Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek najlepsza inwestycja Grażyna Dytko Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Grażyna Dytko Wicedyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek najlepsza inwestycja Grażyna Dytko Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Grażyna Dytko Wicedyrektor."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek najlepsza inwestycja Grażyna Dytko Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Grażyna Dytko Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

2 Celem Samorządu Województwa Podkarpackiego przy realizacji Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach jest: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w szczególności w wychowaniu przedszkolnym. Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa poprzez tworzenie nowych kierunków nauczania wykorzystujących nowoczesne technologie uznane za rozwojowe dla regionu Podkarpacia. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego prowadzące innowacyjne metody nauczania i uczenia się, w tym wykorzystujące nowoczesne technologie informatyczne. Uruchomienie dla kadry nauczycielskiej nowych kierunków kształcenia, uznanych za rozwojowe dla regionu (RSI). Podnoszenie kwalifikacji pracowników kadry administracyjnej szkół w zakresie aplikowania, zarządzania środkami UE, przeznaczonymi na finansowanie projektów z zakresu edukacji i wychowania. Tworzenie partnerstw, które pozwolą na pobudzenie aktywności mieszkańców i organizacji lokalnych z terenów wiejskich co wpłynie na podejmowanie oddolnych inicjatyw w celu wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych w obszarze edukacji. 2 z 35

3 Środki dostępne dla województwa podkarpackiego 3 z 35 Komponent regionalny Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie na lata 2007 – 2013 w Euro (dane ze Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL) 432 312 702,00103 694 647,35 na 2009 r. w PLN (dane z Planu Działania na 2009 r.) 544 704 916,00130 720 000,00

4 Środki dostępne dla województwa podkarpackiego w ramach Priorytetu IX PO KL na 2009r. w PLN (dane z Planu Działania na 2009 r.) 4 z 35

5 Cel Planu działania Celem Planu działania jest przedstawienie założeń Instytucji Pośredniczącej w danym roku w zakresie: preferowanych form wsparcia, czyli typów projektów, podziału środków finansowych na wybrane typy projektów, zasad i terminów wyboru projektów. Plany działania na rok 2009 PO KL dla województwa podkarpackiego zostały ostatecznie zatwierdzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 25 listopada 2008 r. 5 z 35

6 Kryteria zawarte w Planach działania na 2009 r. Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców. Weryfikowane podczas oceny formalnej, ich niespełnienie powoduje odrzucenie wniosku. Kryteria strategiczne - odnoszą się do poszczególnych Działań, Poddziałań, a nawet typów projektów. Ich spełnienie nie jest obowiązkowe. Dla każdego kryterium strategicznego ustalana jest waga punktowa (maksymalnie 20 pkt.). 6 z 35

7 Kryteria dostępu w Planie Działania dla Priorytetu IX na 2009 r. w Województwie Podkarpackim Grupa docelowa Wkład własny Biuro Projektu Czas trwania i wartość projektu Liczba składanych wniosków 7 z 35

8 Kluczowe kryteria strategiczne w Planie Działania dla Priorytetu IX na 2009 r. w Województwie Podkarpackim 8 z 35

9 Kluczowe kryterium strategiczne Komplementarność projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX PO KL z innymi programami operacyjnymi Projekty realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL jest komplementarny z działaniami, które otrzymały wsparcie z innych z programami operacyjnymi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego Komponent centralny PO KL Priorytet III Wysoka Jakość Systemu Oświaty Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 9 z 35

10 Kluczowe kryteria strategiczne 10 Wsparcie skierowane do uczniów kształcących się w kierunkach związanych z branżami wskazanymi jako rozwojowe w RSI woj. podkarpackiego - Działanie 9.2 Szkolnictwo zawodowe Sektory wysokiej szansy - Sektory wysokiej szansy - branże wskazane jako rozwojowe w Regionalnej Strategii Innowacji woj. podkarpackiego Projekt zakłada wykorzystanie efektów PIW EQUAL (zwiększenie dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w szczególności osób niepełnosprawnych) – Poddziałanie 9.1.1 Przedszkola, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, Działanie 9.2 Szkolnictwo zawodowe, Działanie 9.3 Kształcenie ustawiczne. Osoby niepełnosprawne 10 z 35

