Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klasyfikacja ruchu turystycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klasyfikacja ruchu turystycznego"— Zapis prezentacji:

1 Klasyfikacja ruchu turystycznego
Kateryna Ruda 48348 Tetiana Iaremenko 48349

2 RUCH TURYSTYCZNY – zjawisko społeczne i ekonomiczne polegające na fizycznym i czasowym przemieszczaniu się ludzi z miejsca stałego pobytu do innego miejsca i tworzeniu przez nich popytu na usługi i towary zarówno w czasie podróży, jak i pobytu poza miejscem stałego zamieszkania. Według WTO ruch turystyczny jest równoznaczny z popytem turystycznym RT dzieli się na: -wycieczkowo wędrówkowy (wycieczki tur. przygodowej i kwalifikowanej, rajdy, obozy) -weekendowo świąteczny ( wyjazdy rodzinne, grzyby) -pobytowo okresowe ( zimowiska, kolonie, wczasy)

3 Węższym pojęciem od ruchu turystycznego jest międzynarodowy ruch turystyczny (cechą charakterystyczną, odróżniającą podróże turystyczne od tych o charakterze zarobkowym wydawanie pieniędzy przywiezionych do kraju świadczącego usługi turystyczne). Międzynarodowy ruch turystyczny – uregulowania prawne Związane są one głównie z przekraczaniem granicy – warunki, zasady, wyjazdy/przyjazdy – zasady celne, wizowe itp. Wynikają one z prawa międzynarodowego i są atrybutem związanym z suwerennością i zwierzchnictwem terytorialnym danego państwa.

4 Podstawowe rodzaje turystyki to:
Turystyka krajoznawcza (motyw poznawczy, dla rozszerzenia i pogłębienia znajomości świata). Turystyka kwalifikowana (motyw nabycia specjalnych uprawnień formalnych), inaczej mówiąc - specjalistyczna. Turystyka wypoczynkowa (motyw wypoczynkowy, dla regeneracji sił fizycznych i psychicznych). Turystyka techniczna-instrumentalna

5 Turystyka wypoczynkowa obejmuje podróże w różnych celach
Turystyka wypoczynkowa obejmuje podróże w różnych celach. Najważniejsze z nich to: wakacje, sport i rekreacja, imprezy kulturalne, odwiedziny u krewnych i znajomych. Do najczęściej spotykanych form działalności rekreacyjnej podczas uprawiania turystyki wypoczynkowej należą: bierny wypoczynek, plażowanie, zażywanie kąpieli, uprawianie sportów wodnych, spacerowanie, zajęcia ruchowe, np. tenis, jazda na rowerze, siatkówka plażowa itp.

6 Turystyka krajoznawcza jest jedną z trzech głównych form turystyki
Turystyka krajoznawcza jest jedną z trzech głównych form turystyki. Zaspokaja ona potrzeby poznawcze turysty. Wypełnia treścią cały ruch turystyczny. Krajoznawstwo pełni wiele funkcji społecznych, spośród których najważniejsze to: funkcja wychowawcza, funkcja kształceniowa, funkcja kulturowa, funkcja instrumentalna.

7 Głównymi celami wyjazdów turystycznych w celach poznawczych (krajoznawczych) są:
walory przyrodnicze - parki narodowe, pomniki przyrody nieożywionej i ożywionej, miejsca o malowniczych krajobrazach, walory antropogeniczne -zabytki architektury, wykopaliska archeologiczne, skanseny, muzea, miejsca z dobrze zachowanym folklorem itp. Z turystyką krajoznawczą (poznawczą) związane są inne rodzaje turystyki, np.: turystyka kulturalna, ekoturystyka, turystyka związana z odwiedzaniem obiektów przemysłowych, turystyka związana ze zwiedzaniem targów przemysłowo-handlowych.

8 Turystyka kwalifikowana jest uznawana za matkę turystyki w ogóle, za jej część najistotniejszą, za turystykę sensu stricte, czyli turystykę właściwą. W turystyce kwalifikowanej może występować element współzawodnictwa indywidualnego lub częściej zespołowego, jednak w celach widowiskowych organizowane jest ono tylko sporadycznie. Elementami turystyki kwalifikowanej są imprezy turystyczne, w których czynnie uczestniczy młodzież szkolna. W działalności turystycznej imprezami nazywamy: rajdy, złazy, zloty, rejsy, biwaki, obozy wędrowne, obozy stałe.

9 Specyficzne formy turystyki – wynikające z podstawowych rodzajów turystyki np.: turystyka alternatywna, turystyka kulturalna, turystyka przemysłowa, turystyka religijno-pielgrzymkowa, turystyka socjalna, turystyka weekendowa, turystyka wiejska wraz z agroturystyką, turystyka zdrowotna.

