Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZANSE BIZNESOWE W PROJEKTACH FINANSOWANYCH PRZEZ BANK ŚWIATOWY Barbara Ziołkowska, Analityk ds. Zamówień Publicznych Warszawa, 12 października 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZANSE BIZNESOWE W PROJEKTACH FINANSOWANYCH PRZEZ BANK ŚWIATOWY Barbara Ziołkowska, Analityk ds. Zamówień Publicznych Warszawa, 12 października 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 SZANSE BIZNESOWE W PROJEKTACH FINANSOWANYCH PRZEZ BANK ŚWIATOWY Barbara Ziołkowska, Analityk ds. Zamówień Publicznych Warszawa, 12 października 2015 r.

2 Grupa Banku Światowego Utworzona w1944 r (wraz z MFW) w Bretton Woods, pierwsza pożyczka w1947 r 5 jednostek organizacyjnych (IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID) [MBOiR, MSR, MKF, AWGI, MCRSI] Siedziba w Washington DC, 200 biur na całym świecie Zaangażowanie na kwotę 53 miliardów dolarów 25 000 pracowników (15 000 osób personelu 10 000 konsultantów) Bank i Instytucja Rozwojowa o ratingu AAA Działająca jedynie w gospodarkach wschodzących i rozwijających się

3 Grupa Banku Światowego: 3 Banki w 1 … Bank Transakcyjny zapewniający finansowanie eksporterom i inwestorom Bank Wiedzy dzielący się 70 latami doświadczeń w gospodarkach wschodzących Talenty dostarczający globalnej wiedzy eksperckiej poprzez 14 Praktyk Globalnych

4 … aby zrealizować nasze cele rozwojowe: Wyeliminowanie Ekstremalnego Ubóstwa Promowanie Sprawiedliwego Podziału Dochodu

5 Obszary Globalnych Praktyk i Rozwiązań Przekrojowych: Nowy Model Funkcjonowania Od 1 lipca 2014 5 Obszarów Rozwiązań Przekrojowych Zmiana Klimatu Słabość, Konflikt i Przemoc Gender Miejsca Pracy Partnerstwo Publiczno Prywatne 14 Praktyk Globalnych Rolnictwo Edukacja Energia i Przemysły Wydobywcze Środowisko i Zasoby Naturalne Finanse i Rynki Governance Zdrowie, Wyżywienie i Populacja Makroekonomia i Zarządzanie Fiskalne Ubóstwo, Zabezpieczenie Społeczne i Praca Handel i Konkurencja Transport i Teleinformatyka Rozwój Obszarów Miejskich, Wiejskich i Społeczny Woda

6 Podstawowe Instrumenty Pożyczkowe Pożyczki Inwestycyjne Pożyczki na Realizację Polityki Rozwojowej Programy zorientowane na Wynik Na towary, roboty i usługi Zdefiniowany wcześniej konkretny projekt Długoterminowość (5 do 10 lat) Szeroka gama sektorów Zdefiniowany harmonogram zamówień i realizacji Wspierają politykę i reformy instytucjonalne kraju w danym sektorze lub gospodarce traktowanej jako całość Krótkoterminowość (1 do 3 lat) Zapewniają szybko wypłacane finansowanie Ułatwiają lepsze wykorzystanie poprzez finansowanie niewielkiej części dużego programu rządowego Wypłaty powiązane z wynikami lub wskaźnikami osiągnięć Wykorzystanie instytucji danego kraju dla rozwoju partnerstwa Zatwierdzone 24 stycznia 2012 (FY11)

7 Działalność Pożyczkowa IBRD/IDA w roku finansowym 2014 wg Typu Pożyczki Działalność Pożyczkowa Ogółem 39.5 miliardów USD Pożyczki na Realizację Polityki Rozwojowej 10.5 miliardów USD 27% całkowitej kwoty Pożyczki Inwestycyjne 27.2 miliardów USD 69% całkowitej kwoty Programy zorientowane na Wynik 1.7 miliardów USD 4% całkowitej kwoty 6

8 IBRD/IDA Rok Finansowy 2014 Rozkład Wolumenu Projektów wg Regionów 7 Region Liczba projektów Procent Kwota (mld USD) Procent AFR137 40%9,756.825% EAP56 17%6,312.716% SAR41 12%10,058.825% ECA43 13%5,527.214% MNA21 6%2,787.67% LCR41 12%5,068.413% Ogółem339 39,511.4

