Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej Gdańsk, dn. 27 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej Gdańsk, dn. 27 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej Gdańsk, dn. 27 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku

2 Nadzór pedagogiczny nad 146 szkołami i placówkami na terenie całego województwa w tym: Poradniami psychologiczno – pedagogicznymi - 38 Zespołami Szkół Specjalnych - 11 Zasadniczymi Szkołami Zawodowymi w szkołach ogólnodostępnych – 6 Specjalnymi Ośrodkami Szkolno – Wychowawczymi-26 Przedszkolami Specjalnymi – 11 Szkołami Przyszpitalnymi - 8

3 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Ośrodkami Rewalidacyjno – Wychowawczymi- 8 Bursami szkolnymi oraz Domem Wczasów Dziecięcych- 6 Placówkami oświatowo – wychowawczymi 27 (w tym 7 Szkolnych Schronisk Młodzieżowych) Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi - 3 Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii Szkołami w Schroniskach dla nieletnich - 2

4 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski ze sprawowanego nadzoru nad szkołami i placówkami Placówki kształcenia specjalnego wysoko wykwalifikowana kadra, znacznie wzbogacona oferta zajęć rewalidacyjnych, dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole, wprowadzane są innowacje pedagogiczne, dbałość o doposażenie placówek w sprzęt specjalistyczny, funkcjonuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rozpoznawane są potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów (dostosowanie programów nauczania), tworzone są nowe profile kształcenia zawodowego, realizowane są ciekawe programy wychowawcze, profilaktyczne i wspierania rodziny.

5 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Ośrodek Socjoterapii, szkoły w Schroniskach dla nieletnich wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, efektywna praca terapeutyczno – wychowawcza, prawidłowo prowadzona dokumentacja dotycząca wychowanków, dbałość o ofertę programową, podejmowanie oddziaływań wychowawczych przygotowujących nieletnich do samodzielnego życia po opuszczeniu ośrodków, pozytywne wyniki w nauce wychowanków ośrodków, dbałość o wyposażenie bazy,

6 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Poradnie psychologiczno – pedagogiczne wysoko wyspecjalizowana kadra, prawidłowa realizacja nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów; wykonanie zadań priorytetowych, skracanie czasu oczekiwania na diagnozę, dobrze prowadzone punkty konsultacyjne, tworzenie dobrej atmosfery i dbałość o klienta, wprowadzanie innowacji pedagogicznych, zwiększenie ilości poradni mogących orzekać o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży nie słyszącej i niedosłyszącej, niewidomej i niedowidzącej, autystycznej. szybka interwencja w sytuacjach kryzysowych, dbałość o bazę i wyposażenie w tym komputerowe,

7 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Placówki wychowania pozaszkolnego wysoki poziom kwalifikacji zawodowych nauczycieli, szeroka oferta programowa dostosowana do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci i młodzieży, wykorzystanie grantów na zajęcia profilaktyczne, udział dzieci i młodzieży w różnorodnych festiwalach i konkursach, profesjonalna organizacja imprez, wprowadzanie innowacji pedagogicznych, aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym, dbałość o wyposażenie placówek,

8 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Bursy szeroka oferta zajęć wychowawczych ukierunkowanych na indywidualny rozwój wychowanków, stałe rozszerzanie działań opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb materialnych młodzieży z rodzin najuboższych, stała pomoc uczniom w procesie dydaktycznym, podejmowanie skoordynowanych działań osób i instytucji na rzecz systemowej pomocy dziecku i rodzinie, dbałość o wyposażenie bazy, dobra promocja w środowisku,

9 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Uogólnione wnioski dla wszystkich typów szkół i placówek w nadzorze WEPiS należy zwracać uwagę na: prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkół/placówek zgodnie z przepisami prawa oświatowego, właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego, rozpowszechnianie pozytywnych praktyk, efektywne wykorzystanie sprzętu specjalistycznego, programów komputerowych ze środków UE, wzmocnienie udziału rodziców w życiu szkół/ placówek,

10 Kuratorium Oświaty w Gdańsku INNE ZADANIA WYDZIAŁU EDUKACJI POZASZKOLNEJ I SPECJALNEJ Koodynacja zadań wojewódzkich: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, Prawa ucznia i dziecka, Wczesne wspomaganie rozwoju, Kształcenie i wychowanie integracyjne, Kształcenie specjalne, Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia specjalnego, Wypoczynek dzieci i młodzieży, Konkursy inne niż przedmiotowe.

