Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH POIiŚ Piotr Makuch Wydział Kontroli Zamówień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH POIiŚ Piotr Makuch Wydział Kontroli Zamówień"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH POIiŚ Piotr Makuch Wydział Kontroli Zamówień Publicznych NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZAKRES PREZENTACJI: I.AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW. II.DZIAŁANIA KONTROLNE NFOŚiGW W ZAKRESIE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW. III.ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ. IV.PRZYKŁADOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W PROCEDURZE ZAWIERANIA UMOWY. V.SKUTKI NARUSZENIA ZASAD ZAWIERANIA UMÓW. VI.KONTROLA POSTĘPOWAŃ NA ETAPIE OCENY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW 1)ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.); 2)ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 3)Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ. 4)Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiŚ 2007–2013.

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA DZIAŁANIA KONTROLNE NFOŚiGW W ZAKRESIE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW Kontrole przygotowania indywidualnych projektów kluczowych (przed złożeniem wniosku o dofinansowanie); Analiza procedur zawierania umów na etapie oceny wniosku o dofinansowanie; Kontrole projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie; Kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem, w tym również: Kontrola zmian w umowach; Kontrola umów zawartych w trybie zamówienia z wolnej ręki (zamówienia dodatkowe i uzupełniające); Weryfikacja wewnętrznych procedur zawierania umów/regulaminów Kontrole na miejscu realizacji projektu; Kontrole wniosków beneficjentów o płatność; Kontrole na zakończenie realizacji projektu.

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA DZIAŁANIA KONTROLNE NFOŚiGW W ZAKRESIE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW Tryb kontroli: Kontrola planowa – prowadzona na podstawie planów kontroli (po podpisaniu umowy o dofinansowanie); Kontrola doraźna – prowadzona poza planem kontroli, gdy konieczność jej przeprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zatwierdzania planu kontroli; Kontrola ex-ante – prowadzona przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą; Kontrola ex-post – prowadzona po podpisaniu umowy z wykonawcą.

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ. 1)Wymóg poniesienia i udokumentowania wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego (w tym również w zakresie zgodności z przepisami obowiązującymi w obszarze zamówień publicznych); 2)Dokonywanie wydatków w ramach projektu podlegających współfinansowaniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy;

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.) Pzp stosuje się do udzielania zamówień przez jednostki wymienione w art. 3 ust. 1 tej ustawy z wyłączeniem zamówień, wymienionych w art. 4. W szczególności Pzp stosuje się do zamówień udzielanych m.in. przez: a)zamawiających klasycznych – m.in. jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych – w przypadku zamówień i konkursów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, b)zamawiających sektorowych - w celu wykonywania jednego z rodzaju tzw. działalności sektorowej, o której mowa w art. 132 Pzp - w przypadku zamówień i konkursów, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty: 387.000 euro - dla dostaw lub usług; 4.845.000 euro - dla robót budowlanych. Przeliczenie wartości zamówień winno nastąpić po kursie 3,839 zł.

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Art. 3 ust. 1 pkt. 5 Pzp Do stosowania ustawy Pzp zobowiązane są inne podmioty niż jednostki sektora finansów publicznych lub państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności: a)ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez jsfp, pjonop, osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego lub ich związki; b)wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp (193.000 euro i 4.845.000 euro), c)przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Art. 3 ust. 3 Pzp Podmioty zobowiązane do stosowania Pzp przy udzielaniu zamówień publicznych, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zastosowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.) 3)Beneficjent zawierający z wykonawcami umowy, do których nie ma zastosowania Pzp, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w w pkt. 5.5.6) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ, winien je zawierać w formie pisemnej w drodze aukcji lub przetargu, o których mowa w art. 70 1 – 70 5 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem wymogów określonych w Komunikacie Komisji, w tym w szczególności zasady: jawności, w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o przetargu (aukcji) w prasie lub Internecie, w zależności od wartości i rodzaju zamówienia – decyzję o zakresie upowszechnienia informacji o planowanym zawarciu umowy podejmuje beneficjent. Dodatkowo ogłoszenie winno być zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie beneficjenta; niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności rozumianej jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców oraz, w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równoważnych;

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.) równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich - w szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw członkowskich; wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem; odpowiednich terminów w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na składanie ofert terminów umożliwiających wykonawcom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, przygotowanie i złożenie oferty; przejrzystego i obiektywnego podejścia w szczególności rozumianej jako obowiązek wyłączania się po stronie beneficjenta z prowadzenia przetargu przez osoby, w stosunku do których zachodzą przesłanki analogiczne wskazane w art. 17 ust. 1 Pzp.

