Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - konkursy w 2010 roku - Prowadząca: Martyna Sawicka Gdańsk, 27.05.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - konkursy w 2010 roku - Prowadząca: Martyna Sawicka Gdańsk, 27.05.2010."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - konkursy w 2010 roku - Prowadząca: Martyna Sawicka Gdańsk, 27.05.2010

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki PLAN PREZENTACJI: 1.Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 2.Działanie 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych 3.Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL

3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Grupy docelowe: Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego. Typ beneficjentów: przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową.

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typy projektów konkursowych: Szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych).

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Preferowane będą projekty w których: Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby, które ukończyły 45 rok życia oraz w ramach projektu przewidziane jest objęcie wszystkich uczestników należących do tej kategorii wiekowej indywidualnym wsparciem w postaci coachingu lub szkoleń 1 na 1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 30% osoby niepełnosprawne (w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Preferowane będą projekty w których (c.d.): Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie. Projekt zapewnia wykorzystanie modelowych rezultatów szkoleniowych i/lub produktów szkoleniowych dla osób 50+ zawartych w Bazie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby z wykształceniem co najwyżej średnim.

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Preferowane będą projekty w których (c.d.): Projekt zakłada wyłącznie realizację szkoleń i/lub kursów zawodowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji uznawanych w krajowym systemie prawnym potwierdzonych stosownymi dokumentami uzyskanymi w ramach projektu przez jego uczestników. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby i/lub podmioty wyłącznie z obszaru jednego powiatu, zgodnie z priorytetowymi kierunkami działań i/lub rodzajami/typami projektów wskazanymi w Powiatowym Programie Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwym dla obszaru zamieszkania/ zlokalizowania grup docelowych określonych w projekcie.

10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Minimalna wartość projektu: wynosi 1 000 000 PLN Maksymalny okres realizacji projektu: nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2012 r. Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Najbliższy nabór: Czerwiec 2010 r.

11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007 – 2013 Priorytet IX Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.3 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Cel Działania: Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Grupy docelowe: osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenia ustawiczne partnerzy społeczno – gospodarczy pracodawcy. Typ beneficjentów: Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

14 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typy projektów konkursowych: 1.Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych. 2. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji). 3. Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.

15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Typy projektów konkursowych (c.d.): 4. Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na: monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty, rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.

16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Preferowane będą projekty w których: 1.Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na obszarach gmin wiejskich i/lub części wiejskiej (leżącej poza miastem) gmin miejsko – wiejskich w województwie pomorskim (zgodnie z definicją obszarów wiejskich Głównego Urzędu Statystycznego). 2. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby należące wyłącznie do jednej i/lub więcej z poniższych grup: osoby, które ukończyły 45 rok życia, kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,

17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Preferowane będą projekty w których (c.d.): osoby nieposiadające formalnego potwierdzenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych, osoby od 16 do 24 roku życia nieuczestniczące w formalnym kształceniu, osoby niepełnosprawne (w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) 3. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby nie posiadające formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji i jednocześnie w jego ramach przewidziane jest formalne potwierdzenie tych kwalifikacji.

18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Preferowane będą projekty w których (c.d.): 4. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013) i/lub podmioty posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na jego terenie.

19 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

20 Preferowane będą projekty w których (c.d.): 5. Projekt zakłada wykorzystanie specjalistycznych stanowisk do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych, zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004 – 2006. 6. Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi (Beneficjent zakończył realizację projektu) bądź planowanymi do realizacji (Beneficjent ma podpisaną umowę) na terenie województwa pomorskiego finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny.

21 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Minimalna wartość projektu: wynosi 1 000 000 PLN Maksymalny okres realizacji projektu: nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2012 r. Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Najbliższy nabór: Czerwiec 2010 r.

22 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL

23 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? TakNie – odrzucić wniosek Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 2 pozytywnych odpowiedzi

24 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? TakNie 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? TakNie

25 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 3.Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? TakNie 4. Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? TakNie

26 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5. Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? TakNie 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? TakNie

27 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? TakNie Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: a) profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), b) realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównywanie jej szans społecznych i zawodowych), c) zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje – ze względu na swój zakres oddziaływania – wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

28 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacje na temat równości szans kobiet i mężczyzn w Programie Kapitał Ludzki jak również uzyskanie dostępu do wiedzy z zakresu standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz poradnika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL można znaleźć pod adresem rownoscplci@mrr.gov.plrownoscplci@mrr.gov.pl Dodatkowe publikacje: Raport GUS Kobiety w Polsce – 2008, Raport UNDP Polityka równości płci – Polska 2007 – 2007, Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn - www.monitoring.rownystatus.gov.plwww.monitoring.rownystatus.gov.pl Obserwatoria Rynku Pracy, System Informacji Oświatowej.

29 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk tel. 058 326 81 52; 058 326 81 48, 058 326 81 47 e-mail: punktinformacyjny@woj-pomorskie.pl pomorskiewunii@woj-pomorskie.pl; rpo2007-2013@woj-pomorskie.pl Internet: www.pomorskiewunii.pl


Pobierz ppt "Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 - konkursy w 2010 roku - Prowadząca: Martyna Sawicka Gdańsk, 27.05.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google