Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Naruszenie stosunków wodnych w oparciu o ustawę Prawo wodne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Naruszenie stosunków wodnych w oparciu o ustawę Prawo wodne"— Zapis prezentacji:

1 Naruszenie stosunków wodnych w oparciu o ustawę Prawo wodne
Otwock, r.

2 Cel spotkania prawo własności i obowiązki właścicieli wód,
prawo własności i obowiązki właścicieli urządzeń melioracji wodnych, kontrola gospodarowania wodami, kompetencje jednostek samorządów terytorialnych w zakresie naruszeń stanu wody na gruncie, przepisy karne, zapoznanie się z zakresem tych trudności na terenie gmin, dyskusja o spostrzeżeniach i doświadczeniach w danym temacie oraz omówienie zasad bliższej współpracy i podejmowanych działań.

3 Prawo własności wód własność właściciela nieruchomości – wody stojące oraz wody w rowach w granicach nieruchomości gruntowej (art. 12), marszałek województwa, a w jego imieniu w ramach zadań zleconych WZMiUW – wody Skarbu Państwa, istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy (art. 11, 12), gospodarowanie innym mieniem Skarbu Państwa, związanym z gospodarką wodną wykonują podmioty reprezentujące Skarb Państwa w stosunku do tych nieruchomości (art. 11, 12).

4 Obowiązki właścicieli wód
Utrzymanie wód, tworzących brzeg budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi stanowi obowiązek ich właściciela - osób prywatnych, osób fizycznych lub Skarbu Państwa (art. 21), przy czym: utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienie swobodnego spływu wód i lodów, a także właściwych warunków korzystania z wód (art. 22).

5 Obowiązki właścicieli wód cd.
Zgodnie z art. 29 Prawa wodnego, właściciel gruntu: nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie ani też zmieniać stanu wody na gruncie, zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zobowiązany jest do usuwania przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

6 Prawo własności urządzeń melioracji
właściciel gruntu – urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, tj. rowy, drenowania, ziemne stawy rybne, systemy nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz rurociągi do średnicy 0,6 m (art. 73, 74), Skarb Państwa – urządzenia melioracji wodnych podstawowych, tj. budowle piętrzące, upustowe, regulacyjne, przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne czy też kanały wraz z budowlami związanymi z ich funkcjonowaniem (art. 71, 72).

7 Obowiązki właścicieli urządzeń melioracji
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegóło-wych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te objęte są działalnością spółki wodnej - do tej spółki (art. 77), natomiast utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych należy do marszałka województwa (art. 75) z ramienia którego zadania te wykonuje WZMiUW i polega to na: eksploatacji, konserwacji oraz remontach tych urządzeń w celu zachowania ich funkcji (art. 64).

8 Urządzenia melioracji szczegółowych – wykaz obiektów
Celestynów – 9 obiektów: 7 wykonanych w latach – 1977, 2 z okresu nieznanego, Karczew – 15 obiektów: 5 z lat 1968 – 1971, z okresu nieznanego, Kołbiel – 17 obiektów z lat 1968 – 88, Osieck – 6 obiektów z lat 1968 – 76, Sobienie Jeziory – 23 obiekty z lat 1962 – 84, Wiązowna – 14 obiektów z lat 1961 – 99, Miasto Otwock – 2 obiekty wykonane w nieznanym okresie.

9 Wykaz urządzeń melioracji wymagających odbudowy lub modernizacji wg stanu na dzień 31.12.2010

10 Kontrola gospodarowania wodami
wykonywana jest odpowiednio przez Prezesa Krajowego Zarządu oraz Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej i dotyczy m.in., zgodnie z art. 156: utrzymania wód oraz urządzeń wodnych, przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń, wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót i czynności mogących zagrażać tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie, przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy.

11 Kompetencje wg Prawa wodnego GMINA
art. 29 ust. 3 w przypadku zmiany stanu wody na gruncie mających szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie – wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu pierwotnego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

12 Kompetencje wg Prawa wodnego STAROSTWO
art. 77 ust. 2; art. 64 w przypadku nie wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowy zakres i terminy jego wykonywania; oraz ustala i dokonuje podziału kosztów.

13 Kompetencje wg Prawa wodnego RZGW
art na podstawie ustaleń kontroli Prezes Krajowego Zarządu lub dyrektor regionalnego zarządu może: wydać kontrolowanemu zarządzenia pokontrolne, wystąpić do właściwego organu o wszczęcie postępowania administracyjnego przewidzianego przepisami ustawy, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania np. przeciwko osobom winnym dopuszczenia do uchybień.

14 może podlegać grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności.
Przepisy karne art kto wykonuje w pobliżu urządzeń wodnych roboty lub czynności zagrażające tym urządzeniom, art. 191 – kto utrudni przepływ wody w związku z wykonywaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych, art. 192 – kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków korzysta z wody lub wykonuje urządzenie wodne, art. 193 – kto nie utrzymuje w należytym stanie wód lub urządzeń wodnych, art. 194 – kto zmienia stan wody na gruncie, może podlegać grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności.

15 Zakres naruszeń stanu wody na gruncie na terenie gmin powiatu otwockiego
skala problemu, główne przyczyny naruszeń.

16 Spostrzeżenia, doświadczenia oraz omówienie zasad bliższej współpracy i podejmowanych działań
zasady postępowania, propozycje współpracy.

17 KONIEC i dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Naruszenie stosunków wodnych w oparciu o ustawę Prawo wodne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google