Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w prawie oświatowym od VIII 2010 roku – konsekwencje wskazane dla tworzonej dokumentacji wewnątrzszkolnej Narady przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w prawie oświatowym od VIII 2010 roku – konsekwencje wskazane dla tworzonej dokumentacji wewnątrzszkolnej Narady przed rozpoczęciem roku szkolnego."— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w prawie oświatowym od VIII 2010 roku – konsekwencje wskazane dla tworzonej dokumentacji wewnątrzszkolnej Narady przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 Wydział Strategii i Kadr

2 Ocenianie i klasyfikowanie… Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zostało zmienione: 20 sierpnia 2010 r. - (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) 17 listopada 2010 r. - (Dz. U. Nr 228, poz. 1491) 16 lutego 2011 r. - (Dz. U. Nr 35, poz. 178)

3 Ocenianie i klasyfikowanie… definicja pojęcia specyficzne trudności w uczeniu się", która odnosi się do uczniów w normie intelektualnej, właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy wykazują trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych; uściślono termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, który miałby się odbywać najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych; uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły;

4 Ocenianie i klasyfikowanie… zwolniono ucznia z nauki drugiego języka obcego następuje do końca danego etapu edukacyjnego (dotychczas takie zwolnienie mogło dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły); do powodów uzasadniających zwolnienie z obowiązku nauki drugiego języka obcego zaliczono afazję oraz zespół Aspergera; dookreślono, co powinna zawierać roczna opisowa ocena klasyfikacyjna w klasach I-III szkoły podstawowej – informację na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej i wskazanie na potrzeby ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;

5 Ocenianie i klasyfikowanie… dopuszczono opinię niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe (dotychczas wpływ na tę ocenę miała tylko opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej); rada pedagogiczna ma kompetencję w zakresie decydowania o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną co najmniej dwa razy z rzędu w danej szkole (zrezygnowano z obligatoryjnego niepromowania lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono ocenę naganną zachowania);

6 Ocenianie i klasyfikowanie… dodano nazwy zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne (w gimnazjach) oraz zajęcia komputerowe (w szkołach podstawowych w klasach I - III); ustalono, że egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza się tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; uczeń ten ma też możliwość skorzystania z terminu dodatkowego, jeśli nie przystąpił w terminie właściwym z przyczyn usprawiedliwionych; doprecyzowano termin przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej – najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń;

7 Ocenianie i klasyfikowanie… odstąpiono od obowiązku uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie możliwości śródrocznego promowania ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej (dotychczas przepisy umożliwiały promowanie ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców); zrezygnowano z konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przy możliwości postanowienia przez radę pedagogiczną o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej (rada pedagogiczna będzie podejmowała decyzję w tej sprawie na podstawie opinii nauczyciela lub nauczycieli uczących);

8 Ocenianie i klasyfikowanie… również laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum, a także laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnaz- jalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą; wprowadzono możliwość zdawania przez ucznia do dwóch egzaminów poprawkowych, taki egzamin może być też przeprowadzony z zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i ma wtedy formę zadań praktycznych; dyrektor szkoły ma obowiązek wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; jednocześnie określono, że egzamin poprawkowy będzie przeprowadzany w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu rocznych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego;

9 Ocenianie i klasyfikowanie… również w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej rada pedagogiczna (jeden raz w ciągu tego etapu kształcenia) może podjąć decyzję o promowaniu do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego w szkołach policealnych) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jednak pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie (semestrze) programowo wyższej; wprowadzono dla uczniów gimnazjum obowiązek realizacji projektu edukacyjnego; każda szkoła powinna wypracować zasady realizacji projektu edukacyjnego we własnym zakresie, dostosowując je do swoich możliwości organizacyjnych oraz potrzeb uczniów; obowiązek realizacji projektu edukacyjnego w trakcie nauki w gimnazjum dotyczy uczniów klas, w których obowiązuje nowa podstawa programowa; udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest brany pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania ucznia;

10 Ocenianie i klasyfikowanie… Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

11 Ocenianie i klasyfikowanie… Dostosowanie c.d.: 2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 3) posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie w/w przepisów,

12 Ocenianie i klasyfikowanie… Dostosowanie cd: 4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wspomnianych wcześniej który objęty jest pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie tych przepisów.

