Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (nabór wniosków do Działania 1.4)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (nabór wniosków do Działania 1.4)"— Zapis prezentacji:

1 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (nabór wniosków do Działania 1.4)

2 Identyfikacja problemu: Konieczność opracowania nowego albo znaczącego udoskonalenia istniejącego produktu, procesu lub usługi, wymagająca podjęcia badań stosowanych lub prac rozwojowych

3 Działanie 1.4 - Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Poddziałanie 1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R Poddziałanie 1.4.4 Projekty celowe realizowane przez Centra Zaawansowanych Technologii

4 Projekt celowy: obejmuje badania stosowane i prace rozwojowe oraz ich bezpośrednie zastosowanie w praktyce a także niezbędne do tego inwestycje. Badania stosowane: obejmują działalność badawczą, podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowanej na bezpośrednie zastosowanie w praktyce Prace rozwojowe: prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, uzyskaną w wyniku działalności badawczej lub doświadczeń praktycznych, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod

5 Badania przemysłowe: mające na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być przydatna do opracowania nowych albo znaczącego udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług, stanowiące część badań stosowanych w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b ustawy, Badania przedkonkurencyjne: dotyczące przekształcenia wyników badań przemysłowych na plany, założenia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, włączając w to wykonanie prototypu nieprzydatnego komercyjnie, stanowiące część prac rozwojowych w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy; badania te nie obejmują rutynowych lub okresowych zmian dokonywanych w produktach, liniach produkcyjnych, procesach produkcyjnych, istniejących usługach i innych prowadzonych działaniach, nawet, jeśli te zmiany stanowią ulepszenie

6 Beneficjent: przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców samodzielnie lub wraz z jednostką naukową, konsorcjum naukowe, jednostka naukowa wykonująca specjalistyczne badania dla przedsiębiorców Centrum Zaawansowanych Technologii, któremu status ten przyznany został przez Przewodniczącego KBN na mocy uchwały nr 27/2004 z dnia 15.04.2004 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 36) oraz uchwały nr 45/2004 z dnia 9.08.2004 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 60)

7 Konsorcjum: umowa samodzielnych podmiotów, zawarta dla realizacji określonego przedsięwzięcia gospodarczego, zakładająca osiąganie wspólnych korzyści i wspólne ponoszenie ryzyka, z formalno-prawnego punktu widzenia nie jest ani spółką, ani przedsiębiorstwem, nie posiada osobowości prawnej ani nie podlega obowiązkowi wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, należy do kategorii tzw. umów nienazwanych, stosuje się do takiego kontraktu przepisy ogólne prawa cywilnego dotyczące umów.

8 W umowie konsorcjum partnerzy : określają wspólny cel-przedsięwzięcie oraz w jakim stopniu każdy z nich bierze w nim udział, ustanawiają siedzibę, nazwę oraz wspólne konto rozliczeniowe (środki zgromadzone na takim koncie nie mają charakteru majątku wspólnego, lecz majątku powierniczego), wskazują podmiot reprezentujący konsorcjum, a raczej jego uczestników, wskazują lidera w kontaktach zewnętrznych oraz ściśle określają zakres reprezentacji, przewidują wynagrodzenie dla lidera za wykonywanie czynności usługowych w stosunku do konsorcjum, a raczej pozostałych uczestników konsorcjum, takich jak prowadzenie konta powierniczego, fakturowanie, obsługa biurowa

9 Identyfikacja problemu : Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką oraz poprawa poziomu i zakresu badań naukowych dzięki budowie, modernizacji lub wyposażeniu specjalistycznych laboratoriów

10 Poddziałanie 1.4.2 Inwestycje związane z budowa, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw Beneficjenci: jednostki naukowe, konsorcja Poddziałanie 1.4.3 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem specjalistycznych laboratoriów działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju polskiej nauki Beneficjenci: Centra Zaawansowanych Technologii, Centra Doskonałości, którym PKBN nadał status, uchwałami KBN nr 27/2004 z 15.04.2004 r., 45/2004 z 9.08.2004 oraz nr 47/2004 z 16.09.2004 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 65)

