Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Banku Światowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Banku Światowego"— Zapis prezentacji:

0 SZANSE BIZNESOWE w projektach finansowanych przez bank światowy
Barbara Ziołkowska, Analityk ds. Zamówień Publicznych Warszawa, 12 października 2015 r.

1 Grupa Banku Światowego
• Utworzona w1944 r (wraz z MFW) w Bretton Woods, pierwsza pożyczka w1947 r • 5 jednostek organizacyjnych (IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID) [MBOiR, MSR, MKF, AWGI, MCRSI] • Siedziba w Washington DC, 200 biur na całym świecie • Zaangażowanie na kwotę 53 miliardów dolarów • pracowników ( osób personelu konsultantów) • Bank i Instytucja Rozwojowa o ratingu AAA • Działająca jedynie w gospodarkach wschodzących i rozwijających się

2 Grupa Banku Światowego: 3 Banki w 1 …
• Bank Transakcyjny zapewniający finansowanie eksporterom i inwestorom • Bank Wiedzy dzielący się 70 latami doświadczeń w gospodarkach wschodzących • Talenty dostarczający globalnej wiedzy eksperckiej poprzez 14 Praktyk Globalnych

3 … aby zrealizować nasze cele rozwojowe:
Wyeliminowanie Ekstremalnego Ubóstwa Promowanie Sprawiedliwego Podziału Dochodu

4 5 Obszarów Rozwiązań Przekrojowych
Obszary Globalnych Praktyk i Rozwiązań Przekrojowych: Nowy Model Funkcjonowania Od 1 lipca 2014 14 Praktyk Globalnych Rolnictwo Edukacja Energia i Przemysły Wydobywcze Środowisko i Zasoby Naturalne Finanse i Rynki Governance Zdrowie, Wyżywienie i Populacja Makroekonomia i Zarządzanie Fiskalne Ubóstwo, Zabezpieczenie Społeczne i Praca Handel i Konkurencja Transport i Teleinformatyka Rozwój Obszarów Miejskich, Wiejskich i Społeczny Woda 5 Obszarów Rozwiązań Przekrojowych Zmiana Klimatu Słabość, Konflikt i Przemoc Gender Miejsca Pracy Partnerstwo Publiczno Prywatne The new operating model is part of a broader internal reform aimed at delivering the best of World Bank Group to our clients. Global Practices and Cross Cutting Solution Areas (CCSAs) will reflect WBG comparative advantages, client demand, and evolving development challenges. They will complement existing WBG strengths with the ability to globally generate, share, and deploy knowledge and expertise that is presently fragmented across regions, sectors, and entities. The fourteen Global Practices and five CCSAs will strengthen accountability for the technical quality of WBG engagements. They will combine the established strengths of local delivery support with the ability to generate, share, and deploy knowledge and expertise globally—facilitating rapid response to client demands and focusing on cutting-edge development challenges.

5 Podstawowe Instrumenty Pożyczkowe
Na towary, roboty i usługi Zdefiniowany wcześniej konkretny projekt Długoterminowość (5 do 10 lat) Szeroka gama sektorów Zdefiniowany harmonogram zamówień i realizacji Pożyczki Inwestycyjne Pożyczki na Realizację Polityki Rozwojowej Wspierają politykę i reformy instytucjonalne kraju w danym sektorze lub gospodarce traktowanej jako całość Krótkoterminowość (1 do 3 lat) Zapewniają szybko wypłacane finansowanie Programy zorientowane na Wynik Ułatwiają lepsze wykorzystanie poprzez finansowanie niewielkiej części dużego programu rządowego Wypłaty powiązane z wynikami lub wskaźnikami osiągnięć Wykorzystanie instytucji danego kraju dla rozwoju partnerstwa Zatwierdzone 24 stycznia 2012 (FY11)

