Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 1."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 1

2 2 Europejski Fundusz Społeczny dla małych i średnich przedsiębiorstw Joanna Zembaczyńska Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

3 3 Priorytety i działania SPO RZL Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Działanie 1.4 - Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Działanie 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

4 4 Priorytety i działania SPO RZL Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1 - Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie Działanie 2.2 - Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy Działanie 2.3 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.4 – Wsparcie zdolności administracyjnych

5 5 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży Schemat b) Promocja aktywności zawodowej młodzieży Ostateczni Beneficjenci: bezrobotna młodzież poniżej 25 roku życia, bezrobotni absolwenci Potencjalni projektodawcy: pracodawcy partnerzy społeczni ( organizacje pracodawców i związki zawodowe)

6 6 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Typy projektów: Opracowywanie i rozpowszechnianie informacji promującej źródła i miejsca dostępu do informacji o: ofertach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz w trzecim sektorze, formach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz w trzecim sektorze, możliwościach podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia, możliwościach uzyskania wsparcia finansowego, wolontariacie.

7 7 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Akcje informacyjne mające na celu: promowanie postaw aktywnych w tym promowanie samozatrudnienia, uświadomienie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego, promowanie mobilności, elastyczności, przedsiębiorczości i konieczności dostosowywania się do zmieniających się warunków rynku pracy, Wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu pomoc młodzież w wejściu na rynek pracy, Aktywizacja zawodowa młodzieży poprzez: doradztwo, szkolenia oraz dotacje dla podejmujących własną działalność gospodarczą, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, wspieranie wolontariatu, kluby pracy.

8 8 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Działanie 1.4 – Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Schemat a) - Wsparcie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

9 9 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Ostateczni Beneficjenci: Osoby o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które: = po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, = są długotrwale bezrobotne, = mają największe trudności z wejściem na rynek pracy, Pracodawcy, Pracownicy przedsiębiorstw, zatrudniających osoby niepełnosprawne, współpracujący z osobami niepełnosprawnymi. Potencjalni projektodawcy: Pracodawcy, partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe)

10 10 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Przykładowe Typy projektów: szkolenia dla pracowników współpracujących w swym środowisku pracy z osobami niepełnosprawnymi dające umiejętność współpracy z niepełnosprawnymi partnerami, szkolenia dla pracodawców (oraz organizatorów pracy w firmach) zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne dające umiejętność organizacji stanowisk pracy, warunków i środowiska pracy dla niepełnosprawnych pracowników,

11 11 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Działania służące tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych możliwości ich zatrudniania: organizowanie subsydiowanych staży pracy, pokrywanie kosztów przystosowania stanowisk pracy dostosowanego do potrzeb pracownika wynikających z niepełnosprawności, subsydiowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, rekompensujących pracodawcom zwiększone koszty ich zatrudniania, rozwijanie dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych alternatywnych form pracy – telepraca, praca wykonywana w domu, praca na zastępstwo.

12 12 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Działanie 1.5 – Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

13 13 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Ostateczni Beneficjenci: Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej Pracodawcy Osoby w wieku 15 – 24 lat, które: nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne, uczą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawiają trudności wychowawcze i mają poważne kłopoty w nauce, pochodzą z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi, wchodzące w kolizje z prawem. Potencjalni projektodawcy: Partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe)

14 14 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Przykładowe typy projketów: subsydiowanie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy na otwartym rynku pracy, wspieranie zatrudnienia subsydiowanego w ramach Centrów Integracji Społecznej, szkolenia i warsztaty edukacyjno – wychowawcze na rzecz młodzieży trudnej mające na celu powrót do nauki w celu zdobycia zawodu i usamodzielnienia się oraz zapobieganie dysfunkcjom społecznym wśród ludzi młodych takich jak alkoholizm, narkomania, przestępczość.

15 15 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Działanie 2.3 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Ostateczni Beneficjenci: przedsiębiorstwa i ich pracownicy

16 16 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Potencjalni projektodawcy: instytucje szkoleniowe, szkoły, w tym szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe).

17 17 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Typy projektów szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw (podwyższenie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności) – ogólne, jak i związane ze zmianami technologicznymi (w tym w systemie edukacji na odległość, kursy zawodowe w zakresie języków obcych, zastosowanie IT), studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej mające na celu podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji,

18 18 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw odbywane w instytucjach naukowo-badawczych, szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usprawnienia zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uelastycznienia form świadczenia pracy, podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy (np. o niskich kwalifikacjch.

19 19 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Schemat b) Promocja rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Ostateczni Beneficjenci: przedsiębiorstwa i ich pracownicy, media, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne jednostki badawczo-rozwojowe instytucje szkoleniowe placówki kształcenia dorosłych szkoły wyższe ośrodki wspierania przedisebiorczości.

20 20 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Projektodawca: PARP Sposób wyboru projektów w schemacie b): przetarg

21 21 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy Typy projektów projekty skierowane na rozwój kadr przedsiębiorstw o charakterze ponadlokalnym,/regionalnym,/krajowym oraz o znaczeniu sektorowym, np. BHP, języki obce, itp. projekty promujące dialog na rzecz zmian w organizacji pracy, w tym wynikających z wymagań BHP, badawcze w zakresie nowych form organizacji pracy,

22 22 Działania SPO RZL, dla których projektodawcami mogą być przedsiębiorcy projekty badawcze i promocyjne (popularyzatorskie) w zakresie powiązań między światem nauki i przedsiębiorstw oraz promujące ideę doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach, projekty promujące aktywne wsparcie dla przedsiębiorczości (zaadresowane głównie do samorządów lokalnych) i promujące przedsiębiorczość (np. wśród młodzieży), projekty podnoszące jakość szkolenia i usług doradczych dla przedsiębiorstw, pilotażowe projekty szkoleniowo-doradcze w zakresie pracy atypowej (np. rotacja pracy, telepraca),

23 23 Etapy rozpatrywania wniosku 1. Złożenie wniosku do Beneficjenta Końcowego 2. Sprawdzenie kompletności dokumentów i ocena formalna wniosku 3. W ciagu 10 dni projketodawca zostaje poinformowany o: przyjęciu wniosku do oceny brakach formalnych we wniosku odrzuceniu wniosku 4. Przekazanie wniosku do oceny merytorycznej

24 24 Etapy rozpatrywania wniosku Ocena merytoryczna wniosku: Komisja Oceny Projektu – umijescowiona u BK ocena dokonywana przez 2 losowo wybrane osoby średnia z dwóch niezależnych od siebie opinii max. ilość punktów do uzyskaniu wynosi 100 min. ilość punktów, którą musi uzyskać projekt 60

25 25 Etapy rozpatrywania wniosku 5. Ocena KOP stanowi podstawę do ułożenia listy rankingowej projektów i rekomendowania jej dyrektorowi Beneficjenta Końcowego 6. Projektodawca otrzymuje informację o: przyjeciu wniosku do realizacji lub odrzuceniu wniosku – z podaniem przyczyny 7. Podpisanie umowy na relizację projektu – projektodawca z Beneficjentem Końcowym


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl wzorca tytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google