Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WZMOCNIĆ PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO INTEGRACJI PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WZMOCNIĆ PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO INTEGRACJI PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU."— Zapis prezentacji:

1 POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WZMOCNIĆ PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO INTEGRACJI PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH CHOJNICE 2011

2 Zespół projektowy: Andrzej Gąsiorowski Zarząd projektu Anna Welter Koordynator projektu Wiesława PietrzakObsługa finansowa projektu

3 Sławomira Miszke Realizacja indywidualnych programów Elżbieta Kop Ostrowska usamodzielnienia z wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych Beata Januszewska Realizacja programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Dorota Domozych Promocja projektu Monika Kochanek Wdrażanie instrumentów aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych Agata Cieślak - Wziętek Wdrażanie instrumentów aktywnej integracji wśród wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

4 Nr i nazwa Priorytetu: VII. Promocja integracji społecznej Nr i nazwa Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nr i nazwa Poddziałania: 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Tytuł projektu: Poznać, zrozumieć, wzmocnić – przez aktywność do integracji Okres realizacji: 1 stycznia – 31 grudnia 2011 r. Obszar realizacji: Powiat Chojnicki

5 Cel główny: Zwiększenie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na aktywne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym Cele szczegółowe: zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu zmniejszanie izolacji i marginalizacji społecznej wyrobienie zaradności życiowej, zwiększenie umiejętności komunikacyjnych zwiększenie samoświadomości na temat wykorzystania własnych zasobów

6 zwiększenie potencjału zawodowego zniesienie barier psychologicznych i podniesienia poczucia własnej wartości nabycie nowych umiejętności poprawa i utrzymanie sprawności psychofizycznej niepełnosprawnych uczestników projektu

7 Grupy docelowe: 25 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, korzystających z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w tym: 15 osób w wieku 18-64 lata posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 10 osób w wieku 18-25 lat stanowiących grupę usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.

8 Działania: Aktywna integracja Praca socjalna Zasiłki i pomoc w naturze Zarządzanie i promocja projektu

9 Aktywna integracja Obejmuje realizację: Indywidualnych Programów usamodzielnienia 10-ciu wychowanków Programu integracji społecznej i zawodowej 15-tu osób niepełnosprawnych

10 Praca socjalna Realizacja 10 indywidualnych programów usamodzielniania z wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych Realizacja 15 umów z osobami niepełnosprawnymi Kontynuacja zatrudnienia w ramach realizacji projektu dwóch pracowników socjalnych

11 Zasiłki i pomoc w naturze Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych

12 Zarządzanie projektem Sterowanie działalnością projektową Zarządzanie operacyjne projektem Monitoring i ewaluacja

13 Promocja projektu: Zamieszczanie informacji o projekcie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR Przygotowywanie pakietów informacyjnych dla lokalnych mediów

14 Rezultaty projektu Twarde Miękkie

15 Rezultaty twarde projektu: Objęcie 10 osób indywidualnymi programami usamodzielnienia w ramach projektu Objęcie 15 osób niepełnosprawnych umowami – programem integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

16 25 osób ukończy projekt w ramach aktywnej integracji 10 osób ukończy trening aktywizacji zawodowej 15 osób ukończy trening komunikacji interpersonalnej 10 osób otrzyma zaświadczenia lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia kursu zawodowego 10 osób uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego

17 15 osób niepełnosprawnych skorzysta z konsultacji psychologicznych 10 osób skorzysta z indywidualnej ścieżki kariery 15 osób niepełnosprawnych skorzysta z turnusu rehabilitacyjnego i/lub zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i/lub zajęć rehabilitacyjnych 25 osób skorzysta z warsztatów informatycznych i programistycznych

18 Miękkie rezultaty projektu: Wzrost samooceny, wiary we własne siły Zwiększenie zdolności komunikacyjnych Zwiększenie motywacji do podnoszenia kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych Podniesienie poziomu aktywności społecznej uczestników projektu Nabycie nowych umiejętności psychospołecznych

19 Ewaluacja: Ewaluacja ex-ante –diagnoza potrzeb i oczekiwań grupy docelowej Ewaluacja on-going – ocena bieżąca realizacji projektu Ewaluacja ex–post - ocena skuteczności i efektywności zrealizowanego projektu

20 Monitoring: Sprawdzanie zaplanowanych działań Analiza dokumentów (w zakresie rezultatów twardych) Badania ankietowe (w zakresie rezultatów miękkich)

21 Budżet projektu Koszty ogółem: 287 800,00 zł Wnioskowane dofinansowanie ze środków UE: 272 690,50 zł Wkład własny: 15 109,50 zł

22 Szczegóły: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ul. Lichnowska 5 89 – 620 Chojnice, pokój nr 5 tel./fax. (0-52) 3950 735 e-mail: pcprchojnice@wp.pl


Pobierz ppt "POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WZMOCNIĆ PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO INTEGRACJI PROJEKT SYSTEMOWY WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google