9 Najważniejsze Główne Sektory w roku finansowym 2014 według Kwoty Kontraktu Transport 41% Woda/Kanalizacja/ Przeciwpowodziowe 19% Energetyka i Górnictwo 17% 8

10 Udział polskich firm w projektach Banku FY 08-15 9

11 Dystrybucja kontraktów polskich firm według rodzaju zamówienia FY 08-15 10

12 Podział na sektory według kontraktów przyznanych polskim firmom w projektach Banku 11

13 Geograficzny podział kontraktów przyznanych polskim firmom 12

14 Cykl Projektu Inwestycyjnego Działanie Banku Światowego Działanie wspólne Działanie pożyczkobiorcy Strategia Pomocy dla Kraju Identyfikacja Projektu Przygotowanie Projektu Ocena Projektu Negocjacje Pożyczki Zatwierdzenie i Podpisanie Pożyczki Zatwierdzenie i Podpisanie Pożyczki Nadzór nad Projektem Realizacja Ocena 13

15 Przykład: projekty w fazie przygotowania Białoruś: Projekt Rozwoju Leśnictwa (Forestry Development Project), USD 43.45 mln (Ministerstwo Leśnictwa, PIU: „Bellesexport”) Białoruś: Projekt Poprawy Edukacji (Education Modernization Project) USD 50 mln (Ministerstwo Edukacji, PIU: Narodowy Instytut Edukacji (NIE)

16 Ważne Dokumenty Strategia Partnerstwa dla Kraju Umowy Pożyczki/Kredytu/Grantu i Dokument Oceny Projektu (PAD) Guidelines, Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011, revised July 2014 [Wytyczne, Zamówienia na Dostawy Towarów, Roboty i Usług innych niż Doradcze w ramach Pożyczek MBOiR oraz Kredytów i Grantów MSR przez Pożyczkobiorców Banku Światowego, styczeń 2011, zmienione w lipcu 2014] Guidelines, Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011, revised July 2014 [Wytyczne, Wybór i Zatrudnienie Konsultantów w ramach Pożyczek MBOiR oraz Kredytów i Grantów MSR przez Pożyczkobiorców Banku Światowego, styczeń 2011, zmienione w lipcu 2014] Ogólne Powiadomienie o Zamówieniu (GPN)Plan ZamówieńDokumenty Przetargowe / Zapytanie Ofertowe

17 Od Strategii Partnerstwa dla Kraju… 2 krytyczne kroki i zestawy dokumentów, które należy śledzić: Miesięczne Podsumowanie Działalności (Monthly Operational Summary) http://go.worldbank.org/OG8CL2BD20 Project Information Document/ Project Appraisal Document: Dokument Informacji o Projekcie i Dokument Oceny Projektu http:// documents.worldbank.org … do złożenia twoich dokumentów przetargowych

18 Zagadnienia ogólne Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektu, a w związku z tym za wybór konsultanta, oraz za udzielenie kontraktu a następnie realizację kontraktu. Bank, ze swej strony, jest zobowiązany, zgodnie ze swoją Umową Założycielską (Umowa Założycielska Banku, Artykuł III, Ustęp 5(b); i Umowa Założycielska IDA, Artykuł V, Ustęp 1(g)) do “zapewnienia, że środki jakiejkolwiek pożyczki są wykorzystywane tylko do celów, na które pożyczka została udzielona, zwracając należną uwagę na względy ekonomii i sprawności oraz bez uwzględniania jakichkolwiek wpływów lub względów o charakterze politycznym lub nie ekonomicznym,” i w tym celu stworzył szczegółowe procedury.

19 Role w Projektach Finansowanych przez Bank BANK ŚWIATOWY DOSTAWCA/ WYKONAWCA/ KONSULTANT JEDNOSTKA REALIZUJĄCA (Rząd Kraju Pożyczkobiorcy) UMOWA POŻYCZKI/ KREDYTU/GRANTU DOCHODZENIA, AUDYTY, SANKCJE SKARGI DOTYCZĄCE ZARZUTÓW OSZUKAŃCZYCH PRAKTYK I KORUPCJI DOKUMENTY PRZETARGOWE / OFERTOWE, KONTRAKTY, REKLAMACJE

20 Wytyczne odnośnie Zamówień (styczeń 2011, zaktualizowane w lipcu 2014) I.Wstęp II.Międzynarodowy Przetarg Nieograniczony III.Inne Tryby Zamówień IV.Załączniki Załącznik 1:Przegląd Decyzji Banku dotyczących Zamówień i Publikacja Przyznania Kontraktów Załącznik 2: Preferencje Krajowe Załącznik 3: Wskazówki dla Oferentów http://go.worldbank.org/U9IPSLUDC0