11 Procedura składania wniosków wybrać właściwy formularz wniosku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2004 r Dz.U. Nr 233 poz.2341 (dla działania 1.4 określony jest on w załączniku nr 5), pobrać aktualny generator wniosków (program komputerowy) udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Ministerstwa Finansów lub Instytucji Zarządzającej www.konkurencjnosc.gov.pl i zastosować go do wypełnienia wniosku skorzystać z instrukcji wypełniania wniosków znajdującej się w aplikacji komputerowej, po wypełnieniu wniosek należy wydrukować oraz zapisać na nośniku danych elektronicznych (dyskietka, CD), tak przygotowany wniosek należy złożyć w formie papierowej (2 egz.) i elektronicznej wraz z załącznikami w formie papierowej do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Departament Badań na Rzecz Gospodarki, p. 303

12 Załączniki do wniosków dla poddziałań 1.4.1 i 1.4.4: 1.Biznes plan 2.Umowa konsorcjum 3.Dokumenty finansowe 4.Informacja o udzielonej pomocy publicznej 5.Wniosek o dofinansowanie projektu celowego 6.Informacja o intensywności dofinansowania 7.Oświadczenia

13 Załączniki do wniosków dla poddziałań 1.4.2 i 1.4.3: 1.Biznes plan 2.Umowa konsorcjum 3.Dokumentacja techniczna 4.Dokumentacja finansowa 5.Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową lub budowlaną 6.Informacja o udzielonej pomocy technicznej 7.Oświadczenia

14 Szczegółowa lista załączników znajduje się na stronie internetowej: www.mnii.gov.pl www.mnii.gov.pl

15 Wymagania formalne dotyczące składanych dokumentów każdy egzemplarz wniosku oraz załączniki muszą być trwale spięte i parafowane na każdej stronie, podpisane na ostatniej stronie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy, dokumenty muszą być przekazane w zaklejonej kopercie, każdy egzemplarz kopii urzędowych odpisów dokumentów musi być podpisany na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną i opatrzony pieczęcią lub adnotacją o treści za zgodność z oryginałem, dokumenty należy dostarczyć w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków

16 Procedura prefinansowania : –z procedury prefinansowania może skorzystać podmiot zaliczony do jednostek sektora finansów publicznych czyli w praktyce: szkoły wyższe, jednostki-badawczo rozwojowe i placówki badawczo-rozwojowe. –prefinansowanie w praktyce stanowi formę niskooprocentowanego kredytu – na dzień dzisiejszy oprocentowanie wynosi kilkanaście setnych procenta w skali roku,

17 Procedura prefinansowania: –pożyczka wypłacana jest w transzach zgodnie z harmonogramem po przedstawieniu bankowi faktur, –w przypadku jednostek naukowych podmiotem udzielającym prefinansowania jest Bank Gospodarstwa Krajowego – podmiot korzystający z prefinansowania musi założyć rachunek w BGK i podpisać z bankiem umowę o prefinansowanie. –każdy z potencjalnych beneficjentów skorzystać może z własnych środków, które będą refundowane z budżetu UE lub z alternatywnych kredytów w bankach komercyjnych.

18 Poziomy wsparcia finansowego: Poddziałania 1.4.1, 14.4 –dofinansowanie zgodnie z notyfikowanym przez Komisję Europejską programem pomocowym, Poddziałanie 1.4.2. 1.4.3 - 100 % kosztów kwalifikowalnych

19 Koszty kwalifikowalne: Rozporządzenie Komisji (WE) 448/04 z dnia 10 marca 2004 r oraz szczegółowo Rozporządzenie Przewodniczącego KBN Z dnia 29 marca 2004 r (Dz.U.Nr 66 poz. 615 z dnia 19 kwietnia 2004 r)

20 Termin składania wniosków : Poddziałanie 1.4.1 i 1.4.4 - od 2 listopada 2004 r. w sposób ciągły do wyczerpania środków, Poddziałanie 1.4.2 i 1.4.3 - I runda aplikacyjna od 2 listopada 2004 r do 17 grudnia 2004 r.