6 Działalność Pożyczkowa IBRD/IDA w roku finansowym 2014 wg Typu Pożyczki
Działalność Pożyczkowa Ogółem 39.5 miliardów USD Pożyczki na Realizację Polityki Rozwojowej 10.5 miliardów USD 27% całkowitej kwoty Pożyczki Inwestycyjne 27.2 miliardów USD 69% całkowitej kwoty Programy zorientowane na Wynik 1.7 miliardów USD 4% całkowitej kwoty

7 IBRD/IDA Rok Finansowy 2014 Rozkład Wolumenu Projektów wg Regionów
Liczba projektów Procent Kwota (mld USD) AFR 137 40% 9,756.8 25% EAP 56 17% 6,312.7 16% SAR 41 12% 10,058.8 ECA 43 13% 5,527.2 14% MNA 21 6% 2,787.6 7% LCR 5,068.4 Ogółem 339 39,511.4 STILL NEEDS TO BE UPDATED FOR FY11

8 Największe Kontrakty Finansowane przez Bank Światowy
Najważniejsze Główne Sektory w roku finansowym 2014 według Kwoty Kontraktu Transport 41% Woda/Kanalizacja/ Przeciwpowodziowe 19% Energetyka i Górnictwo 17% NEEDS TO BE UPDATED FOR FY11

9 Udział polskich firm w projektach Banku FY 08-15
2011: 11 small contracts (between $3,000 to $20,000) in the Transport sector (Goods – Direct contracting) for the Road Maintenance and Rehabilitation Project 2013: Energopol Szczecin won a $41M contract in Poland in the Water sector (Civil Works) 2014: only two very small consultant contracts 2015: Skanska won a $71M contract in Poland in the Water Sector (Civil Works) Mota Engil Central Europe won a $50M contract in Poland in the Water sector (Civil Works)

10 Dystrybucja kontraktów polskich firm według rodzaju zamówienia FY 08-15

11 Podział na sektory według kontraktów przyznanych polskim firmom w projektach Banku

12 Geograficzny podział kontraktów przyznanych polskim firmom

13 Cykl Projektu Inwestycyjnego
Strategia Pomocy dla Kraju Identyfikacja Projektu Przygotowanie Projektu Ocena Projektu Negocjacje Pożyczki Zatwierdzenie i Podpisanie Pożyczki Nadzór nad Projektem Realizacja Ocena Działanie wspólne Działanie Banku Światowego Działanie pożyczkobiorcy

14 Przykład: projekty w fazie przygotowania
Białoruś: Projekt Rozwoju Leśnictwa (Forestry Development Project), USD mln (Ministerstwo Leśnictwa, PIU: „Bellesexport”) Białoruś: Projekt Poprawy Edukacji (Education Modernization Project) USD 50 mln (Ministerstwo Edukacji, PIU: Narodowy Instytut Edukacji (NIE)

15 Ważne Dokumenty Strategia Partnerstwa dla Kraju
Umowy Pożyczki/Kredytu/Grantu i Dokument Oceny Projektu (PAD) Guidelines, Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011, revised July 2014 [Wytyczne, Zamówienia na Dostawy Towarów, Roboty i Usług innych niż Doradcze w ramach Pożyczek MBOiR oraz Kredytów i Grantów MSR przez Pożyczkobiorców Banku Światowego, styczeń 2011, zmienione w lipcu 2014] Guidelines, Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011, revised July 2014 [Wytyczne, Wybór i Zatrudnienie Konsultantów w ramach Pożyczek MBOiR oraz Kredytów i Grantów MSR przez Pożyczkobiorców Banku Światowego, styczeń 2011, zmienione w lipcu 2014] Ogólne Powiadomienie o Zamówieniu (GPN) Plan Zamówień Dokumenty Przetargowe / Zapytanie Ofertowe

16 Od Strategii Partnerstwa dla Kraju…
2 krytyczne kroki i zestawy dokumentów, które należy śledzić: Miesięczne Podsumowanie Działalności (Monthly Operational Summary) Project Information Document/ Project Appraisal Document: Dokument Informacji o Projekcie i Dokument Oceny Projektu … do złożenia twoich dokumentów przetargowych

