Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w świetle zasad konkursu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w świetle zasad konkursu"— Zapis prezentacji:

1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w świetle zasad konkursu
Człowiek – najlepsza inwestycja Projekty innowacyjne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w świetle zasad konkursu nr 8/POKL/9/D.1.1/2011 Olsztyn, 22 lipca 2011 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dokumenty (1) Określone w dokumentacji konkursowej dla danego konkursu
Uwaga: udział w spotkaniu nie gwarantuje zapoznania się ze wszystkimi, szczegółowymi zasadami udziału w konkursie i nie zwalnia od obowiązku zapoznania się z treścią dokumentacji konkursowej Dla projektów innowacyjnych obowiązują wszystkie dokumenty obowiązujące w PO KL

3 Dokumenty (2) Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych PO KL Projekty współpracy ponadnarodowej. Podręcznik dla projektodawców PO KL – dla projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne, projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym oraz projekty ponadnarodowe POKL Poradnik dotyczący upowszechniania i mainstreamingu w projektach innowacyjnych PO KL Empowerment w projektach innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Projekty innowacyjne testujące
Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu są Projekty innowacyjne testujące mają na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań

5 Charakterystyka projektów innowacyjnych
Związana z projektem: Innowacyjność Grupy docelowe i ich angażowanie Produkt finalny Etapowość realizacji Upowszechnianie i włączanie do polityki Związana z zasadami aplikowania i oceny projektów: Wniosek o dofinansowanie Kryteria oceny (horyzontalne, szczegółowe i ogólne merytoryczne) 5

6 Część I Charakterystyka projektów innowacyjnych

7 Projekt innowacyjny (1)
Podejście innowacyjne w PO KL to: nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup na rynku pracy oraz rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był przedmiotem polityki państwa wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów na rynku pracy, w tym adaptacja rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach, kontekstach (np. w stosunku do innej grupy docelowej), rozwój, modyfikacja dotychczas stosowanych instrumentów w celu zwiększenia ich adekwatności, skuteczności i efektywności

8 Projekt innowacyjny (2)
Celem projektu innowacyjnego jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS

9 Projekt innowacyjny (3)
poszukuje nowych sposobów rozwiązywania problemów jest nastawiony na badanie i rozwój oraz (lub) upowszechnianie i włączanie do praktyki konkretnych produktów, służących rozwiązaniu problemów grup docelowych, a nie wprost na rozwiązanie tych problemów nie służy rozwiązywaniu problemów grup docelowych, co rozwiązywaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów wspierania grup docelowych

10 Innowacyjność (1) Związana z konkretnym obszarem, miejscem i czasem, stąd niemożliwe jest podanie jej uniwersalnej definicji, zwłaszcza dla tak szerokiego obszaru jak obszar wsparcia EFS Z tego powodu nie można mówić o przejrzystej i jednoznacznej definicji innowacyjności w oderwaniu od kontekstu konkretnego problemu, obszaru, także geograficznego, konkretnych grup docelowych, konkretnego czasu

11 Innowacyjność (2) Innowacyjność w danym projekcie:
wynika z charakteru i ze specyfiki Tematu dla projektów innowacyjnych Dla omawianego konkursu: Nowe modele doradztwa edukacyjnego / zawodowego ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji ogólnych (kluczowych) i zawodowych

12 Wymiary innowacyjności (1)
Wymiar grupy docelowej – nastawienie na wspieranie nowych, nietypowych grup, nie korzystających wcześniej z pomocy Wymiar problemu – rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony w polityce państwa Wymiar formy wsparcia – wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów, możliwość adaptowania rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach czy też w innych kontekstach

13 Wymiary innowacyjności (2)
Projekt innowacyjny może: zakładać nowatorskie metody działania (w. formy wsparcia) wobec nowych grup (w. grupy docelowej) być skierowany do grup pomijanych lub wykluczanych (w. grupy docelowej) oferując modyfikację znanych metod (w. formy wsparcia) proponować znane, sprawdzone metody wobec innych grup niż te, które dotychczas były objęte daną metodą (w. formy wsparcia ale też w. grupy docelowej) dotyczyć problemu już rozpoznanego, z niewystarczającymi, nieskutecznymi narzędziami interwencji (w. problemu) i oferować nowatorskie metody rozwiązania (w. formy wsparcia)