21 Wytyczne odnośnie Konsultantów (styczeń 2011, zaktualizowane w lipcu 2014) I.Wstęp II.Wybór na podstawie Jakości i Ceny III.Inne Tryby Wyboru IV.Rodzaje Kontraktów i Ważne Postanowienia V.Wybór Indywidualnych Konsultantów VI.Załączniki Załącznik 1:Przegląd przez Bank Wyboru Konsultantów i Publikacja Przyznania Kontraktów Załącznik 2:Instrukcje dla Konsultantów Arkusz Danych Zapytania Ofertowego (RFP) Załącznik 3:Wytyczne dla Konsultantów http://go.worldbank.org/1KKD1KNT40

22 Kto może uczestniczyć w przetargach finansowanych przez Bank Światowy? Kwalifikowalność a) Kwalifikują się firmy i osoby fizyczne ze wszystkich krajów posiadające zdolność i zasoby konieczne dla pomyślnej realizacji kontraktu. b) Wyjątki: Jeżeli prawo lub regulacje prawne zawierają zakaz stosunków handlowych między krajem będącym pożyczkobiorcą a krajem firmy, jeżeli kluczenie takie nie uniemożliwia efektywnej konkurencji. Przestrzeganie decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ zgodnie z Rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych odnośnie zakazu importu z lub dokonywania płatności na rzecz określonego kraju, osoby fizycznej lub prawnej. Konflikt interesów. Przedsiębiorstwa państwowe kraju Pożyczkobiorcy, chyba, że są one: (i) niezależne prawnie i finansowo; (ii) funkcjonują na podstawie prawa handlowego; i (iii) nie podlegają nadzorowi organu udzielającego zamówienia. Firmy i osoby fizyczne objęte sankcją Banku lub Pożyczkobiorcy (na wniosek Pożyczkobiorcy) z powodu zaangażowania w praktyki korupcyjne, oszukańcze, polegające na zmowie, stosowaniu przymusu lub utrudnianiu.

23 Standardowe Dokumenty Przetargowe i Wzory Umów *Informacja odnośnie zasad i procedur, wytycznych, standardowych dokumentów i druków http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,pa gePK:84271~theSitePK:84266,00.html Standardowe ogłoszenia o zamówieniachStandardowe dokumenty przetargoweStandardowe zapytanie ofertoweStandardowe wzory kontraktów

24 Strona Zamówień Banku Światowego (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/)

25 Zakup Towarów i Robót Postępuj zgodnie z procedurami zawartymi w Wytycznych odnośnie Zamówień Standardowy Dokument Przetargowy (SBD) Różne metody zamawiania oparte na szacunkowej wartości, rodzaju i poziomie skomplikowania kontraktu

26 25 Publiczne otwarcie ofert Ocena i porównanie ofert www.devbusiness.com i www.worldbank.orgwww.worldbank.org www.devbusiness.com i www.worldbank.orgwww.worldbank.org www.worldbank.org/procure Ogłoszenie międzynarodowe Standardowe Dokumenty Przetargowe

27 26 Kontrakt zostaje przyznany dla najniższej ocenionej “oferty spełniającej wymogi” Publikacja przyznania kontraktu Preferencje Krajowe na podstawie ICB Załącznik 2

28 27 Stały kurs wymiany Korekta ceny Brak wymogu finansowania Płatności zaliczkowe AkredytywyAkredytywy Płatność bezpośrednia

29 Inne Metody Bezpośrednie zaproszenie dostawców Międzynarodowy Przetarg Ograniczony (LIB) Zasady krajowe z pewnymi modyfikacjami, jeżeli konieczne Krajowy Przetarg Nieograniczony (NCB) Oferty cenowe od co najmniej trzech dostawców Zapytanie Ofertowe W wyjątkowych przypadkach, przebudowa, części zamienne, itd. Zamówienie z Wolnej Ręki 28

