Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie finansami i majątkiem w ochronie zdrowia dr Paweł Perz Rzeszów, styczeń-kwiecień, 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie finansami i majątkiem w ochronie zdrowia dr Paweł Perz Rzeszów, styczeń-kwiecień, 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie finansami i majątkiem w ochronie zdrowia dr Paweł Perz Rzeszów, styczeń-kwiecień, 2010 r.

2 RYNEK DÓBR I USŁUG PRACY FINANSOWY

3 Funkcje systemu finansowego Zapewnia możliwość finansowania inwestycji Zapewnia środki płatnicze niezbędne do dokonywania transakcji Sprzyja efektywnej alokacji środków Zapewnia informację cenową Umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem

4 Podstawowe pytania Co jest celem zarządzania finansami ? Jaki jest cel działania przedsiębiorstwa: przetrwanie, unikanie problemów finansowych i upadłości, pokonanie konkurencji, maksymalizacja sprzedaży, udziałów w rynku, minimalizacja kosztów, maksymalizacja zysków, utrzymanie stabilnego wzrostu dochodów ?

5 Problem pełnomocnictwa Konflikt interesów pomiędzy zleceniodawcą a pełnomocnikiem Koszty pełnomocnictwa: - bezpośrednie: wynagrodzenie, koszty kontroli jego działań - pośrednie: koszty utraconych możliwości

6 Zadania stojące przed działem zarządzania finansami Analiza finansowa Kształtowanie struktury pasywów (finansowanie działalności) Kształtowanie struktury aktywów Problemy związane z ryzykiem finansowym

7 Model funkcjonowania firmy Inwestorzy finansują firmę w zamian za papiery wartościowe. Firma inwestuje pozyskane środki w aktywa. Zyski uzyskiwane przez przedsiębiorstwo są przekazywane inwestorom. Managerowie działają w interesie akcjonariuszy dbając o maksymalizację wartości rynkowej firmy

8 Model funkcjonowania firmy Świat Inwestorzy Firma Decyzje inwestycyjne Decyzje dotyczące finansowania Pośrednicy Zarządzanie finansami Rynki finansowe i pośrednicy Inwestycje Przepływy środków i instrumentów finansowych Przepływy towarów/usług/środ ków pieniężnych Rynki finansowe

9 Sprawozdanie finansowe obejmuje rachunek zysków i strat bilans zestawienie zmian w kapitale własnym rachunek przepływów finansowych informację dodatkową

10 AKTYWAPASYWA A.Aktywa trwałe I.Wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe III.Należności długoterminowe IV.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B.Aktywa obrotowe I.Zapasy II.Należności krótkoterminowe III.Inwestycje krótkoterminowe IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A.Kapitał własny B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I.Rezerwy na zobowiązania II.Zobowiązania długoterminowe III.Zobowiązania krótkoterminowe IV.Rozliczenia międzyokresowe Aktywa razemPasywa razem

11 Przychody ze sprzedaży ogółem - Koszty sprzedanych produktów (towarów) Marża brutto - Koszty ogólnego zarządu Zysk operacyjny (EBIT) - Koszty finansowe Zysk brutto (EBT) - Podatek dochodowy Zysk netto

12 Analiza finansowa (czasem nazywana analizą sprawozdań finansowych) – jest częścią analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa (analizy działalności przedsiębiorstwa). Podstawowym zadaniem analizy finansowej jest ocena finansowych efektów działania przedsiębiorstwa.

13 ANALIZA FINANSOWA OCENA FINANSOWYCH EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA CEL ANALIZY FINANSOWEJ

14 Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa (analiza działalności przedsiębiorstwa) Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa Analiza otoczenia przedsiębiorstwa Analiza finansowa (analiza sprawozdań finansowych) Analiza techniczno- ekonomiczna Analiza makroekonomiczna Analiza branży

15 Analiza fundamentalna pozwala ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa, jego perspektywy, daje również podstawy do stworzenia prognozy wyników finansowych przedsiębiorstwa i stanowi podstawę do jego wyceny.

16 ANALIZA FUNDAMENTALNA PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANOWEJ I PERSPEKTYW PRZEDSIĘBIRSTWA PROGNOZA PRZYSZŁEJ SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

17 Źródła informacji dla analizy finansowej materiały wewnętrzne (dotyczące przedsiębiorstwa): sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych), noty uzupełniające, materiały pozaewidencyjne materiały zewnętrzne – zawierające informacje o otoczeniu firmy

18 Analiza finansowa analiza bilansu analiza rachunku zysków i strat analiza rachunku przepływów finansowych analiza wskaźnikowa

19 Analiza bilansu badanie struktury majątkowej badanie struktury kapitałowej badanie struktury kapitałowo-majątkowej Badania można przeprowadzić w danym momencie czasu (ujęcie statyczne) lub dokonywać porównania wielkości w czasie (ujęcie dynamiczne)

20 Wskaźniki struktury majątku i kapitału udział majątku trwałego w aktywach udział majątku obrotowego w aktywach udział kapitału własnego w pasywach udział zobowiązań ogółem w pasywach

21 Analiza rachunku zysków i strat badanie relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat badanie zmian poszczególnych wielkości w rachunku zysków i strat w czasie (analiza dynamiki poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat)

22 Analiza wskaźnikowa Cztery grupy wskaźników: wskaźniki płynności wskaźniki zadłużenia wskaźniki aktywności wskaźniki rentowności

23 Wskaźniki płynności wskaźnik płynności bieżącej = aktywa bieżące/pasywa bieżące wskaźnik płynności szybki = aktywa bieżące – zapasy/pasywa bieżące

24 Wskaźniki zadłużenia i zdolności do obsługi długu wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem)*100% wskaźnik zdolności obsługi długu = (zysk netto+amortyzacja)/(rata spłaty kredytu+odsetki)

25 Wskaźniki rentowności ROE = (zysk netto/kapitał własny)*100% ROA = (zysk netto/aktywa)*100% rentowność sprzedaży brutto = (marża brutto/przychody ze sprzedaży)*100% rentowność sprzedaży netto = (zysk netto/przychody ze sprzedaży)*100%

26 Wskaźnik aktywności Produktywność aktywów=przychody ze sprzedaży/aktywa ogółem rotacja należności w dniach = 360* (przeciętny stan należności/sprzedaż) rotacja zapasów w dniach = 360 * (przeciętny stan zapasów/sprzedaż) rotacja zobowiązań w dniach = 360 * (przeciętny stan zobowiązań/sprzedaż)

27 Źródła finansowania – czynniki do uwzględnienia dostępność poszczególnych źródeł finansowania koszt kapitału ryzyko związane ze strukturą kapitału efekt dźwigni finansowej kontrola nad działalnością przedsiębiorstwa

28 Źródła finansowania kapitał własny wewnętrzny kapitał własny zewnętrzny kapitał obcy

29 Kapitał własny Zalety: długoterminowy (bezterminowy) charakter kapitału, wynagrodzenie z tytułu korzystania z tego kapitału (dywidenda) jest wypłacane przez przedsiębiorstwo w zależności od jego możliwości finansowych Wady: wysoki koszt kapitału

30 Kapitał obcy Zalety: z reguły niższy koszt kapitału wynagrodzenie płacone przez przedsiębiorstwo za korzystanie z kapitałów obcych (odsetki, raty leasingowe) jest uznawane za koszty uzyskania przychodów. Wady: wzrost ryzyka finansowego


Pobierz ppt "Zarządzanie finansami i majątkiem w ochronie zdrowia dr Paweł Perz Rzeszów, styczeń-kwiecień, 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google