Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie."— Zapis prezentacji:

1 Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

2 Wniosek złożony w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie (projekty systemowe) Ramy projektu określiła IP w Planie Działań na lata 2007-2008

3 Jak zrodził się pomysł na projekt? -znajomość problemów i potrzeb klientów wynikająca z rozeznania, wiedzy i doświadczenia pracowników socjalnych Centrum oraz potrzeby zgłaszane przez członków stowarzyszeń funkcjonujących w powiecie -kierunek i forma pomocy: umiejętnie dobrane instrumenty wsparcia, które przyczynią się do wzrostu ich aktywności i integracji

4 Wybrano dwie główne grupy docelowe nie pozostający w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej: I grupa Opuszczający rodziny zastępcze lub całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze Wybrano wychowanków osiedlających się na terenie powiatu chełmińskiego, uczących się i realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia

5 I grupa Opuszczający rodziny zastępcze lub całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze (nie potrafią podjąć właściwych decyzji zawodowych, mają problemy w poruszaniu się po rynku pracy, często ulegają negatywnym wpływom środowiska, nie posiadają tzw. umiejętności społecznych, mają problemy z komunikowaniem się, pozytywnym postrzeganiem siebie, poznaniem własnych zasobów i możliwości, brak pozytywnych wzorców zachowań wśród najbliższego otoczenia skutkuje rezygnacją z samorealizacji, szukania własnych dróg edukacji i rozwoju zawodowego) (nie potrafią podjąć właściwych decyzji zawodowych, mają problemy w poruszaniu się po rynku pracy, często ulegają negatywnym wpływom środowiska, nie posiadają tzw. umiejętności społecznych, mają problemy z komunikowaniem się, pozytywnym postrzeganiem siebie, poznaniem własnych zasobów i możliwości, brak pozytywnych wzorców zachowań wśród najbliższego otoczenia skutkuje rezygnacją z samorealizacji, szukania własnych dróg edukacji i rozwoju zawodowego)

6 II grupa Osoby niepełnosprawne – głuchonieme Beneficjenci wybrani zostali spośród grupy osób głuchoniemych skupionych przy Stowarzyszeniu Ludzie – Ludziom w Chełmnie, które udostępnia im swoje pomieszczenia na sporadyczne spotkania.

7 II grupa Osoby niepełnosprawne – głuchonieme (ze względu na rodzaj niepełnosprawności są izolowane w swoim środowisku, mają problemy z komunikowaniem się nawet z członkami najbliższej rodziny, często są to małżeństwa skazane głównie na samych siebie, w rodzinach pojawiają się problemy wychowawcze z dziećmi, poza głuchoniemotą występują inne schorzenia, w tym upośledzenie umysłowe, ze względu na bariery w komunikowaniu się mają problemy w poruszaniu się po rynku pracy, również w załatwianiu jakichkolwiek swoich spraw, np. urzędowych niektórzy to byli pracownicy Spółdzielni Inwalidów w Chełmnie, jednak dzisiaj pozostają bez pracy) niektórzy to byli pracownicy Spółdzielni Inwalidów w Chełmnie, jednak dzisiaj pozostają bez pracy)

8 Cel główny: integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, ich zaktywizowanie i podniesienie zdolności i możliwości do wejścia na rynek pracy

9 Cele szczegółowe: - zmniejszenie izolacji oraz marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych - zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia - wzrost świadomości o przysługujących prawach i związanych z tym możliwościami - wzrost pewności siebie oraz umiejętności komunikowania się z otoczeniem uczestników projektu - nabycie nowych umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy

10 Cele zostaną osiągnięte poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, w tym aktywizacji zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej: - skierowanie na kursy, szkolenia - zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową - trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach warsztatów psychologiczno-doradczych - organizacja poradnictwa zawodowego - zajęcia aktywizujące dla osób niepełnosprawnych - skierowanie na badania przez lekarza medycyny pracy

11 Przeprowadzenie zajęć na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych to zadanie zlecone przez Centrum (zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej) do realizacji przez stowarzyszenie.

12 Zarys zajęć z osobami niepełnosprawnymi: Zajęcia prowadzone przy udziale opiekuna grupy – tłumacza migowego. Przeprowadzona została orientacja zawodowa. Przy udziale doradcy zawodowego stworzone zostały Indywidualne Plany Działania (po ustaleniu profilu zawodowego możliwe będzie ustalenie ewentualnego miejsca pracy, określenie umiejętności i możliwości każdego uczestnika, stworzenie planu rozwoju poprzez szkolenie bądź przystosowanie stanowiska pracy). Informacje zawarte w IPD zostały skonsultowane z lekarzem medycyny pracy. Wyjazdy do zakładów pracy zatrudniających osoby z podobnymi schorzeniami (w tym ZPCH ). Zajęcia z podstawowej obsługi sprzętu komputerowego, biurowego, Internetu, również pod kątem telepracy.