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ od 21.06.2011 r.: -doprecyzowanie, że przetarg zamknięty (niejawny) ograniczony do określonego kręgu podmiotów nie wypełnia ww. zasad, - dopuszczenie możliwości odstąpienia od trybu przetargu, jeżeli ten tryb został już zastosowany, a beneficjent unieważnił postępowanie z powodu braku ofert lub odrzucenia wszystkich ofert ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia – możliwe jest przeprowadzenia rozeznania rynku w trybie pkt. 5.3.10 Wytycznych przy zachowaniu zasady efektywności oraz pod warunkiem braku istotnych zmian w pierwotnych warunkach zamówienia (w szczególności w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji).

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.) Przywołane przepisy art. 70 1 – 70 5 KC zawierają ogólne uregulowania dotyczące trybu zawierania umowy. Dopuszczają one możliwość zawarcia umowy w drodze aukcji albo przetargu oraz wskazują na pewne elementy i zasady, które winny być przyjęte i stosowane w toku postępowania, albo dodatkowo uszczegółowione przez organizatora aukcji lub przetargu. Dotyczy to w szczególności: treści ogłoszenia aukcji albo przetargu (np. czas, miejsce, przedmiot, warunki aukcji lub przetargu, zastrzeżenie o odwołaniu aukcji lub przetargu, zobowiązanie organizatora do postępowania zgodnie z ogłoszeniem i warunkami aukcji lub przetargu); prowadzenia postępowania, w tym zasad: związania złożoną ofertą, powiadamiania uczestników przetargu lub aukcji o wyniku prowadzonego postępowania i zawierania umowy; określenia zasad składania, zatrzymywania i zwrotu wadium; unieważniania zawartej umowy.

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.) 4)Zamówienia (umowy) przy zawieraniu których beneficjent nie jest zobowiązany stosować zasad określonych w pkt. 3): a) umowy zawierane przez beneficjenta podmiotowo zobowiązanego do stosowania Pzp: których przedmiot obejmuje zamówienia wskazane w art. 4 pkt. 3 lit. e, g, h Pzp lub które dotyczą zamówień, o których mowa w art. 4 pkt. 8 Pzp; do których mają zastosowanie wyłączenia, o których mowa w art. 136 – 138a Pzp z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.5.7 Wytycznych; których przedmiot obejmuje zamówienia sektorowe w rozumieniu art. 132 Pzp o wartości niższej od kwot określonych dla zamówień sektorowych w art. 11 ust. 8 Pzp i równocześnie zachodzą przesłanki analogiczne do przesłanek, o których mowa w art. 134 ust. 6.

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.) b) umowy zawierane przez beneficjenta nie zobowiązanego podmiotowo do stosowania Pzp: których przedmiot obejmuje zamówienia analogiczne do zamówień wskazanych w art. 4 pkt. 3 lit. e, g, h Pzp jak również zamówienia, których wartość obejmuje zamówienia analogiczne do zamówień wskazanych w art. 4 pkt. 8 Pzp; dotyczące usług analogicznych do usług wymienionych w art. 5 ust. 1 Pzp; których przedmiot obejmuje zamówienia analogiczne do zamówień sektorowych, do których mają zastosowanie wyłączenia, o których mowa w art. 136 – 138a Pzp; jeżeli zachodzi okoliczność analogiczna do jednej z okoliczności, o których mowa w art. 67 Pzp, a dla zamówień analogicznych do zamówień sektorowych jeżeli zachodzi okoliczność analogiczna do jednej z okoliczności, o których mowa w art. 134 ust. 6 Pzp.

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.) Umowy, o których mowa w pkt. 4), beneficjent zobowiązany jest zawierać w sposób efektywny, z uwzględnieniem postanowień pkt. 5.3.10 Wytycznych (wymóg rozeznania rynku), zachowując przy tym formę pisemną – zastrzeżeniem pkt. 5.5.8. Zgodnie z Wytycznymi za kwalifikowany może zostać uznany jedynie wydatek efektywny, tj wydatek zapewniający osiągnięcie najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach. Ciężar udowodnienia, że wydatek został poniesiony z zachowaniem osiągnięcia najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach spoczywa na beneficjencie.

