Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM KSZTAŁCENIA I DZIAŁANIA PARTNERSTWA W KLASTRZE RES COMMUNIS Warsztaty w ramach projektu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM KSZTAŁCENIA I DZIAŁANIA PARTNERSTWA W KLASTRZE RES COMMUNIS Warsztaty w ramach projektu:"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM KSZTAŁCENIA I DZIAŁANIA PARTNERSTWA W KLASTRZE RES COMMUNIS Warsztaty w ramach projektu:

2 Co to jest oddolna inicjatywa lokalna ? projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej (mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko–miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców), zakładający udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i realizacji projektu, wsparcie musi wynikać z potrzeby społeczności lokalnej, służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność.

3 Zasada Empowerment Oddolne inicjatywy lokalne wpisują sięw realizację zasady empowerment czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji potrzeb i zakresu wsparcia na etapie przygotowania i realizacji projektu. Zasada empowerment jest stosowana w celu zaangażowania się i podniesienia rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności projektów.

4 Odbyte spotkania z obywatelami, w trakcie których omawiano kwestię potrzeby społeczności lokalnej / projektu (liczba spotkań, liczba uczestników, wpływ spotkań na projekt) Stanowiska przedstawicieli gmin, sołectw, dzielnic, osiedli, którzy wspierają projekt Informacja o podmiotach i instytucjach deklarujących udział / współuczestnictwo w projekcie (nie chodzi tu o formalne partnerstwo) W treści powinny się znaleźć informacje :

5 Gdzie znajdziemy dotacje na oddolna inicjatywę w POKL ? Działania: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

6 7.3 Projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich; Wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów) mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich; Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

7 9.5 Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw skierowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich; Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców na obszarach wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach; Działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia.

8 Wniosek CEL PROJEKTU Cel projektu jest bezpośrednią odpowiedzią na problem. PROBLEM CEL

9 Cel projektu zasada SMART (konkretny, mierzalny, akceptowalny- trafny, realny - rzeczywisty, ujęty w ramy czasowe), dobrze sformułowany cel odpowiada na pytania: co, gdzie, kiedy, dla kogo zostanie zmienione w wyniku realizacji projektu, cel powinien być zgodny z celami statutowymi organizacji/instytucji, Uwzględnia zasadę równości szans, na podstawie zidentyfikowanego problemu, zaczyna się od słów pokazujących zmianę (np. zwiększenie, zmniejszenie, stworzenie, wyeliminowanie, zbudowanie ).

10 Grupa docelowa Charakterystyka grupy docelowej: 1.Kim są osoby z grupy docelowej (w tym płeć)? 2.Ile mają lat? 3.Jak liczna jest grupa docelowa? 4.Jaki mają status na rynku pracy, ewentualne w danej społeczności? 5.Jakie problemy/bariery dotykają tej grupy (uzasadnienie wyboru grupy)? 6.Jak będzie się odbywała rekrutacja grupy docelowej? (kroki i kryteria rekrutacji)

11 Opis działań Opis musi pokazać w jaki sposób działania przyczynią się do rozwiązania problemu 1. Co będzie realizowane? – rodzaje podejmowanych działań. 2. Jaki jest cel szczegółowy? 3. W jaki sposób działanie będzie realizowane (metoda)? 4. Do kogo działanie jest skierowane? (kto uczestniczy). 5. Jaka kadra będzie zaangażowana? (merytorycznie i organizacyjne).

12 Co zawiera opis działań ? 1.Czy proponowane wsparcie ma charakter kompleksowy? 2.Dlaczego przewiduje się realizację takich działań? 3.Czy wsparcie ma charakter nowego rozwiązania/dobrej praktyki? 4.Czy wykorzystywane będą nowoczesne techniki i technologie? 5.Czy zapewnione będzie równouprawnienie płci? 6.Jaki będzie wpływ projektu na zrównoważony rozwój? 7.Czy projekt jest zgodny z działaniami lokalnymi?