11 Kluczowe kryteria strategiczne 11 Grupa docelowa w projekcie – osoby zamieszkujące gminy wiejskie, wiejsko- miejskie oraz miasta do 25 tys. Mieszkańców – Poddziałanie 9.1.1 Przedszkola Projekt jest kierowany do osób zatrudnionych w placówkach na terenach wiejskich - Działanie 9.4 Szkolenie nauczycieli Wsparcie dla terenów wiejskich Projekt zakłada przygotowanie, a następnie wykorzystanie programów metod i narzędzi dydaktycznych o gwarantowanej jakości, które wykorzystywane będą do prowadzenia nauczania z wykorzystaniem także trybu na odległość – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, Działanie 9.2 Szkolnictwo zawodowe, Działanie 9.3 Kształcenie ustawiczne. Nauczanie z wykorzystaniem trybu na odległość 11 z 35

12 Kluczowe kryteria strategiczne 12 Projekt zakłada szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia kształcenia na odległość i/lub wykorzystywania ICT w procesie dydaktycznym - Działanie 9.4 Szkolenie nauczycieli Projekt zakłada szkolenia z zakresu ICT, wykorzystujące sprzęt wraz z oprogramowaniem, zakupiony w ramach projektów Pracownie komputerowe dla szkół, skierowane do przedstawicieli społeczności lokalnej (pomijając uczniów szkół) – wsparciem tego typu należy objąć wszystkich uczestników projektu - Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne Szkolenia z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) Działanie 9.3 Kształcenie ustawiczne Działanie 9.4 Szkolenie nauczycieli Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby w wieku powyżej 45 roku życia 12 z 35

13 W 2009 roku zaplanowano do realizacji w trybie konkursowym projekty innowacyjne oraz projekty współpracy ponadnarodowej. Projekty można będzie składać w ramach odrębnego konkursu Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego / regionalnego rynku pracy. 13 z 35

14 Projekty systemowe Samorządu Województwa Podkarpackiego Poddziałanie 9.1.3 Stypendia dla uczniów - projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Projekt dotyczy regionalnego programu pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Działanie 9.4 Szkolenie nauczycieli – projekt realizowany przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Głównym zadaniem realizowanym w ramach projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wizytatorów, dyrektorów szkół, pracowników JST we wszystkich formach szkoleniowych zmniejszających dysproporcje poziomu edukacji między miastem a wsią, a także wzrost poziomu edukacji na Podkarpaciu. 14 z 35

15 Grupy docelowe w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Szkoły (z wyłączeniem szkół wyższych) CKU/CKP/ZDZ Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół Uczniowie Przedszkola Poradnie psychologiczno – pedagogiczne Partnerzy społeczno - gospodarczy 15 z 35

16 Szkoły prowadzące kształcenie ogólne uczniów są odbiorcami następujących typów projektów: SZKOŁA prowadząca kształcenie ogólne projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach (9.5) działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia (9.5) programy skierowane do dzieci i młodzieży umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki (9.1.2) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (9.1.2) realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów (9.1.3) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania (9.1.2) 16 z 35

17 Szkoły prowadzące kształcenie ogólne uczniów są odbiorcami następujących typów projektów cd.: SZKOŁA prowadząca kształcenie ogólne tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich (9.5) dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (9.1.2) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (9.1.2) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne (9.1.2) szkolne ośrodki kariery (9.1.2) 17 z 35

18 Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe uczniów mogą skorzystać z następujących typów projektów: SZKOŁA/PLACÓWKA prowadząca kształcenie zawodowe modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) (9.2) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (9.2) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy (9.2) dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (9.2) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne (9.2) wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) (9.2) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania (9.2) efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego (9.2) 18 z 35

19 Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe uczniów mogą skorzystać z następujących typów projektów cd.: SZKOŁA/PLACÓWKA prowadząca kształcenie zawodowe dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych (9.2) działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia (9.5) projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach (9.5) tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich (9.5) realizacja regionalnych programów pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów (9.1.3) współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy (9.2) 19 z 35

20 Szkoły prowadzące kształcenie dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenie ustawiczne mogą realizować następujące typy projektów: SZKOŁA/CKU/ CKP/ZDZ kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych (9.3) podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty (9.3) rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie elearningu (9.3) działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia (9.5) programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji) (9.3) 20 z 35

21 SZKOŁA/CKU/ CKP/ZDZ tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich (9.5) usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy (9.3) monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (9.3) kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy (9.3) projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach (9.5) Szkoły prowadzące kształcenie dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenie ustawiczne mogą realizować następujące typy projektów cd.: 21 z 35