21 Procedura oceny wniosków : ocena formalna – MNiI, Departament Badań na rzecz Gospodarki ocena techniczno-ekonomiczna i merytoryczna - Zespół Interdyscyplinarny-Grupa Robocza do oceny wniosków współfinansowanych z FS powołany przez Ministra Nauki - decyzja o zapewnieniu publicznego wkładu krajowego oraz o umieszczeniu na liście rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania z funduszy strukturalnych Komitet Sterujący SPO – WKP – lista projektów rekomendowanych do dofinansowania z FS Minister Gospodarki i Pracy – zatwierdzenie listy projektów objętych dofinansowaniem z FS

22 Kryteria oceny projektów: Projekty celowe i inwestycyjne muszą spełniać: kryteria wyboru w rozumieniu Rozporządzenia Przewodniczącego KBN z 30.11.2001 r. kryteria wyboru zamieszczone w Uzupełnieniu SPO - WKP

23 Kryteria projektów celowych (KBN): wartość merytoryczna projektu, wartość merytoryczna projektu, celowość wykonania projektu, a zwłaszcza możliwość celowość wykonania projektu, a zwłaszcza możliwość wykorzystania proponowanych rozwiązań przez więcej wykorzystania proponowanych rozwiązań przez więcej niż jednego użytkownika, niż jednego użytkownika, możliwość i realność wdrożenia lub innego zastosowania możliwość i realność wdrożenia lub innego zastosowania wyników badań stosowanych i prac rozwojowych, wyników badań stosowanych i prac rozwojowych, oczekiwana wartość rynkowa wyników projektu, oczekiwana wartość rynkowa wyników projektu, potrzeby społeczno-gospodarcze oraz oczekiwane efekty potrzeby społeczno-gospodarcze oraz oczekiwane efekty ekonomiczne i społeczne, ekonomiczne i społeczne,

24 Kryteria projektów celowych (cd.): oczekiwana konkurencyjność produktów i usług, oczekiwana konkurencyjność produktów i usług, zwłaszcza w skali międzynarodowej, zwłaszcza w skali międzynarodowej, zgodność proponowanych rozwiązań z obowiązującymi zgodność proponowanych rozwiązań z obowiązującymi normami, a w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, normami, a w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska i bezpieczeństwa technicznego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa technicznego, aktualny stan wiedzy w zakresie objętym projektem, aktualny stan wiedzy w zakresie objętym projektem, poziom merytoryczny wykonawcy, poziom merytoryczny wykonawcy, prawidłowość wywiązywania się zleceniodawcy z prawidłowość wywiązywania się zleceniodawcy z podejmowanych uprzednio zobowiązań wobec Komitetu. podejmowanych uprzednio zobowiązań wobec Komitetu.

25 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW SPO-WKP (1) wspólne dla wszystkich działań rodzaje kryteriów: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW SPO-WKP (1) wspólne dla wszystkich działań rodzaje kryteriów: 1. Formalne 2.Techniczno-ekonomiczne zgodność z celem oraz zakresem działania zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej wykonalność pod względem technicznym zapewniony min. wkład własny wykonalność pod wzgl. finansowym kondycja finansowa projektodawcy projektodawca jest eligible proposer 3.Merytoryczne częściowo wspólne dla wszystkich działań, zawierają kryteria horyzontalne (KE), uwzględniają specyfikę działań

26 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW - projekty celowe trwałość skutków projektu doświadczenie projektodawcy innowacyjny charakter projektu udział własny projektodawcy powiązanie z innymi programami/projektami efektywność kosztowa wpływ na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw wykorzystanie wyników w gospodarce zaangażowanie partnerów gospodarczych zapotrzebowanie rynku na dany produkt/technol./usługę wpływ na koncentrację potencjału badawczego liczba nowych miejsc pracy realizacja polityk horyzontalnych UE

27 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW - projekty inwestycyjne trwałość skutków projektu doświadczenie projektodawcy udział własny projektodawcy powiązanie z innymi programami/projektami efektywność kosztowa wpływ na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw wykorzystanie wyników w gospodarce zaangażowanie partnerów gospodarczych wpływ na koncentrację potencjału badawczego realizacja polityk horyzontalnych UE

28 Szczegółowe informacje: Departament Badań na Rzecz Gospodarki: dbg@mnii.gov.pl Departament Funduszy Strukturalnych dfs@mnii.gov.pl Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (nabór wniosków do Działania 1.4)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google