17 Zagadnienia ogólne Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektu, a w związku z tym za wybór konsultanta, oraz za udzielenie kontraktu a następnie realizację kontraktu. Bank, ze swej strony, jest zobowiązany, zgodnie ze swoją Umową Założycielską (Umowa Założycielska Banku, Artykuł III, Ustęp 5(b); i Umowa Założycielska IDA, Artykuł V, Ustęp 1(g)) do “zapewnienia, że środki jakiejkolwiek pożyczki są wykorzystywane tylko do celów, na które pożyczka została udzielona, zwracając należną uwagę na względy ekonomii i sprawności oraz bez uwzględniania jakichkolwiek wpływów lub względów o charakterze politycznym lub nie ekonomicznym,” i w tym celu stworzył szczegółowe procedury.

18 Role w Projektach Finansowanych przez Bank
BANK ŚWIATOWY DOSTAWCA/ WYKONAWCA/ KONSULTANT SKARGI DOTYCZĄCE ZARZUTÓW OSZUKAŃCZYCH PRAKTYK I KORUPCJI DOCHODZENIA, AUDYTY, SANKCJE JEDNOSTKA REALIZUJĄCA (Rząd Kraju Pożyczkobiorcy) UMOWA POŻYCZKI/ KREDYTU/GRANTU DOKUMENTY PRZETARGOWE / OFERTOWE, KONTRAKTY, REKLAMACJE

19 Wytyczne odnośnie Zamówień (styczeń 2011, zaktualizowane w lipcu 2014)
Wstęp Międzynarodowy Przetarg Nieograniczony Inne Tryby Zamówień Załączniki Załącznik 1: Przegląd Decyzji Banku dotyczących Zamówień i Publikacja Przyznania Kontraktów Załącznik 2: Preferencje Krajowe Załącznik 3: Wskazówki dla Oferentów

20 Wytyczne odnośnie Konsultantów (styczeń 2011, zaktualizowane w lipcu 2014)
Wstęp Wybór na podstawie Jakości i Ceny Inne Tryby Wyboru Rodzaje Kontraktów i Ważne Postanowienia Wybór Indywidualnych Konsultantów Załączniki Załącznik 1: Przegląd przez Bank Wyboru Konsultantów i Publikacja Przyznania Kontraktów Załącznik 2: Instrukcje dla Konsultantów Arkusz Danych Zapytania Ofertowego (RFP) Załącznik 3: Wytyczne dla Konsultantów

21 Kto może uczestniczyć w przetargach finansowanych przez Bank Światowy
Kto może uczestniczyć w przetargach finansowanych przez Bank Światowy? Kwalifikowalność Kwalifikują się firmy i osoby fizyczne ze wszystkich krajów posiadające zdolność i zasoby konieczne dla pomyślnej realizacji kontraktu. Wyjątki: Jeżeli prawo lub regulacje prawne zawierają zakaz stosunków handlowych między krajem będącym pożyczkobiorcą a krajem firmy, jeżeli kluczenie takie nie uniemożliwia efektywnej konkurencji. Przestrzeganie decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ zgodnie z Rozdziałem VII Karty Narodów Zjednoczonych odnośnie zakazu importu z lub dokonywania płatności na rzecz określonego kraju, osoby fizycznej lub prawnej. Konflikt interesów. Przedsiębiorstwa państwowe kraju Pożyczkobiorcy, chyba, że są one: (i) niezależne prawnie i finansowo; (ii) funkcjonują na podstawie prawa handlowego; i (iii) nie podlegają nadzorowi organu udzielającego zamówienia. Firmy i osoby fizyczne objęte sankcją Banku lub Pożyczkobiorcy (na wniosek Pożyczkobiorcy) z powodu zaangażowania w praktyki korupcyjne, oszukańcze, polegające na zmowie, stosowaniu przymusu lub utrudnianiu.