13 Ocenianie i klasyfikowanie… klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów o pomocy psychologiczno-pedagogicznej (od roku 2012/2013) dookreślono zasady udziału w egzaminach zewnętrznych z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb i warunków dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, posiadających opinię poradni o specyficznych trudnościach w uczeniu się, objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej albo sytuację kryzysową lub traumatyczną, która miała miejsce w roku zdawania tego egzaminu (od roku 2012/2013)

14 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 678) Podtrzymuje nałożone na MEN, podlegające mu instytucje oraz szkoły i placówki obowiązki rozwijania oraz popierania działalności edukacyjnej oraz zapobiegawczej, podejmowane w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii – elementy w programach nauczania, profilaktyce, itp….

15 System Informacji Oświatowej Ustawa o systemie informacji oświatowej z 15 IV 2011 roku (Dz. U. Nr 139, poz.814) zastąpi obecną 30 IV 2012 roku. Zakłada powstanie nowej bazy SIO - centralnego zbioru danych w skład którego wejdą: 1) zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych - Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, 2) zbiory inne niż dane rejestrowe o szkołach i placówkach oświatowych, zwane zbiorami danych szkół i placówek oświatowych, 3) zbiory danych o innych jednostkach wykonujących, zadania z zakresu oświaty, zwane zbiorami danych jednostek 4) zbiory danych o uczniach, 5) zbiory danych o nauczycielach.

16 Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23) Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz materiałów ustala dyrektor szkoły.

17 Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów jest obowiązkiem dyrektora przedszkola, szkoły i placówki przy pomocy ogółu zatrudnionych nauczycieli, głównie uczących danego ucznia, oraz z możliwym wykorzystanie specjalistów zewnętrznych.

18 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Za zespół nauczycieli pracujących z uczniem należy uznać wszystkich nauczycieli realizujących zadania edukacyjne z uczniami na wszystkich etapach i na wszystkich poziomach edukacyjnych (w kolejnych klasach), na prowadzonych zgodnie z ramowymi programami nauczania przedmiotami wynikającymi z podstaw programowych oraz prowadzących zajęcia dodatkowe, jak również specjalistów prowadzących zajęcia, np. korekcyjno-kompensacyjne, czy rewalidacyjne. Dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który nie posiada orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznych dyrektor tworzy zespół niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

19 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dyrektor tworzy zespół nauczycieli niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii, a także powołuje koordynatora pracy zespołu. Pracą kilku zespołów może koordynować jedna osoba. Zasadnym jest wpisanie zasad tworzenia zespołów do statutów. Zespół, na podstawie posiadanych dokumentów i obserwacji proponuje formy i wymiar pomocy, określa wstępnie jej ramy czasowe oraz sposób kontroli/oceny skutków podejmowanych działań. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, na podstawie zaleceń zespołu wpisanych do Karty potrzeb, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

20 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Od 1 września 2011 r. pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona na zasadach w/w przepisów jest organizowana przez dyrektorów przedszkoli i gimnazjów wszystkich typów, dyrektorów placówek (młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych, specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych), jak również dyrektorów szkół specjalnych podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz dyrektorów tych szkół ogólnodostępnych - podstawowych i ponadgimnazjalnych, w których są zorganizowane oddziały specjalne.

21 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji na rok szkolny 2011/2012 dyrektorzy poinformują rodziców uczniów albo pełnoletnich uczniów (na piśmie) o planowanej od 1 września 2011 r. dla ucznia pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym o ustalonych formach, sposobach i okresach udzielania oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy. W terminie do dnia 30 września 2011 r. zespoły nauczycieli opracują dla uczniów plany działań wspierających realizowane w roku szkolnym 2011/2012. Dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych utworzą zespoły w terminie do dnia 31 marca 2012 r. Wyjątkiem w tym wypadku są szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne specjalne oraz szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne ogólnodostępne, które w związku z funkcjonowaniem w nich oddziałów specjalnych miały obowiązek utworzenia zespołów w terminie do 31 marca 2010 r.