22 Odbiorcami wsparcia w ramach Priorytetu IX są także poradnie psychologiczno – pedagogiczne, które mogą realizować następujące formy wsparcia: Poradnie psychologiczno - pedagogiczne dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia (9.1.2) programy umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki (9.1.2) doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (9.1.2) 22 z 35

23 Kolejnymi odbiorcami mogącymi korzystać z form wsparcia zawartych w Priorytecie IX PO KL to partnerzy społeczno - gospodarczy: Partnerzy społeczno – gospodarczy (organizacje pracodawców i organizacje związkowe, samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe) działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia (9.5) projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach (9.5) tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich (9.5) usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy (9.3) programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (9.3) kampanie informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, w tym w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy (9.3) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy (9.2) 23 z 35

24 Nauczyciele, pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących mogą korzystać z: Nauczyciele, pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (9.4) programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych) (9.4) studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej (9.4) studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia (9.4) szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych) (8.1.1) 24 z 35

25 Możliwości wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej PRZEDSZKOLE opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną wsparcie istniejących przedszkoli (w tym r ó wnież funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. tworzenie przedszkoli (w tym r ó wnież uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczeg ó lności na obszarach wiejskich) 25 z 35

26 Stan wdrażania Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w latach 2007-2009 na Podkarpaciu (stan na 15 marca 2009 r.) 26 z 35

27 Liczba złożonych wniosków oraz liczba podpisanych umów Dane na koniec lutego 2009 r. W ramach konkursu nr 6/POKL/9.4/2008 oraz 7/POKL/9.5/2008 trwa proces podpisywania umów 27 z 35

28 Placówki oświatowe - Liczba złożonych wniosków oraz liczba podpisanych umów Dane na 15 marca 2009 r. W ramach konkursu nr 6/POKL/9.4/2008 oraz 7/POKL/9.5/2008 trwa proces podpisywania umów 28 z 35

29 Kwoty złożonych wniosków oraz kwoty podpisanych umów Dane na koniec lutego 2009 r. w PLN 29 z 35

30 Konkursy ogłoszone w ramach Priorytetu IX Rodzaj i numer konkursuData ogłoszenia konkursu Data zamknięcia konkursu Alokacja na konkurs (w PLN) Konkurs zamknięty 1/POKL/9.5/2007 17 października 2007 r.3 grudnia 2007 r.10 000 000 Konkurs zamknięty 2/POKL/9.2/2008 13 lutego 2008 r.10 kwietnia 2008 r.13 200 000 Konkurs zamknięty 3/POKL/9.1.1/2008 19 lutego 2008 r. 21 kwietnia 2008 r. 22 000 000 Konkurs zamknięty 4/POKL/9.1.2/2008 2 kwietnia 2008 r.1 maja 2008 r.12 700 000 Konkurs zamknięty 5/POKL/9.3/2008 28 maja 2008 r.8 lipca 2008 r.4 900 000 Konkurs zamknięty 6/POKL/9.4/2008 9 października 2008 r. 20 listopada 2008 r. 3 485 000 Konkurs zamknięty 7/POKL/9.5/2008 13 listopada 2008 r.29 grudnia 2008 r.2 500 000 Konkurs zamknięty 8/POKL/9.1.1/2009 12 lutego 2009 r.25 marca 2009 r.50 000 000 RAZEM118 785 000 30 z 35

31 Brzozowski 25 Sanocki 29 Leski 30 Bieszczadzki 19 Rzeszowski 323 Przemyski 71 Jarosławski 72 Lubaczowski 26 Łańcucki 34 Przeworski 85 Leżajski 66 Niżański 36 Stalowowolski 26 Tarnobrzeski 30 Kolbuszowski 52 Mielecki 63 Ropczycko – Sędziszowski 22 Dębicki 74 Strzyżowski 52 Jasielski 49 Krośnieński 74 Łącznie 1 258 wniosków wpłynęło w odpowiedzi na ogłoszone nabory wniosków w ramach procedury konkursowej Priorytetu IX Wnioski jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy z terenu Podkarpacia w ramach Priorytetu IX (stan na 15 marca 2009 r.) 31 z 35 0-45 46-70 71 i więcej