13 Powodzenie zajęć aktywizujących prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych spoczywa głównie na potencjale lokalowym i kadrowym zapewnionym przez Stowarzyszenie. Centrum stworzyło jedynie ramy, określiło cele i rezultaty.

14 W ramach udzielonej dotacji Stowarzyszenie Ludzie Ludziom w Chełmnie już zorganizowało i przeprowadziło: -zajęcia z obsługi komputera, poruszania się po Internecie, -3 wyjazdy do zakładów pracy, -zajęcia z doradcą zawodowym, -zaplanowano jeszcze zajęcia z pedagogiem i oficjalne zakończenie Centrum skierowało głuchoniemych uczestników na badania do lekarza medycyny pracy. Pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielem Stowarzyszenia w zakresie realizacji projektu.

15 Wizyta w zakładzie Plast Farb w Kończewicach

16

17 Wizyta w zakładzie Vispol w Bydgoszczy

18

19 Aktywny na rynku pracy zajęcia z doradcą zawodowym

20 Moje umiejętności spotkanie w pracowni garncarskiej

21

22

23 Działania skierowane do usamodzielnianych wychowanków zostały poprzedzone indywidualnymi zajęciami z doradcą zawodowym (IPD, w którym określono ich miejsce na rynku pracy, ścieżkę nauki, kształcenia, doskonalenia zawodowego, predyspozycje, umiejętności, zainteresowania i możliwości). Warsztaty psychologiczno – doradcze: podniesienie poziomu kompetencji społecznych i samooceny uczestników. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i przedsiębiorczości).

24 Ponadto założono trzy rodzaje szkoleń: kurs prawa jazdy, kurs komputerowy, kurs językowy. Po zajęciach z doradcą zawodowym dokonaliśmy wyboru szkoleń bardziej adekwatnych do potrzeb beneficjentów oraz ich zaistnienia na rynku pracy. Uzyskaliśmy zgodę IP i przystąpiliśmy do organizowania i realizacji: kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs kierowcy wózków jezdniowych oraz kurs prawa jazdy kat.C. Ponadto założono trzy rodzaje szkoleń: kurs prawa jazdy, kurs komputerowy, kurs językowy. Po zajęciach z doradcą zawodowym dokonaliśmy wyboru szkoleń bardziej adekwatnych do potrzeb beneficjentów oraz ich zaistnienia na rynku pracy. Uzyskaliśmy zgodę IP i przystąpiliśmy do organizowania i realizacji: kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs kierowcy wózków jezdniowych oraz kurs prawa jazdy kat.C.

25 Wkład własny Centrum zrealizuje poprzez udzieloną pomoc pieniężną dla wychowanków na kontynuowanie nauki.

26 Inne korzyści z realizacji projektu systemowego: -opracowanie i wydanie Informatora Szukając pomocy-niosąc pomoc (informacje o dostępnych formach pomocy na terenie powiatu, danych o instytucjach wspierających). Informator dostępny dla beneficjentów projektu, innych klientów Centrum, instytucji i organizacji współpracujących (termin realizacji do XII br.) -zatrudnienie dodatkowego pracownika socjalnego i wyposażenie jego stanowiska pracy (V-XII)

27 BUDŻET PROJEKTU: łączna wartość projektu: 62 867,02 zł. wysokość dotacji rozwojowej dla powiatu: 56 265,98 zł. (dotacja udzielona w II transzach; wniosek o płatność przekazano do IP 7.10.2008r.)

28 Od pomysłu do realizacji – wnioski - wskazanie i dotarcie do grupy nie objętej wystarczającym wsparciem - czerpanie korzyści z konkurencji wśród instytucji i organizacji oddziałujących na beneficjentów (współpraca i uzupełnianie się zamiast konkurowania) - dialog równych partnerów (potencjał lokalowy i kadrowy, zaangażowanie w niesienie misji, świeże spojrzenie na problem, otwartość i poszukiwanie rozwiązań, kilkuletnie doświadczenie i wiedza organizacji non profit często przewyższają zasoby i możliwości instytucji)

29 Od pomysłu do realizacji – wnioski cd. Problemy związane z realizacją projeku: - konieczność dyscyplinowania uczestników, szczególnie młodzieży – ustawiczne przypominanie o terminach zajęć - brak płynności finansowej projektu umożliwiający jego bezstresową realizację w założonym harmonogramie – Centrum musi partycypować w kosztach projektu. Z tego powodu przesuwaliśmy, za zgodą IP, terminy działań związanych z realizacją zadań (dokonywanie poszczególnych zakupów): promocja projektu i praca socjalna.

30 Dziękuję za uwagę Ewa Wirosławska Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie ul. Słowackiego 3 86-200 Chełmno pcprchelmno@op.pl tel. 056 6772455 pcprchelmno@op.pl To, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić Lewis Carroll


Pobierz ppt "Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google