Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie osi II -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 - postęp, problemy, planowane nabory Solina, 4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie osi II -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 - postęp, problemy, planowane nabory Solina, 4."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie osi II -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 - postęp, problemy, planowane nabory Solina, 4 marca 2011 r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego

2 Limity środków dla osi II -VII Ogółem 816,6 mln euro (ok. 3 237,7 mln PLN), tj. - 72 % alokacji dla całego programu. 2

3 3 Stan zaawansowania wykonania projektów w ramach osi II –VII RPO WP

4 Stan zaawansowania wdrażania osi II – VII RPO WP – dane zbiorcze Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.: podpisano 724 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 2 574 158 561,17 zł dokonano płatności na łączną kwotę 994 101 143,47 zł W trakcie oceny na różnych jej etapach jest 146 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 560 mln zł

5 Problemy dotyczące realizacji projektów Problemy z zakresu zamówień publicznych rozbieżności w dokumentach opisujących zakres przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz nie udostępnianie tej dokumentacji na stronie internetowej zamawiającego, opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez dopuszczenia i określenia wymagań dla rozwiązań równoważnych, dokonywanie przez zamawiającego zmian istotnych elementów ogłoszenia o zamówieniu bez publikacji zmiany w Dzienniku Urzędowym UE/Biuletynie Zamówień Publicznych oraz bez przedłużenia terminu składania ofert

6 Problemy z zakresu zamówień publicznych niewłaściwe określanie terminów w postępowaniach (składnie ofert, zawarcie umowy, itp.), nieprecyzyjne i naruszające zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców formułowanie warunków udziału w postępowaniu (w tym również żądanie spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu przez każdego z członków konsorcjum), żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu wykraczających poza katalog określony w we właściwym rozporządzeniu, jak również nie będących niezbędnymi dla przeprowadzenia danego postępowania, nieuzasadnione ograniczanie przez zamawiającego zakresu prac, który może zostać zlecony podwykonawcom, udzielanie zamówień dodatkowych, których konieczność udzielenia wynika z braku należytej staranności zamawiającego na etapie przygotowania postępowania i realizacji umowy.

7 Taryfikator Należy podkreślić, iż nieprawidłowości w stosowaniu przepisów dotyczących zamówień publicznych skutkują korektami finansowymi, zgodnie z tzw. Taryfikatorem. Dotychczas w efekcie działań kontrolnych i weryfikujących w ramach osi II-VII wykryto nieprawidłowości na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 16 mln PLN z czego ponad 70 % przypada na obszar udzielania zamówień przez beneficjentów i jest rezultatem stosowania Taryfikatora.

8 Inne problemy nieprzestrzeganie przez beneficjentów terminów zawartych w umowach o dofinansowanie, w tym nie zawiadamianie na 35-dni przed zakończeniem finansowym projektu o zmianach, nieprecyzyjne i niejasne określenie kosztów wykonania poszczególnych robót, niejasne kategorie wydatków kwalifikowanych, Niespójność pomiędzy zapisami wniosku o dofinansowanie a załącznikami, zwłaszcza studium wykonalności. Stwierdza się w trakcie oceny przepisywanie w studiach wykonalności zapisów z innych projektów, co niestety nie jest weryfikowane przez wnioskodawców.

9 Inne problemy Nie dostosowanie polityki rachunkowości do wymogów dot. realizacji projektów. W szczególności kontrole wykazały: brak wyodrębnienia kont syntetycznych i analitycznych, brak odrębnego oznaczenia ewidencji środków trwałych, nie ponoszenie wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego. Nie przedkładanie niezbędnych dokumentów/wyjaśnień podczas przeprowadzania kontroli projektu na miejscu.