32 Leski 83,33 % Bieszczadzki 57,89 % Brzozowski 60,00 % Sanocki 51,72 % Rzeszowski 74,92 % Przemyski 61,97 % Jarosławski 58,33 % Lubaczowski 69,23% Łańcucki 70,59 % Przeworski 88,24 % Leżajski 60,61 % Niżański 69,44 % Stalowowolski 76,92 % Tarnobrzeski 83,33 % Kolbuszowski 71,15 % Mielecki 69,84% Ropczycko – Sędziszowski 63,64 % Dębicki 56,76 % Strzyżowski 61,54 % Jasielski 71,43 % Krośnieński 79,73 % Powiaty na Podkarpaciu Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną Powiat Bieszczadzki 11 Powiat Brzozowski 15 Powiat Dębicki 42 Powiat Jarosławski 42 Powiat Jasielski 35 Powiat Kolbuszowski 37 Powiat Krośnieński 59 Powiat Łańcucki 24 Powiat Leski 25 Powiat Leżajski 40 Powiat Lubaczowski 18 Powiat Mielecki 44 Powiat Niżański 25 Powiat Przemyski 44 Powiat Przeworski 75 Powiat Ropczycko - Sędziszowski 14 Powiat Rzeszowski 242 Powiat Sanocki 15 Powiat Stalowowolski 20 Powiat Strzyżowski 32 Powiat Tarnobrzeski 25 Razem884 Liczba wniosków pozytywnie zweryfikowanych na ocenie formalnej w ramach Priorytetu IX (stan na 15 marca 2009 r.) Wartość procentowa obrazuje jaka część wniosków, które wpłynęły została pozytywnie zweryfikowana na ocenie formalnej. 32 z 35 0-59 % 60-69 % 70 i więcej %

33 Leski 28,00 % Bieszczadzki 54,55 % Brzozowski 26,67 % Sanocki 40,00 % Rzeszowski 42,56 % Przemyski 38,64 % Jarosławski 38,10 % Lubaczowski 50,00 % Łańcucki 33,33 % Przeworski 76,00 % Leżajski 60,00 % Niżański 56,00 % Stalowowolski 35,00 % Tarnobrzeski 56,00 % Kolbuszowski 37,84 % Mielecki 43,18 % Ropczycko – Sędziszowski 71,43 % Dębicki 30,95 % Strzyżowski 59,38 % Jasielski 22,86 % Krośnieński 32,20 % Wartość procentowa obrazuje jaka część wniosków po pozytywnej ocenie formalnej została pozytywnie zweryfikowana na ocenie merytorycznej. Powiaty na Podkarpaciu Liczba wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną Powiat Bieszczadzki6 Powiat Brzozowski4 Powiat Dębicki13 Powiat Jarosławski16 Powiat Jasielski8 Powiat Kolbuszowski14 Powiat Krośnieński19 Powiat Łańcucki8 Powiat Leski7 Powiat Leżajski24 Powiat Lubaczowski9 Powiat Mielecki19 Powiat Niżański14 Powiat Przemyski17 Powiat Przeworski 57 Powiat Ropczycko - Sędziszowski 10 Powiat Rzeszowski103 Powiat Sanocki6 Powiat Stalowowolski7 Powiat Strzyżowski19 Powiat Tarnobrzeski14 Razem394 Liczba wniosków pozytywnie zweryfikowanych na ocenie merytorycznej w ramach Priorytetu IX (stan na 15 marca 2009 r.) 33 z 35 0-39 % 40-59 % 60 i więcej %

34 Wskaźniki do osiągnięcia w Priorytecie IX do 2013 r Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego które uzyskają wsparcie – 147 Liczba szkół prowadzących kształcenie ogólne, które zrealizują programy rozwojowe - na obszarach miejskich – 335 - na obszarach wiejskich – 1572 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożą programy rozwojowe - 234 Liczba szkół i w/w placówek, które będą współpracowały z przedsiębiorstwami - 175 Liczba nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym – 9387 Liczba oddolnych inicjatyw społecznych związanych z edukacją - 122 34 z 35

35 Harmonogram konkursów na rok 2009 rok2009 kwartałIIIIIIIV Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1x Poddziałanie 9.1.2x Działanie 9.2 x Działanie 9.3 x Działanie 9.4 x Działanie 9.5 x Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach Priorytetu IX x 35 z 35


Pobierz ppt "Człowiek najlepsza inwestycja Grażyna Dytko Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Grażyna Dytko Wicedyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google