Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy Departament."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy Departament Analiz Finansowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Piotr Benedykciuk Białobrzegi, 30.06.2011 r.

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Podstawy prawne stosowania zabezpieczeń: –Art. 206 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) –Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek … (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1786) – Zalecenia nr 5/2010 Instytucji Zarządzającej PO IiŚ w sprawie ustanawiania zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjentów zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie z dnia 17.06.2010 r. (http://www.pois.gov.pl/dokumenty/wzorydokumentow/documents/20100617_zalecenia_iz_zabezpieczenia_pois_ver04.pdf)

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Podstawy prawne stosowania zabezpieczeń: Art. 206 UoFP 1.Szczegółowe warunki dofinansowania projektu określa umowa o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 5 pkt. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju albo w art. 9 pkt. 4 lit. b ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. 2.Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności: 1)opis projektu lub zadania, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji; 2)harmonogram dokonywania wydatków, obejmujący okres co najmniej jednego kwartału; 3)wysokość przyznanych środków; 4)zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji projektu lub zadania; 5)termin i sposób rozliczenia projektu oraz ewentualnych zaliczek; 6)formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy; 7)warunki rozwiązania umowy ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji projektu; 8)warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub po branych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny.

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Podstawy prawne stosowania zabezpieczeń: Rozporządzenie MRR z dnia 18.12.2009 r. Określa szczegółowe zasady ustanawiania zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań w przypadku, gdy na podstawie umowy udziela się beneficjentowi dofinansowania w formie zaliczki. (obowiązek wynika bezpośrednio z § 6 rozporządzenia).

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Podstawy prawne stosowania zabezpieczeń: Zalecenia nr 5/2010 –IZ PO IiŚ zaleca w zakresie ustanawiania zabezpieczeń zachowanie wymogu proporcjonalności i stosowania takich form, które w prawidłowy sposób zabezpieczą środki publiczne przy uwzględnieniu typu beneficjenta i jednocześnie będą jak najmniej uciążliwe dla beneficjenta. – Mając na uwadze ww. zasady oraz zważywszy na sposoby udzielania dofinansowania w projektach występujących w PO IiŚ, w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie przewiduje udzielenie dofinansowania w formie refundacji stosować należy jako podstawową formę zabezpieczenia weksel in blanco wraz deklaracją wekslową. –W uzasadnionych przypadkach zabezpieczenie może być ustanowione w jednej lub kilku formach np. wskazanych w § 6 ust. 4 rozporządzenia MRR.

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Formy wypłat: –zaliczki, –refundacje: płatności pośrednie płatność końcowa.

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Założenia dotyczące wypłat: –terminy i kwoty poszczególnych transz określa Plan wystąpień o środki stanowiący załącznik do umowy, –przed wypłatą kolejnej zaliczki wystarczy wykazanie we wniosku o płatność wydatków na kwotę min. 70% wypłaconych dotychczas transz

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Schematy zabezpieczeń zależą od: – formy płatności, – kwoty płatności, – Beneficjenta.

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Płatność wyłącznie w formie refundacji: BeneficjentForma zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Okres na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie Jednostki sektora finansów publicznych ZwolnioneNie dotyczy Pozostali Beneficjenci Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową. Ew. dodatkowe zabezpieczenia stosownie do ryzyka określanego przez IW podczas oceny merytorycznej II st. Określa IW wg zaleceń MRR Okres realizacji i okres trwałości

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zaliczki i refundacje – sektor publiczny: BeneficjentForma zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Okres na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie Jednostki sektora finansów publicznych ZwolnioneNie dotyczy Podmioty świadczące usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym (w rozumieniu art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu UE) Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową, lub gdy nie jest to możliwe - w formach wskazanych w § 6 ust. 4 Rozporządzenia… Kwota zabezpieczeń ustalana wg zaleceń MRR w zależności od poziomu ryzyka Okres realizacji i okres trwałości

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Pozostali beneficjenci – zaliczki poniżej 10 mln zł: Forma płatnościForma zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Okres na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie Zaliczki przed ich całkowitym rozliczeniem Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową (lub gdy nie jest to możliwe - w formach wskazanych w § 6 ust. 4 Rozporządzenia…) Kwota zabezpieczeń ustalana wg zaleceń MRR w zależności od poziomu ryzyka Okres realizacji i okres trwałości Refundacje Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową oraz ew. dodatkowe zabezpieczenia stosownie do ryzyka Do kwoty dofinansowania, udzielanego w formie refundacji Okres realizacji i okres trwałości

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Pozostali beneficjenci – zaliczki powyżej 10 mln zł Forma płatności Forma zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia Okres na jaki ustanawiane jest zabezpieczenie Zaliczki przed ich całkowitym rozliczeniem Formy wskazane w § 6 ust. 4 Rozporządzenia…. Co najmniej dwukrotność najwyższej transzy zaliczki Co najmniej do rozliczenia całości dofinansowania przyznanego w formie zaliczki Zaliczki po ich całkowitym rozliczeniu Mogą przyjąć formę weksla własnego in blanco, pozostać bez zmian lub ulec zmianie wg odrębnych ustaleń z IW Do kwoty dofinansowania, udzielanej w formie zaliczek Na pozostały okres realizacji i okres trwałości Refundacje Weksel własny in blanco wraz deklaracją wekslową oraz ew. dodatkowe zabezpieczenia stosownie do ryzyka Do kwoty dofinansowania, udzielanego w formie refundacji Okres realizacji i okres trwałości

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Formy zabezpieczeń zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia… –zabezpieczenie pieniężne, –poręczenie banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (SKOK), –gwarancja bankowa, –gwarancja ubezpieczeniowa, –weksel z poręczeniem wekslowym banku lub SKOK, – zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub JST, – zastaw rejestrowy na majątku wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, –przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie, –hipoteka, –poręczenie wg prawa cywilnego.

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Weksel własny in blanco – podstawowe zabezpieczenie…

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Weksel własny in blanco – podstawowe zabezpieczenie…

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA § 17 ust. 8 umowy o dofinansowanie: W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy, na każdym etapie jej realizacji zabezpieczenia, mogą zostać wzmocnione na wniosek IW.

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Dziękuję za uwagę Piotr Benedykciuk Departament Analiz Finansowych Starszy specjalista tel. (+4822) 459 0 880 fax (+4822) 459 0 191 e-mail: p.benedykciuk@nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UNIA EUROPEJSKA Zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google