Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy"— Zapis prezentacji:

1 Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy
UNIA EUROPEJSKA Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy Piotr Benedykciuk Białobrzegi, r. Departament Analiz Finansowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Podstawy prawne stosowania zabezpieczeń:
Art. 206 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, (Dz.U nr 157 poz. 1240) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek … (Dz.U nr 223 poz. 1786) Zalecenia nr 5/2010 Instytucji Zarządzającej PO IiŚ w sprawie ustanawiania zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjentów zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie z dnia r. (

3 Podstawy prawne stosowania zabezpieczeń:
Art. 206 UoFP Szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 5 pkt. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt. 4 lit. b ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności: opis projektu lub zadania, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji; harmonogram dokonywania wydatków, obejmujący okres co najmniej jednego kwartału; wysokość przyznanych środków; zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji projektu lub zadania; termin i sposób rozliczenia projektu oraz ewentualnych zaliczek; formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy; warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji projektu; warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub po branych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny.

4 Podstawy prawne stosowania zabezpieczeń:
Rozporządzenie MRR z dnia r. Określa szczegółowe zasady ustanawiania zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań w przypadku, gdy na podstawie umowy udziela się beneficjentowi dofinansowania w formie zaliczki. (obowiązek wynika bezpośrednio z § 6 rozporządzenia).

5 Podstawy prawne stosowania zabezpieczeń:
Zalecenia nr 5/2010 IZ PO IiŚ zaleca w zakresie ustanawiania zabezpieczeń zachowanie wymogu proporcjonalności i stosowania takich form, które w prawidłowy sposób zabezpieczą środki publiczne przy uwzględnieniu typu beneficjenta i jednocześnie będą jak najmniej uciążliwe dla beneficjenta. Mając na uwadze ww. zasady oraz zważywszy na sposoby udzielania dofinansowania w projektach występujących w PO IiŚ, w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie przewiduje udzielenie dofinansowania w formie refundacji stosować należy jako podstawową formę zabezpieczenia weksel in blanco wraz deklaracją wekslową. W uzasadnionych przypadkach zabezpieczenie może być ustanowione w jednej lub kilku formach np. wskazanych w § 6 ust. 4 rozporządzenia MRR.

6 zaliczki, refundacje: płatności pośrednie płatność końcowa.
Formy wypłat: zaliczki, refundacje: płatności pośrednie płatność końcowa.

7 Założenia dotyczące wypłat:
terminy i kwoty poszczególnych transz określa „Plan wystąpień o środki” stanowiący załącznik do umowy, przed wypłatą kolejnej zaliczki wystarczy wykazanie we wniosku o płatność wydatków na kwotę min. 70% wypłaconych dotychczas transz

8 Schematy zabezpieczeń zależą od:
formy płatności, kwoty płatności, Beneficjenta.

9 Płatność wyłącznie w formie refundacji:
Beneficjent Forma zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Okres na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie Jednostki sektora finansów publicznych Zwolnione Nie dotyczy Pozostali Beneficjenci Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową. Ew. dodatkowe zabezpieczenia stosownie do ryzyka określanego przez IW podczas oceny merytorycznej II st. Określa IW wg zaleceń MRR Okres realizacji i okres trwałości

10 Zaliczki i refundacje – sektor publiczny:
Beneficjent Forma zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Okres na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie Jednostki sektora finansów publicznych Zwolnione Nie dotyczy Podmioty świadczące usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym (w rozumieniu art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową, lub gdy nie jest to możliwe - w formach wskazanych w § 6 ust. 4 Rozporządzenia… Kwota zabezpieczeń ustalana wg zaleceń MRR w zależności od poziomu ryzyka Okres realizacji i okres trwałości

11 Pozostali beneficjenci – zaliczki poniżej 10 mln zł:
Forma płatności Forma zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Okres na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie Zaliczki przed ich całkowitym rozliczeniem Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową (lub gdy nie jest to możliwe - w formach wskazanych w § 6 ust. 4 Rozporządzenia…) Kwota zabezpieczeń ustalana wg zaleceń MRR w zależności od poziomu ryzyka Okres realizacji i okres trwałości Refundacje Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową oraz ew. dodatkowe zabezpieczenia stosownie do ryzyka Do kwoty dofinansowania, udzielanego w formie refundacji Okres realizacji i okres trwałości

12 Pozostali beneficjenci – zaliczki powyżej 10 mln zł
Forma płatności Forma zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Okres na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie Zaliczki przed ich całkowitym rozliczeniem Formy wskazane w § 6 ust. 4 Rozporządzenia…. Co najmniej dwukrotność najwyższej transzy zaliczki Co najmniej do rozliczenia całości dofinansowania przyznanego w formie zaliczki Zaliczki po ich całkowitym rozliczeniu Mogą przyjąć formę weksla własnego in blanco, pozostać bez zmian lub ulec zmianie wg odrębnych ustaleń z IW Do kwoty dofinansowania, udzielanej w formie zaliczek Na pozostały okres realizacji i okres trwałości Refundacje Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową oraz ew. dodatkowe zabezpieczenia stosownie do ryzyka Do kwoty dofinansowania, udzielanego w formie refundacji Okres realizacji i okres trwałości

13 Formy zabezpieczeń zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia…
zabezpieczenie pieniężne, poręczenie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (SKOK), gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, weksel z poręczeniem wekslowym banku lub SKOK, zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub JST, zastaw rejestrowy na majątku wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie, hipoteka, poręczenie wg prawa cywilnego.

14 Weksel własny in blanco – podstawowe zabezpieczenie…

15 Weksel własny in blanco – podstawowe zabezpieczenie…

16 § 17 ust. 8 umowy o dofinansowanie:
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy, na każdym etapie jej realizacji zabezpieczenia, mogą zostać wzmocnione na wniosek IW.

17 Dziękuję za uwagę Piotr Benedykciuk Departament Analiz Finansowych
Starszy specjalista tel. (+4822) fax (+4822)


Pobierz ppt "Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google