14 Wymiary innowacyjności (3)
Granica między wymiarami innowacyjności może być płynna, umowna, dyskusyjna Wymiary się przenikają, trudno o doskonałe i wyraźne ich rozdzielenie, wręcz przeciwnie – one w naturalny sposób stanowią swoje dopełnienie. Jednak jeden z nich musi być podstawowy, wiodący. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że projekt nie odniesie sukcesu, a produkt finalny nie będzie trafiał w żadne potrzeby

15 Grupy docelowe (1) Grupa docelowa – osoby, grupy , środowiska, które wymagają wypracowania nowych rozwiązań czy podejść, dzieli się na: Użytkowników – to ci, którzy otrzymują do rąk nowe metody działania, nowe technologie, nowe narzędzia Odbiorców – to ci, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki nowej metodzie 15

16 Grupy docelowe (2) Odbiorcy:
Uczniowie II i III klas gimnazjum (szczegółowe kryterium dostępu w konkursie nr 8/POKL/9/D.1.1/2011 ) Użytkownicy (Priorytet IX): Szkoły, placówki oświatowe i ich organy prowadzące Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, Kadra zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących Partnerzy społeczno – gospodarczy Pracodawcy 16

17 Włączanie grup docelowych
Włączać grupy docelowe można w: zarządzanie (udział w pracach ciał doradczych, sterujących, grupach roboczych itp.) pogłębioną diagnozę (udział w grupach focusowych, jako odbiorcy działań diagnostycznych, konsultacje wniosków, ocena raportów, recenzja opracowań) opracowanie produktu finalnego (konsultacje, recenzje) opracowanie strategii wdrażania (opiniowanie, udział w spotkaniach roboczych, dyskusjach) testowanie walidację (udział w pracach ST, opiniowanie produktu) upowszechnianie i włączanie do polityki (udział w konferencjach, spotkaniach, informowanie, prezentowanie, udział w działaniach promocyjnych)

18 Produkt finalny Produkt, w przypadku projektów innowacyjnych jest rozumiany jako model/narzędzie/instrument Produkt to nowe rozwiązanie problemów, nowe podejście do rozwiązania problemów, nowe metody postępowania, nowe formy i treści działania/nauczania Wypracowany produkt projektu może być innowacyjny w skali europejskiej, krajowej, regionalnej lub lokalnej, choć ta jest najmniej pożądana Produkty: pośrednie lub/i kilka równoległych produktów finalnych w ramach jednego projektu Wstępna wersja produktu finalnego to pełny produkt finalny, gotowy do testowania, a więc przed ostatecznymi poprawkami, jednak w pełni opracowany

19 Przykład produktu finalnego 1
Projekt realizowany w Priorytecie III (inne warunki konkursowe) Produkt finalny: Innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych metodą projektu Produkty pośrednie Skrypty dla uczniów – 6 rodzajów, dwa poziomy zaawansowania (podstawowy dla uczniów szkół podstawowych, zaawansowany dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), dla każdego poziomu odrębne skrypty poświęcone poszczególnym żywiołom (3 żywioły: woda, ziemia, powietrze Skrypty dla nauczycieli – 3 rodzaje Scenariusze lekcji Instrukcje techniczne do prowadzenia zajęć dla nauczycieli Arkusze doświadczeń – dodatkowe materiały dla uczniów Arkusze poboru prób – dodatkowe materiały dla uczniów Produkt projektu wdrażanego w Priorytecie III w całej Polsce

20 Przykład produktu finalnego 2
Projekt realizowany w PIW EQUAL (inne warunki konkursowe) Produkt finalny: system aktywizacji zawodowej i społecznej wychowanków domu dziecka Produkty pośrednie: Model usamodzielniania się wychowanków domów dziecka Model organizacji biura mentoringu Model kształcenia mentorów Model usamodzielniania się wychowanków domów dziecka: Indywidualne wsparcie w nauce Doradztwo zawodowe Rozwijanie kompetencji społecznych Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych Rozwijanie kompetencji związanych z przedsiębiorczością Nauka samodzielności życiowej

21 Opis produktu finalnego we wniosku
Istota proponowanego rozwiązania, produktu finalnego, opis produktu finalnego i produktów pośrednich Wskazanie przedmiotu upowszechniania i włączania do polityki Wskazanie potencjału produktu na upowszechnianie Wskazanie warunków i szans wdrożenia produktu do praktyki, wskazanie na ile produkt może być stosowany przez inne podmioty wobec innych grup 21

22 Etapy realizacji (1) I ETAP Przygotowania (3–8 miesięcy)
diagnoza i analiza problemu tworzenie (rozszerzanie) partnerstwa opracowanie wstępnej wersji produktów pośrednich i produktu finalnego Realizacja wszystkich wyżej opisanych faz, za wyjątkiem budowania (rozszerzania) partnerstwa, jest obowiązkowa Opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego 22

