Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona przyrody w powiecie włoszczowskim Jan Kusa kl. II B Publiczne Gimnazjum nr2 we Włoszczowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona przyrody w powiecie włoszczowskim Jan Kusa kl. II B Publiczne Gimnazjum nr2 we Włoszczowie."— Zapis prezentacji:

1

2 Ochrona przyrody w powiecie włoszczowskim Jan Kusa kl. II B Publiczne Gimnazjum nr2 we Włoszczowie

3 Ochrona środowiska jest jednym z obowiązkowych działań każdego mieszkańca. Państwo określa zasady i sposoby ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz racjonalne użytkowanie zasobów przyrody. Wskazuje na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez: -znaczny wzrost lesistości, -utrzymanie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, -ochronę terenów wodno-błotnych, -ochronę bioróżnorodności, -renaturalizację i udrażnianie rzek, -poprawę stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, -poprawę klimatu akustycznego, -ochronę przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i poważnymi awariami przemysłowymi, -przeciwdziałanie zmianom klimatu, -uporządkowanie gospodarowania odpadami.

4 Powiat włoszczowski położony jest w zachodniej, silnie zalesionej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 908 km2. Ze względu na duże walory przyrodniczo-krajobrazowe większa część powiatu włoszczowskiego została objęta prawną ochroną przyrody.

5 część Przedborskiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych wraz z otuliną Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu, utworzony w 2002 r. na obszarze części otuliny Przedborskiego Parku Krajobrazowego obejmuje fragmenty trzech mezoregionów: -Niecki Włoszczowskiej, -Pasma Przedborsko-Małogoskiego -Wzgórz Łopuszniańskich. fragment Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (część gminy Krasocin) rezerwaty przyrody (Ługi, Bukowa Góra, Murawy Dobromierskie i Oleszno) część Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (część gminy Włoszczowa i Krasocin);

6 Teren powiatu stanowi obszar obfitujący w wiele gatunków fauny i flory. Wiele cennych gatunków znalazło ostoję w lasach i rezerwatach, tworzonych z myślą o zachowaniu dóbr przyrodniczych w swojej jak najmniej zmienionej postaci.

7 W powiecie włoszczowskim stwierdzono występowanie 743 gatunków roślin naczyniowych, z czego 64 taksony zostały objęte ochroną gatunkową. Na szczególną uwagę zasługują występujące w dolinach rzecznych zbiorowiska wodne, łąkowe i bagienne. stwierdzono tutaj występowanie 136 gatunków ptaków. Szczególnie godne uwagi jest występowanie na tych terenach: cietrzewia (jedna z nielicznych w skali kraju stref jego regularnego przebywania i rozrodu), bociana czarnego, żurawia, orła bielika.

8 Cietrzew Cietrzew Obecnie mimo prób prawnej ochrony jego populacja stale maleje.

9 Bocian czarny

10 Żuraw

11 Orzeł bielik

12 Niecka Włoszczowska -jej środkową część przecina rozległa dolina rzeki Pilicy. Większą część tego obszaru zajmują duże kompleksy leśne. Północno-wschodnie obrzeżenie Niecki Włoszczowskiej stanowi Pasmo Przedborsko-Małogoskie, ciągnie się na przestrzeni ok. 60 km od doliny Pilicy w okolicach Przedborza, przez Małogoszcz, aż do doliny Białej Nidy.

13 Najcenniejsze przyrodniczo na tym obszarze są doliny Pilicy, Białej Nidy i Czarnej Włoszczowskiej Wzdłuż koryt ciągną się gęste zarośla wierzbowe, które przechodzą w podmokłe łąki o dużych walorach florystycznych. Bagna i torfowiska są najbardziej zagrożonym ekosystemem na tym obszarze. Ich powierzchnia systematycznie się kurczy w wyniku nieprzemyślanych, osuszających zabiegów melioracyjnych.

14 W Dolinie Pilicy licznie reprezentowane są przyrodniczo cenne gatunki ptaków, dla których powinna zostać powołana dodatkowo ostoja ptasia. Szczególne znaczenie mają populacje:

15 Bąk - bardzo nielicznie lęgowy i nielicznie zimujący nad wodami śródlądowymi.

16 Błotniak stawowy - objęty ochroną gatunkową ścisłą

17 Błotnik łąkowy bardzo nieliczny ptak lęgowy

18 Orlik krzykliwy- gatunek chroniony w Polsce w czerwonej księdze zwierząt

19 Jarzębatka

20 Koniec Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ochrona przyrody w powiecie włoszczowskim Jan Kusa kl. II B Publiczne Gimnazjum nr2 we Włoszczowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google