Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Regulamin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Regulamin."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Regulamin konkursu 1/POIiŚ/9.2/2010 Anna Pekar Departament Ochrony Klimatu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOSCI

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Regulamin konkursu 1/POIiŚ/9.2/2010 Regulamin określa warunki: uczestnictwa, naboru wniosków, zasady przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko, dla Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii.

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Podstawy Prawne Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007r. Szczegółowy opis priorytetów POIiŚ zatwierdzony w dniu 25 stycznia 2008r. (zaktualizowany 26.05.2008r., 1.12.2008r., 13.05.2009r., 3.09.2009r., 20.01.2010r.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.04.2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej i ciepła (Dz.U. Nr 72, poz. 461)

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI System Zarządzania POIiŚ 2007-2013 Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację POIiŚ Instytucja Pośrednicząca (IP) – Ministerstwo Gospodarki Instytucja Wdrażająca (IW) – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Organizująca Konkurs Bezpośrednią obsługą konkursu zajmuje się Departament Ochrony Klimatu.

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Alokacja konkursu W ramach konkursu na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 435,5 mln PLN ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa dostępna będzie na terenie całego kraju.

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wysokość dofinansowania Maksymalna intensywność pomocy wynosi 85% luki w finansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania – 50 mln PLN

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Cel działania Celem Działania 9.2 – zmniejszenie strat energii powstających w procesie dystrybucji energii elektrycznej i ciepła. Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu: budowy (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, które wykażą ograniczenie strat energii co najmniej 30% - wymiana transformatorów o niskiej sprawności energetycznej, skracanie bardzo długich ciągów liniowych, zmiana przekrojów przewodu w celu dostosowania ich do obecnych temperatur sieci oraz inne, równoważne co do efektu środowiskowego, typy projektów, budowy sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych lub zewnętrznych instalacji odbiorczych w miejsce istniejących lub przebudowa istniejących w celu uzyskania największego potencjału obniżenia strat energii Minimalna wartość projektu – 20 mln PLN (całkowite wydatki niezbędne do realizacji projektu, które zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności). Okres kwalifikowania wydatków 01.01.2007r. – 31.12.2015r.

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Typy beneficjentów Przedsiębiorcy Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia JST Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Podstawy oceny projektów Kryteria oceny projektów określone w Załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIŚ w dniu 05.02.2008 r. i 6.03.2008 r. (zmienione 19.06.2008r., 23.11.2009r.) Kryteria formalne podstawowe (wspólne dla wszystkich osi priorytetowych) oraz kryteria formalne dodatkowe (przewidziane dla poszczególnych działań) Kryteria merytoryczne I stopnia Kryteria merytoryczne II stopnia Projekty oceniane są na podstawie list sprawdzających (zał. nr 7 do Regulaminu) w oparciu o Kryteria.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Zespół oceny projektów Kryteria

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Etapy konkursu Ogłoszenie konkursu, nabór projektów Preselekcja - Ocena formalna i merytoryczna I stopnia Lista Rankingowa Uzupełnienie przez Beneficjentów dokumentacji wniosku niezbędnej do przeprowadzenia oceny merytorycznej II stopnia Ocena ostateczna - ocena merytoryczna II stopnia Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania Podpisanie umów o dofinansowanie projektów

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Nabór wniosków w konkursie Konkurs ogłoszony został 12 maja 2010 r. Okres naboru wniosków 14.06.2010 - 05.0.2010 Sposób i miejsce składania wniosków: Kancelaria NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15.30 Poczta, kurier Ostateczny termin składania wniosków 5.07.2010 godz. 15.30!!!!!! Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) w kancelarii NFOŚiGW.

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Etap I - preselekcja Na etapie preselekcji wnioski są oceniane w oparciu o niepełną dokumentację projektową, zgodną z zał. nr4 do Regulaminu, pod kątem kryteriów formalnych, formalnych dodatkowych i merytorycznych I stopnia. Kryteria formalne 0/1 Kryteria merytoryczne I stopnia – punktowe.