22 Standardowe Dokumenty Przetargowe i Wzory Umów
Standardowe ogłoszenia o zamówieniach Standardowe dokumenty przetargowe Standardowe zapytanie ofertowe Standardowe wzory kontraktów *Informacja odnośnie zasad i procedur, wytycznych, standardowych dokumentów i druków gePK:84271~theSitePK:84266,00.html

23 Strona Zamówień Banku Światowego (http://web. worldbank

24 Zakup Towarów i Robót Postępuj zgodnie z procedurami zawartymi w Wytycznych odnośnie Zamówień Standardowy Dokument Przetargowy (SBD) Różne metody zamawiania oparte na szacunkowej wartości, rodzaju i poziomie skomplikowania kontraktu

25 Międzynarodowy Przetarg Nieograniczony (ICB)
Ogłoszenie międzynarodowe i Standardowe Dokumenty Przetargowe Publiczne otwarcie ofert Ocena i porównanie ofert

26 Międzynarodowy Przetarg Nieograniczony (ICB)
Kontrakt zostaje przyznany dla najniższej ocenionej “oferty spełniającej wymogi” Publikacja przyznania kontraktu Preferencje Krajowe na podstawie ICB Załącznik 2

27 ICB – Warunki Płatności
Stały kurs wymiany Akredytywy Korekta ceny Płatność bezpośrednia Same exchange rate for duration of contract Price adjustment for contracts longer than 18 months No external financing or counter trade required Advance payments possible Letters of credits for imports recommended Direct payments by bank possible Brak wymogu finansowania Płatności zaliczkowe

28 Inne Metody Międzynarodowy Przetarg Ograniczony (LIB)
Bezpośrednie zaproszenie dostawców Krajowy Przetarg Nieograniczony (NCB) Zasady krajowe z pewnymi modyfikacjami, jeżeli konieczne Zapytanie Ofertowe Oferty cenowe od co najmniej trzech dostawców Zamówienie z Wolnej Ręki W wyjątkowych przypadkach, przebudowa, części zamienne, itd.

29 Przykład – Zaproszenie do Składania Ofert
 REPUBLIKA BIAŁORUSI PROJEKT ZAOPATRZENIA W WODĘ I KANALIZACJI FINANSOWANIE DODATKOWE Pożyczka Nr 8352-BY Tytuł Kontraktu: Kanalizacja w miejscowości Verkhnedvinsk. Faza 1 Budowy. Nr Referencyjny AF/WSSP/ICB/2015-3

30 Podstawowe Działania dla Zapewnienia Konkurencyjności
Posiadaj informacje na temat kraju, projektu, procesów i konkurencji Zidentyfikuj lokalnych partnerów i możliwych współpracowników Zrozum lokalne zwyczaje, prawa, rynki Odpowiedz odpowiednio do specyfikacji technicznych Przedkładaj terminowo wysokiej jakości oferty/propozycje Skontaktuj się z Instytucją Realizującą i załatw wszelkie potrzeby dotyczące wyjaśnień czy innych wątpliwości (w formie pisemnej)

31 Najczęściej Spotykane Problemy przy Przetargach
Niewłaściwe zabezpieczenia oferty, brak Deklaracji Zabezpieczających Ofertę Oferenci próbujący stosować Prawo Zamówień Publicznych w przetargach finansowanych przez Bank Światowy Wymagania są błędnie rozumiane Niekompletne oferty, Oferty warunkowe lub warunkowe rabaty Spóźnione złożenie oferty Oferty niepodpisane, nie załączono Druku Oferty

32 Sprawy do uwzględnienia podczas przygotowywania oferty
Wszelkie zabezpieczenia i gwarancje muszą mieć charakter bezwarunkowy i powinny posiadać prawidłowy termin ważności; i muszą mieć formę, kwotę i termin ważności zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej. Koszty dokumentów ofertowych będą pokrywać jedynie druk i koszty wysyłki. Czas na przygotowanie ofert: zazwyczaj 6-8 tygodni Płatność zaliczki dokonywana jest na podstawie gwarancji dla wypłaty zaliczki. W przypadku przedsięwzięcia wspólnego (Joint Venture), gwarancja ofertowa – wadium (lub deklaracja zabezpieczająca ofertę) musi być wystawiona w imieniu Joint Venture, a nie w imieniu wiodącego partnera Joint Venture.

