Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77 41, e-mail: delegatura.piotrkow@poczta.onet.pl

2 Problematyka wystąpień: Przedstawienie niektórych danych liczbowych opisujących funkcjonowanie oświaty w powiatach objętych zasięgiem działania Delegatury. Struktura Delegatury w kontekście wybranych i realizowanych zadań, które nie wchodzą w zakres nadzoru pedagogicznego. Charakterystyka działalności Delegatury realizującej nadzór pedagogiczny (kontrole doraźne, wspomaganie szkół i placówek).

3 Delegatura powiat bełchatowski powiat opoczyński powiat piotrkowski i m. Piotrków Trybunalski powiat radomszczański powiat tomaszowski

4 Typy szkół/placówek – Delegatura łączna liczba - 802 szkół i placówek

5 Typy szkół/placówek - powiaty

6 Typy szkół/placówek – powiat bełchatowski 122

7 Typy szkół/placówek – powiat opoczyński 115

8 Typy szkół/placówek – powiat piotrkowski 263

9 Typy szkół/placówek – powiat radomszczański 168

10 Typy szkół/placówek – powiat tomaszowski 134

11 Liczba uczniów w poszczególnych powiatach

12 Liczba nauczycieli w poszczególnych powiatach

13 Liczba oddziałów w poszczególnych powiatach

14 Struktura Delegatury Dyrektor Delegatury Kierownik Oddziału Wspierania Pracy Szkół i Placówek Wizytatorzy – 11 73 szkoły/placówki przypadają na jednego wizytatora

15 Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły/placówki, uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne okresy.

16 Oceny cząstkowe pracy dyrektora szkoły/placówki - 65

17 Wydanie postanowień dot. opinii w sprawie: uprawnień szkoły publicznej – 41; wprowadzania nowego kierunku kształcenie w zawodzie - 47

18 Inne zadania Lp.Rodzaj zadniailość 1. Obserwacja sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 17 2. Opiniowanie programów ekologicznych 11 3. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego. 51 4. Awans zawodowy: liczba przeprowadzonych analiz formalnych liczba wydanych zaświadczeń o akceptacji komisji kwalifikacyjnej 296 295

19 Sprawy administracyjne Lp.Rodzaj sprawyilość 1.Wydawanie duplikatów świadectw61 2.Wydawanie zaświadczeń z przebiegu nauki 3 3.Sporządzenie umów z ekspertami ds. awansu zawodowego 69 4.Wnioski o nagrody MEN31 5.Wnioski o nagrody ŁKO113 6.Medale, odznaczenia380

20 6-latki zapisane do kl. I w roku szkolnym 2011/2012 Lp.PowiatLiczba 1.Miasto Piotrków Tryb.109 w tym szkoły niepubliczne4 2.Powiat piotrkowski193 3.Powiat bełchatowski219 4.Powiat opoczyński139 w tym szkoły niepubliczne4 5.Powiat radomszczański207 6.Powiat tomaszowski190 w tym szkoły niepubliczne6 razem1071 w tym szkoły niepubliczne14

21 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek Konferencje: 1. Organizacja konferencji dla dyrektorów szkół ze wszystkich powiatów: dobre praktyki w zakresie ewaluacja wewnętrznej szkół, procedura badania szkoły (ewaluacja zewnętrzna), zmiany w rozporządzeniu o klasyfikowaniu i ocenianiu, nabór do szkół ponadgimnazjalnych, praktyczne zastosowanie wyników analiz prowadzonych w ramach EWD.

22 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek 2. Rozpoczęcie cyklu konferencji (prezentacja multimedialna dla dyrektorów szkół i placówek ) Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych - nowe uregulowania prawne Edukacja włączająca znajduje odzwierciedlenie m.in. w reformie programowej w oświacie, wprowadzeniu zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyposażaniu szkół w specjalistyczny sprzęt ze środków EFS, wykorzystywaniu środków na granty edukacyjne w szkołach (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne wyrównujące szanse edukacyjne wśród uczniów), granty edukacyjne na doskonalenie nauczycieli w placówkach doskonalenia.

23 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek Szkolenia: Koordynowanie 6 szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek w ramach projektu MEN Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Liderzy (3) przeprowadzili po dwa szkolenia (każde dla 50 nauczycieli). Omówione zostały szczegółowo trzy moduły: Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

24 Ważne wydarzenia związane ze wspomaganiem szkół i placówek Kolejnym etapem wsparcia dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli było wyposażenie ich w materiały metodyczne niezwykle przydatne do planowania pracy edukacyjno-terapeutycznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród materiałów znalazły się: Poradnik dla dyrektora szkoły/placówki pt. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki (500 egzemplarzy) 800 kompletów materiałów szkoleniowych dla nauczycieli. Komplet materiałów dotyczących pracy z dziećmi przewlekle chorymi pt. One są wśród nas – część II ( 1700 kompletów) Materiały przekazywane były przedstawicielom JST w dniach - 12, 16 maja 2011 r. i termin dodatkowy - 20 maja 2011 r.

25 Dziękuję za uwagę Piotrków Trybunalski, 24 sierpnia 2011 r.


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sienkiewicza 16a tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77."

Podobne prezentacje


Reklamy Google