Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Damian Kowalewski 1013a. Ż yciorys Nazywam si ę Damian Kowalewski, urodzi ł em si ę 28 lipca 1993 roku w Nowej D ę bi ę w województwie podkarpackim. Przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Damian Kowalewski 1013a. Ż yciorys Nazywam si ę Damian Kowalewski, urodzi ł em si ę 28 lipca 1993 roku w Nowej D ę bi ę w województwie podkarpackim. Przez."— Zapis prezentacji:

1 Damian Kowalewski 1013a

2 Ż yciorys Nazywam si ę Damian Kowalewski, urodzi ł em si ę 28 lipca 1993 roku w Nowej D ę bi ę w województwie podkarpackim. Przez kilka pocz ą tkowych lat wychowywa ł a mnie g ł ównie babcia poniewa ż rodzice mieli inne zaj ę cia (praca, studia). Dorasta ł em w ma ł ej miejscowo ś ci przez ca łą podstawówk ę a potem przeprowadzi ł em si ę do Tarnobrzega-miasta oddalonego o 20 kilometrów od Nowej D ę by. Bardzo ch ę tnie tam wracam, poniewa ż zosta ł o mi du ż o znajomych z tamtych czasów i gdy czasem spotkamy si ę wszyscy razem jest bardzo przyjemnie. Jak tylko mam mo ż liwo ść staram si ę tam je ź dzi ć, poniewa ż mieszka tam równie ż moja babcia z wujkiem, który obecnie przebywa za granic ą. W miar ę mo ż liwo ś ci odwiedzam równie ż mojego dziadka, który niestety ju ż nie ż yje, ale gdy tylko jestem w pobli ż u staram si ę pój ść na cmentarz. W gimnazjum, ju ż w Tarnobrzegu zacz ął em grac w pi ł k ę no ż n ą w miejscowym klubie o nazwie Siarka, by ł to fantastyczny czas, do którego do dnia dzisiejszego ch ę tnie wracam wspomnieniami. Nie zawsze odnosili ś my zwyci ę stwa, cz ę sto doznawali ś my goryczy pora ż ki mimo tego ka ż dy traktowa ł to jako ś wietn ą zabaw ę mi ę dzy innymi równie ż przez naszego trenera, który potrafi ł dobrze zmotywowa ć zawodników i wprowadza ł ś wietn ą atmosfer ę w szatni, nikt z nas nie mo ż e do tej pory powiedzie ć na niego z ł ego s ł owa. W gimnazjum, po testach sprawdzaj ą cych nasz ą wiedz ę podj ął em decyzj ę pój ś cia do liceum ogólnokszta ł c ą cego im. Miko ł aja Kopernika w Tarnobrzegu na profil ogólny, nie ż a ł uj ę swojej decyzji, poniewa ż okres liceum wspominam najlepiej. Nawi ą za ł em wiele nowych znajomo ś ci, nauczy ł em si ę innego pogl ą du na ś wiat, a wiedza któr ą wynios ł em pozwoli ł a mi si ę dosta ć na studia. Z lud ź mi z liceum mam kontakt do dzi ś, cz ę sto spotykamy si ę w Krakowie, poniewa ż wi ę kszo ść z nich tutaj studiuje. Co weekend sp ę dzamy razem czas, poza tym mieszkam z czterema kolegami z mojej by ł ej klasy. W Krakowie wynajmujemy mieszkanie na ulicy Konarskiego, jest to oko ł o pi ę tnastu minut piechot ą na rynek. Mieszka nam si ę bardzo dobrze, na uczelnie mam cztery przystanki, czyli pi ę tna ś cie minut jazdy autobusem przy za ł o ż eniu, ż e nie ma zbyt wielu korków, co w Krakowie zdarza si ę na co dzie ń. Przed sk ł adaniem papierów na studia, chcia ł em i ść na Akademie Górniczo Hutnicz ą na kierunek In ż ynieria Ś rodowiska, jednak zabrak ł o mi kilkunastu punktów, wi ę c zdecydowa ł em pój ść na towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie jestem stosunkowo zadowolony ze swojej decyzji, pierwsza sesja obesz ł a si ę bez wi ę kszych problemów, wi ę c jest ca ł kiem dobrze. Nie wiem jak b ę dzie w przysz ł o ś ci ze znalezieniem pracy, poniewa ż ka ż dy wie w jakiej sytuacji obecnie znajduj ę si ę spo ł ecze ń stwo polskie. Spora liczba m ł odych osób, ś wie ż o po studiach emigruje na Zachód w poszukiwaniu pracy. Jest to troch ę przygn ę biaj ą ca sytuacja. Najbardziej podoba mi si ę przedmiot analiza sensoryczna, na który chodz ę z wielk ą przyjemno ś ci ą, poniewa ż s ą to zaj ę cia praktyczne, na których cz ł owiek si ę nie nudzi. Damian Kowalewski 2013-02-27

3

4

5

6 Damian Kowalewski


Pobierz ppt "Damian Kowalewski 1013a. Ż yciorys Nazywam si ę Damian Kowalewski, urodzi ł em si ę 28 lipca 1993 roku w Nowej D ę bi ę w województwie podkarpackim. Przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google