Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pośrednie i bezpośrednie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez Poradnię Psychologiczno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pośrednie i bezpośrednie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez Poradnię Psychologiczno."— Zapis prezentacji:

1 Pośrednie i bezpośrednie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kołobrzegu

2 1. MAPA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO Liczba dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2011/2012 m. Kołobrzeg 8845 gmina Kołobrzeg 718 gmina Dygowo 757 gmina Gościno 1110 gmina Rymań 483 gmina Siemyśl 447 gmina Ustronie Morskie 537 Ogółem w powiecie kołobrzeskim w roku 2011/2012 było 12897 dzieci i młodzieży. Poradnia udzieliła pomocy 3041 dzieciom i młodzieży, co stanowi 23,6% całej populacji. 8845 718 537 447 757 1110 483

3 2. Działalność diagnostyczna Tab. 1. LICZBA DOKONANYCH DIAGNOZ W ROKU 2010 / 2011

4 Tab. 2. DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA Z PODZIAŁEM NA WIEK DZIECI I MŁODZIEŻY. Z zestawienia powyższych danych wynika, że znacznie, w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyła się liczba diagnoz dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.

5 Tab. 3. LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ Dane o liczbie wydanych orzeczeń przez poradnię na przestrzeni dwóch ostatnich lat wskazują na spadek zarówno orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego jak i orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania. Należy jednak zaznaczyć że orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania przyznane w 2010/2011 to orzeczenia dla wychowanków Monaru, który znajduje się w gminie Siemyśl, obecnie podlegają oni pod powiat białogardzki. Jak wynika z tabeli zmniejszyła się również ilość orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

6 Tab. 4. ORZECZENIA WYDANE Z PODZIAŁEM NA DZIECI I MŁODZIEŻ

7

8

9 Z zestawienia powyższych danych wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym, znacznie obniżyła się liczba opinii wydawanych w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia(75) oraz objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub w placówce(149). Zmniejszyła się również liczba opinii w sprawie dostosowania warunków i formy egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole gimnazjalnej do indywidualnych potrzeb ucznia (47). Zmniejszeniu uległa liczba wydawanych opinii w sprawie dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb ucznia bądź absolwenta (16) jak i sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (11) Ogółem wydano w 2010 / 2011 r. 1077 opinii, natomiast w roku 2011 / 2012 wydano 780 opinie.

10 3. Bezpośrednia pomoc udzielana dzieciom i młodzieży Formy pomocy bezpośredniej 2010 / 20112011/2012 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 1223 Terapia logopedyczna 109115 Psychoterapia 43 Socjoterapia 013 Zajęcia z uczniami zdolnymi 00 Terapia dla zagrożonych uzależnieniami 01 Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu 488796 Ćwiczenia rehabilitacyjne 00 Inne formy terapii indywidualnej 5781 Inne formy pomocy grupowej 311576 Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań 938 Indywidualne porady zawodowe bez badań 2536 Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w szkole i placówkach 55 Mediacje i negocjacje 05 Porady bez badań 192321 Porady po badaniach przesiewowych 170 Badania przesiewowe słuchu w ramach programu słyszę 169494 Badania przesiewowe wzroku w ramach programu widzę 5969 Badania przesiewowe mowy w ramach programu mówię 40475 Tab.6. Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w bezpośrednich formach pomocy realizowanych przez poradnię w latach 2010 / 2011 oraz 2011/2012

11 Dużym zainteresowaniem jak wynika z przedstawionej tabeli cieszą się zajęcia aktywizujące wybór kierunku kształcenia oraz zajęcia grupowe wybrane z oferty poradni z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci i młodzieży realizowane na terenie szkół. Dużym zainteresowaniem cieszą się również badania przesiewowe słuchu prowadzone w przedszkolach oraz terapia logopedyczna i pedagogiczna na terenie poradni. Cenioną formą pomocy jest terapia indywidualna oraz porady i konsultacje dla młodzieży.