33 Sprawy do uwzględnienia podczas przygotowywania oferty
Odrębne zabezpieczenia w imieniu każdego z partnerów nie są akceptowane. Gwarancje: kontraktowa, zaliczki i realizacji muszą być wystawione w imieniu Joint Venture. Zapewnij, że nie występuje konflikt interesów. Uważnie przeczytaj dokumenty przetargowe i stosuj kryteria i zasady określone w tych dokumentach. Sprawdź wymagane specyfikacje techniczne i wystąp o wyjaśnienia na piśmie, aby wprowadzić poprawki do dokumentów przetargowych w przypadku, gdy zidentyfikowane zostały w nich pomyłki lub braki.

34 Sprawy do uwzględnienia podczas przygotowywania oferty
Przed złożeniem oferty upewnij się, że jest ona kompletna. Unikaj wykorzystywania dwuznacznych tekstów, które mogą być interpretowane na różne sposoby, co może spowodować, że oferta nie będzie spełniać wymogów. To oferent jest odpowiedzialny za przedstawienie adekwatnych informacji i dokumentacji dla uzasadnienia ekwiwalencji standardów i kodeksów czy też równorzędnych lub lepszych specyfikacji, i w przypadku niedopełnienia tego obowiązku oferta może zostać odrzucona. Przy składaniu katalogów na poparcie oferty należy zapewnić, że szczegółowe informacje zawarte w tekście oferty wskazujące zgodność ze specyfikacjami są spójne z informacjami w katalogu, jeżeli nie, rozbieżności powinny zostać wyjaśnione.

35 Sprawy do uwzględnienia podczas przygotowywania oferty
W przypadku Pre- lub Post- kwalifikacji, złóż wszystkie dokumenty dla wykazania kwalifikacji i doświadczenia w wymaganej formie. Nie zapomnij podpisać oferty oraz wszystkich stron oferty czy też wszystkich stron oferty, których podpisania wymaga dokumentacja przetargowa oraz parafuj wszystkie miejsca, w których wprowadzanie były poprawki. Upewnij się, że oferty są prawidłowo zapieczętowane i oznaczone oraz, że są składane pod właściwym adresem. Nie załączaj faksowych kopii zabezpieczenie oferty ani oferty. Dokumenty takie muszą być składane w oryginałach i być odpowiednio podpisane nieusuwalnym atramentem/tuszem.

36 Wybór Konsultantów Postępuj zgodnie z procedurami zawartymi w Wytycznych odnośnie Wyboru Konsultantów Standardowe Zapytanie Ofertowe (Request for Proposals) Różne metody wyboru oparte na szacunkowej wartości, rodzaju i poziomie skomplikowania kontraktu

37 Krótka Lista Krótka Lista
Sześć firm reprezentujących szeroki rozrzut geograficzny. Nie więcej niż dwie firmy z jednego kraju. Co najmniej jedna firma z kraju rozwijającego się, chyba że nie zostanie zidentyfikowana żadna kwalifikująca się firma. Krótka lista może zawierać same firmy krajowe w przypadku mniejszych kontraktów poniżej wartości progowej określonej przez Bank. Wszystkie firmy z krótkiej listy muszą być kwalifikowane. Krótka lista powinna składać się z konsultantów tej samej kategorii – jeżeli jest to lista mieszana, wybór powinien odbywać się zgodnie z procedurą QBS (Wybór Oparty na Jakości) lub CQS (Wybór Oparty na Koszcie i Jakości). Compulsory joint ventures not allowed. Non-profits, NGOs, etc are eligible and considered “firms” – cost cannot be considered if not-for profit and for-profit firms are on the same list At least one firm of a Borrowing country(ies). Dollar ceilings for shortlists comprising all national firms are on the procurement website: (click on policies and procedures).