13 Dobry harmonogram Cechy harmonogramu: kluczowy element projektu, pozwala przewidzieć czas realizacji projektu i poszczególnych działań, jest ściśle powiązany z działaniami.

14 Rezultaty Twarde – czyli dotyczące konkretnych umiejętności jakie nabyli beneficjenci ostateczni, np. : podniesienie kwalifikacji x osób np. w zakresie języka angielskiego (testy wiedzy) przyswojenie wiedzy x osób np. nt. działalności organizacji pozarządowych (materiały szkoleniowe, listy obecności) zwiększenie wiedzy x osób np. na temat opracowywania dokumentów aplikacyjnych (cv i listy motywacyjne grupy docelowej) nabycie umiejętności np. prowadzenia samochodu przez x osób (potwierdzenie zdania egzaminu).

15 Rezultaty Miękkie – czyli dotyczące niewymiernych, subiektywnych korzyści związanych odczuwaniem, np: zwiększenie poczucia własnej wartości przez min. x osób (wywiady - ewaluacja) zyskanie nowych znajomości przez min. x osób (obserwacja, ankiety) zwiększenie motywacji do podnoszenia kwalifikacji min. x osób (opinie ekspertów) zwiększenie otwartości grupy docelowej (obserwacja - ewaluacja)

16 Wskaźniki Wskaźniki - każdy rezultat musi zostać ściśle określony liczbowo w odniesieniu do zmiany, która dokonała się w wyniku realizacji projektu Źródła weryfikacji: rezultat = udowodniona zmiana, dokumenty potwierdzające zmianę, (listy obecności, kart doradcze, sprawozdania, ewaluacja, opinie itd.)

17 Budżet Cechy budżetu: musi być opracowany rzetelnie i realnie, jest finansowym odzwierciedleniem działań, musi być spójny z harmonogramem.

18 Budżet należy ująć wszystkie planowane wydatki, należy określić koszt każdego z wydatków możliwie najdokładniej, należy określić koszty własne (jeśli dotyczy), należy podsumować koszty, należy skontrolować podsumowanie i wnieść ewentualne poprawki w projekcie budżetu.

19 Zarządzanie projektem Opis kadry: stanowiska osób zaangażowanych w projekt i zakres ich obowiązków w projekcie, doświadczenie i kwalifikacje zespołu projektowego, czas pracy (wielkość etatu/szacunkowa liczba godzin) i forma zatrudnienia, sposoby komunikacji kadry. Zespół zarządzający i zarządzanie projektem: Koordynator projektu – odpowiada za całość przedsięwzięcia, Członkowie i członkinie zespołu zarządzającego (asystent, księgowy, inne osoby), Opis sposobu komunikacji i podejmowania decyzji oraz kto jest odpowiedzialny za monitoring i ewaluację projektu.

20 Logika projektu Ciąg przyczynowo - skutkowy Możliwy do realizacji Spójny wewnętrznie (poszczególne elementy) Zgodny z założeniami PO KL

21 Logika projektu Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Cel projektu (główny i szczegółowe) Opis grupy docelowej Charakterystyka wsparcia (planowane działania) Harmonogram realizacji Rezultaty Budżet Zarządzanie projektem oraz charakterystyka Wnioskodawcy

22 Zasady horyzontalne Zagadnienia horyzontalne PO KL zasada równości szans, zasada rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zasada zrównoważonego rozwoju, zasada rozwoju lokalnego, zasada partnerstwa zasada innowacyjności i współpracy ponadnarodowej,

23 Zasada równości szans konieczność planowania grupy docelowej, monitorowania wskaźników osiągania rezultatów oraz analiza wskaźników w podziale (kobiety/mężczyźni), zaprogramowanie odpowiednich działań na rzecz bezpośredniego wspierania równych szans wszystkich grup, w szczególności kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym i rodzinnym, udział organizacji i instytucji zajmujących się promowaniem równouprawnienia kobiet i mężczyzn w procesie planowania i realizacji projektów, Projekty muszą przyczyniać się do wyrównywania szans pomiędzy wszystkimi grupami społecznymi w zakresie życia zawodowego!