23 Etapy realizacji (2) II ETAP Wdrożenia
testowanie opracowanego produktu na wybranej oraz szczegółowo określonej i scharakteryzowanej grupie docelowej użytkowników i odbiorców ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego analiza informacji z testowania i ewaluacji – ocena efektów testowania opracowanie produktu finalnego Przygotowanie opisu produktu finalnego i poddanie produktu walidacji upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki Realizacja wszystkich wyżej wskazanych faz jest obowiązkowa 23

24 Pogłębiona diagnoza Realizacja pogłębionej diagnozy może wiązać się z realizacją takich działań, jak (z poniesieniem takich wydatków, jak): zatrudnienie ekspertów/badaczy/ankieterów, w zależności od przyjętej metody, wynagrodzenie za opracowanie metody, narzędzi organizacja badań np. grup fokusowych, pokrycie kosztów prowadzenia fokusów organizacja i zakup danych, informacji, publikacji organizacja podróży w celu zdobycia danych, delegacje i pobyt organizacja spotkań konsultacyjnych i innych form angażowania grup docelowych Konieczność prowadzenia badań musi być uzasadniona diagnozą, a same badania nie mogą prowadzić do uzyskiwania danych już dostępnych z innych źródeł 24

25 Testowanie Charakter testowania, rodzaje zaplanowanych działań i ponoszonych wydatków, będą zależały od (katalog otwarty): cech charakterystycznych i specyfiki produktu finalnego liczby i rodzaju produktów pośrednich sytuacji/realiów funkcjonowania użytkowników/odbiorców typu podmiotów występujących jako użytkownicy i/lub odbiorcy cech osób występujących jako użytkownicy i/lub odbiorcy Testowanie produktu, jakim jest innowacyjny program szkolenia wraz z materiałami będzie polegało na przeprowadzeniu szkolenia, testowanie produktu edukacyjnego, na jego wykorzystaniu w cyklu edukacyjnym, a produktu pt. model współpracy instytucji określonego typu, na praktycznej realizacji tej współpracy zgodnie z zasadami i z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych w ramach projektu 25

26 Dodatkowe narzędzia oceny
Strategia wdrażania projektu innowacyjnego Walidacja produktu projektu innowacyjnego Umożliwiają wypracowanie produktu, który będzie odpowiadał na rzeczywiste potrzeby grup docelowych poprzez uwzględnienie opinii różnych zainteresowanych środowisk i ekspertów w dziedzinie odpowiadającej zakresowi projektu 26

27 Strategia wdrażania (1)
Jest dokumentem w gruncie rzeczy operacyjnym Przygotowywana i przekazywana do akceptacji na zakończenie realizacji Etapu I projektu, doprecyzowuje i uszczegóławia jego zapisy Może różnić się od wniosku, jeśli jest to uzasadnione wynikiem prac podejmowanych w I etapie projektu - nie może się różnić w zakresie celu, a jedynie w zakresie sposobu dojścia do tych celu W wyniku zatwierdzenia strategii może, choć nie musi zostać zmodyfikowany wniosek- wyłącznie w zakresie wynikającym z zatwierdzonej strategii Nie złożenie strategii: rozwiązanie umowy i zwrot całości lub części dotychczas otrzymanych środków 27

28 Strategia wdrażania (2)
Opracowywana według wzoru zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (wzór strategii - Załącznik 12, lista sprawdzająca – Załącznik 13), Wzór może być, pod pewnymi warunkami (termin, informacja) rozszerzony przez IOK (IWPS) Opiniowana przez Sieć Tematyczną na podstawie opinii eksperta, opinia ST musi zawierać uzasadnienie, nie jest jednak wiążąca dla IOK (IWPS) Akceptowana / akceptowana warunkowo / odrzucana przez IOK (IWPS) Konsekwencje odrzucenia strategii – rozwiązanie umowy o dofinansowanie 28

29 Walidacja produktu (1) Jest procesem polegającym na ocenie projektu pod kątem innowacyjności, trafności i użyteczności produktu finalnego Dodatkowe narzędzie oceny projektu innowacyjnego testującego Następuje po analizie wyników testowania, ewaluacji zewnętrznej i opracowaniu produktu finalnego Podstawą dla oceny jest opis produktu finalnego opracowany przez beneficjenta i złożony(wraz z produktem) w sekretariacie ST Wzór opisu produktu określony jest w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (wzór opisu - Załącznik 14, arkusz oceny – Załącznik 15)