30 Przykład – Zaproszenie do Składania Ofert REPUBLIKA BIAŁORUSI PROJEKT ZAOPATRZENIA W WODĘ I KANALIZACJI FINANSOWANIE DODATKOWE Pożyczka Nr 8352-BY Tytuł Kontraktu: Kanalizacja w miejscowości Verkhnedvinsk. Faza 1 Budowy. Nr Referencyjny AF/WSSP/ICB/2015-3 REPUBLIKA BIAŁORUSI PROJEKT ZAOPATRZENIA W WODĘ I KANALIZACJI FINANSOWANIE DODATKOWE Pożyczka Nr 8352-BY Tytuł Kontraktu: Kanalizacja w miejscowości Verkhnedvinsk. Faza 1 Budowy. Nr Referencyjny AF/WSSP/ICB/2015-3

31 Podstawowe Działania dla Zapewnienia Konkurencyjności Posiadaj informacje na temat kraju, projektu, procesów i konkurencji Zidentyfikuj lokalnych partnerów i możliwych współpracowników Zrozum lokalne zwyczaje, prawa, rynki Odpowiedz odpowiednio do specyfikacji technicznych Przedkładaj terminowo wysokiej jakości oferty/propozycje Skontaktuj się z Instytucją Realizującą i załatw wszelkie potrzeby dotyczące wyjaśnień czy innych wątpliwości (w formie pisemnej) Posiadaj informacje na temat kraju, projektu, procesów i konkurencji Zidentyfikuj lokalnych partnerów i możliwych współpracowników Zrozum lokalne zwyczaje, prawa, rynki Odpowiedz odpowiednio do specyfikacji technicznych Przedkładaj terminowo wysokiej jakości oferty/propozycje Skontaktuj się z Instytucją Realizującą i załatw wszelkie potrzeby dotyczące wyjaśnień czy innych wątpliwości (w formie pisemnej)

32 Najczęściej Spotykane Problemy przy Przetargach Niewłaściwe zabezpieczenia oferty, brak Deklaracji Zabezpieczających Ofertę Oferenci próbujący stosować Prawo Zamówień Publicznych w przetargach finansowanych przez Bank Światowy Wymagania są błędnie rozumiane Niekompletne oferty, Oferty warunkowe lub warunkowe rabaty Spóźnione złożenie oferty Oferty niepodpisane, nie załączono Druku Oferty Niewłaściwe zabezpieczenia oferty, brak Deklaracji Zabezpieczających Ofertę Oferenci próbujący stosować Prawo Zamówień Publicznych w przetargach finansowanych przez Bank Światowy Wymagania są błędnie rozumiane Niekompletne oferty, Oferty warunkowe lub warunkowe rabaty Spóźnione złożenie oferty Oferty niepodpisane, nie załączono Druku Oferty

33 Sprawy do uwzględnienia podczas przygotowywania oferty Wszelkie zabezpieczenia i gwarancje muszą mieć charakter bezwarunkowy i powinny posiadać prawidłowy termin ważności; i muszą mieć formę, kwotę i termin ważności zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej. Koszty dokumentów ofertowych będą pokrywać jedynie druk i koszty wysyłki. Czas na przygotowanie ofert: zazwyczaj 6-8 tygodni Płatność zaliczki dokonywana jest na podstawie gwarancji dla wypłaty zaliczki. W przypadku przedsięwzięcia wspólnego (Joint Venture), gwarancja ofertowa – wadium (lub deklaracja zabezpieczająca ofertę) musi być wystawiona w imieniu Joint Venture, a nie w imieniu wiodącego partnera Joint Venture. Wszelkie zabezpieczenia i gwarancje muszą mieć charakter bezwarunkowy i powinny posiadać prawidłowy termin ważności; i muszą mieć formę, kwotę i termin ważności zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej. Koszty dokumentów ofertowych będą pokrywać jedynie druk i koszty wysyłki. Czas na przygotowanie ofert: zazwyczaj 6-8 tygodni Płatność zaliczki dokonywana jest na podstawie gwarancji dla wypłaty zaliczki. W przypadku przedsięwzięcia wspólnego (Joint Venture), gwarancja ofertowa – wadium (lub deklaracja zabezpieczająca ofertę) musi być wystawiona w imieniu Joint Venture, a nie w imieniu wiodącego partnera Joint Venture.