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Lista rankingowa W wyniku zakończenia etapu preselekcji powstaje lista rankingowa. Warunkiem koniecznym do umieszczenia projektu na liście rankingowej jest uzyskanie przez niego minimum 30% maksymalnej liczby punktów. Wszystkie projekty poniżej tego progu zostaną odrzucone. Projekty w kolejności od pierwszego do projektu, który wyczerpuje alokację dostępną w ramach konkursu, licząc według miejsc na liście rankingowej, otrzymują status projektów podstawowych. Pozostałe projekty otrzymują status projektów rezerwowych.

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Deklaracja o dostarczeniu dokumentacji Wnioskodawca, którego projekt znalazł się na liście rankingowej jako projekt podstawowy, zobowiązany jest do złożenia deklaracji o przygotowaniu pełnej dokumentacji projektu, przy czym okres na złożenie pełnej dokumentacji nie może być dłuższy niż określony w § 8 pkt 21 czyli 9 miesięcy. Brak stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem projektu z listy rankingowej.

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Ocena merytoryczna na etapie oceny ostatecznej. Ocena merytoryczna II stopnia dokonywana jest indywidualnie, po dostarczeniu przez wnioskodawcę dokumentów, których wykaz stanowi zał. nr 5 do Regulaminu. Ocena wniosków według kryteriów merytorycznych II stopnia jest oceną 0/1 co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem niespełnienia lub spełnienia danego kryterium.

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Uzupełnienie/poprawa Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny wniosek nie spełnia któregoś z kryteriów, a jest w tym zakresie możliwy do uzupełnienia/poprawy, wnioskodawca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania powinien dokonać odpowiedniej korekty. Wezwanie do uzupełnienia/poprawy wniosku precyzuje jakie kryteria nie zostały spełnione oraz zawiera szczegółowe wskazanie zakresu i przyczyn niezgodności i termin dostarczenia NFOŚiGW.

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Ogłoszenie wyników konkursu W przypadku projektów o wartości równej lub poniżej 25*mln euro Beneficjent informowany jest przez Instytucję Organizującą Konkurs o spełnieniu wszystkich kryteriów oceny oraz proponowanym terminie podpisania umowy o dofinansowanie.

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Ogłoszenie wyników konkursu - projekty duże W przypadku projektów o wartości przekraczającej 25*mln euro NFOŚiGW informuje o zakresie i terminie przygotowania wniosku do KE o potwierdzenie dofinansowania. Dokumentacja wraz z pozytywną rekomendacją przekazywana jest za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej, dokonującej weryfikacji przedłożonej dokumentacji, do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rozwoju Regionalnego w celu przedłożenia KE, która podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektu.

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Procedura odwoławcza Protest pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę dokonaną przez IOK lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego mającą wpływ na wynik oceny, wnoszony przez Wnioskodawców projektów odrzuconych lub umieszczonych na liście rezerwowej, wnoszony na piśmie do IOK w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odrzuceniu wniosku protest powinien zawierać zarzuty dotyczące oceny według kryteriów protest rozpatruje IOK w terminie 1 miesiąca

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Procedura odwoławcza cd. Odwołanie Odwołanie służy ponownemu rozpatrzeniu kwestii będących przedmiotem protestu. Wnoszone na piśmie do IZ za pośrednictwem IOK w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o rozpatrzeniu protestu Zakres odwołania nie może wykraczać poza zakres protestu

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Umowa o dofinansowanie Podpisanie umowy o dofinansowanie do 2 miesięcy od dnia otrzymania przez beneficjenta informacji o pozytywnym zakończeniu oceny projektu Beneficjent będzie zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów: harmonogram projektu, opis projektu, zestawienie wskaźników monitorowania W przypadku, w którym na etapie weryfikacji dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie stwierdzone zostaną zmiany w do projektu, które mają wpływ na wynik oceny, IOK dokonuje ponownej oceny w oparciu o Kryteria wyboru projektów, na które zmiana miała wpływ; postanowienia regulaminu odnośnie poszczególnych etapów oceny stosuje się odpowiednia, łącznie z procedurą odwoławczą.

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa tel. 22 459 05 12 a.pekar@nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Regulamin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google