12 4. Formy pomocy udzielanej nauczycielom, wychowawcom i rodzicom FORMY PRACY ROK SZKOLNY 2010 / 2011 2011/2012 Pedagodzy i psycholodzy szkolni Nauczyciele wychowawcy Rodzice Inni pracujący na rzecz dzieci Pedagodzy i psycholodzy szkolni Nauczyciele wychowawcy Rodzice Inni pracujący na rzecz dzieci Treningi * 5 6 Warsztaty * 64 5865 Terapia rodzin ** 103 Udział w radach pedagogicznych *** 13 9 Prelekcje i wykłady *** 20447 101815 Inne formy pracy * 277710617 81669260 * liczba osób ** liczba rodzin *** liczba spotkań Analizując dane dotyczące poszczególnych form pomocy udzielanych określonym grupom odbiorców stwierdzono, że w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się liczba prelekcji i warsztatów dla rodziców jak i nauczycieli. Zainteresowaniem na tym samym poziomie cieszy się terapia rodzin. Zdecydowanie wzrosła liczba spotkań z psychologami i pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami a także z rodzicami w różnych formach pracy – takich jak : porady i konsultacje czy udział w organizowanych konferencjach. Tab.7. Formy pomocy udzielanej osobom dorosłym przez poradnię w latach 2010 / 2011 i 2011/2012

13 Z analizy sprawozdań wynika, że głównymi problemami wymagającymi pomocy w formie porad i konsultacji były: - zaburzenia emocjonalne, - trudności w uczeniu się, - dojrzałość szkolna, - prowokacyjne zachowania uczniów, - relacje interpersonalne, -trudności adaptacyjne - zagrożenie uzależnieniem - trudne sytuacje życiowe (przemoc w rodzinie, próby samobójcze, lęki, depresje, rozwód rodziców) Cenioną przez nauczycieli formą wspomagania ich pracy był udział specjalistów poradni w radach pedagogicznych szkół i przedszkoli. Tematyka spotkań dotyczyła następujących problemów: - pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych rozporządzeń, - prowokacyjne zachowania uczniów - prawidła i nieprawidłowości w rozwoju, - trudne zachowania u dzieci, - problemy okresu dorastania - rozwijanie twórczego myślenia, - zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym i zachowania, - dziecko z nadpobudliwością psychoruchową w szkole,

14 Jak wynika z tabeli 7, ważną forma pomocy rodzicom jest prowadzenie terapii rodzin. Najczęstszymi problemami wymagającymi terapii były: konflikty w rodzinie trudności wychowawcze zaburzenia komunikacji interpersonalnej kryzys wieku dojrzewania zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny z powodu nieobecności ojca lub matki zaburzenia zachowania i agresja dziecka.

15 Jako kolejną istotną formę pomocy udzielanej rodzicom wymieniono zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów poradni. Tematyka warsztatów adresowanych do rodziców dotyczyła m. in.: - jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, - jak pomóc dziecku z dysleksją, - jak pomagać dziecku w przyswajaniu wiedzy i umiejętności szkolnych, - jak wspomagać rozwój mowy dziecka, - planowanie ścieżki i kariery edukacyjno-zawodowej, - bezpieczna prywatność dziecka, - jak wprowadzać konsekwencję w procesie wychowawczym oraz jak pomagać dziecku wyrażać emocje w akceptowany sposób, - problemy depresyjne u dzieci i młodzieży

16 Zakres współdziałania poradni ze szkołami i placówkami oświatowymi zgodnie z oczekiwaniami MEN Superwizje i doradztwo dla specjalistów pracujących z dzieckiem i doświadczających w tej pracy trudności (grupy wsparcia dla pedagogów i logopedów w poradni ) Pomoc w zrozumieniu i odniesieniu treści orzeczeń i opinii do wymagań wynikających z podstawy programowej Pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET) oraz planów działań wspierających Organizacja form warsztatowych i wsparcie indywidualne dla rodziców Specjalistyczna diagnoza

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OPRACOWAŁA: WĄSOWSKA ELZBIETA

18


Pobierz ppt "Pośrednie i bezpośrednie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez Poradnię Psychologiczno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google