34 Sprawy do uwzględnienia podczas przygotowywania oferty Odrębne zabezpieczenia w imieniu każdego z partnerów nie są akceptowane. Gwarancje: kontraktowa, zaliczki i realizacji muszą być wystawione w imieniu Joint Venture. Zapewnij, że nie występuje konflikt interesów. Uważnie przeczytaj dokumenty przetargowe i stosuj kryteria i zasady określone w tych dokumentach. Sprawdź wymagane specyfikacje techniczne i wystąp o wyjaśnienia na piśmie, aby wprowadzić poprawki do dokumentów przetargowych w przypadku, gdy zidentyfikowane zostały w nich pomyłki lub braki. Odrębne zabezpieczenia w imieniu każdego z partnerów nie są akceptowane. Gwarancje: kontraktowa, zaliczki i realizacji muszą być wystawione w imieniu Joint Venture. Zapewnij, że nie występuje konflikt interesów. Uważnie przeczytaj dokumenty przetargowe i stosuj kryteria i zasady określone w tych dokumentach. Sprawdź wymagane specyfikacje techniczne i wystąp o wyjaśnienia na piśmie, aby wprowadzić poprawki do dokumentów przetargowych w przypadku, gdy zidentyfikowane zostały w nich pomyłki lub braki.

35 Sprawy do uwzględnienia podczas przygotowywania oferty Przed złożeniem oferty upewnij się, że jest ona kompletna. Unikaj wykorzystywania dwuznacznych tekstów, które mogą być interpretowane na różne sposoby, co może spowodować, że oferta nie będzie spełniać wymogów. To oferent jest odpowiedzialny za przedstawienie adekwatnych informacji i dokumentacji dla uzasadnienia ekwiwalencji standardów i kodeksów czy też równorzędnych lub lepszych specyfikacji, i w przypadku niedopełnienia tego obowiązku oferta może zostać odrzucona. Przy składaniu katalogów na poparcie oferty należy zapewnić, że szczegółowe informacje zawarte w tekście oferty wskazujące zgodność ze specyfikacjami są spójne z informacjami w katalogu, jeżeli nie, rozbieżności powinny zostać wyjaśnione. Przed złożeniem oferty upewnij się, że jest ona kompletna. Unikaj wykorzystywania dwuznacznych tekstów, które mogą być interpretowane na różne sposoby, co może spowodować, że oferta nie będzie spełniać wymogów. To oferent jest odpowiedzialny za przedstawienie adekwatnych informacji i dokumentacji dla uzasadnienia ekwiwalencji standardów i kodeksów czy też równorzędnych lub lepszych specyfikacji, i w przypadku niedopełnienia tego obowiązku oferta może zostać odrzucona. Przy składaniu katalogów na poparcie oferty należy zapewnić, że szczegółowe informacje zawarte w tekście oferty wskazujące zgodność ze specyfikacjami są spójne z informacjami w katalogu, jeżeli nie, rozbieżności powinny zostać wyjaśnione.

36 Sprawy do uwzględnienia podczas przygotowywania oferty W przypadku Pre- lub Post- kwalifikacji, złóż wszystkie dokumenty dla wykazania kwalifikacji i doświadczenia w wymaganej formie. Nie zapomnij podpisać oferty oraz wszystkich stron oferty czy też wszystkich stron oferty, których podpisania wymaga dokumentacja przetargowa oraz parafuj wszystkie miejsca, w których wprowadzanie były poprawki. Upewnij się, że oferty są prawidłowo zapieczętowane i oznaczone oraz, że są składane pod właściwym adresem. Nie załączaj faksowych kopii zabezpieczenie oferty ani oferty. Dokumenty takie muszą być składane w oryginałach i być odpowiednio podpisane nieusuwalnym atramentem/tuszem. W przypadku Pre- lub Post- kwalifikacji, złóż wszystkie dokumenty dla wykazania kwalifikacji i doświadczenia w wymaganej formie. Nie zapomnij podpisać oferty oraz wszystkich stron oferty czy też wszystkich stron oferty, których podpisania wymaga dokumentacja przetargowa oraz parafuj wszystkie miejsca, w których wprowadzanie były poprawki. Upewnij się, że oferty są prawidłowo zapieczętowane i oznaczone oraz, że są składane pod właściwym adresem. Nie załączaj faksowych kopii zabezpieczenie oferty ani oferty. Dokumenty takie muszą być składane w oryginałach i być odpowiednio podpisane nieusuwalnym atramentem/tuszem.

