Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Regulamin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Regulamin."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Regulamin konkursu 2/POIiŚ/9.1/2010 Departament Ochrony Klimatu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Regulamin konkursu 2/POIiŚ/9.1/2010 Regulamin określa warunki: uczestnictwa, naboru wniosków, zasady przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko, dla Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Podstawy Prawne Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007r. Szczegółowy opis priorytetów POIiŚ zatwierdzony w dniu 25 stycznia 2008r. (z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii (Dz.U. Nr 21, poz.111).

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI System Zarządzania POIiŚ 2007-2013 Instytucja Zarządzająca (IZ) – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację POIiŚ Instytucja Pośrednicząca (IP) – Ministerstwo Gospodarki Instytucja Wdrażająca (IW) – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Organizująca Konkurs Bezpośrednią obsługą konkursu zajmuje się Departament Ochrony Klimatu.

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Alokacja konkursu W ramach konkursu na dofinansowanie projektów przewidziano kwotę 58 mln PLN ze środków Funduszu Spójności. Pomoc finansowa dostępna będzie na terenie całego kraju.

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Wysokość dofinansowania Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu – zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej określonym w programie pomocowym. Maksymalna kwota dofinansowania – 30 mln PLN

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Cel działania Celem Działania 9.1 jest zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wsparcie mogą uzyskać projekty polegające na przebudowie i budowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji. Minimalna wartość projektu – 10 mln PLN (całkowite wydatki niezbędne do realizacji projektu, które zostaną poniesione w okresie kwalifikowalności).

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Typy beneficjentów Przedsiębiorcy Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia JST Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Podstawy oceny projektów Kryteria oceny projektów określone w Załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ Kryteria formalne Kryteria merytoryczne I stopnia Kryteria merytoryczne II stopnia Projekty oceniane są na podstawie list sprawdzających (zał. nr 7 do Regulaminu) w oparciu o Kryteria.

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Etapy konkursu Ogłoszenie konkursu, nabór projektów Preselekcja - Ocena formalna i merytoryczna I stopnia Lista Rankingowa Uzupełnienie przez Beneficjentów dokumentacji wniosku niezbędnej do przeprowadzenia oceny merytorycznej II stopnia Ocena ostateczna - ocena merytoryczna II stopnia Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania Podpisanie umów o dofinansowanie projektów

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Nabór wniosków w konkursie Konkurs ogłoszony został 25 sierpnia 2010 r. Okres naboru wniosków 27.09.2010 r. - 29.10.2010 r. Sposób i miejsce składania wniosków: Kancelaria NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15.30 Poczta, kurier Ostateczny termin składania wniosków 29.10.2010 r. godz. 15.30!!!!!! Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) w kancelarii NFOŚiGW.

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Etap I - preselekcja Na etapie preselekcji wnioski są oceniane w oparciu o niepełną dokumentację projektową, zgodną z zał. Nr 4 do Regulaminu, pod kątem kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia. Kryteria formalne 0/1. Kryteria merytoryczne I stopnia – punktowe.

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Lista rankingowa W wyniku zakończenia etapu preselekcji powstaje lista rankingowa. Warunkiem koniecznym do umieszczenia projektu na liście rankingowej jest uzyskanie przez niego minimum 40% maksymalnej liczby punktów. Wszystkie projekty poniżej tego progu zostaną odrzucone. Projekty w kolejności od pierwszego do projektu, który wyczerpuje alokację dostępną w ramach konkursu, licząc według miejsc na liście rankingowej, otrzymują status projektów podstawowych. Pozostałe projekty otrzymują status projektów rezerwowych.

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Deklaracja o dostarczeniu dokumentacji Wnioskodawca, którego projekt znalazł się na liście rankingowej jako projekt podstawowy, zobowiązany jest do złożenia deklaracji o przygotowaniu pełnej dokumentacji projektu, przy czym okres na złożenie pełnej dokumentacji nie może być dłuższy niż określony w § 8 pkt 21 czyli 6miesięcy. Brak stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie skutkuje usunięciem projektu z listy rankingowej.

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Ocena merytoryczna na etapie oceny ostatecznej. Ocena merytoryczna II stopnia dokonywana jest indywidualnie, po dostarczeniu przez wnioskodawcę dokumentów, których wykaz stanowi zał. nr 5 do Regulaminu. Ocena wniosków według kryteriów merytorycznych II stopnia jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem niespełnienia lub spełnienia danego kryterium.

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Ogłoszenie wyników konkursu W przypadku projektów o wartości równej lub poniżej 50 mln euro Beneficjent informowany jest przez Instytucję Organizującą Konkurs o spełnieniu wszystkich kryteriów oceny oraz proponowanym terminie podpisania umowy o dofinansowanie.

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Ogłoszenie wyników konkursu - projekty duże W przypadku projektów o wartości przekraczającej 50 mln euro NFOŚiGW informuje o zakresie i terminie przygotowania wniosku do KE o potwierdzenie dofinansowania. Dokumentacja wraz z pozytywną rekomendacją przekazywana jest za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej, dokonującej weryfikacji przedłożonej dokumentacji, do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rozwoju Regionalnego w celu przedłożenia KE, która podejmuje ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektu.

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Procedura odwoławcza Protest pisemne wystąpienie Wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę dokonaną przez IOK lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego mającą wpływ na wynik oceny, wnoszony na piśmie do IOK w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o odrzuceniu wniosku

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Procedura odwoławcza cd. Odwołanie Odwołanie służy ponownemu rozpatrzeniu kwestii będących przedmiotem protestu. Wnoszone na piśmie do IZ za pośrednictwem IOK w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o rozpatrzeniu protestu

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Umowa o dofinansowanie Podpisanie umowy o dofinansowanie do 2 miesięcy od dnia otrzymania przez beneficjenta informacji o pozytywnym zakończeniu oceny projektu. Beneficjent będzie zobowiązany do dostarczenia m.in. następujących dokumentów: harmonogram projektu, opis projektu, zestawienie wskaźników monitorowania, dokumenty formalno-prawne.

21 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a 02-673 Warszawa tel. 22 459 05 12


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Regulamin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google