Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MARIYA DATSKIV W49060 ANASTASIJA STANKEVYCH W49065 BIORÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MARIYA DATSKIV W49060 ANASTASIJA STANKEVYCH W49065 BIORÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA."— Zapis prezentacji:

1 MARIYA DATSKIV W49060 ANASTASIJA STANKEVYCH W49065 BIORÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA

2 RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA Oznacza,, zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi m.in. w ekosystemach lądowych, morskich i innych wodnych, jak też z zespołach ekologicznych, których organizmy te są częścią. Dotyczy to różnorodności wewnątrzgatunkowej i różnorodności na poziomie ekosystemów

3 BIORÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA Najczęściej stosowana, wyraża się ją liczbą gatunków na jednostkę powierzchni lub w danym środowisku. Spośród 1.7 mln znanych dziś gatunków tkankowców około 1 mln to owady (nie występują w morzach), a około 300 tys. to gatunki morskie. Stopień poznania fauny morskiej, a zwłaszcza głębinowej jest wciąż bardzo słaby i szacunkowe oceny liczby gatunków morskich czekających na odkrycie wahają się w granicach 0.510 mln.

4 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA (GATUNKOWA): NIE MA DWÓCH IDENTYCZNYCH EKOSYSTEMÓW, POPULACJI, BIOCENOZ POPULACJE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD SIEBIE NP. POD WZGLĘDEM GENETYCZNYM, A BIOCENOZY LICZBĄ I ZRÓŻNICOWANIEM GATUNKÓW ZRÓŻNICOWANIE GATUNKOWE BIOCENOZ NAZYWAMY RÓŻNORODNOŚCIĄ GATUNKOWĄ.

5 WZORCE RÓŻNORODNOŚCI GATUNKOWE: FAUNA I FLORA JEST OGÓLNIE NAJLICZNIEJSZA W TROPIKACH WYSPY MAŁE I ODLEGŁE OD LĄDU MAJĄ ZWYKLE MNIEJ GATUNKÓW W NASZYCH STREFACH GEOGRAFICZNYCH EKOSYSTEMY NAJBARDZIEJ BOGATE W GATUNKI TO EKOSYSTEMY TERENÓW PODMOKŁYCH

6 W JAKIM CELU MIERZY SIĘ BIORÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWĄ? aby ocenić wpływ zaburzeń środowiska na biocenozy aby śledzić (monitorować) zmiany, które zachodzą w ekosystemach aby wskazywać na tereny warte objęcia ochroną prawną.

7 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ To systemowe działania podejmowane na rzecz trwałego zachowania wszystkich elementów różnorodności biologicznej w miejscach ich naturalnego występowania - ochrona in situ oraz zagrożonych gatunków, podgatunków i odmian poza miejscami ich naturalnego występowania bądź powstania - ochrona ex situ.

8 W GLOBALNEJ STRATEGII OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ OPRACOWANEJ PRZEZ WRI, IUCN, UNEP [1992] PRZYCZYNY ZAGROŻENIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ROZPATRUJE SIĘ W DWÓCH KATEGORIACH: PRZYCZYN PODSTAWOWYCH I PRZYCZYN BEZPOŚREDNICH.

9 WŚRÓD PRZYCZYN PODSTAWOWYCH WYMIENIONE SĄ : niezrównoważony i szybki wzrost populacji ludzkiej i konsumpcji naturalnych zasobów, silne zawężenie gamy produktów oferowanych przez rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, systemy ekonomiczne i polityczne niedoceniające wartości środowiska i jego zasobów, niedostatki wiedzy i niewystarczające jej stosowanie, systemy prawne i organizacyjne, które sprzyjają niezrównoważonej eksploatacji,

10 DO BEZPOŚREDNICH PRZYCZYN ZMNIEJSZANIA SIĘ RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ZALICZONO NASTĘPUJĄCE TYPY ZAGROŻEŃ: ubytki i rozdrobnienie biotopów, gatunki wprowadzone (obce), nadmierna eksploatację gatunków roślin i zwierząt, skażenia gleby, wód i atmosfery, globalne zmiany klimatu, intensywne rolnictwo i leśnictwo,

11 ZASADY OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ OKREŚLA KONWENCJA O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ. ZOSTAŁA ONA PODPISANA W DNIU 5 CZERWCA 1992 ROKU W RIO DE JANEIRO PODCZAS KONFERENCJI ŚRODOWISKO I ROZWÓJ (UNICED), ZNANEJ JAKO SZCZYT ZIEMI. Najistotniejsze postanowienia konwencji to : zalecenie rozszerzenia zasięgu ochrony przyrody poza obszary i gatunki chronione, objęcie ochroną odmian, ras i gatunków udomowionych roślin i zwierząt, a w szczególności odmian, ras i gatunków starych i lokalnych, zrównoważone użytkowanie zasobów biologicznych oraz sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających,

12 Ważnym elementem strategii ochrony jest monitoring różnorodności biologicznej i prowadzenie bazy danych. Celem monitoringu jest gromadzenie w ujęciu dynamicznym, przetwarzanie i udostępnianie informacji ilościowych i jakościowych o stanie jej elementów ( gatunków) w różnych warunkach środowiskowych na obszarze całego kraju. Ochroną bioróżnorodności zajmują się Parki Narodowy, Parki Krajobrazowy, Czerwona księga roślin, Czerwona księga zwierząt, Pomnikami przyrody, Rezerwaty przyrody.

13 KONIEC


Pobierz ppt "MARIYA DATSKIV W49060 ANASTASIJA STANKEVYCH W49065 BIORÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google