Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Białystok, 20 listopada 2008 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Białystok, 20 listopada 2008 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Białystok, 20 listopada 2008 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym KOFERENCJA PROGRAMY I PROJEKTY WSPIERAJĄCE PRACĘ BIBLIOTEK SZKOLNYCH UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 2 Osie Priorytetowe Programu: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie II. Rozwój infrastruktury transportowej III. Rozwój turystyki i kultury IV. Społeczeństwo Informacyjne V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska VI. Rozwój infrastruktury społecznej VII. Pomoc techniczna

3 RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 636 207 883100%RAZEM 25 448 3154%Pomoc techniczna Priorytet VII 50 896 6318%Rozwój infrastruktury społecznej Priorytet VI 63 620 78810% Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Priorytet V 50 896 6318%Społeczeństwo Informacyjne Priorytet IV 101 793 26116%Rozwój turystki i kultury Priorytet III 203 586 52332% Rozwój infrastruktury transportowej Priorytet II 139 965 73422% Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Priorytet I Euro % udział środków przeznaczonych na realizację Priorytetu Nazwa Priorytetu

4 RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 4 Oś Priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

5 RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 5 Celem głównym Osi priorytetowej jest : Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Cel ten zostanie osiągnięty dzieki poprawie jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawie jakości wód, minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania.

6 RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 6 Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia. Jednostki i instytucje naukowe. Placówki kultury, szkoły wyższe, podmioty tworzące system oświaty w myśl ustawy o systemie oświaty. Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowanych przez Lidera.

7 RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 7 Przykładowe rodzaje projektów: W ramach poprawy jakości powietrza - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (kościoły, placówki kultury, szkoły wyższe, podmioty tworzące system oświaty w myśl ustawy o systemie oświaty, zakłady opieki zdrowotnej) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (potwierdzone bilansem cieplnym).

8 RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 8 Oś Priorytetowa VI Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji Działanie 6.2. Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej Działanie 6.3. Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego

9 RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 9 Celem głównym Osi priorytetowej jest: Poprawa jakości infrastruktury społecznej. Poprawa jakości infrastruktury społecznej. Nadrzędnym celem Działania 6.1. jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Nadrzędnym celem Działania 6.1. jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

10 RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 10 Beneficjenci: Samorząd województwa. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w świetle przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Podmioty wchodzące w skład systemu oświaty w myśl Ustawy o systemie oświaty. Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jednostki wymienione wyżej, prowadzące działalność o charakterze edukacyjno-sportowym, w zakresie edukacji wyższej, kształcenia ustawicznego. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty, wychowania i sportu. Właściwy minister dla szkół, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny. Publiczne i niepubliczne szkoły wyższe działające zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki wymienione wyżej, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym na poziomie wyższym.

11 RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 11 Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont obiektów dydaktycznych. Przebudowa, remont, adaptacja budynków na cele dydaktyczne. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont bibliotek. Dostosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych. Budowa, przebudowa remont obiektów sportowych przy placówkach edukacyjnych. Budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej w obiektach wymienionych wyżej. Wyposażenie obiektów dydaktycznych, sportowych, socjalno - bytowych ściśle związane z celem edukacyjnym. Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych wyżej. Informatyzacja tylko dla celów dydaktycznych. Przykładowe rodzaje projektów:

12 Procedura konkursowa: RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Ogłoszenie konkursu Nabór wniosków Ocena wniosków - formalna - merytoryczno-techniczna Podjęcie decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu Ogłoszenie wyników konkursu Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektów

13 Najczęściej popełniane błędy formalne: Przekroczony poziom dofinansowania. Nieprawidłowe zakwalifikowanie kosztów związanych z podziałem na koszty inwestycyjnej i nieinwestycyjne. Niespójność danych zawartych we wniosku ze Studium Wykonalności. Brak pieczątek, nieprawidłowo potwierdzone dokumenty za zgodność z oryginałem. Nieprawidłowa forma złożenia wniosku. RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

14 Więcej informacji o RPOWP Infolinia: 0 8013 0 8013 tel.: 0 85 65 48 231 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym RPOWP na lata 2007-2013 RPOWP na lata 2007-2013

15 Dziękuję za uwagę URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO


Pobierz ppt "Fundusze dla edukacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Białystok, 20 listopada 2008 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google