37 Wybór Konsultantów Postępuj zgodnie z procedurami zawartymi w Wytycznych odnośnie Wyboru Konsultantów Standardowe Zapytanie Ofertowe (Request for Proposals) Różne metody wyboru oparte na szacunkowej wartości, rodzaju i poziomie skomplikowania kontraktu

38 37 Sześć firm reprezentujących szeroki rozrzut geograficzny. Nie więcej niż dwie firmy z jednego kraju. Co najmniej jedna firma z kraju rozwijającego się, chyba że nie zostanie zidentyfikowana żadna kwalifikująca się firma. Krótka lista może zawierać same firmy krajowe w przypadku mniejszych kontraktów poniżej wartości progowej określonej przez Bank. Wszystkie firmy z krótkiej listy muszą być kwalifikowane. Krótka lista powinna składać się z konsultantów tej samej kategorii – jeżeli jest to lista mieszana, wybór powinien odbywać się zgodnie z procedurą QBS (Wybór Oparty na Jakości) lub CQS (Wybór Oparty na Koszcie i Jakości). Sześć firm reprezentujących szeroki rozrzut geograficzny. Nie więcej niż dwie firmy z jednego kraju. Co najmniej jedna firma z kraju rozwijającego się, chyba że nie zostanie zidentyfikowana żadna kwalifikująca się firma. Krótka lista może zawierać same firmy krajowe w przypadku mniejszych kontraktów poniżej wartości progowej określonej przez Bank. Wszystkie firmy z krótkiej listy muszą być kwalifikowane. Krótka lista powinna składać się z konsultantów tej samej kategorii – jeżeli jest to lista mieszana, wybór powinien odbywać się zgodnie z procedurą QBS (Wybór Oparty na Jakości) lub CQS (Wybór Oparty na Koszcie i Jakości). Krótka Lista

39 Przykład – Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania Republika Białorusi Projekt Poprawy Korytarza Tranzytowego Pożyczka Nr 8459-BY Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania Tytuł Zlecenia: Usługi doradcze przy opracowaniu koncepcji działalności dla Centrum Koordynacji Ruchu i Bezpieczeństwa Drogowego (TRSCC) Republika Białorusi Projekt Poprawy Korytarza Tranzytowego Pożyczka Nr 8459-BY Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania Tytuł Zlecenia: Usługi doradcze przy opracowaniu koncepcji działalności dla Centrum Koordynacji Ruchu i Bezpieczeństwa Drogowego (TRSCC)

40 Strategia Konsultanta aby znaleźć się na Krótkiej Liście Zidentyfikuj krajową firmę partnerską, doradców – podwykonawców (opcjonalnie). Systematycznie monitoruj ogłoszenia. Niezwłocznie, selektywnie wyrażaj zainteresowanie. Wyrażenie Zainteresowania (EOI): Krótka informacja o kwalifikacjach firmy Odpowiednie doświadczenie techniczne i regionalne Odwołanie do wcześniejszych podobnych zleceń. Zidentyfikuj krajową firmę partnerską, doradców – podwykonawców (opcjonalnie). Systematycznie monitoruj ogłoszenia. Niezwłocznie, selektywnie wyrażaj zainteresowanie. Wyrażenie Zainteresowania (EOI): Krótka informacja o kwalifikacjach firmy Odpowiednie doświadczenie techniczne i regionalne Odwołanie do wcześniejszych podobnych zleceń.

41 Przygotowanie Propozycji Przeprowadź wizytę poprzedzającą złożenie propozycji (jeżeli jest wskazana w Zaproszeniu do Składania Propozycji [RFP]). W pełni odnieś się do wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Podkreśl innowacyjną metodologię. Zaoferuj wykwalifikowanych konsultantów lub obsadę stanowisk kluczowego eksperta. Wskaż mocnego kierownika projektu. Zaangażuj krajową partnerską firmę konsultingową lub indywidualnych konsultantów. Zacytuj bezpośrednio istotne doświadczenie techniczne i regionalne oraz wcześniejsze doświadczenie w zakresie podobnych zleceń. Przeprowadź wizytę poprzedzającą złożenie propozycji (jeżeli jest wskazana w Zaproszeniu do Składania Propozycji [RFP]). W pełni odnieś się do wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Podkreśl innowacyjną metodologię. Zaoferuj wykwalifikowanych konsultantów lub obsadę stanowisk kluczowego eksperta. Wskaż mocnego kierownika projektu. Zaangażuj krajową partnerską firmę konsultingową lub indywidualnych konsultantów. Zacytuj bezpośrednio istotne doświadczenie techniczne i regionalne oraz wcześniejsze doświadczenie w zakresie podobnych zleceń.