24 Zasada zrównoważonego rozwoju wykorzystanie lokalnych (regionalnych) zasobów, a nie sprowadzanie ich z zewnątrz; wykorzystanie w pierwszym rzędzie zasobów odtwarzalnych; poszukiwanie i wybieranie rozwiązań, które nie niszczą środowiska naturalnego; ochrona i racjonalne wykorzystanie posiadanego dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego; uznanie więzi społecznych za podstawę stosunków społecznych i gospodarczych; ścisła współpraca administracji publicznej z organizacjami gospodarczymi i pozarządowymi. Rozwój społeczno - gospodarczy z poszanowaniem środowiska przyrodniczego!

25 Rozwój lokalny Wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, wypoczynkowej, a także obiektów kulturowych; Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych; Tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorstw; Poprawa jakości środowiska; Zapobieganie problemom społecznym. Zgodność z zapisami lokalnych/regionalnych/ branżowych dokumentów strategicznych!

26 Ocena projektu Ocena zgodności projektu z celami PO KL Głównym celem Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, ma być osiągnięty poprzez realizację 6 celów strategicznych: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. Wzrost spójności terytorialnej.

27 Ocena potencjału Elementy potencjału wnioskodawcy pod kątem realizacji projektu: Doświadczenie w realizacji podobnych działań (zakres merytoryczny/ grupa docelowa) Zaplanowana do realizacji projektu kadra: –Doświadczenie –Wykształcenie –Komplementarność –Dostosowana do specyfiki działań Zakres działań w projekcie a dotychczasowe doświadczenie Partnerstwo - łącznie potencjał

28 Ocena budżetu Na co warto zwrócić uwagę w budżecie? Koszty wynikają z działań/zadań Koszty są spójne z harmonogramem Szczegółowe koszty jednostkowe Wynagrodzenia, to koszty ubruttowione (podatek, zus pracownika, zus pracodawcy) W partnerskich projektach koszty są wyższe Realne koszty (rynkowe) Koszty są powiązane z rezultatami Niestandardowe koszty - muszą być uzasadnione

29 Ocena trwałości projektu Elementy trwałości projektu Kompleksowe wsparcie Rezultaty możliwe do wykorzystania Tematyka projektu a zakres działalności wnioskodawcy Wypracowane metody pracy/narzędzia Wdrożone metody pracy/narzędzia Zastosowanie profesjonalnej ewaluacji Strona www Nabywanie praktycznych, przydatnych umiejętności przez grupę docelową Profesjonalizacja projektodawcy

30 Ocena merytoryczna spełniający wszystkie kryteria formalne Wniosek spełniający wszystkie kryteria formalne przekazywany jest do OCENY MERYTORYCZNEJ Dokonywana jest ona w oparciu o: HORYZONTALNE OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE (zgodność z prawodawstwem krajowym, zgodność z politykami wspólnotowymi w tym równością szans) MERYTORYCZNE OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE (jakość projektu, beneficjent, finansowanie) STRATEGICZNE SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA STRATEGICZNE (preferowanie pewnych typów projektów – premia punktowa)

31 Kryteria merytoryczne Kryteria merytoryczne odnoszą się do jakości wniosku i sprawdzane są odrębnie w sześciu polach Cele projektu20 pkt. Cele projektu - 20 pkt. Grupy docelowe projektu 15 pkt. Grupy docelowe projektu - 15 pkt. Działania15 pkt. Działania- 15 pkt. Rezultaty i produkty projektu25 pkt. Rezultaty i produkty projektu - 25 pkt. Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem10 pkt. Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem - 10 pkt. Wydatki projektu15 pkt. Wydatki projektu - 15 pkt. musi w każdym z nich otrzymać przynajmniej 60% Projekt musi w każdym z nich otrzymać przynajmniej 60% dopuszczalnej liczby punktów, aby uzyskać rekomendację.


Pobierz ppt "CENTRUM KSZTAŁCENIA I DZIAŁANIA PARTNERSTWA W KLASTRZE RES COMMUNIS Warsztaty w ramach projektu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google