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.) W przypadku wydatków ponoszonych na podstawie umów zawartych z zastosowaniem Pzp istnieje domniemanie, że wymóg efektywności poniesienia wydatku jest zachowany. W przypadku zawierania umów, do których nie ma zastosowania Pzp, domniemywa się, że wydatek jest efektywny, jeśli umowa została zawarta zgodnie z procedurą przygotowaną przez beneficjenta i zweryfikowaną przez instytucję oceniająca wniosek przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wszelkie istotne zmiany ww. procedur dokonane po podpisaniu umowy o dofinansowanie wymagają akceptacji ex-post) instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.) W przypadku umów, których wartość przekracza kwotę 2.000 zł bez podatku VAT, do których nie ma zastosowania Pzp oraz które nie zostały zawarte w drodze aukcji albo przetargu w rozumieniu przepisów K.c., z zastrzeżeniem pkt. 5.5.6 c) i d) Wytycznych, beneficjent powinien posiadać, o ile to możliwe, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, że dana usługa, robota budowlana i dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, beneficjent winien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku. Obowiązek rozeznania rynku powinien być odzwierciedlony w procedurach beneficjenta.

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.) Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku to w szczególności: skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej) wraz z otrzymanymi ofertami, czy też wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę: pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie będzie uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.) Określone w Wytycznych kategorie umów, których przedmiot obejmuje np: zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt. 3 lit. i (nabycie własności nieruchomości), pkt. 4 (umowy z zakresu prawa pracy) lub umowy o wartości nie przekraczającej kwoty 2000 zł bez VAT beneficjent zobowiązany jest zawierać w sposób efektywny zachowując przy tym formę pisemną, z wyłączeniem wymogu dokonania rozeznania rynku. Wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej nie dotyczy umów, dla których ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej (np. zakup biletów): * do 5 000 zł (bez VAT) – podnoszenie kwalifikacji * do 2 000 zł (bez VAT) – pozostałe umowy

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.) Pozostałe wymagania, jakie należy zachować przy zawieraniu umów nie objętych stosowaniem Pzp: dokumentowanie przestrzegania zasad zawierania umów (np. przechowywanie ogłoszenia i kopii ofert, dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku, umów); ustalanie wartości umowy z należytą starannością – całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług; zakaz dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości;

22 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ (c.d.) ograniczenie zawierania umów dodatkowych - zawarcie z dotychczasowym wykonawcą dodatkowych umów nieobjętych umową podstawową, a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, możliwe jest jedynie dla usług lub robót budowlanych, jeżeli tych dodatkowych usług lub robót budowlanych nie można było wcześniej przewidzieć – a w przypadku postępowań realizowanych wg Pzp – po zaistnieniu przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 Pzp; wdrożenie we własne procedury zasad zawierania umów, zamieszczenie ich na stronie internetowej beneficjenta, a w przypadku jej braku udostępnianie na żądanie wykonawcy. W ogłoszeniu należy wskazać sposób i miejsce udostępnienia ww. procedur.

23 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA PRZYKŁADOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W PROCEDURZE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA (Pzp) zastosowanie niewłaściwego trybu postępowania; nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia (podział zamówienia na części); nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia poprzez podanie znaków towarowych i niedopuszczenie rozwiązań równoważnych; nieokreślenie w SIWZ wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej (mimo żądania stosownego dokumentu) oraz wprowadzenie takiego warunku w drodze udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców; nieadekwatne do przedmiotu zamówienia warunki udziału w postępowaniu (np. wielkość przychodów, zakres doświadczenia wykonawcy, zakres uprawnień personelu);

24 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA PRZYKŁADOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W PROCEDURZE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA (Pzp) – c.d. warunki co do zasady ograniczające konkurencję, np. żądanie doświadczenia wykonawcy w projektach unijnych, żądanie osiągnięcia zysku, zbyt krótki okres na wykazanie doświadczenia (np. 3 lata w robotach budowlanych zamiast 5 lat); żądanie dokumentów i oświadczeń, do których nie odnosi się żaden warunek, lub które nie są wymienione w odpowiednim rozporządzeniu; niezgodność treści SIWZ z treścią ogłoszenia; nieprzewidzenie możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy; brak należytej staranności przy opisie przedmiotu zamówienia; niekompletny opis przedmiotu zamówienia; nieumyślne modyfikacje SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, np. w ramach odpowiedzi na pytania wykonawców;

