraz jak pomagać dziecku wyrażać emocje w akceptowany sposób, - problemy depresyjne u dzieci i młodzieży

16 Zakres współdziałania poradni ze szkołami i placówkami oświatowymi zgodnie z oczekiwaniami MEN Superwizje i doradztwo dla specjalistów pracujących z dzieckiem i doświadczających w tej pracy trudności (grupy wsparcia dla pedagogów i logopedów w poradni ) Pomoc w zrozumieniu i odniesieniu treści orzeczeń i opinii do wymagań wynikających z podstawy programowej Pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET) oraz planów działań wspierających Organizacja form warsztatowych i wsparcie indywidualne dla rodziców Specjalistyczna diagnoza

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OPRACOWAŁA: WĄSOWSKA ELZBIETA

18


Pobierz ppt "Pośrednie i bezpośrednie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez Poradnię Psychologiczno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google