Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oceny – Osiągnięcia – Transfer Powòd, dla ktòrego martwimy si ę dan ą spraw ą nie le ż y w samej sprawie, lecz w poj ę ciu, jakie o niej posiadamy! (Epiktet)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oceny – Osiągnięcia – Transfer Powòd, dla ktòrego martwimy si ę dan ą spraw ą nie le ż y w samej sprawie, lecz w poj ę ciu, jakie o niej posiadamy! (Epiktet)"— Zapis prezentacji:

1

2 Oceny – Osiągnięcia – Transfer Powòd, dla ktòrego martwimy si ę dan ą spraw ą nie le ż y w samej sprawie, lecz w poj ę ciu, jakie o niej posiadamy! (Epiktet)

3 W Europie mamy do czynienia z ogromną ilością sprawdzianów podczas przejścia ze szkoły podstawowej do kolejnej. O tym, czy uczeń może przejść do szkoły specjalnej czy też wogóle nie opuścić podstawowej decydują czasami specjalne skale ocen lub też konkretne stopnie.Opinia mówiąca,że możliwym jest porównywanie osiągnięć członków danej klasy lub grupy uczniów,jest usprawiedliwiana przez sam system. W rzeczywistości jest to tylko porónywanie liczb oraz selekcja uczniów, podczas gdy nie wiadomo nic na temat osobistych osiągnięć dziecka – osoba staje się numerem.

4 Zalety oceniania z pomocą intraindywidualnego standardu odniesienia (IRST): o Postęp w osobistych osiągnięciach staje się widoczny dla uczniów. o Utrata zdolno ś ci w nauce mo ż e by ć wyja ś niona gotowosci ą przy braku osobistego wysi ł ku. Efektem jest ujednolicenie osobistych zdolno ś ci. o I-RST umożliwia pozytywną ocenę nawet gdy stopień w S-RST jest negatywny.. o Samoocena, motywacja, zainteresowanie lekcjami, ocena dziecka,……wznosi si ę na wy ż szy poziom. Standard odniesienia (RST) intraindywidualny RST (I-RST), interindywidualny RST (S- RST) lub programowy RST

5 Nauczyciel z S-RST (Standard Odniesienia) I-RST (Standard Odniesienia) Wyjaśnij brak osiągnięć przez Czynniki czasowo niezależne: Brak talentu, brak środków, ….. Czynniki czasowo zmienne: Złe warunki pracy i oczekiwania Wskaż zastòj w edukacji przez powt ó rzenie oraz sprawdzenie po zako ń czeniu zaj ęć. Powt ó rzenie ze zdolnymi dzie ć mi nawet gdy ich osi ą gni ę cia s ą niezadowalaj ą ce. kompletne powt ó rzenie.zwr ó cenie uwagi uczniom zdolnym gdy ich osi ą gni ę cia s ą niezadowalaj ą ce,pochwa ł a dla ś rednio zdolnych uczni ó w. Wskaż zachowanie dydaktyczne przez mniej z ł o ż one instrukcje, mniej z ł o ż one zaj ę cia,mniej pomocy indywidualnej. Zindywidualizowane oraz kompleksowe instrukcje,ćwiczenia o zmiennym stopniu trudności, pomoc indywidualna. Konsekwencje Skupienie na niepowodzeniu, brak własnych pomysłòw. Skupienie na sukcesie,wzrost ilości własnych pomysłòw.

6 Co uczeń musi wiedzieć, gdy I-RST przychodzi przed S-RST? Dla stabilnej sytuacji nale ży wyjaśnić kilka czynników : Kt ó ry standard odniesienia jest w u życiu? Jakie metody pomocy są dozwolone? Jakie są cele danej kontroli, test ? Jakiego typu i ilości przykładów należy się spodziewać? Jakie informacje potrzebne są do znalezienia rozwiązania? Jak oceniane jest rozwiązywanie problemów-jaką miarą? Jakiej oceny oczekiwać za jaką liczbę rozwiązań? Zwykle te pytania s ą r óż ne w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Wi ę c nauczyciele szko ł y podstawowej i ponadpodstawowej powinni znale źć wsp ó ln ą droge transferu. ?

7 Praktyczne przykłady: 1. Wyb ó r test ó w: Powinno by ć sze ść test ó w z j ę zyka oraz matematyki rocznie. Uczniowie powinni zna ć zamierzenia test ó w na pocz ą tku roku oraz tydzie ń w kt ó rym dany test b ę dzie przeprowadzony. Teraz mog ą wybra ć cztery testy, opuszczaj ą c dwa. Oczywi ś cie uczniowie maj ą prawo napisa ć wszystkie sze ść, jednak tylko cztery najlepiej napisane bed ą liczone do oceny ko ń cowej. 2. Tydzie ń testu: Tydzie ń (nie tylko jeden dzie ń ) nale ż y przeznaczy ć na napisanie jednego testu. Nauczyciel proponuje dzie ń testu- lecz ucze ń mo że napisać dany test w każdy inny dzień danego tygodnia. Uczeń zmieniając dzień testu nie musi podawać powodu zmiany a jedynie dzień, w który chce napisać test. Zdażyło się, że dzieci skupione na porażce potrzebowały początkowej pomocy przy wyborze dnia testu (wciąż wybierały ostatni możliwy dzień). W rezultacie te dwa systemy tworzą całkiem bezstresową sytuacje testowania.

8 Na przej ś ciu ze szko ł y podstawowej do kolejnej dzieciom potrzebna jest zorientowana na osi ą gni ęciach samoocena. ta samoocena nie ma związku z IQ czy stopniami. Jest to osobisty wskaźnik dla: o wysokiego poziomu zdolno ś ci o wysokiego poziomu wnoszonego zapa ł u i zaanga ż owania. niskiego poziomu zw ą tpienia i braku prawid ł owego rozpoznawania w sytuacjach stresowych.

9 Szkolne potrzeby każdego ucznia i nauczyciela. o Za ł o ż enia szko ł y powinny uwzgl ę dnia ć wnioski dzieci oraz nauczycieli w danym otoczeniu ( ś wiat ż ycia ucznia). o Nauka, osi ą gni ę cia oraz organizacja prowadzona jest przez wsp ół prac ę a nie konkurencj ę. o Organizacja miejsca pracy uwzgl ę dnia potrzeby dziecka-szko ł a staje si ę ś wiatem dzieci a nie ś wiatem nauczycieli. o System nauczania jest zindywidualizowany oraz dostosowany do potrzeb dzieci specjalnej troski. o Niestandardowe pomoce nauczania uwzgl ę dniaj ą specjalny rozw ó j pocz ą tkowego uwarunkowania dzieci. o System mentorowania (zawieraj ą cy dzieci jako mentor ó w) zorganizowany dla niesienia pomocy. o Mo żliwe jest samozorganizowane nauczanie otwarte. o Raporty osiągnięć są raportami rozwoju, uwzględniają różne formy zbiorów osiągnięć (testy,oceny, portfolia...). Istnieją specjalne formy powtórzenia dla monitorowania osobistego rozwoju każdego dziecka


Pobierz ppt "Oceny – Osiągnięcia – Transfer Powòd, dla ktòrego martwimy si ę dan ą spraw ą nie le ż y w samej sprawie, lecz w poj ę ciu, jakie o niej posiadamy! (Epiktet)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google