10 System kontroli Zdecydowana większość projektów będzie objęta weryfikacją na miejscu przeprowadzoną przez Instytucję Zarządzającą RPO WP lub inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów. W efekcie stwierdzenia nieprawidłowości przekraczających próg istotności (tj. 2% wydatków deklarowanych do KE w okresie objętym badaniem) - Instytucja Audytowa (UKS) zobowiązana jest do wydania negatywnej opinii o funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli. Powyższe może skutkować wstrzymaniem jakichkolwiek płatności przez Komisję Europejską, przy jednoczesnym uznaniu za niekwalifikowalne wydatków obarczonych błędem.

11 dołożenie najwyższej staranności w celu zapewnienia prawidłowości procedur dot. zamówień publicznych – np. przed rozpoczęciem procedury zweryfikować należy dokumentację pod kątem obowiązującego stanu prawnego, kierowanie właściwych pracowników na szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych, w tym na szkolenia i konsultacje cyklicznie organizowane przez IZ RPO WP, Działania zaradcze

12 stałe dbanie o aktualizowanie wiedzy zatrudnionych pracowników w tym zakresie m.in. poprzez zapewnienie dostępu do publikacji oraz bazy aktów prawnych i orzecznictwa, zapewnienie współpracy na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za kwestie budowlane, za kwestie dot. zamówień publicznych oraz za sporządzenie wniosku o dofinansowanie, zdecydowane wzmocnienie osobistego nadzoru ze strony kierownictw jednostek w przedstawionym zakresie.

13 13 Planowane nabory Działanie Schemat Planowany termin naboru 2.1 Infrastruktura komunikacyjna Schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów - Jasionka Wrzesień 2011 r. 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska B – Zaopatrzenie w wodęMaj 2011 r. 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Lipiec 2011 r.

14 14 Działanie Schemat Planowany termin naboru 5.1 Infrastruktura edukacyjnaB – System oświatyWrzesień 2011 r. Nabór uzależniony jest od dostępności środków – deficyt w osi V według stanu na 31.12.2010 r. w stosunku do podjętych już zobowiązań wynosi około 13 mln zł 7.1 Rewitalizacja miastSierpień 2011r. Nabór prawdopodobnie nie odbędzie się, gdyż wartość zapotrzebowania na dotację złożonych wniosków ponad trzykrotnie przekroczyła alokację przeznaczoną na konkurs Planowane nabory

15 15 Planowane nabory Działanie Schemat Planowany termin naboru 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Sierpień 2011 r. Nabór prawdopodobnie nie odbędzie się, gdyż wartość zapotrzebowania na dotację złożonych wniosków blisko trzykrotnie przekroczyła alokację przeznaczoną na konkurs

16 16 Planowane nabory Działanie Schemat Planowany termin naboru 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo Sierpień 2011 r. Nabór w zakresie obszarów zmarginalizowanych gospodarczo prawdopodobnie nie odbędzie się - środki na ten cel zarezerwowane zostaną najprawdopodobniej przeznaczone na projekty w ramach działań 7.1 i 7.2. Ponadto w działaniu tym Zarząd Województwa wystąpił z wnioskiem o uruchomienie dodatkowego schematu przeznaczonego na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku, rezerwując na ten cel 80 mln zł. Ogłoszenie naboru uzależnione jest od wprowadzenia odpowiednich zmian do Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP i Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP, a także zatwierdzenia kryteriów przez Komitet Monitorujący RPO WP.

17 17 Potencjalne nabory w 2012 roku uzależnione od wielkości oszczędności poprzetargowych i kształtowania się kursu euro 1.Oś priorytetowa II – Infrastruktura techniczna (1 nabór w wybranym przez Zarząd Województwa działaniu) 2.Oś priorytetowa III – Społeczeństwo informacyjne (1 nabór) 3.Oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom (1 nabór w wybranym przez Zarząd Województwa działaniu) 4.Oś priorytetowa V – Infrastruktura publiczna (1 nabór w działaniu 5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty)

18 Dziękuję za uwagę 18


Pobierz ppt "Wdrażanie osi II -VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 - postęp, problemy, planowane nabory Solina, 4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google