Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOTACJĘ NA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW, FINANSOWANE Z PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 29.01.2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOTACJĘ NA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW, FINANSOWANE Z PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 29.01.2009 r."— Zapis prezentacji:

1 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOTACJĘ NA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW, FINANSOWANE Z PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 29.01.2009 r.

2 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOTACJĘ NA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW, FINANSOWANE Z PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 29.01.2009 r.

3 W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK O DOTACJĘ, KTÓRY UMOŻLIWI FIRMIE OTRZYMANIE DOFINANSOWANIA?

4 Nie jest problemem stworzenie projektu, problemem jest takie jego przygotowanie, aby uzyskał dofinansowanie!!!

5 POMYSŁ Podstawą dobrego projektu jest dobry pomysł, na bazie którego przygotowuje się projekt, a więc sekwencję działań prowadzących do realizacji celów firmy. Wniosek o dofinansowanie jest dokumentem, w którym przedstawiamy instytucji finansującej nasz pomysł, nasze problemy i nasze sposoby ich rozwiązania.

6 CZYNNIKI SUKCESU Wniosek o dotację powinien stanowić logiczną całość. Należy mieć świadomość, że oceniający nie znają realiów naszej firmy, dowiedzą się tylko tyle, ile będzie napisane we wniosku. Nie można oczekiwać, że oceniający będą się domyślać czegoś co dla nas jest oczywiste. logika wypełnienie kryteriów wykonalność spójność

7 ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Szkolenie jako instrument rozwiązywania problemów związanych z niewystarczającym poziomem wiedzy i umiejętności w firmie, powinno być poprzedzone analizą potrzeb szkoleniowych. Uzasadnienia wymaga zarówno tematyka szkoleń, jak i zakwalifikowanie pracowników z konkretnych stanowisk do udziału w projekcie. Analiza powinna precyzyjnie wskazać stanowiska bądź osoby które wymagają przeszkolenia oraz odpowiedzieć na pytania czego nie potrafią pracownicy i jakie szkolenia są im potrzebne.

8 ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ W PRZEDSIĘBIORSTWACH

9 PODDZIAŁANIE 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach zamknięte projekty szkoleń ogólnych i specjalistycznych oraz doradztwa dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw oraz pracowników przedsiębiorstw, przygotowane w oparciu o indywidualne strategie przygotowane w firmie; firma musi posiadać przedstawicielstwa, file, oddziały w przynajmniej dwóch różnych województwach, a szkolenia muszą się odbywać również w co najmniej dwóch województwach; wartość projektu: minimalna - wartość 400 tys. zł maksymalna - 15 mln zł ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ

10 PODDZIAŁANIE 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw m.in. w zakresie zarządzania, organizacji pracy, BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych projekty o zasięgu regionalnym (przedsiębiorcy składają wnioski o dofinansowanie szkoleń w poszczególnych województwach dla pracowników z danego regionu) wartość projektu (różna w zależności od województwa) minimalna – najczęściej 50 tys. zł maksymalna – najczęściej nieokreślona ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ

11 POZIOM DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Szkolenia ogólne pozwalają na zdobycie umiejętności możliwych do wykorzystania w różnych firmach 80%70%60% Szkolenia specjalistyczne Pozwalają na zdobycie umiejętności przydatnych praktycznie jedynie w danej firmie 45%35%25%

12 PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

13 KRYTERIA OCENY WNIOSKU Przygotowując wniosek o dofinansowanie należy zwrócić jednakową uwagę na następujące kryteria: formalne, dostępu, merytoryczne, horyzontalne, strategiczne, Stanowią one podstawę weryfikacji wniosków przez instytucję finansującą.

14 KRYTERIA FORMALNE Przykłady Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji? Czy wniosek został złożony w określonym terminie Czy wniosek został wypełniony w języku polskim? Czy wniosek został sporządzony na obowiązującym formularzu? Czy wniosek jest kompletny (tj. wydruk zawiera wszystkie strony, został opatrzony pieczęciami wnioskodawcy oraz podpisany przez upoważnione osoby)? Czy suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku? Czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagane załączniki? Czy wniosek wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie? Czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych)?

15 KRYTERIA FORMALNE Ocena formalna ma charakter zero-jedynkowy. Niespełnienie chociaż jednego z kryteriów formalnych powoduje, że wniosek odpada i nie jest dalej oceniany. Oznacza to zaprzepaszczenie, często wielomiesięcznych prac nad merytoryczną stroną projektu i stratę poniesionych nakładów finansowych!

16 KRYTERIA DOSTĘPU Przykłady Czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie? Czy wniosek skierowano do właściwych grup docelowych? Czy projekt spełnia kryterium obszaru realizacji? Czy projekt spełnia kryterium wysokości wkładu własnego?