10 PODZIAŁ TURYSTYKI ZE WZGLĘDU NA:
- motywację: motyw: * wypoczynkowy i zdrowotny – to oddziaływanie sił, regeneracja i leczenie. Jest sposobem leczenia i rehabilitacji, zwłaszcza w sprzyjających warunkach klimatycznych; * poznawczy – poszerza horyzont, podnosi poziom wiedzy, przyczynia się do poznania świata (innych społeczeństw, dóbr kultury sztuki, przyrody, wyrobienia postaw i osobowości) * zmiany – to ucieczka od codzienności, poszukiwanie inności, nowości, urozmaicenia, powrotu do natury, poszukiwania piękna, ciszy, spokoju * religijny – daje możliwość wypełnienia obowiązków religijnych, odbycia podróży do miejsc kultu religijnego * służbowy – wyjazdy służbowe zajmują dużą część podróży krajowych i zagranicznych. To kongresy, konferencje, seminaria, szkolenia, targi, wystawy. Organizacja takich imprez często zlecana jest biurom turystycznym * towarzyski i etniczny – odwiedzenie przyjaciół, krewnych; imprezy związane z obowiązkami towarzyskimi, rodzinnymi, zawodowymi; * kulturalne, psychologiczne i edukacyjne – realizacja zainteresowań, udział w miejscach kulturalnych * motywy rozrywkowe, zabawowe, przyjemnościowe – zawody sportowe, imprezy masowe, zakupy, odwiedzanie np. wesołych miasteczek * pragnienia zwiedzenia kraju * chęci zmiany otoczenia PODZIAŁ TURYSTYKI ZE WZGLĘDU NA:

11 PODZIAŁ TURYSTYKI ZE WZGLĘDU NA:
- czas trwania: - środek transportu; * krótkopobytowe * samochodowa * średniopobytowe * samolotowap * długopobytowe * kolejowa - okres wyjazdu: * autokarowe, itp. * letnia - stopień trudności: * zimowa * łatwa (bierna -> autokarowe) * sobotnio – niedzielna, itp. * kwalifikowana (kwalifikacje osobiste, kwalifikowany sprzęt) - stopień organizacji: * indywidualna * specjalistyczna (wędkarstwo, myślistwo, nauka języka) * zorganizowana

12 Podział ruchu turystycznego ze względu na kryteria opisujące uczestników podróży
Kryteria opisujące podróż turystyczną Przykładowe rodzaje ruchu turystycznego Struktura demograficzna turystyka dzieci turystyka młodzieży turystyka emerytów Struktura społeczno – zawodowa turystyka mieszkańców miast turystyka mieszkańców wsi turystyka nauczycieli turystyka kadry zarządzającej Struktura dochodowa turystyka ludzi zamożnych turystyka ludzi średniozamożnych turystyka socjalna

13 RUCH TURYSTYCZNY W POLSCE
W 2011 roku granice Polski przekroczyło prawie 43,3 mln polskich obywateli udających się do innych krajów. Było to o 500 tysięcy więcej niż w poprzednim roku. Wśród przekraczających granicę 6,3 mln stanowili turyści, czyli osoby, które spędziły poza granicami kraju co najmniej jedną noc (mniej niż 2010 r.). 5,5 mln podróży było udziałem osób w wieku 15 i więcej lat, 0,8 mln – w wieku do 14 lat. Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy (1,1 mln), Wielką Brytanię (0,7 mln), Włochy (0,4 mln), Czechy (0,45 mln), Chorwację, Hiszpanię i Turcję (po 0,35 mln). Celem 49% zagranicznych wyjazdów Polaków była typowa turystyka (mniej niż poprzednich w latach); wyjazdów w odwiedziny było 29% (więcej), wyjazdów służbowych – 17%. RUCH TURYSTYCZNY W POLSCE

14 Ruch przyjazdowy do Polski – analiza SWOT:
Mocne strony Słabe strony • korzystne położenie w środku Europy • zróżnicowanie geograficzne Polski – duże możliwości uprawiania różnych form turystyki • duży potencjał turystyczny regionów • zmiany polityczne i gospodarcze, których wynikiem jest włączenie kraju do demokracji europejskich • ożywione kontakty gospodarcze i międzyludzkie w ramach współpracy transgranicznej • bogaty program wydarzeń kulturalnych • poprawa standardu bazy i poziomu usług turystycznych • profesjonalne kadry turystyki • słaba dostępność komunikacyjna regionu • niedostatek regionalnych i lokalnych produktów turystycznych • niedorozwój infrastruktury technicznej i niski standard wewnętrznego transportu pasażerskiego • niskie poczucie bezpieczeństwa • niedostosowanie pracy placówek kultury do potrzeb turystów • niskie nakłady na promocję kraju i regionu Szanse Zadrożenia • członkostwo w UE • wsparcie dla programów regionalnych • potencjał rozwojowy rynku zagranicznego • poprawa dostępności komunikacyjnej (+ ekspansja TLL) • obiekty funkcjonujące w ramach m.s.h. • niewykorzystane możliwości turystyki wiejskiej • silna konkurencja na europejskim rynku i w subregionie (Czechy, Węgry) • brak polityki przestrzennej (brak gminnych planów zagospodarowania przestrzennego) • niewykorzystanie środków unijnych na programy turystyczne • odpływ profesjonalnej kadry za granicę Ruch przyjazdowy do Polski – analiza SWOT:

15 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Klasyfikacja ruchu turystycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google