11 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Awans zawodowy- stopień dyplomowany w placówkach w nadzorze WEPiS liczba złożonych wniosków o postępowanie kwalifikacyjne na nauczyciela dyplomowanego – 62 (akceptację komisji uzykało 59) w tym: PPP – złożono 13 wniosków, akceptację uzyskało 13, SOSW – złożono 28 wniosków, akceptację uzyskało 27, Zespoły Szkół Specjalnych – złożono 17 wniosków, akceptację uzyskalo 16, Placówki wychowania pozaszkolnego –złozono 3 wnioski, akceptację uzykały 2, Dyrektorzy – złożono 1 wniosek i... uzyskał akceptację

12 Kuratorium Oświaty w Gdańsku WIZYTACJE planowane NA ROK SZKOLNY 2008/09 1. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2 w Gdańsku, 2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Gdyni, 3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Słupsku, 4. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących Nr 2 w Wejherowie, 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Kościerzynie, 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie, 7. Zespół Szkół Specjalnych Nr 4 w Sopocie, 8. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29 w Gdańsku, 9. Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30 w Gdańsku, 10. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Gdańsku, 11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku ul. Fabryczna, 12. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze GD., 13. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tczewie, 14. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Chojnicach, 15. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Wejherowie, 16. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej, 17. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kwidzynie, 18. Pałac Młodzieży w Gdańsku, 19. Młodzieżowy Dom Kultury Ratusz, 20. Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie,

13 Kuratorium Oświaty w Gdańsku PLAN WSPOMAGANIA DYREKTORÓW W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 WYBRANE TEMATY Organizacja pracy w r.szk. 2008/2009, Uregulowania prawne dotyczące nadzoru pedagogicznego. Prowadzenie dokumentacji placówki w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Analiza awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – sesja letnia 2008 r. Nadzór pedagogiczny dyrektora ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzania hospitacji i kontroli czasu pracy nauczycieli.

14 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Procedura opiniowania w niepublicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Forum poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego. Diagnoza dysleksji. Dostosowanie warunków egzaminów i sprawdzianów dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w placówkach kształcenia specjalnego. Porozumienie bez przemocy wg M. Rosenberga. Praca z dzieckiem w szkole przyszpitalnej – zasady, metodyi formy pracy. Terapeutyczno – rewalidacyjna rola szkoły przyszpitalnej. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne – planowanie, wdrażanie, ewaluacja. Szkoła tworząca sytuacje wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym – przykłady pracy. Aktywizowanie ucznia w procesie wychowania.

15 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Rola i zadania placówki wychowania pozaszkolnego. Rola i zadania szkolnych schronisk młodzieżowych. Dorosły wychowanek bursy – prawa i obowiązki. Rola i zadania MOW/MOS: - procedury rozwiązywania sytuacji trudnych, - innowacje pedagogiczne, - nowe metody i formy pracy; Dorosły wychowanek MOW/MOS (prawa i obowiązki). Sport i rekreacja albo alternatywa spędzenia czasu wolnego przez dzieci i młodzież /w tym zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym/ – przykłady dobrej praktyki. Organizacja wypoczynku. Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki. Przypomnienie zasad sporządzania arkusza organizacyjnego.

16 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wydział Edukacji Pozaszkolnej i Specjalnej Gdańsk, dn. 27 sierpnia 2008 r. Kuratorium Oświaty w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google