42 Przygotowanie Propozycji Unikaj odstępstw od standardowych druków Zapytania Ofertowego (RFP). Zwracaj uwagę na sposób prezentacji wykorzystując, tam gdzie jest to możliwe, wykresy, diagramy, kolory, itd. Skontaktuj się z Instytucją Realizującą na piśmie w celu załatwienia wszelkich potrzeb odnośnie wyjaśnień i wątpliwości. Przy składaniu propozycji upewnij się, że uzyskano pisemną zgodę całego wskazanego w propozycji z nazwiska personelu na uczestnictwo w realizacji zadania. Unikaj odstępstw od standardowych druków Zapytania Ofertowego (RFP). Zwracaj uwagę na sposób prezentacji wykorzystując, tam gdzie jest to możliwe, wykresy, diagramy, kolory, itd. Skontaktuj się z Instytucją Realizującą na piśmie w celu załatwienia wszelkich potrzeb odnośnie wyjaśnień i wątpliwości. Przy składaniu propozycji upewnij się, że uzyskano pisemną zgodę całego wskazanego w propozycji z nazwiska personelu na uczestnictwo w realizacji zadania.

43 Przygotowanie Propozycji Życiorysy muszą być odpowiednio podpisane przez każdą osobę oraz przez właściwego funkcjonariusza firmy składającej propozycję. Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia, powiadom klienta o tym czy będziesz składać propozycję, czy też nie. Upewnij się, że ujawniasz wszelkie możliwe sytuacje konfliktu interesów wynikające z prac realizowanych wcześniej przez konsultanta lub jego personel lub osoby powiązane lub z jakichkolwiek innych powodów, które dawałyby przewagę konkurencyjną. Życiorysy muszą być odpowiednio podpisane przez każdą osobę oraz przez właściwego funkcjonariusza firmy składającej propozycję. Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia, powiadom klienta o tym czy będziesz składać propozycję, czy też nie. Upewnij się, że ujawniasz wszelkie możliwe sytuacje konfliktu interesów wynikające z prac realizowanych wcześniej przez konsultanta lub jego personel lub osoby powiązane lub z jakichkolwiek innych powodów, które dawałyby przewagę konkurencyjną.

44 Przygotowanie Propozycji Nie wskazuj więcej niż jedną osobę do objęcia każdego kluczowego stanowiska. Upewnij się, że propozycja finansowa jest oddzielona od propozycji technicznej i że pismo to nie zawiera żadnych informacji finansowych. Propozycja finansowa musi być odpowiednio zapieczętowana tak, aby oceniający nie mieli dostępu do informacji cenowej do czasu zakończenia oceny technicznej. Śledź doręczenie dokumentów przez wyznaczonego przewoźnika do momentu otrzymania przesyłki przez jednostkę zapraszającą do składania propozycji. Nie wskazuj więcej niż jedną osobę do objęcia każdego kluczowego stanowiska. Upewnij się, że propozycja finansowa jest oddzielona od propozycji technicznej i że pismo to nie zawiera żadnych informacji finansowych. Propozycja finansowa musi być odpowiednio zapieczętowana tak, aby oceniający nie mieli dostępu do informacji cenowej do czasu zakończenia oceny technicznej. Śledź doręczenie dokumentów przez wyznaczonego przewoźnika do momentu otrzymania przesyłki przez jednostkę zapraszającą do składania propozycji.

45 1.Pracować nad projektami finansowanymi przez Bank Światowy 2.Pracować dla Banku Światowego jako konsultanci https://wbgeconsult2.worldbank.org/ 3.Pracować dla Jednostki Zarządzającej Projektem (PMU) dla przygotowania projektów Konsultanci mają 3 Opcje Opcja 1, 10 razy więcej możliwości niż w Opcji 2 !!!

46 Jak Śledzić Możliwości Strategia Partnerstwa dla Kraju Strategia Wsparcia dla Sektora Miesięczne Podsumowanie Działalności Dokument Informacja o Projekcie Dokument Ocena Projektu Udzielenia Umów UN Development Business (UNDB) REOI dla konsultantów zatrudnianych przez Bank Światowy REOI Strategia Partnerstwa dla Kraju Strategia Wsparcia dla Sektora Miesięczne Podsumowanie Działalności Dokument Informacja o Projekcie Dokument Ocena Projektu Udzielenia Umów UN Development Business (UNDB) REOI dla konsultantów zatrudnianych przez Bank Światowy REOI Strona sieciowa Banku Światowego www.worldbank.org www.worldbank.org

