Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY."— Zapis prezentacji:

1 FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY

2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 – Oś 4 Leader Kwota dofinansowania – 11 990 072 zł

3 II miejsce w woj. pomorskim 28 kwietnia 2009 r. Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy została wybrana do wdrażania zamierzeń zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Naszyjnika Północy. Dzięki temu mieszkańcy z obszaru LGD – Naszyjnik Północy będą mogli ubiegać się w Fundacji o środki na następujące działania: 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – do 50 tys. zł 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – do 100 tys. zł 3. Odnowa i rozwój wsi – do 100 tys. zł 4. Małe projekty – do 25 tys. zł

4 Warunki otrzymania dofinansowania Składane wnioski o dofinansowanie oprócz spełnienia wymogów stawianych przez rozporządzenia dotyczące PROW 2007-2013, będą musiały wpisywać się w Lokalna Strategię Rozwoju dla obszaru Naszyjnika Północy, czyli odpowiadać na wyznaczone cele ogólne i szczegółowe oraz przedsięwzięcia.

5 Cele ogólne i szczegółowe LSR Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia (powstanie nowych miejsc pracy) Zwiększenie miejsc pracy. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców. Poprawa oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców (kulturalnej i sportowej) Waloryzacja lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych Rozwój turystyki, w tym rozwój bazy turystycznej Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i leśno-spożywczego

6 Przedsięwzięcia LSR Rowerem przez Naszyjnik Kajakiem przez Naszyjnik Wypoczynek w zgodzie z naturą Marka Lokalna Naszyjnika Północy Spędzić czas razem kulturalnie Spędzić czas razem zdrowo i sportowo Nowoczesna firma Plac zabaw w każdej wsi Troszcząc się o przeszłość

7 Kryteria dostępu – Różnicowanie w kierunku działalności nie rolniczej O pomoc może ubiegać się rolnik, jego małżonek lub domownik. Operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym Działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszk. Operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej Gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi Wysokość dofinansowania – 50% kosztów kwalifikowalnych

8 Kryteria dostępu – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która podejmuje albo we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca. Operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym Siedziba, oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy znajdują się miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszk. Biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy W okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie Promocja przedsiębiorczości Wysokość dofinansowania – 50% kosztów kwalifikowalnych

9 Kryteria dostępu – Odnowa i rozwój wsi O pomoc może ubiegać się gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego. Projekt jest realizowany w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszk. Projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości Projekt nie ma charakteru komercyjnego Wysokość dofinansowania – 75% kosztów kwalifikowalnych

10 Kryteria dostępu – Małe projekty O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która zamieszkuje na obszarze objętym LSR, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną: działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, która posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. Projekt dotyczy podnoszenia jakości życia i świadomości społeczności lokalnej, rozwijania aktywności społeczności lokalnej, rozwijania turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego i krajobrazowego, inicjowania powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach. Wysokość dofinansowania – 70% kosztów kwalifikowalnych

11 Budżet na lata 2008-2015 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1 100 000 zł Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 040 000 zł Odnowa i rozwój wsi 3 200 000 zł Małe projekty 4 057 624 zł

12 Harmonogram uruchamiania naborów w 2010 roku w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa działania/ dla pojedynczego naboru Planowany termin złożenia wniosku do SWP Ogłoszenie o naborze Planowany termin rozpoczęcia przyjmowania wniosk ó w Planowany termin zakończenia przyjmowania wniosk ó w Limit środk ó w 2010 ROK R ó żnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 04.02.2010 r.12.02.2010 r.01.03.2010 r.30.03.2010 r. 500 000,00 zł Odnowa i rozw ó j wsi 04.02.2010 r.12.02.2010 r.01.03.2010 r.30.03.2010 r. 1 100 000,00 zł Małe projekty 12.08.2010 r.20.08.2010 r.06.09.2010 r.05.10.2010 r. 500 000,00 zł

13 Limity środków na działania w poszczególnych latach

14 Dziękuję za uwagę KONTAKT Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno tel. (0-59) 83 35 930 tel./ faks (0-59) 83 35 931 Skype: lgd-naszyjnikpolnocy biuro@lgd.naszyjnikpolnocy.pl www.lgd.naszyjnikpolnocy.pl


Pobierz ppt "FUNDACJA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - NASZYJNIK PÓŁNOCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google