30 Walidacja produktu (2) Wzór dotyczy minimalnego zakresu opisu produktu, który może być, pod pewnymi warunkami (termin, informacja) rozszerzony przez IOK (IWPS) Opiniowana przez ST na podstawie opinii eksperta Sieć Tematyczna waliduje produkt lub go nie waliduje (brak opcji warunkowej) Konsekwencje braku walidacji/nie złożenia produktu do walidacji – rozwiązanie umowy o dofinansowanie lub zmniejszenie kwoty dofinansowania lub realizacja ostatniej fazy bez zmian lub jej realizacja w zmienionym zakresie

31 Opiniowanie strategii wdrażania i walidacja produktu finalnego
Najpełniejszy opis procedur: Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych PO KL Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych KIW odpowiada za przygotowanie procedur działania Sieci Tematycznych biorących udział w procesie 31

32 Przykład harmonogramu
Zadanie 1 Diagnoza XXX Zadanie 2 Opr wst wer prod XXX Zadanie 3 Testowanie XXX Zadanie 4 Opr ost wer prod XXX Zadanie 5 Upow i włącz X XXXXX XXXX Zadanie 6 Zarządzanie XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 32

33 Upowszechnianie i włączanie (1)
Upowszechnianie to przekazywanie do zdefiniowanych adresatów merytorycznych informacji na temat wypracowywanych w projekcie dobrych praktyk, rezultatów oraz przede wszystkim produktów 33

34 Upowszechnianie i włączanie (2)
Mainstreaming - włączanie produktów projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki lub praktyki, mainstreaming dzielimy na: Mainstreaming horyzontalny – skoncentrowany na działaniach praktycznych, najczęściej bywa ograniczony do poziomu lokalnego i regionalnego, na którym wygenerowano dobre rozwiązanie, praktykę. Dokonujące się w jego ramach powielanie w całości lub w części przez inny podmiot produktów finalnych to inaczej mainstreaming praktyk 34

35 Upowszechnianie i włączanie (3)
Mainstreaming wertykalny – angażujący otoczenie polityczne i decydentów różnych szczebli w celu przekonania ich do włączenia produktów projektu do systemu wpływającego lub współtworzącego główny nurt polityki. Dokonujący się w jego ramach wpływ doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w projekcie na główny nurt polityk i decyzji politycznych to inaczej mainstreaming polityk 35

36 Upowszechnianie i włączanie (3)
Upowszechnianie produktu to nie promocja projektu, choć działania, ich adresaci i zasięg mogą być podobne Różnice między upowszechnianiem i włączaniem do głównego nurtu polityki dotyczą celów, działań, adresatów i zasięgu Strategie upowszechniania i włączania mogą być w projekcie realizowane równolegle, jako osobne strategie lub jako jedna, wspólna strategia upowszechniania i włączania Upowszechniane i włączane nie musza być wszystkie produkty finalne/pośrednie projektu, część może być tylko upowszechniana, część tylko włączana, jeden produkt może być i upowszechniany i włączany 36

37 Część II Kryteria szczegółowe oceny

38 Kryteria oceny Zapisane i opisane w dokumentacji konkursowej
Ogólne kryteria formalne takie same jak dla projektów standardowych (ocena 0-1) – nie omawiane Kryteria specyficzne dla projektów innowacyjnych: Ogólne kryteria horyzontalne (ocena 0-1) – nie omawiane Ogólne kryteria merytoryczne (ocena punktowa) – nie omawiane Szczegółowe kryteria dostępu (ocena 0-1) Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa, zapisane w dokumentacji konkursowej zgodnie z Planem Działania)

39 Szczegółowe kryteria Dostępu:
Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy Projekt skierowany jest do uczniów II i III klasy gimnazjum Strategiczne: Projekt jest realizowany w partnerstwie wielosektorowym Realizacja projektu w partnerstwie ponadnarodowym

40 Partnerstwo wielosektorowe
Szczegółowe kryterium strategiczne nr 1 Art. 28a Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą PO KL Partnerstwo wielosektorowe uwzględnia udział instytucji sektorów: publicznego prywatnego społecznego

41 Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym
Szczegółowe kryterium strategiczne nr 2 Projektem współpracy ponadnarodowej jest projekt, który: zakłada wspólną realizację działań kwalifikowanych przewidzianych w załączniku nr 8 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku którego wskazano rzeczywistą wartość dodaną wynikającą ze współpracy podpisano umowę o współpracy ponadnarodowej (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ale nie przed złożeniem wniosku, przed złożeniem wniosku wymagany jedynie podpisany list intencyjny