47 Dowiedz się więcej Wytyczne odnośnie Zamówień i Konsultantów Standardowe Dokumenty Przetargowe i Propozycji Przewodnik dotyczący Możliwości Biznesowych Inne Wytyczne odnośnie Zamówień i Konsultantów Standardowe Dokumenty Przetargowe i Propozycji Przewodnik dotyczący Możliwości Biznesowych Inne Strona sieciowa dotycząca zamówień www.worldbank.org/procure www.worldbank.org/procure

48 Informacja antykorupcyjna Wytyczne Antykorupcyjne Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects [Wytyczne odnośnie Zapobiegania Oszukańczym Praktykom i Korupcji przy realizacji Projektów] Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects [Wytyczne odnośnie Zapobiegania Oszukańczym Praktykom i Korupcji przy realizacji Projektów] Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects [Wytyczne odnośnie Zapobiegania Oszukańczym Praktykom i Korupcji przy realizacji Projektów] Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects [Wytyczne odnośnie Zapobiegania Oszukańczym Praktykom i Korupcji przy realizacji Projektów] Lista Wykluczeń Lista Wykluczeń Strona sieciowa Zamówień> Lista Firm Wykluczonych (po lewej stronie strony)Lista Firm Wykluczonych Strona sieciowa Zamówień> Lista Firm Wykluczonych (po lewej stronie strony)Lista Firm Wykluczonych

49 Wskazówki dla Oferentów/Konsultantów ZAŁĄCZNIK 3 do Wytycznych Rola Oferentów/ Konsultantów Konsultantów Odpowiedź na wszelkie zapytania i skargi kierowane do klienta (Pożyczkobiorcy) Przesyłanie kopii komunikacji do Banku lub pisanie bezpośrednio do Banku w przypadku, gdy pożyczkobiorcy nie odpowiadają niezwłocznie lub jeżeli komunikacja dotyczy skargi przeciwko Pożyczkobiorcy Adresowanie do Lidera Zespołu Zadaniowego Banku Światowego z kopią do Dyrektora Krajowego lub Regionalnego Kierownika ds. Zamówień Oferenci mogą prosić o spotkanie podsumowujące

50 Reforma Zamówień w Banku Światowym Wizja Zamówienia w działaniach Banku wspierają klientów w celu uzyskania odpowiedniej wartości za zaangażowane środki podczas realizacji działań ukierunkowanych na zrównoważony wzrost

51 Reformowanie Polityki Zamówień Banku Światowego Zrewidować i Dostosować Politykę i Procedury Aby dostosować się do: Zmieniających się potrzeb pożyczkobiorcy, warunków ekonomicznych, najlepszych praktyk i technologii. Sektorów i instrumentów Banku oraz sposobów realizacji i promocji rozwoju W 2012 r Zainicjowano Przegląd Polityki Międzynarodowa Grupa Doradcza ds. Zamówień (IAGP) Niezależna Grupa Oceniająca (IEG) Jednostki realizujące zamówienia w krajach będących klientami Sektor prywatny Inni interesariusze, w tym partnerzy rozwojowi, personel Banku oraz niezależni konsultanci

52 Co się zmieni? Reorganizacja Wytycznych odnośnie Zamówień w nowoczesne ramy zamówień Zaktualizowane techniki i metody zamówień Centralnie monitorowane protestów i odwołań Zaktualizowane techniki i metody zamówień Centralnie monitorowane protestów i odwołań Mocniejsze skupienie się na zarządzaniu ryzykiem projektu, co pozwoli na lepsze ukierunkowanie zasobów Banku Bardziej ukierunkowane inicjatywy dla wspieraniu budowania potencjału krajowego

53 Co się NIE zmieni? Ramy Zamówień Banku pozostaną podstawowym mechanizmem zamówień w przypadku działań Banku Ramy te będą w pełni poświęcone zarządzaniu ryzykiem, budowaniu potencjału zamówień kraju oraz stosowaniu dobrych praktyk takich, jak standardowe dokumenty przetargowe (SBDs) Nadal obowiązywać będą wytyczne dotyczące oszukańczych praktyk i korupcji

54 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Barbara Ziołkowska Analityk ds. Zamówień Krajowe Biuro Banku Światowego Warszawa, POLSKA T +48-22-520-80-53 E bziolkowska@worldbank.orgbziolkowska@worldbank.org W www.worldbank.org.plwww.worldbank.org.pl


Pobierz ppt "SZANSE BIZNESOWE W PROJEKTACH FINANSOWANYCH PRZEZ BANK ŚWIATOWY Barbara Ziołkowska, Analityk ds. Zamówień Publicznych Warszawa, 12 października 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google