Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim"— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) fax (044) ,

2 Problematyka wystąpień:
Przedstawienie niektórych danych liczbowych opisujących funkcjonowanie oświaty w powiatach objętych zasięgiem działania Delegatury. Struktura Delegatury w kontekście wybranych i realizowanych zadań, które nie wchodzą w zakres nadzoru pedagogicznego. Charakterystyka działalności Delegatury realizującej nadzór pedagogiczny (kontrole doraźne, wspomaganie szkół i placówek).

3

4 Typy szkół/placówek – Delegatura łączna liczba - 802 szkół i placówek

5 Typy szkół/placówek - powiaty

6 Typy szkół/placówek – powiat bełchatowski 122

7 Typy szkół/placówek – powiat opoczyński 115

8 Typy szkół/placówek – powiat piotrkowski 263

9 Typy szkół/placówek – powiat radomszczański 168

10 Typy szkół/placówek – powiat tomaszowski 134

11 Liczba uczniów w poszczególnych powiatach

12 Liczba nauczycieli w poszczególnych powiatach

13 Liczba oddziałów w poszczególnych powiatach

14 Struktura Delegatury

15 Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki, uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy.

16 Oceny cząstkowe pracy dyrektora szkoły/placówki - 65

17 Wydanie postanowień dot
Wydanie postanowień dot. opinii w sprawie: uprawnień szkoły publicznej – 41; wprowadzania nowego kierunku kształcenie w zawodzie - 47

18 Inne zadania Lp. Rodzaj zadnia ilość 1. 17 2. 11 3. 51 4. 296 295
Obserwacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 17 2. Opiniowanie programów ekologicznych 11 3. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego. 51 4. Awans zawodowy: liczba przeprowadzonych analiz formalnych liczba wydanych zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej 296 295

19 Sprawy administracyjne
Lp. Rodzaj sprawy ilość 1. Wydawanie duplikatów świadectw 61 2. Wydawanie zaświadczeń z przebiegu nauki 3 3. Sporządzenie umów z ekspertami ds. awansu zawodowego 69 4. Wnioski o nagrody MEN 31 5. Wnioski o nagrody ŁKO 113 6. Medale, odznaczenia 380

20 6-latki zapisane do kl. I w roku szkolnym 2011/2012
Lp. Powiat Liczba 1. Miasto Piotrków Tryb. 109 w tym szkoły niepubliczne 4 2. Powiat piotrkowski 193 3. Powiat bełchatowski 219 4. Powiat opoczyński 139 5. Powiat radomszczański 207 6. Powiat tomaszowski 190 6 razem 1071 14

21 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek
Konferencje: 1.Organizacja konferencji dla dyrektorów szkół ze wszystkich powiatów: dobre praktyki w zakresie ewaluacja wewnętrznej szkół, procedura badania szkoły (ewaluacja zewnętrzna), zmiany w rozporządzeniu o klasyfikowaniu i ocenianiu, nabór do szkół ponadgimnazjalnych, praktyczne zastosowanie wyników analiz prowadzonych w ramach EWD.

22 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek
Rozpoczęcie cyklu konferencji (prezentacja multimedialna dla dyrektorów szkół i placówek ) „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych „ nowe uregulowania prawne Edukacja włączająca znajduje odzwierciedlenie m.in. w reformie programowej w oświacie, wprowadzeniu zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażaniu szkół w specjalistyczny sprzęt ze środków EFS, wykorzystywaniu środków na granty edukacyjne w szkołach (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne wyrównujące szanse edukacyjne wśród uczniów), granty edukacyjne na doskonalenie nauczycieli w placówkach doskonalenia. 22

23 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek
Szkolenia: Koordynowanie 6 szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek w ramach projektu MEN „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Liderzy (3) przeprowadzili po dwa szkolenia (każde dla 50 nauczycieli). Omówione zostały szczegółowo trzy moduły: Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 23

24 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek
Kolejnym etapem wsparcia dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli było wyposażenie ich w materiały metodyczne niezwykle przydatne do planowania pracy edukacyjno-terapeutycznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród materiałów znalazły się: Poradnik dla dyrektora szkoły/placówki pt. „Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki” (500 egzemplarzy) 800 kompletów materiałów szkoleniowych dla nauczycieli. Komplet materiałów dotyczących pracy z dziećmi przewlekle chorymi pt. „One są wśród nas” – część II ( 1700 kompletów) Materiały przekazywane były przedstawicielom JST w dniach - 12, 16 maja 2011 r. i termin dodatkowy - 20 maja 2011 r. Podziękowania: dla p. Gabrieli Burzyńskiej – dyrektora OSW w Piotrkowie Trybunalskim za udostępnienie pomieszczeń do przechowania materiałów oraz za pomoc w ich dystrybucji, 24

25 Piotrków Trybunalski, 24 sierpnia 2011 r.
Dziękuję za uwagę Piotrków Trybunalski, 24 sierpnia 2011 r.


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google