42 Formy i modele współpracy ponadnarodowej
Formy współpracy ponadnarodowej zgodnie z zapisami Załącznika 8 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz modele współpracy ponadnarodowej opisuje dokumentacja konkursowa 42

43 Formy współpracy ponadnarodowej (Załącznik 8 do Wytycznych)
Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań (nie samodzielnie) Prowadzenie badań i analiz Przygotowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów (nie samodzielnie) Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne (samodzielnie jeśli konkretny efekt) Wypracowywanie nowych rozwiązań 43

44 Modele współpracy ponadnarodowej
Model 1: Wymiana informacji i doświadczeń Model 2: Równoległe wypracowywanie rozwiązań Model 3: Import, eksport i adaptacja nowych rozwiązań do swojej sytuacji Model 4: Wspólne tworzenie produktu lub systemu Model 5: Wymiana kluczowych osób realizujących projekt lub uczestniczących w projekcie (równolegle z innymi modelami) 44

45 Formy współpracy ponadnarodowej
współpraca pomiędzy projektami realizowanymi w różnych krajach, także przez podmioty, których projekty / działania nie są współfinansowane z EFS współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach współpraca twinningowa pomiędzy instytucjami działającymi w tym samym obszarze (tylko instytucje sektora publicznego) 45

46 Sposoby wykorzystania dorobku
Sposoby wykorzystania dorobku innych programów w ramach projektów innowacyjnych testujących: produkty innych programów jako baza dla nowych, innowacyjnych produktów wypracowywanych w ramach PO KL przykłady dobrych praktyk we wdrażaniu projektów baza instytucji krajowych i zagranicznych realizujących innowacyjne przedsięwzięcia w ramach tzw. projektów miękkich 46

47 Leonardo da Vinci (1998-2011) innowacyjność współpraca ponadnarodowa
projekty realizowane w partnerstwach zaangażowanie grup docelowych w działania partnerstwa włączanie wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki Projekty pilotażowe Projekty transferu innowacji (Leonardo da Vinci wdrażany w ramach LLP Lifelong Learning Programme) 47

48 PIW EQUAL (2004-2008) innowacyjność współpraca ponadnarodowa
realizacja projektów w ramach określonych tematów projekty realizowane w partnerstwach zaangażowanie grup docelowych w działania partnerstwa (empowerment) włączanie wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki (mainstreaming) Zakwalifikowano 107 spośród 751 wniosków Realizowano ponad 250 umów o dofinansowanie Partnerstwa na rzecz Rozwoju skupiały 632 podmiotów Przeciętne partnerstwo składało się z 6-7 podmiotów 48

49 Poszukiwanie partnerów
Narzędzie przygotowane przez Komisję Europejską pozwalające na dokonanie wpisu do bazy i wyszukiwanie potencjalnych partnerów Baza produktów programu Leonardo da Vinci 49

50 Przydatne adresy www - Centrum Projektów Europejskich, Krajowa Instytucja Wspomagająca – baza rezultatów PIW EQUAL - strona Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wdrażającej program LLP (Life Long Learning Programme, w tym Leonardo da Vinci, projekty pilotażowe i projekty transferu innowacji, z dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego) - kompendia projektów Leonardo da Vinci 50

51 Od czego zacząć zapoznanie się z dokumentacją konkursową dla danego konkursu zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi PI zapoznanie się z metodyką PCM zapoznanie się z literaturą dotyczącą Tematu konkursu Dokonanie głębokiej diagnozy obszarów problemowych zebranie informacji o działaniach i projektach dotychczas podejmowanych w danym obszarze, zebranie danych i publikacji, dokonanie analizy działań dotychczas podejmowanych w kontekście osiągnięć i porażek opracowanie projektu, drzewa problemów, drzewa celów, matrycy logicznej dla całego projektu konsultacje z doradcą (IP, IP2, ROEFS) wypełnienie wniosku o dofinansowanie 51

52 Publikacje na początek
Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych PO KL Projekty współpracy ponadnarodowej. Podręcznik dla projektodawców PO KL – dla projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach POKL Komentarz do Instrukcji do wniosku o dofinansowanie w ramach POKL Poradnik dla oceniających projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej 52

53 Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w aplikowaniu do programu


Pobierz ppt "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w świetle zasad konkursu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google