22 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – konieczność dostosowania treści statutów i zadań do zmian w systemie sprawowania opieki i kształcenia uczniów.

23 Kształcenie niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490) Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz.1489)

24 Przedszkola specjalne, w tym przedszkola specjalne działające w ośrodkach, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne, w tym szkoły specjalne działające w ośrodkach, oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych zapewniają: - odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, - realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, - realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, odpowiednich dla danego rodzaju niepełnosprawności i stopnia upośledzenia umysłowego, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

25 - wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonywaną na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi, - udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju, - integrację ze środowiskiem rówieśniczym, - przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym.

26 Nauczyciele są z obowiązani w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami do opracowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, na podstawie zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

27 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Rozporządzenie MEN z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 6 z 2011 r., poz.41) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

28 Szkolnictwo zawodowe Opublikowano podpisane15 grudnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 244 z 2010 r., poz. 1626 rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu, które doprecyzowało obowiązki szkół i organów prowadzących w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu poza szkołą oraz obowiązki potencjalnych pracodawców, z którymi szkoła podpisuje stosowne umowy. Opublikowano podpisane 21 stycznia 2011 w Dzienniku Ustaw Nr 35, poz.177 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – doszły standardy kolejnych 8 zawodów.

29 Kolejne rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach z dnia 4 lipca 2011 r.: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik spedytor, technik żeglugi śródlądowej; z dnia 15 czerwca 2011 r.: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych;

30 Podstawy programowe kształcenia w zawodach… z dnia 15 czerwca 2011 r.: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych; 3 listopada 2010 r.: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk, technik garbarz, technik technologii ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik technologii szkła i technik włókiennik,

31 Podstawy programowe kształcenia w zawodach… 30 września 2010 r.: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun dnia 30 września 2010r: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej

32 Podstawy programowe kształcenia w zawodach… z dnia 19 kwietnia 2011 r.: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, z dnia 21 stycznia 2011 r.: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii,

33 Organizacja roku szkolnego Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) wprowadzające możliwość korzystania z dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

34 Nadzór dyrektora to nie tylko ewaluacja … W toku sprawowanego nadzoru pedagogicznego warto analizować: - zasadność wyboru programów nauczania przez nauczycieli; - planowanie procesu dydaktycznego przez nauczycieli; - stopień realizacji treści programowych, formy i rytmiczność oceniania postępów uczniów ; - dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów; - przestrzeganie przez nauczycieli obowiązujących w szkole zasad oceniania; - realizację ramowego planu nauczania w kolejnych latach cyklu kształcenia na danym etapie edukacyjnym; - wyniki egzaminów zewnętrznych oraz wyniki egzaminów próbnych oraz sprawdzianów wewnętrznych; - zgodność planów/programów nauczania z podstawą programową; - wyniki w nauce i zachowaniu uczniów; - frekwencję nauczycieli i uczniów; - udział uczniów w konkursach i olimpiadach.

35 Planowane konferencje WSiK Odpowiedzialność dyrektora za kwestie bezpieczeństwa uczniów Szkoła jako organizator wypoczynku – rajdy, wycieczki, półkolonie, kolonie, zielone szkoły Nowa ustawa o SIO Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczycieli Dokumentowanie przebiegu nauczania Dziękuję Państwu za uwagę. Wydział Strategii i Kadr Kuratorium ijachowicz@kuratorium.lodz.pl


Pobierz ppt "Zmiany w prawie oświatowym od VIII 2010 roku – konsekwencje wskazane dla tworzonej dokumentacji wewnątrzszkolnej Narady przed rozpoczęciem roku szkolnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google