Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Ochrona przyrody w powiecie włoszczowskim”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Ochrona przyrody w powiecie włoszczowskim”"— Zapis prezentacji:

1 „Ochrona przyrody w powiecie włoszczowskim”
Jan Kusa kl. II B Publiczne Gimnazjum nr2 we Włoszczowie

2 Ochrona środowiska jest jednym z obowiązkowych działań każdego mieszkańca.
Państwo określa zasady i sposoby ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz racjonalne użytkowanie zasobów przyrody. Wskazuje na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego poprzez: znaczny wzrost lesistości, utrzymanie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, ochronę terenów wodno-błotnych, ochronę bioróżnorodności, renaturalizację i udrażnianie rzek, poprawę stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, poprawę klimatu akustycznego , ochronę przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i poważnymi awariami przemysłowymi, przeciwdziałanie zmianom klimatu, uporządkowanie gospodarowania odpadami.

3 Powiat włoszczowski położony jest w zachodniej, silnie zalesionej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 908 km2. Ze względu na duże walory przyrodniczo-krajobrazowe większa część powiatu włoszczowskiego została objęta prawną ochroną przyrody.

4 część Przedborskiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład
Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych wraz z otuliną Przedborski Obszar Chronionego Krajobrazu, utworzony w 2002 r. na obszarze części otuliny Przedborskiego Parku Krajobrazowego obejmuje fragmenty trzech mezoregionów: Niecki Włoszczowskiej, Pasma Przedborsko-Małogoskiego Wzgórz Łopuszniańskich. fragment Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (część gminy Krasocin) rezerwaty przyrody (Ługi, Bukowa Góra, Murawy Dobromierskie i Oleszno) część Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (część gminy Włoszczowa i Krasocin);

5 Wiele cennych gatunków znalazło ostoję
Teren powiatu stanowi obszar obfitujący w wiele gatunków fauny i flory. Wiele cennych gatunków znalazło ostoję w lasach i rezerwatach, tworzonych z myślą o zachowaniu dóbr przyrodniczych w swojej jak najmniej zmienionej postaci.

6 stwierdzono tutaj występowanie 136 gatunków ptaków.
W powiecie włoszczowskim stwierdzono występowanie 743 gatunków roślin naczyniowych, z czego 64 taksony zostały objęte ochroną gatunkową. Na szczególną uwagę zasługują występujące w dolinach rzecznych zbiorowiska wodne, łąkowe i bagienne. stwierdzono tutaj występowanie 136 gatunków ptaków. Szczególnie godne uwagi jest występowanie na tych terenach: cietrzewia (jedna z nielicznych w skali kraju stref jego regularnego przebywania i rozrodu), bociana czarnego, żurawia , orła bielika.

7 Cietrzew Obecnie mimo prób prawnej ochrony jego populacja stale maleje.

8 Bocian czarny

9 Żuraw

10 Orzeł bielik

11 Większą część tego obszaru zajmują duże kompleksy leśne.
Niecka Włoszczowska -jej środkową część przecina rozległa dolina rzeki Pilicy. Większą część tego obszaru zajmują duże kompleksy leśne. Północno-wschodnie obrzeżenie Niecki Włoszczowskiej stanowi Pasmo Przedborsko-Małogoskie, ciągnie się na przestrzeni ok. 60 km od doliny Pilicy w okolicach Przedborza, przez Małogoszcz, aż do doliny Białej Nidy.

12 Najcenniejsze przyrodniczo na tym obszarze są doliny Pilicy, Białej Nidy i Czarnej Włoszczowskiej Wzdłuż koryt ciągną się gęste zarośla wierzbowe, które przechodzą w podmokłe łąki o dużych walorach florystycznych. Bagna i torfowiska są najbardziej zagrożonym ekosystemem na tym obszarze. Ich powierzchnia systematycznie się kurczy w wyniku nieprzemyślanych, osuszających zabiegów melioracyjnych.

13 W Dolinie Pilicy licznie reprezentowane są przyrodniczo cenne gatunki ptaków, dla których powinna zostać powołana dodatkowo ostoja ptasia. Szczególne znaczenie mają populacje:

14 Bąk - bardzo nielicznie lęgowy i nielicznie zimujący nad wodami śródlądowymi.

15 Błotniak stawowy - objęty ochroną gatunkową ścisłą

16 Błotnik łąkowy bardzo nieliczny ptak lęgowy

17 Orlik krzykliwy- gatunek chroniony w Polsce w czerwonej księdze zwierząt

18 Jarzębatka

19 Koniec Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Ochrona przyrody w powiecie włoszczowskim”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google