Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Procedura oceniania ofert w ramach konkursu Ocena złożonych ofert odbywać się będzie dwuetapowo Pierwszym etapem oceny będzie ocena formalna Oferta, która przejdzie etap oceny formalnej zostanie przekazana do oceny merytorycznej Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Ocena formalna będzie dokonywana przez pracowników Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnionych do realizacji projektu Integracja dla samodzielności Ocena odbywać się będzie zgodnie z kryteriami oceny formalnej Ocena formalna Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Kryteria oceny formalnej Zgodność oferty z dokumentacją konkursową, Zgodność planowanego zadania z celami statutowymi organizacji, Podpisanie oferty przez osoby upoważnione zgodnie z KRS i ewentualnymi pełnomocnictwami, Złożenie wymaganego kompletu załączników, Terminowość złożenia oferty, Brak finansowania zadania z innych źródeł, Nie objęcie wsparciem uczestników zadania w ramach innych projektów EFS, Zgodność okresu realizacji zadania z dokumentacją konkursową. Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Ocena merytoryczna Merytorycznej oceny ofert będzie dokonywać niezależny Zespół Oceny Ofert, Zespół Oceny Ofert będzie się składał na zasadzie równego uczestnictwa z pracowników WCPR, Radnych m.st. Warszawy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, wskazanych przez Komisję Dialogu Społecznego m.st. Warszawy Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Kryteria oceny merytorycznej Kryteria 0-1 w pierwszej części oceny merytorycznej oferty : Odpowiedź pozytywna kwalifikuje do dalszej oceny, ocena negatywna jest podstawą odrzucenia oferty Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Kryteria 0-1 odnoszą się do wymogów dotyczących: Zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi, Zgodności celów zadania z celem projektu Integracja dla samodzielności, Zaplanowania przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i zawarcia kontraktu socjalnego, Zaplanowania zastosowania wobec każdego z uczestników przynajmniej 3 instrumentów aktywnej integracji Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Kryteria punktowe oceny merytorycznej Na drugą część oceny merytorycznej składa się ocena punktowa – oferta może uzyskać określoną liczbę punktów za dane pytanie Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Kryteria punktowe odnoszą się do zawartych w ofercie opisów dotyczących: UZASADNIENIA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA, OPISU GRUP DOCELOWYCH ZADANIA, PLANOWANYCH DZIAŁAŃ, ZAKŁADANYCH REZULTATÓW ZADANIA, POTENCJAŁU OFERENTA, BUDŻETU ZADANIA Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Warunkiem zakwalifikowania oferty do realizacji jest uzyskanie przynajmniej 65 / 100 pkt. Ostateczna decyzja o dofinansowaniu uzależniona jest także od posiadanych przez WCPR środków finansowych Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Dokumentacja, do której prowadzenia będą zobowiązani realizatorzy zadań w okresie realizacji zadania: Deklaracja uczestnictwa w projekcie sporządzona odrębnie dla każdego z uczestników, Kwestionariusz danych do bazy PEFS, wraz z bazą PEFS, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Oświadczenie o pozostawaniu/nie pozostawaniu w zatrudnieniu, Zgoda uczestników na publikację zdjęć na których występują, Formularz przeprowadzonego z każdym z uczestników wywiadu środowiskowego, Zawarty z każdym z uczestników kontrakt socjalny, Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o niepełnosprawności każdego z uczestników, Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego każdego z uczestników, Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykaz uczestników poszczególnych form programu (np. szkoleń, zajęć), Dokumenty potwierdzające przebieg podejmowanych działań, Wykaz placówek i instytucji współpracujących w realizacji zadania, Sprawozdanie merytoryczne dotyczące zrealizowanego zadania, Sprawozdanie finansowe, Faktury lub inne dokumenty księgowe o takiej samej mocy księgowej dokumentujące poniesione koszty zgodnie z kosztorysem, Dokumentacja fotograficzna dokumentująca przebieg realizowanych zadań oraz oznaczenie miejsc realizacji zadania zgodnie z wymogami Zasad promocji PO KL Dokumentacja, do której prowadzenia będą zobowiązani realizatorzy zadań w okresie realizacji zadania – c.d.

13 Rozliczanie uczestnictwa osoby biorącej udział w zadaniu projektu Uczestnictwo poszczególnych osób w zadaniu będzie rozliczane na podstawie zawartego kontraktu socjalnego, deklaracji uczestnictwa w projekcie i innych dokumentów rejestracyjnych, list obecności, poświadczeń odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeń o ukończeniu szkoleń/warsztatów oraz certyfikatów ukończenia szkoleń Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę Dane kontaktowe do pracowników WCPR bezpośrednio zajmujących się kwestią współpracy z organizacjami pozarządowymi: Jerzy Jończyk – Kierownik projektu Integracja dla samodzielności Tel.: 691 91 84 25 e-mail.: jerzy.jonczyk@wcpr.pljerzy.jonczyk@wcpr.pl Michał Mazur – Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w projekcie Integracja dla samodzielności – tel.: 665 99 56 58 e-mail.: michal.mazur@wcpr.plmichal.mazur@wcpr.pl


Pobierz ppt "Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google