Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z Akcji Przedszkolak bezpieczny w ś rodowisku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z Akcji Przedszkolak bezpieczny w ś rodowisku."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z Akcji Przedszkolak bezpieczny w ś rodowisku

2 W roku szkolnym 2012/2013 w Przedszkolu nr 13 w Legnicy kontynuowano program Akademii Zdrowego Przedszkolaka pod hasłem: Przedszkolak bezpieczny w ś rodowisku. W programie g ł ówny nacisk poło ż ono na bezpieczeństwo dzieci, nawi ą zuj ą c do tematów. W warsztatach pojawi ł y si ę aspekty zwi ą zane z kszta ł towaniem wła ś ciwej postawy dzieci wobec rówie ś ników i dorosłych. Skupiono si ę równie ż na budowaniu wzorców ruchowych i bezpiecze ń stwie podczas zabaw, w domu i poza nim oraz w ruchu ulicznym.

3 W akcji bra ł y udzia ł dzieci 6-letnie z grupy integracyjnej, natomiast w wybranych zaj ę ciach dzieci 5-letnie, jako zaproszeni go ś cie. Akcja była prowadzona od maja do czerwca. Dzieci bardzo ch ę tnie uczestniczy ł y w zaj ę ciach, by ł y ciekawe proponowanych tematów, otwarte na nowe zabawy. Wzros ł a ich ś wiadomo ść dotycz ą ca niebezpiecznych sytuacji, które mog ą je spotka ć. Dzi ę ki zaj ę ciom b ę d ą potrafi ł y im zapobiec lub z nimi sobie poradzi ć.

4 POZNAJEMY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W DOMU Zaj ę cia rozpocz ęł y si ę od zapoznania dzieci z Akademi ą Zdrowego Przedszkolaka, jej celami. W trakcie zaj ęć pozna ł y bohaterów bajki Zwierz ą tka ze zdrowego zak ą tka, których bardzo polubi ł y i ch ę tnie o nich opowiada ł y. Zaznajomiły si ę z poj ę ciem bezpiecze ń stwa, nast ę pnie wspólnie z nauczycielk ą stworzyły własn ą definicj ę. Dzieci poznały Dekalog Bezpiecznego Przedszkolaka. Bardzo ch ę tnie wzi ęł y udzia ł w zabawie Poszukiwanie niebezpiecznych skarbów, wykazuj ą c si ę du żą wiedz ą przy wskazywaniu niebezpiecznych przedmiotów. Swój wybór potrafi ł y umotywowa ć.

5 Dowiedzia ł y si ę, jakie niebezpieczne urz ą dzenia znajduj ą si ę w domu oraz ż e nie wolno ich dotyka ć, bawi ć si ę nimi. Dzielnie wyszukiwa ł y niebezpiecznych przedmiotów w sali, oznacza ł y je znakiem !. Nast ę pnie wys ł ucha ł y wiersza Bezpieczny przedszkolak w domu, z którego dowiedzia ł y si ę, ż e bezpiecze ń stwo jest istotne i powinny zna ć zasady post ę powania w ró ż nych miejscach czy sytuacjach ż yciowych, by unikn ąć ewentualnych zagro ż e ń.

6 W dalszych zaj ę ciach dzieci utrwala ł y sobie znajomo ść istniej ą cych s ł u ż b ratunkowych, ich roli w ż yciu cz ł owieka oraz wa ż nych numerów telefonów. Dzieci ch ę tnie kolorowały pojazdy s ł u ż b specjalnych, z uwzgl ę dnieniem w ł a ś ciwych kolorów. Przeprowadzono równie ż symulacj ę rozmowy dzieci z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. Przedszkolaki bardzo ch ę tnie wzi ęł y udzia ł w ww zabawie. Dowiedzia ł y si ę jakich informacji powinny udziela ć przez telefon, jak dopasowa ć w ł a ś ciwy numer telefony do zaistnia ł ego zagro ż enia.

7 BEZPIECZE Ń STWO POZA DOMEM ORAZ W TRAKCIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNYCH Na wst ę pie dzieci wys ł ucha ł y informacji dotycz ą cych kontaktów z nieznajomymi. Nauczyciel zwraca ł uwag ę na zachowanie ostro ż no ś ci, przestrzega ł przed braniem czegokolwiek od obcych, oddalaniem si ę z nimi, podawaniem informacji na swój temat. Nast ę pnie przeprowadzi ł Quiz, w którym dzieci mia ł y za zadanie oceni ć post ę powanie dziecka w przytoczonych sytuacjach.

8 W dalszej cz ęś ci zaj ęć omawiano zachowanie wzgl ę dem zwierz ą t (psów). Dzieci dowiedzia ł y si ę, jakie zagro ż enie niesie ze sob ą zaczepianie obcych, nieznajomych psów. Dowiedzia ł y si ę równie ż, jakie sytuacje mog ą sprowokowa ć psa do ataku oraz jak si ę przed nim broni ć (pozycja bezpieczna stoj ą ca oraz pozycja żół wia).

9 Aby lepiej zobrazowa ć sytuacj ę, nauczyciel posługiwa ł si ę ilustracjami (za łą czniki). Na zako ń czenie ch ę tne dzieci przekaza ł y swoje umiej ę tno ś ci młodszym kolegom i kole ż ankom.