25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA PRZYKŁADOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W PROCEDURZE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA (Pzp) – c.d. zbytni formalizm, nieuzasadnione wykluczanie wykonawców; niewezwanie wykonawcy do złożenia brakujących dokumentów lub oświadczeń albo dotyczących ich wyjaśnień; wybór wykonawcy nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu; zmiana umowy niezgodna z art. 144 ust. 1 (np. korygowanie błędów popełnionych w SIWZ, nieuzasadnione podwyższanie wynagrodzenia wykonawcy lub przedłużanie terminu wykonania); zawarcie umowy w trybie z wolnej ręki bez spełnienia przesłanek art. 67 ust. 1; nieprawidłowe udzielenie zamówienia dodatkowego – niewypełnienie przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt. 5.

26 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA PRZYKŁADOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W PROCEDURZE ZAWIERANIA UMÓW (KC) brak ogłoszenia o przetargu; brak zamieszczenia ogłoszenia w wymaganych publikatorach (wartość, rodzaj zamówienia); zmiana ogłoszenia, warunków przetargu bez zastrzeżenia możliwości modyfikacji w ich treści; brak pisemności; za krótkie terminy składania ofert; prowadzenie przez organizatora negocjacji z wybranymi wykonawcami; zmiana kryteriów wyboru; brak procedur zawierania umów; niejasne, mało precyzyjne warunki udziału; niedochowanie należytej staranności przy opisie przedmiotu zamówienia (umowy); niedokonane rozeznania rynku.

27 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA SKUTKI NARUSZENIA ZASAD ZAWIERANIA UMÓW 1)Wynikające z przepisów Pzp: konieczność unieważnienia postępowania obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy (art. 93 ust. 1 pkt 7); podleganie unieważnieniu umowy (art. 146 ust. 1 ustawy); podleganie unieważnieniu umowy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ (art. 140 ust. 3); podleganie unieważnieniu zmiany umowy dokonanej z naruszeniem art.144; odpowiedzialność za naruszenie przepisów Pzp wynikająca z przepisów art. 199-203 (kara pieniężna dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, 3a, 4 i 7); odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

28 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA SKUTKI NARUSZENIA ZASAD ZAWIERANIA UMÓW (c.d.) 2) Wynikające z dokumentu: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ: wydatki poniesione na podstawie umowy, która została zawarta z naruszeniem prawa lub zostały poniesione z naruszeniem prawa mogą zostać uznane za niekwalifikowane w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia; możliwość dokonania korekty finansowej w celu odzyskania nieprawidłowo wydatkowanych środków finansowych - zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 10 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wydanych 23.01.2009 r.) dla umów wg Pzp i Taryfikatorze do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp.

29 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA NALICZANIE KOREKT FINANSOWYCH wskazane wielkości korekt zostały przyjęte zgodnie z treścią uzgadnianego z KE Planu Działań dla Polski na lata 2000-2006; wysokość korekty finansowej winna co do zasady odpowiadać wysokości szkody; dwie metody ustalania wysokości korekty: dyferencyjna i wskaźnikowa (Wk = W% x Wkw x Wś); w przypadku wystąpienia kilku nieprawidłowości stosuje się korektę o największej wartości procentowej.

30 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA KONTROLA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Istotą kontroli jest weryfikacja prawidłowości przygotowania wniosku. Przeprowadzana jest w oparciu o dokumenty dołączone do wniosku o płatność oraz inne informacje zgromadzone przez IW-IP. Kontroli podlegają wszystkie wniosku o płatność przedłożone przez beneficjenta. Minimalny zakres, który jest kontrolowany przez WKZ przed zaakceptowaniem wniosku o płatność obejmuje: upewnienie się czy wydatki zostały poniesione na podstawie umów zawartych zgodnie z odpowiednimi procedurami; w przypadku postępowań wg Pzp wszczętych przed 24.10.2008 r. analiza pod kątem ewentualnych uchybień stwierdzonych przez audyt KE.

31 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa www.nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA PROCEDURY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH POIiŚ Piotr Makuch Wydział Kontroli Zamówień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google