38 Przykład – Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania
Republika Białorusi Projekt Poprawy Korytarza Tranzytowego Pożyczka Nr 8459-BY Zaproszenie do Wyrażenia Zainteresowania Tytuł Zlecenia: Usługi doradcze przy opracowaniu koncepcji działalności dla Centrum Koordynacji Ruchu i Bezpieczeństwa Drogowego (TRSCC)

39 Strategia Konsultanta aby znaleźć się na Krótkiej Liście
Zidentyfikuj krajową firmę partnerską, doradców – podwykonawców (opcjonalnie). Systematycznie monitoruj ogłoszenia. Niezwłocznie, selektywnie wyrażaj zainteresowanie. Wyrażenie Zainteresowania (EOI): Krótka informacja o kwalifikacjach firmy Odpowiednie doświadczenie techniczne i regionalne Odwołanie do wcześniejszych podobnych zleceń.

40 Przygotowanie Propozycji
Przeprowadź wizytę poprzedzającą złożenie propozycji (jeżeli jest wskazana w Zaproszeniu do Składania Propozycji [RFP]). W pełni odnieś się do wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Podkreśl innowacyjną metodologię. Zaoferuj wykwalifikowanych konsultantów lub obsadę stanowisk kluczowego eksperta. Wskaż mocnego kierownika projektu. Zaangażuj krajową partnerską firmę konsultingową lub indywidualnych konsultantów. Zacytuj bezpośrednio istotne doświadczenie techniczne i regionalne oraz wcześniejsze doświadczenie w zakresie podobnych zleceń.

41 Przygotowanie Propozycji
Unikaj odstępstw od standardowych druków Zapytania Ofertowego (RFP). Zwracaj uwagę na sposób prezentacji wykorzystując, tam gdzie jest to możliwe, wykresy, diagramy, kolory, itd. Skontaktuj się z Instytucją Realizującą na piśmie w celu załatwienia wszelkich potrzeb odnośnie wyjaśnień i wątpliwości. Przy składaniu propozycji upewnij się, że uzyskano pisemną zgodę całego wskazanego w propozycji z nazwiska personelu na uczestnictwo w realizacji zadania.

42 Przygotowanie Propozycji
Życiorysy muszą być odpowiednio podpisane przez każdą osobę oraz przez właściwego funkcjonariusza firmy składającej propozycję. Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia, powiadom klienta o tym czy będziesz składać propozycję, czy też nie. Upewnij się, że ujawniasz wszelkie możliwe sytuacje konfliktu interesów wynikające z prac realizowanych wcześniej przez konsultanta lub jego personel lub osoby powiązane lub z jakichkolwiek innych powodów, które dawałyby przewagę konkurencyjną.

43 Przygotowanie Propozycji
Nie wskazuj więcej niż jedną osobę do objęcia każdego kluczowego stanowiska. Upewnij się, że propozycja finansowa jest oddzielona od propozycji technicznej i że pismo to nie zawiera żadnych informacji finansowych. Propozycja finansowa musi być odpowiednio zapieczętowana tak, aby oceniający nie mieli dostępu do informacji cenowej do czasu zakończenia oceny technicznej. Śledź doręczenie dokumentów przez wyznaczonego przewoźnika do momentu otrzymania przesyłki przez jednostkę zapraszającą do składania propozycji.

44 Opcja 1, 10 razy więcej możliwości niż w Opcji 2 !!!
Konsultanci mają 3 Opcje Pracować nad projektami finansowanymi przez Bank Światowy Pracować dla Banku Światowego jako konsultanci https://wbgeconsult2.worldbank.org/ Pracować dla Jednostki Zarządzającej Projektem (PMU) dla przygotowania projektów Opcja 1, 10 razy więcej możliwości niż w Opcji 2 !!!