17 KRYTERIA MERYTORYCZNE LOGIKA PROJEKTU SZKOLENIOWEGO 1. Uzasadnij potrzebę i wskaż problemy w firmie 2. Określ cele projektu 3. Wskaż i uzasadnij wybór adresatów szkoleń 4. Określ działania, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów i umożliwić osiągnięcie celów 5. Określ planowane rezultaty zaproponowanych działań 6. Wskaż zgodność rezultatów z założonymi celami 7. Pokaż swój potencjał oraz zdolność organizacyjną i finansową do realizacji projektu 8. Szczegółowo określ i uzasadnij koszty planowanych działań

18 KRYTERIA MERYTORYCZNE UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Wskazanie kwestii problemowych, które zostaną rozwiązane (złagodzone) dzięki realizacji projektu Wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu Wskazanie zgodności celów z PO KL, Planem działania oraz innymi właściwymi dokumentami strategicznymi

19 KRYTERIA MERYTORYCZNE GRUPY DOCELOWE PROJEKTU Opis grupy docelowej (osób, firmy, grupy firm, które zostaną objęte wsparciem) Uzasadnienie wyboru grupy docelowej Opis sposobu rekrutacji uczestników projektu (w tym uwzględnienie zasady równości szans, w tym równości płci)

20 DZIAŁANIA Racjonalność harmonogramu działań, przy uwzględnieniu wartości dodanej projektu oraz adekwatności doboru instrumentów służących osiągnięciu celów projektu WARTOŚĆ DODANA Dodatkowe rezultaty nie wynikające z celów projektu, np.: innowacyjność podejścia, zastosowanie rozwiązań, mogących stanowić wzór dla następnych projektów, promowanie zasady równych szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. utworzenie dodatkowych miejsc pracy efekty, które nie byłyby możliwe bez wsparcia z EFS KRYTERIA MERYTORYCZNE

21 REZULTATY PROJEKTU Opis twardych i miękkich rezultatów projektu w odniesieniu do planowanych działań, z uwzględnieniem ich trwałości i kompleksowości, racjonalności i wykonalności Opis sposobu monitorowania (badania, mierzenia) rezultatów projektu Opis, w jaki sposób ww. rezultaty wpłyną na realizację założonych celów projektu KRYTERIA MERYTORYCZNE

22 POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć Potencjał instytucjonalny (kadrowy i finansowy) wnioskodawcy oraz (ewentualnie) jego partnerów, weryfikowane w oparciu o przedstawione dane finansowe Sposób zarządzania projektem (podział obowiązków, personel kluczowy) Rola partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt KRYTERIA MERYTORYCZNE

23 zgodność z polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju, zgodność z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym. spójność z dokumentem będącym podstawą przyznawania dotacji tzn. Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. KRYTERIA HORYZONTALNE

24 KRYTERIA STRATEGICZNE Przykłady Realizacja projektów kompleksowych – łączących kilka form wsparcia Komplementarność z projektami realizowanymi w ramach RPO Skierowanie szkoleń dla osób 45+ Skierowanie szkoleń dla pracowników z wykształceniem poniżej wyższego Skierowanie projektów do osób z terenów wiejskich i małych miast Skierowanie projektów dla pracowników MMŚP Skierowanie projektów do konkretnej branży np.turystycznej Wspomaganie wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach Uzyskanie przez uczestnika szkolenia uznawalnego certyfikatu Wkład własny, np. 10% Tematyka szkoleń (np. języki obce, elastyczne formy czasu pracy) Projekty wspierające wprowadzenie innowacji Preferowanie projektów szkoleniowych firm dla własnych pracowników KRYTERIA STRATEGICZNE SĄ KRYTERIAMI FAKULTATYWNYMI

25 POBUDZENIE INNOWACYJNOŚCI Zwiększaniu innowacyjności technologicznej, produktowej i organizacyjnej firm towarzyszyć powinno doskonalenie kadr. Budowanie przewagi konkurencyjnej w znacznej mierze oparte jest na wiedzy. WZROST ZATRUDNIENIA I ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Projekty szkoleniowe mają służyć zarówno wzmocnieniu konkurencyjności przedsiębiorstw jak polepszeniu pozycji pracowników na rynku pracy WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII W SZKOLENIACH W obszarze szkoleń zachęca się do prowadzenia ich w formie on-line (e-learning) PRIORYTETY UE W OBSZARZE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

26 WARTO ZAPAMIĘTAĆ! Zanim rozpoczniesz przygotowywać wniosek porozmawiaj z przedstawicielem instytucji przyznającej dotację lub z konsultantem. Przygotuj się do złożenia wniosku, zanim ogłoszony zostanie konkurs. Wybierz podejście do projektu Mam pomysł – chcę uzyskać dotację aby go sfinansować! zamiast Są pieniądze do zdobycia – wymyślmy coś! Pamiętaj, że dotacje przyznawane są w konkursie – wygrywają najlepsze projekty. Nie przekraczaj terminów. Bądź skrupulatny.

27 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Remigiusz Nowicki DEPARTAMENT DORADZTWA EUROPEJSKIEGO ul. Strzelecka 34/9 61-846 Poznań tel. +48 (61) 850-11-51 e-mail:biuro@pwb.com.pl internet:www.pwb.com.pl Inspirujemy w drodze po kapitał DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Remigiusz Nowicki DEPARTAMENT DORADZTWA EUROPEJSKIEGO ul. Strzelecka 34/9 61-846 Poznań tel. +48 (61) 850-11-51 e-mail:biuro@pwb.com.pl internet:www.pwb.com.pl


Pobierz ppt "PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOTACJĘ NA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW, FINANSOWANE Z PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI Warszawa, 29.01.2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google