Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wynik finansowy stanowi wyrażony w mierniku pieniężnym, rezultat działalności jednostki gospodarczej osiągnięty w pewnym czasie. Rezultat ten może być

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wynik finansowy stanowi wyrażony w mierniku pieniężnym, rezultat działalności jednostki gospodarczej osiągnięty w pewnym czasie. Rezultat ten może być"— Zapis prezentacji:

1 Wynik finansowy stanowi wyrażony w mierniku pieniężnym, rezultat działalności jednostki gospodarczej osiągnięty w pewnym czasie. Rezultat ten może być dodatni - zysk bilansowy lub ujemny - strata bilansowa. Wynik finansowy to syntetyczny miernik ekonomicznej efektywności firmy, uwzględniający wszystkie przychody ze sprzedaży, koszty ich uzyskania, wyniki operacji finansowych i nadzwyczajnych oraz opodatkowanie, a zamykający się zyskiem lub stratą.

2 Cel ustalania wyniku finansowego informuje o finansowym rezultacie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, jest efektem decyzji ekonomicznych podejmowanych we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko przedsiębiorstwa, służy jako baza przy podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie bieżącego gospodarowania, jest powszechnie uznanym i stosowanym miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa, podlega weryfikacji sprawdzającej rzetelność i prawdziwość dokonanych ustaleń liczbowych, pokazuje w jakiej wysokości kształtowały się przychody i koszty na poszczególnych działalnościach w minionym okresie,

3 Rodzaje wyniku finansowego wynik finansowy ze sprzedaży wynik finansowy z działalności operacyjnej wynik finansowy brutto z działalności gospodarczej wynik finansowy brutto wynik finansowy netto

4

5 W wyniku zestawienia ze sobą z jednej strony wartości przychodów (P) i zysków nadzwyczajnych (ZN) a z drugiej strony kosztów uzyskania przychodów (K) i strat nadzwyczajnych (SN), można osiągnąć: Jeżeli firma osiągnęła zysk brutto (wynik finansowy brutto), wówczas od tego zysku musi odprowadzić podatek dochodowy. Dopiero po uwzględnieniu podatku dochodowego uzyskuje się zysk netto (wynik finansowy netto). Wynik finansowy netto może wystąpić nie tylko jako zysk netto ale także jako strata netto. zysk brutto = P + ZN > K + SN strata brutto = P + ZN < K + SN zysk netto = zysk brutto - podatek dochodowy

6 W zależności od charakteru i rozmiarów działalności danej jednostki gospodarczej przyjmuje się najbardziej odpowiedni dla danej jednostki wariant ustalania wyniku finansowego. Dozwolone są dwa warianty wyznaczania wyniku finansowego: porównawczy, kalkulacyjny.

7 Wariant kalkulacyjny może znajdować zastosowanie wówczas, gdy w danej jednostce gospodarczej ponoszone koszty są ewidencjonowane tylko według typów działalności (zespół 5) lub jednocześnie w układzie rodzajowym i według typów działalności (zespół 4 i 5), Wariant porównawczy można stosować wtedy, gdy w jednostce gospodarczej ponoszone koszty są ewidencjonowane tylko w układzie rodzajowym (zespół 4) lub jednocześnie w układzie rodzajowym i według typów działalności (zespół 4 i 5).

8 Etapy i wyniki cząstkowe ustalania wyniku finansowego w wariancie: kalkulacyjnym porównawczym

9 Zadanie 1 Ustalić wynik finansowy netto, jeżeli ze sprzedaży firma osiągnęła zysk w wysokości 12 500 zł, na pozostałej działalności operacyjnej poniosła stratę 1 500 zł oraz osiągnęła zysk z działalności finansowej 800 zł i zysk nadzwyczajny w wysokości 300 zł. Wynik finansowy brutto jest obciążony 19 % podatkiem dochodowym.

10 Zadanie 2 Przedsiębiorstwo (podatnik VAT) produkujące rowery ewidencjonuje je według rzeczywistych kosztów wytworzenia. W styczniu sprzedano hurtowni Dętka 1 000 szt. rowerów Bąk, 500 szt. rowerów Mucha i 800 szt. rowerów Pszczółka. Cena sprzedaży wynosi odpowiednio 300 zł, 480 zł i 530 zł, natomiast koszt wytworzenia 180 zł, 260 zł i 390 zł. Produkty te są objęte 22 % stawką podatku VAT. Przedstawić wartość sprzedanych rowerów w fakturze VAT oraz określić przychody ze sprzedaży i wynik ze sprzedaży.

11 Na podstawie informacji oblicz wynik finansowy ze sprzedaży. przychody ze sprzedaży produktów100 000 przychody ze sprzedaży towarów 50 000 wartość sprzedanych towarów 30 000 zużycie materiałów i energii 25 000 usługi obce 6 000 podatki i opłaty 1 000 wynagrodzenia 5 000 pozostałe koszty rodzajowe 2 000 koszt sprzedanych produktów 32 000 koszty sprzedaży 1 500 koszty zarządu 2 500

12 Na podstawie informacji zaznaczyć wartości na odpowiednich kontach i dokonać niezbędnych księgowań w celu ustalenia wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym. koszt wytworzenia produktów4 200 zysk ze zbycia niefinansowych składników aktywów trwałych1 780 koszty zarządu2 600 wartość sprzedanych materiałów1 000 koszty budowy bez efektu gospodarczego 450 strata ze zbycia finansowych składników aktywów trwałych 970 przychody netto ze sprzedaży produktów5 600 podatk dochodowy 250 wynagrodzenia3 700 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 720 spalone produkty gotowe 90 otrzymane odsetki za zwłokę1 050 otrzymane odszkodowanie za spalone produkty 80 przychody netto ze sprzedaży materiałów1 200 amortyzacja1 300 zużycie materiałów i energii 450 usługi obce 250 podatki i opłaty 500 koszty reprezentacji i reklamy 100


Pobierz ppt "Wynik finansowy stanowi wyrażony w mierniku pieniężnym, rezultat działalności jednostki gospodarczej osiągnięty w pewnym czasie. Rezultat ten może być"

Podobne prezentacje


Reklamy Google