45 Jak Śledzić Możliwości
Strona sieciowa Banku Światowego Strategia Partnerstwa dla Kraju Strategia Wsparcia dla Sektora Miesięczne Podsumowanie Działalności Dokument Informacja o Projekcie Dokument Ocena Projektu Udzielenia Umów UN Development Business (UNDB) REOI dla konsultantów zatrudnianych przez Bank Światowy

46 Strona sieciowa dotycząca zamówień
Dowiedz się więcej Strona sieciowa dotycząca zamówień Wytyczne odnośnie Zamówień i Konsultantów Standardowe Dokumenty Przetargowe i Propozycji Przewodnik dotyczący Możliwości Biznesowych Inne

47 Informacja antykorupcyjna
Wytyczne Antykorupcyjne Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects [Wytyczne odnośnie Zapobiegania Oszukańczym Praktykom i Korupcji przy realizacji Projektów] Lista Wykluczeń Strona sieciowa Zamówień> Lista Firm Wykluczonych (po lewej stronie strony)

48 Wskazówki dla Oferentów/Konsultantów ZAŁĄCZNIK 3 do Wytycznych
Rola Oferentów/ Konsultantów Odpowiedź na wszelkie zapytania i skargi kierowane do klienta (Pożyczkobiorcy) Przesyłanie kopii komunikacji do Banku lub pisanie bezpośrednio do Banku w przypadku, gdy pożyczkobiorcy nie odpowiadają niezwłocznie lub jeżeli komunikacja dotyczy skargi przeciwko Pożyczkobiorcy Adresowanie do Lidera Zespołu Zadaniowego Banku Światowego z kopią do Dyrektora Krajowego lub Regionalnego Kierownika ds. Zamówień Oferenci mogą prosić o spotkanie podsumowujące

49 Reforma Zamówień w Banku Światowym
Wizja Zamówienia w działaniach Banku wspierają klientów w celu uzyskania odpowiedniej wartości za zaangażowane środki podczas realizacji działań ukierunkowanych na zrównoważony wzrost

50 Reformowanie Polityki Zamówień Banku Światowego
Zrewidować i Dostosować Politykę i Procedury Aby dostosować się do: Zmieniających się potrzeb pożyczkobiorcy, warunków ekonomicznych, najlepszych praktyk i technologii. Sektorów i instrumentów Banku oraz sposobów realizacji i promocji rozwoju W 2012 r Zainicjowano Przegląd Polityki Międzynarodowa Grupa Doradcza ds. Zamówień (IAGP) Niezależna Grupa Oceniająca (IEG) Jednostki realizujące zamówienia w krajach będących klientami Sektor prywatny Inni interesariusze, w tym partnerzy rozwojowi, personel Banku oraz niezależni konsultanci

51 Co się zmieni? Reorganizacja Wytycznych odnośnie Zamówień w nowoczesne ramy zamówień Zaktualizowane techniki i metody zamówień Centralnie monitorowane protestów i odwołań Mocniejsze skupienie się na zarządzaniu ryzykiem projektu, co pozwoli na lepsze ukierunkowanie zasobów Banku Bardziej ukierunkowane inicjatywy dla wspieraniu budowania potencjału krajowego

52 Co się NIE zmieni? Ramy Zamówień Banku pozostaną podstawowym mechanizmem zamówień w przypadku działań Banku Ramy te będą w pełni poświęcone zarządzaniu ryzykiem, budowaniu potencjału zamówień kraju oraz stosowaniu dobrych praktyk takich, jak standardowe dokumenty przetargowe (SBDs) Nadal obowiązywać będą wytyczne dotyczące oszukańczych praktyk i korupcji

53 Krajowe Biuro Banku Światowego E bziolkowska@worldbank.org
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Barbara Ziołkowska Analityk ds. Zamówień Krajowe Biuro Banku Światowego Warszawa, POLSKA T   E W


Pobierz ppt "Grupa Banku Światowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google