10 W dalszej cz ęś ci zaj ęć omawiano zasady bezpiecze ń stwa w czasie jazdy na: rowerze, rolkach, hulajnodze. Nauczycielka opowiada ł a, jak powinien wygl ą da ć przedszkolak, w ł a ś ciwie przygotowany do jazdy. Dodatkowo dzieci mia ł y przyporz ą dkowa ć przedmioty niezb ę dne do bezpiecznej jazdy do jednego z bohaterów bajki – Raptusia, a wykre ś li ć elementy niepotrzebne.

11 Na zako ń czenie, dzieci malowa ł y bohaterów bajki (praca w grupach), nast ę pnie zorganizowano wystaw ę prac.

12

13 JAK ZACHOWA Ć BEZPIECZE Ń STWO W RUCHU DROGOWYM Na zaj ę cia została zaproszona grupa 5-latków. Dzieci ch ę tnie s ł ucha ł y o przygodach Wieprzusia, Ociupinki i Raptusia, poznaj ą c dzi ę ki nim i m ą drej cioci Ró ż y zasady ruchu drogowego. Nauczyciel wyja ś ni ł dzieciom, jakie s ą zasady ruchu drogowego: kim jest pieszy, kierowca, sygnalizacja ś wietlna, skrzy ż owanie, trasy rowerowe. Dzieci rozmawiały o znaczeniu poszczególnych kolorów w sygnalizacji ś wietlnej (tylko ś wiat ł o zielone upowa ż nia pieszego do wej ś cia na pasy), o przej ś ciu dla pieszych (zastosowano plansze z ilustracjami), trasie rowerowej. Dzieci dowiedzia ł y si ę, ż e jezdnia jest przeznaczona dla pojazdów drogowych, piesi mog ą porusza ć si ę tylko po chodniku.

14 W dalszej cz ęś ci nauczyciel zaprezentowa ł i omówi ł kilka podstawowych znaków drogowych, które dzieci powinny ju ż zna ć. Zorganizowano zabaw ę, w której przedszkolaki wcieli ł y si ę w rol ę pojazdów i pieszych. Mia ł y za zadanie prawidłowo reagowa ć na sygnalizacj ę ś wietln ą oraz przej ść przez jezdni ę w wyznaczonym miejscu (przej ś cie dla pieszych). Nauczycielka wyja ś ni ł a, jak nale ż y si ę zachowa ć przechodz ą c przez ulic ę w miejscu, w którym nie ma sygnalizacji ś wietlnej.

15 BEZPIECZEŃSTWO W RELACJACH Z ROWIEŚNIKAMI I DOROSŁYMI W zaj ę ciach zastosowano metod ę Weroniki Sherborne Metoda Ruchu Rozwijaj ą cego, w której ruch wykorzystywany jest jako narz ę dzie wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii jego zaburze ń. Podczas zaj ęć dzieci pozna ł y w ł asne ciało, dowiedzia ł y si ę jak wa ż ne jest funkcjonowanie poszczególnych jego elementów. Bardzo ch ę tnie wzi ęł y udzia ł w zabawie Bajka o moim ciele, w której nazywa ł y poszczególne cz ęś ci cia ł a i wykonywa ł y nimi okre ś lone ruchy. Proponowane zabawy by ł y bardzo ch ę tnie przyjmowane przez dzieci i powtarzane kilkakrotnie na ich pro ś b ę.

16 Kolejne zaj ę cia mia ł y na celu wykszta ł cenie w dzieciach orientacji w przestrzeni, nawi ą zanie relacji mi ę dzy dzieckiem, a tym, co je otacza. Dzieci w proponowanych zaj ę ciach wykazywa ł y du żą aktywno ść i inicjatyw ę. By ł y bardzo twórcze. Ch ę tnie przyj ęł y do zabawy m ł odszych kolegów.

17

18 Podczas ć wiczenia Granice mojego pa ń stwa dzieci dowiedzia ł y si ę, i ż pewne osoby mog ą by ć z nimi w bliskim kontakcie, a inne w dalszym. Samodzielnie decydowa ł y, w jakim kr ę gu znajdzie si ę wybrana przez nie osoba. Wielokrotnie podkre ś lano przy tym, i ż to one decyduj ą o przynale ż no ś ci osób do poszczególnych kr ę gów. Na zako ń czenie przedszkolaki wykonały sobie nawzajem masa ż e na podstawie wierszyków czytanych przez nauczyciela.

19 Dzi ę ki Akcji dzieci z naszego przedszkola bardzo du ż o si ę nauczy ł y. Teraz znaj ą numery alarmowe, zapozna ł y si ę z niebezpecznymi miejscami i sytuacjami w domu oraz nauczy ł y si ę odpowiednio reagowa ć na zagro ż enia. Dowiedzia ł y si ę, jakie niebezpieczne przedmioty znajduj ą si ę w ich domach i czego nie wolno im robi ć pod nieobecno ść rodziców. Wiedz ą jak przygotowa ć si ę do aktywno ś ci fizycznej poza domem, aby by ć bezpiecznym. Znaj ą podstawowe zasady ruchu drogowego, opanowa ł y zasady poruszania si ę pieszych i rowerzystów po ulicy oraz w ł a ś ciwe przechodzenie przez jezdni ę. W ko ń cowym etapie poznawa ł y mo ż liwo ś ci w ł asnego cia ł a, nauczy ł y si ę, czym jest przestrze ń osobista i działanie z innymi lud ź mi.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z Akcji Przedszkolak bezpieczny w ś rodowisku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google